Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

База катап туберкулез дугайында

Тыва Республикада туберкулез аарыынын талазы-биле эпидемиологтуг байдал нарын болуп артып турар. 2016 чылдын январь айдан декабрьга чедир чоннун туберкулезтан аарыыр чоруу мурнуку чылдын ол-ла уезинге деннээрге 7% оскен.

ТУБЕРКУЛЕЗ – туберкулез дээрге микобактериялардан нептереп унер халдавырлыг аарыг. Ол окпезинге туберкулезтаан кижиден оске улуска чыпшынып, аартыр. Мибактериалар кадык кижинин организминче агаар таварыштыр кирип болур. Ындыг-даа болза, организиминче инфекция кирген соонда кижин ол дораан аарый бербес. Организмнин аарыгларга удур демисежир куштери кошкап эгелээри билек инфекция кижинин кандыг-бир органнарынче халдап, колдуунда окпезин аартып эгелээр болгаш долгандыр турар кижилерже тарап, айыылдыг аппаар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНДЫГ КИЖИЛЕР ААРЫЙ БЕРИП БОЛУРУЛ?

Туберкулезтан кижи бурузу аарый берип болур. Ындыг-даа болза колдуунда-ла ажык хевирнин туберкулезтан аарып турар кижи-биле ургулчу чоок харылзажып турар кижилер аарып турар. Аарыгнын ооскуп унер дозу аарып турар ог-буленин кежигуннери болгаш кижинин кады ажылдап турар эштери болуп болур. Ажык хевирнин туберкулезундан аарып турар кижилер чодуруп, азырып турда, азы чугааланып турда агаарже хоралыг бактериялар тараар болгаш багай агаарлаттынган орээлдин агаарында элээн ур турар. Хой-ниитинин транспортунга болгаш оске-даа хой чон чыылган черге база аарыг халдап болур.

Аарыгга колдуунда-ла арагалаар, таакпылаар, шынарлыг чем чивейн турар болгаш аарыгларга удур демисежир куштери кошкак кижилер алзып болур.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН ААРААНЫНЫН ДЕМДЕКТЕРИ

Инфекция организмче кирген дугайында билип каары берге. Бактериялар уези келирин манаан ышкаш «удаан» байдалга турар. Кажан аарыг ажык хевирже шилчээн соонда олар хенертен ковудеп эгелээр. Ынчан кижинин мага-боду суларап, аарыскап, эъдинин изии улгадып, дуне деридип эгелээр. Аарыг кижи хенертен килин чидирип эгелээр, ургулчу чодуртур, хан чодуртур, хорээнин ишти аарыыр.

Аарыг кижи аарыгнын тарадыкчызы апаар болгаш долгандыр кижилерге айыылдыг дээрзин утпанар!

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНЧААР ЭМНЕНИРИЛ?

Туберкулез аарыындан сегий берип болур. Аарыгдан тускай туберкулезка удур эмнээшкинни эртип, адырлыр. Эмнээшкин 6-8 айдан эвээш эвес уе дургузунда уламчылаар, бир эвес аарыг кедерээн болза бир чыл болгаш оон-даа ур уеде эмнээр.

Кажан аарыг кижи эмнээшкин ап эгелээн соонда дораан оске улусче аарыын тарадып болурунун айыылы эвээжей бээр. Эмнээшкин уезинде эмчинин айтып бергенин шынгыы сагыыры чугула. Кижи боду эмнээшкинни соксадып болбас. Аарыг кижинин байдалы экижип, анализтери экижий берген-даа болза инфекция кижинин иштинге узе узуткаттынмаан болурун утпас херек. Эмнээшкин ара соксаан соонда аарыг доп дораан катап ооскуп, мурнунда турганындан артык кедереп эгелээр болгаш туберкулезка удур эмнерге алыспастап эгелээш, эмнерге чанчыккан хевирже шилчий бээр. Ынчан аарыг эмнеттинмес аппарып болур.

БИР ЭВЕС СИЛЕРНИН ЭЖИНЕР АЗЫ ТОРЕЛИНЕР ААРЫЙ БЕРГЕН БОЛЗА ЧУНУ КАНЧААРЫЛ?

Бир эвес кандыг-бир чоок кижинер аарый берген деп каразып турар болзунарза ону дораан туберкулезка удур демисежир Диспансерже азы участок эмчизинче чорудунар. Бир эвес оон аарыы бадыткаттынар болза, аарыг кижи-биле ургулчу кады турган болзунарза силерни база эмчи шинчилгезин эртеринче чалап болур.

Сактып алынар! Эмнээшкинни эгелээн кижи эмчинин негелдезин шынгыызы-биле кууседир ужурлуг. Ынчан ол долгандыр кижилерге айыылдыг эвес апаар болгаш дургени-биле сегип эгелээр. Силер чоок кижинерни деткип, эмнерин ижерин сагындырар ужурлуг силер. Эмнээшкинни тончузунге чедир эртери албан. Дыка хой таварылгаларда силернин деткимченер кол рольду ойнаар дээрзин утпанар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КОРГАР УЖУРЛУГ БЕ?

Туберкулез дээрге айыылдыг аарыг-дыр. Ынчангаш аарыгнын кедерээрин болдурбазы чугула. Эмчинин негелдезин шыннгыы сагып, уе шаанда эмнээшкинни эгелээр болза оон когун узе эмнедип ап болур.

Туберкулезтан аарый бергенинин демдектерин сактып алынар. Бир эвес аарыг эгелээн деп билип каар болзунарза доп дораан эмнедип эгелээри чугула.

Ол ышкаш аарыг кижи-биле харылзажып турган кижилер оске улуска айыыл байдалын болдурбазы-биле ыяап шинчилгени эртип алыры чугула. «Туберкулезту болдурбазынын дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 8.6 чуулун езугаар туберкулезка удур хемчеглер алыр эмнелге черлеринин ажылдакчылары аарыг кижини илереткен соонда 14 хонук дургузунда аарыг кижинин чурттап турган черин болгаш кады турган улустарын шинчилээр ужурлуг.

Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Ында айтып турарын езугаар алырга Россия Федерациязынын 100 мун кижиден-не 60-дан хой туберкулез аарыы буруткеттинип турар муниципалдыг девискээрлеринге кижи бурузу ФГ шинчилгезин чылда бир катап эртер ужурлуг. Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Тывада чоннун туберкулезтан аарыыр чоруунун коргузуу 100 мун кижиге хамаарыштыр 146,4 болуп турар болгаш Россияга хамаарышкан ортумак коргузуглерден ийи катап хой.

Туберкулез аарыг кижи чурттап турар бажыннарны тускай будумелдер-биле туберкулезка удур демисел чорудуп турар эмнелге черинин ажылдакчылары доктаамал арыглаар ужурлуг. Аарыг кижинин удуур дожээ, идик-хеви, чоттунар аржыылы, думчук чодар аржыылы, аяк-савазы, бажынын агаары, эт-херекселдерин арыглаар.  
В Верховном Хурале прошла очередная экскурсия для школьников - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня прошла очередная экскурсия по историческому зданию Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва.
17.01.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
                                          Розничные цены по состоянию на 15 января 2018 года   АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТз Действующие розничные цены, руб./л.
17.01.2018 УФАС
В Туве зарплаты бюджетников, не вошедших в майские указы, проиндексируют с 2018 года - Правительство Республики ТываВ целях исполнения поручения Президента Российской Федерации, а также повышения доходов граждан, с 1 января 2018 года будет проиндексирована заработная плата работников бюджетного сектора экономики,
16.01.2018 Правительство Республики Тыва
С 16 января 2018 года запущен электронный сервис ФНС России « Подтвердить статус налогового резидента Российской Федерации ».
16.01.2018 УФНС Республики Тыва
Личный прием граждан провел руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 16 января, личный прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.Медведева в Республике Тыва провел Онер Ондар.
16.01.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
В Туве зимовку проходят 1 миллион  403 тысячи голов скота - ИА Тува-ОнлайнВ связи с благоприятными природными условиями зимовка проходит в нормальном режиме, сообщает глава Минсельхоза Эртине Данзы-Белек.
16.01.2018 ИА Тува-Онлайн
Год развития малых сел Республики Тыва: депутаты Верховного Хурала посетили Барун-Хемчикский кожуун - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываДепутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва продолжают принимать участие в сходах граждан в целях реализации программы развития малых сел Тувы.
16.01.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
В Верховном Хурале прошла очередная экскурсия для школьников - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня прошла очередная экскурсия по историческому зданию Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва.
17.01.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
                                          Розничные цены по состоянию на 15 января 2018 года   АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТз Действующие розничные цены, руб./л.
17.01.2018 УФАС
С 1 января 2018 года при реорганизации компании обязанности налогового агента переходят к ее правопреемнику.
17.01.2018 УФНС Республики Тыва
В поселке Каа-Хем полицейские выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции - ИА Тува-ОнлайнСотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва и Управления МВД России по г. Кызылу выявлен факт кустарного производства алкогольной продукции.
17.01.2018 ИА Тува-Онлайн
Криминал за неделю - Плюс ИнформУбийство в Шагонаре В полицию Улуг-Хемского района 4 января этого года поступило сообщение о смерти в больнице 32-летнего жителя г. Шагонара.
17.01.2018 Плюс Информ
По данным группы организации по делам несовершеннолетних МВД по Республике Тыва с начала текущего года в органы внутренних дел республики поступило 6 заявлений о пропаже 12 детей,
16.01.2018 МВД Республики Тыва
Браконьерам — уголовную статью - Тувинская правда
Браконьерам — уголовную статью
Для многих жителей нашей республики охота и рыбалка являются не только промыслом, но и хобби.
Тувинская правда
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Помогла прокуратура Прокуратура Барун-Хемчикского района Республики Тыва провела проверку соблюдения трудового законодательства в Муниципальном унитарном многоотраслевом производственном предприятии «Жилищно-коммуналь
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
  Украла деньги у сироты Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершили расследование уголовного дела по обвинению 46-летней жительницы с.
Плюс Информ
Бременские музыканты направляются в Сарыг-Сеп - Министерство культуры26 января в новом районном Центре культурного развития Каа-Хемского района, который открылся 29 декабря, пройдут гастроли Национального театра Тувы с музыкальной сказкой «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».
16.01.2018 Министерство культуры
А ведь еще не поздно… - Министерство культурыПорой мы спохватываемся слишком поздно. Узнать, например, о героях Кобдинского сражения мы толком не сможем: внуки-правнуки помнят лишь некоторые легенды, услышанные от родителей.
17.01.2018 Министерство культуры
Абаканская группа «Соборяне» выступила в Туве с Рождественскими благотворительными концертами - ИА Тува-ОнлайнС 9 по 12 января 2018 года в четырёх кожуунах Республики Тыва прошли Рождественские благотворительные концерты.
17.01.2018 ИА Тува-Онлайн
Новокузнецк ждет - Тувинская правда
Новокузнецк ждет
На этой неделе трое тувинских художников собираются в дальнюю дорогу — в Новокузнецк.
Тувинская правда
«Алантос» отмечен в Петербурге - Тувинская правда
«Алантос» отмечен в Петербурге
Наш детский ансамбль классического танца «Алантос» из хореографической школы Кызыла стал обладателем гран-при Международного детско-юношеского конкурса-фестиваля исполнителей классического танца «Ballet beautiful Art»,
Тувинская правда
Жизнь после смерти. Юрий Вотяков.  О человеке, который предсказал Крым, моду на религию, верил в Туву и писал замечательные стихи - Плюс Информ
Жизнь после смерти. Юрий Вотяков. О человеке, который предсказал Крым, моду на религию, верил в Туву и писал замечательные стихи
Формально никакого повода для статьи нет. Юрий Вотяков умер в декабре 2005-го, меньше чем через неделю после своего юбилейного вечера.
Плюс Информ
Волшебная сила загаданных слов - Тувинская правдаПомните, в сентябре 2014 года в Кызыле «высадился» первый десант олимпийских чемпионов России?
13.01.2018 Тувинская правда
Вчера, 10 января были подведены заключительные итоги республиканских соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» - Министерство образования и наукиКонцепция общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» предполагает обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-футбола в си
11.01.2018 Министерство образования и науки
«Юные снежинки» в художественной гимнастике - Плюс ИнформУже по традиции в конце года воспитанницы тренера по художественной гимнастике Алены Удод приняли участие в соревнованиях «Юные снежинки», которые проходили в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина.
11.01.2018 Плюс Информ
Великолепные схватки - Тувинская правда
Великолепные схватки
23 декабря в спортзале «Херел» прошел очередной ежемесячный республиканский турнир по борьбе хуреш.
Тувинская правда
Программа мероприятий с 3 по 9 января 2018 г.
2-4 января 11:00 - 17:00 ч. - Финальный этап соревнований по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди общеобразовательных учреждений г. Кызыла.
Плюс Информ
Порхать как бабочка, трудиться как пчела - Тувинская правда
Порхать как бабочка, трудиться как пчела
Девизом великого Мохаммеда Али была емкая фраза: «Порхай как бабочка, жаль как пчела»!
Тувинская правда
С начала 2018 года сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва задержали 121 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе четыре автолюбительницы.
17.01.2018 ГИБДД
Глава Тувы заручился полной поддержкой нового руководителя ПАО «Россети» - ИА Тува-ОнлайнГлава региона Шолбан Кара-оол рассказал об итогах встречи с новым генеральным директором ПАО «Рос сети» Павлом Ливинским, который сменил Олега Бударгина.
17.01.2018 ИА Тува-Онлайн
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
16.01.2018 Министерство экономики
IMG_0272 - МВД Республики ТываЗа 12 месяцев 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва, на стационарном посту ДПС «Шивилиг» выявлено и пресечено 16 фактов незаконного оборота наркотических веществ общим весом порядка 7,5 килограмм,
16.01.2018 МВД Республики Тыва
В поселке Каа-Хем полицейские выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции - ИА Тува-ОнлайнСотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва и Управления МВД России по г. Кызылу выявлен факт кустарного производства алкогольной продукции.
17.01.2018 ИА Тува-Онлайн