Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

ВИЧ деп аарыгнын нептереп тарап турары

ВИЧ деп аарыгнын нептереп тарап турары - Центр СПИД
Фото: aidstuva.org.ru

ВИЧ деп аарыгнын нептереп тарап турары

        Бо хуннерде делегейде нептереп тараан эмнеттинмес халдавырлыг аарыгларнын бирээзи ВИЧ  аары бооп турар. 2016 чылдын ноябрь 1 ге чедир сан-чурагайны  коор болза, Россияда 1 млн  6 мун 388 аарыг кижи, оларнын  149-зу бистин Тыва Республикавыста   буруткеттинген бооп турар. Оларнын хой нуруузу 20 ден 40 харга дээр назылыглар. Олар камгалал чок хой санныг улус-биле эр-херээжен чоруктун туннелинде аарааннар.

           Камгалал чок хой санныг улус-биле эр-херээжен чорук кылыры дээрге ол аарыгнын бир тарап нептерээр чылдагааны.

Ийиги чылдагаан:

         ВИЧ аарыглыг иштиг-сааттыг хережээн кижиден чаа-ла боттанып орар толунче дамчыыры база чаш толду аарыг иенин  эмиинин суду биле эмзиргенинин туннелинде тарап нептерээри. 

         Ындыг   таварылгалар чугле Россияда эвес,  Тывада база буруткеттинген.  Иштиг-саатыг ВИЧ-халдавырлыг херээжээн кижи кадык тол торуттунзун деп бодаар болза баш удур  химипрофилактика деп адаары эмнээшкини  эртери чугула. Бистин республикага 20 ВИЧ аарыглыг херээжээн улус божуп чиигээн.  16  уруглар  аваларынын химиопрофилактика эрткен туннелинде кадык болганнар. Дорт уруг ам дээрезинде эмчи хайгааралында артпышаан.

         Ушку чылдагаан: Хан дамчыштыр нептереп тараары.

Хирлиг, ажыглап каапкан ине, шприцти катап ажыглап сыккыртынарга дамчып болур.  Кол нуруузунда дамырынче наркотиктиг будумелдер сыкыртынар кижилер аразынга нептерээн болур. Хынаттынмаан хан база оон компонентилерин аарыг кижиже кутканынын туннелинде, чедир  арыглап - аштаттынмаан азы дезинфекция база стерилизацияны  багай кылганынын туннелинде чараштаныр маникюр, педикюр кылыр база эмчи  инструментилери  таварыштыр дамчып халдаар.

        Ынчангаш хан-биле ажылдап турар эмнелге ажылдакчылары –эмчилер, эмчи сестрлары база клиниктиг лаборатория эмчилери онзагай кичээнгейлиг болур ужурлуг. Ажылынын уезинде олар инеге шаштынып, скальпель-биле кестинип болур. Оон туннелинде ВИЧ халдай берип болур. Ажыл уезинде болган ындыг таварылгаларны хан-биле холбашкан озал-ондак (авария) дээр.  Ындыг озал-ондакка таварышкан эмчи ажылдакчылары эмчи хайгааралынга турар база тускай эмнерни ижер ужурлуг. Эмчи ажылдакчылары бодунун кылып турар ажылынга кичээнгейлиг, хынамчалыг, хан-биле болгу дег озал-ондактарны кылбас болза эки.

ВИЧ  аарыындан аарбас дизе чуну кылырыл?

1.Хой санныг эр-херээжээн чорукту кылбас, кады чурттан эжинге шынчы болуру.

2. Арага-дары ишпес, ынаар сундукпас, наркотиктиг будумелдер ажыглавас.

3.Спортка хандыкшыыры база кадык-чаагай чуртталга-биле чурттары.

Бистин республикада ВИЧ/СПИД-ке  удур  демисел тову ажылдап турар.  ВИЧ аарынын дугайында билдинмес айтырыглар азы хынадып алыксап турар болзунарза,  Кызыл хоорай, Оюн Курседи кудумчузу 159 «А» дугаарлыг бажынга кээрим манап тур бис. Харылзажыр телефоннары 6-25-61, 6-34-21, 6-21-83.
Кончук Чечек-ВИЧ/СПИД удур демисел  товунун эмчизи.

В Туве стартовал стоматологический проект по формированию здоровьесберегающих навыков у детей - Министерство здравоохраненияМинистерством здравоохранения Республики Тыва при поддержке Правительства республики запущен совместный с Международной федерацией стоматологов проект по формированию здоровьесберегающих навыков и потребности в здоровом
12.12.2017 Министерство здравоохранения
У Наркодиспансера Тувы построили субурган - Министерство здравоохраненияСегодня в Республиканском наркологическом диспансере состоялось знаменательное событие – на территории стационарного отделения открыли буддийскую ступу, посвященную Будде медицины.
12.12.2017 Министерство здравоохранения
В 2018 году будут внедрены новые методы для борьбы с лекарственным фальсификатом - Министерство здравоохраненияНа территории России в текущем году проходит эксперимент по маркировке лекарственных средств.
12.12.2017 Министерство здравоохранения
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит качество медицинской помощи 88-летнему ветерану Великой отечественной войны, который умер в Орехово-Зуевской центральной городской больнице,
12.12.2017 Росздравнадзор
У Наркодиспансера Тувы построили субурган - Министерство здравоохраненияСегодня в Республиканском наркологическом диспансере состоялось знаменательное событие – на территории стационарного отделения открыли буддийскую ступу, посвященную Будде медицины.
12.12.2017 Министерство здравоохранения
В 2018 году будут внедрены новые методы для борьбы с лекарственным фальсификатом - Министерство здравоохраненияНа территории России в текущем году проходит эксперимент по маркировке лекарственных средств.
12.12.2017 Министерство здравоохранения
В Туве стартовал стоматологический проект по формированию здоровьесберегающих навыков у детей - Министерство здравоохраненияМинистерством здравоохранения Республики Тыва при поддержке Правительства республики запущен совместный с Международной федерацией стоматологов проект по формированию здоровьесберегающих навыков и потребности в здоровом
12.12.2017 Министерство здравоохранения
ВИЧ-инфекция — сказки для взрослых? - Тувинская правда
ВИЧ-инфекция — сказки для взрослых?
В Туве прошли мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом. В детстве нам читали сказки про серого волка, Бабу-Ягу и Кощея бессмертного, и не боялись их, потому что не верили, что они существуют.
Тувинская правда
Студенты живут насыщенной жизнью
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Тувинском техникуме предпринимательства сотрудники Центра СПИД провели для студентов лекцию на тему «Профилактика и предупреждение заболевания».
Плюс Информ
Победим туберкулёз вместе - Тувинская правда
Победим туберкулёз вместе
В Правительстве Тувы рассмотрели эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу.
Тувинская правда
Злоумышленник отнял сотовый телефон у учащегося школы и сразу же сбыл его в торговом доме.
12.12.2017 МВД Республики Тыва
5 июля текущего года в дежурную часть полиции пгт. Каа-Хем обратилась 36-летняя гражданка.
12.12.2017 МВД Республики Тыва
Оперуполномоченными уголовного розыска столичной полиции в совершении угона автомобиля отечественного производства и кражи автозапчастей установлены несовершеннолетние 14 и 16 лет.
11.12.2017 МВД Республики Тыва
Дети не должны быть жертвами - Плюс Информ
Дети не должны быть жертвами
За последние два года в Туве возросло количество уголовных дел, в которых несовершеннолетние фигурируют как потерпевшая сторона.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
«Дружба–любовь» закончились кражей телевизора В полицию Кызыла 20 ноября поступило заявление от девушки, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее из квартиры телевизор, стоимостью 40 тысяч рублей.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Взятка в 300 тысяч рублей Следственные органы Тувы завершили расследование двух уголовных дел по обвинению 34-х и 30-летнего жителей Челябинской области, обвиняемых в пособничестве и даче взятки должностному лицу.
Плюс Информ
У Тувы есть всё. Приезжайте, смотрите, наслаждайтесь! - Министерство культурыНужны реальные действия, конкретные предложения или проекты от жителей Тувы.
12.12.2017 Министерство культуры
1-й Российский школьный шекспировский фестиваль - Новые исследования ТувыОргкомитет В самом начале 2018 гг. начинается работа по подготовки провеления первого российского Школьного шекспировского фестиваля в Москве и Санкт-Петербурге.
12.12.2017 Новые исследования Тувы
Республиканская школа искусств получила новый автобус «Форд» - Министерство культурыНакануне, под занавес уходящего года, 35 учреждений социальной сферы получили специализированный автотранспорт.
12.12.2017 Министерство культуры
Шолбан Валерьевич, печка работает! - Плюс Информ
Шолбан Валерьевич, печка работает!
К творчеству этого художника с большим интересом относятся все: Глава Тувы при встрече спрашивает, работает ли оборудование (которое, кстати, он сам и подарил),
Плюс Информ
Из глубины веков - Тувинская правда
Из глубины веков
Читаю научный труд З. Самдан «Миф в фольклорной традиции тувинцев» (Новосибирск).
Тувинская правда
В составе тысячного хора… - Плюс Информ
В составе тысячного хора…
Сразу десять детей из Тувы выступят в составе тысячного хора в Кремлёвском Дворце съездов в канун Нового года.
Плюс Информ
Бей в десятку - Тувинская правдаВ честь Дня героев Отечества для учащихся старших классов была проведена военизированная спартакиада.
12.12.2017 Тувинская правда
_DSC4033.jpg - Правительство Республики ТываПод занавес уходящего года 34 учреждения социальной сферы получили специализированный автотранспорт.
11.12.2017 Правительство Республики Тыва
Красная звезда: Вот так "жахнули" кадеты из Кызыла! - ИА Тува-ОнлайнВо Владивостоке в День Героев Отечества завершились отборочные игры КВН среди команд довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ За звание самых весёлых и находчивых,
11.12.2017 ИА Тува-Онлайн
Армейские чемпионы в Туве - Тувинская правда
Армейские чемпионы в Туве
Целый десант армейских чемпионов и заслуженных мастеров спорта 41-й общевойсковой армии провел для кадет Кызылского президентского кадетского училища мастер-классы по плаванию, грекоримской и вольной борьбе, боксу, кикбоксингу.
Тувинская правда
Веселые старты на «Тайге» - Тувинская правда
Веселые старты на «Тайге»
На станции «Тайга» открыт спортивный сезон. В минувшую субботу, 2 декабря, состоялось торжественное открытие зимнего спортивного сезона на лыжной станции «Тайга».
Тувинская правда
Начын Куулар – первый чемпион мира по вольной борьбе - Плюс Информ
Начын Куулар – первый чемпион мира по вольной борьбе
В Польше с 21 по 26 ноября состоялось Первенство мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди спортсменов не старше 23 лет.
Плюс Информ
Глава Тувы обратился с ежегодным Посланием Верховному Хуралу - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываОдна из поставленных Главой Тувы задач – развитие малых сел республики. Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол выступил с ежегодным Посланием Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва.
12.12.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
IMG_2700 - МВД Республики ТываДень конституции в МВД по Республике Тыва отметился значимым событием для двадцати двух молодых сотрудников ведовства – в торжественной обстановке они приняли Присягу сотрудника органа внутренних дел.
12.12.2017 МВД Республики Тыва
Всемирный день волонтеров - самое доброе событие года! - Республиканский медколледж                            Кто такие волонтеры? Волонтеры – это те люди, которые трудятся на благо общества, не прося ничего взамен.
12.12.2017 Республиканский медколледж
По прогнозам синоптиков по республике местами пройдет снег, что ухудшит видимость на дорогах.
12.12.2017 МВД Республики Тыва
Владимир Путин - лидер, который умеет защищать свою страну и приумножать наш авторитет - Шолбан Кара-оол - ИА Тува-ОнлайнВ пятницу кроме годового отчёта единороссы провели ротацию в своём региональном совете, появились новые пять человек, сообщает портал sm-news.ru Также подвели итоги соревнования на звание лучшей первички.
11.12.2017 ИА Тува-Онлайн