Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

База катап туберкулез дугайында

Тыва Республикада туберкулез аарыынын талазы-биле эпидемиологтуг байдал нарын болуп артып турар. 2016 чылдын январь айдан декабрьга чедир чоннун туберкулезтан аарыыр чоруу мурнуку чылдын ол-ла уезинге деннээрге 7% оскен.

ТУБЕРКУЛЕЗ – туберкулез дээрге микобактериялардан нептереп унер халдавырлыг аарыг. Ол окпезинге туберкулезтаан кижиден оске улуска чыпшынып, аартыр. Мибактериалар кадык кижинин организминче агаар таварыштыр кирип болур. Ындыг-даа болза, организиминче инфекция кирген соонда кижин ол дораан аарый бербес. Организмнин аарыгларга удур демисежир куштери кошкап эгелээри билек инфекция кижинин кандыг-бир органнарынче халдап, колдуунда окпезин аартып эгелээр болгаш долгандыр турар кижилерже тарап, айыылдыг аппаар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНДЫГ КИЖИЛЕР ААРЫЙ БЕРИП БОЛУРУЛ?

Туберкулезтан кижи бурузу аарый берип болур. Ындыг-даа болза колдуунда-ла ажык хевирнин туберкулезтан аарып турар кижи-биле ургулчу чоок харылзажып турар кижилер аарып турар. Аарыгнын ооскуп унер дозу аарып турар ог-буленин кежигуннери болгаш кижинин кады ажылдап турар эштери болуп болур. Ажык хевирнин туберкулезундан аарып турар кижилер чодуруп, азырып турда, азы чугааланып турда агаарже хоралыг бактериялар тараар болгаш багай агаарлаттынган орээлдин агаарында элээн ур турар. Хой-ниитинин транспортунга болгаш оске-даа хой чон чыылган черге база аарыг халдап болур.

Аарыгга колдуунда-ла арагалаар, таакпылаар, шынарлыг чем чивейн турар болгаш аарыгларга удур демисежир куштери кошкак кижилер алзып болур.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН ААРААНЫНЫН ДЕМДЕКТЕРИ

Инфекция организмче кирген дугайында билип каары берге. Бактериялар уези келирин манаан ышкаш «удаан» байдалга турар. Кажан аарыг ажык хевирже шилчээн соонда олар хенертен ковудеп эгелээр. Ынчан кижинин мага-боду суларап, аарыскап, эъдинин изии улгадып, дуне деридип эгелээр. Аарыг кижи хенертен килин чидирип эгелээр, ургулчу чодуртур, хан чодуртур, хорээнин ишти аарыыр.

Аарыг кижи аарыгнын тарадыкчызы апаар болгаш долгандыр кижилерге айыылдыг дээрзин утпанар!

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНЧААР ЭМНЕНИРИЛ?

Туберкулез аарыындан сегий берип болур. Аарыгдан тускай туберкулезка удур эмнээшкинни эртип, адырлыр. Эмнээшкин 6-8 айдан эвээш эвес уе дургузунда уламчылаар, бир эвес аарыг кедерээн болза бир чыл болгаш оон-даа ур уеде эмнээр.

Кажан аарыг кижи эмнээшкин ап эгелээн соонда дораан оске улусче аарыын тарадып болурунун айыылы эвээжей бээр. Эмнээшкин уезинде эмчинин айтып бергенин шынгыы сагыыры чугула. Кижи боду эмнээшкинни соксадып болбас. Аарыг кижинин байдалы экижип, анализтери экижий берген-даа болза инфекция кижинин иштинге узе узуткаттынмаан болурун утпас херек. Эмнээшкин ара соксаан соонда аарыг доп дораан катап ооскуп, мурнунда турганындан артык кедереп эгелээр болгаш туберкулезка удур эмнерге алыспастап эгелээш, эмнерге чанчыккан хевирже шилчий бээр. Ынчан аарыг эмнеттинмес аппарып болур.

БИР ЭВЕС СИЛЕРНИН ЭЖИНЕР АЗЫ ТОРЕЛИНЕР ААРЫЙ БЕРГЕН БОЛЗА ЧУНУ КАНЧААРЫЛ?

Бир эвес кандыг-бир чоок кижинер аарый берген деп каразып турар болзунарза ону дораан туберкулезка удур демисежир Диспансерже азы участок эмчизинче чорудунар. Бир эвес оон аарыы бадыткаттынар болза, аарыг кижи-биле ургулчу кады турган болзунарза силерни база эмчи шинчилгезин эртеринче чалап болур.

Сактып алынар! Эмнээшкинни эгелээн кижи эмчинин негелдезин шынгыызы-биле кууседир ужурлуг. Ынчан ол долгандыр кижилерге айыылдыг эвес апаар болгаш дургени-биле сегип эгелээр. Силер чоок кижинерни деткип, эмнерин ижерин сагындырар ужурлуг силер. Эмнээшкинни тончузунге чедир эртери албан. Дыка хой таварылгаларда силернин деткимченер кол рольду ойнаар дээрзин утпанар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КОРГАР УЖУРЛУГ БЕ?

Туберкулез дээрге айыылдыг аарыг-дыр. Ынчангаш аарыгнын кедерээрин болдурбазы чугула. Эмчинин негелдезин шыннгыы сагып, уе шаанда эмнээшкинни эгелээр болза оон когун узе эмнедип ап болур.

Туберкулезтан аарый бергенинин демдектерин сактып алынар. Бир эвес аарыг эгелээн деп билип каар болзунарза доп дораан эмнедип эгелээри чугула.

Ол ышкаш аарыг кижи-биле харылзажып турган кижилер оске улуска айыыл байдалын болдурбазы-биле ыяап шинчилгени эртип алыры чугула. «Туберкулезту болдурбазынын дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 8.6 чуулун езугаар туберкулезка удур хемчеглер алыр эмнелге черлеринин ажылдакчылары аарыг кижини илереткен соонда 14 хонук дургузунда аарыг кижинин чурттап турган черин болгаш кады турган улустарын шинчилээр ужурлуг.

Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Ында айтып турарын езугаар алырга Россия Федерациязынын 100 мун кижиден-не 60-дан хой туберкулез аарыы буруткеттинип турар муниципалдыг девискээрлеринге кижи бурузу ФГ шинчилгезин чылда бир катап эртер ужурлуг. Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Тывада чоннун туберкулезтан аарыыр чоруунун коргузуу 100 мун кижиге хамаарыштыр 146,4 болуп турар болгаш Россияга хамаарышкан ортумак коргузуглерден ийи катап хой.

Туберкулез аарыг кижи чурттап турар бажыннарны тускай будумелдер-биле туберкулезка удур демисел чорудуп турар эмнелге черинин ажылдакчылары доктаамал арыглаар ужурлуг. Аарыг кижинин удуур дожээ, идик-хеви, чоттунар аржыылы, думчук чодар аржыылы, аяк-савазы, бажынын агаары, эт-херекселдерин арыглаар.  
                                        Розничные цены по состоянию на 19 марта 2018 года   АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТз Действующие розничные цены, руб./л.
20.03.2018 УФАС
                              Розничные цены по состоянию на 19 марта 2018 года   АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТз Действующие розничные цены, руб./л.
20.03.2018 УФАС
26 апреля 2018 г. в 16 час.00 мин. в конференц-зале Арбитражного суда Республики Тыва состоится информационная сессия по теме "Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде".
19.03.2018 Арбитражный суд
Внеочередное заседание восьмой сессии Верховного Хурала состоится 21 марта - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 19 марта, состоялось очередное заседание Совета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва.
19.03.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2017 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).
19.03.2018 Пенсионный фонд
2 апреля редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему «Контролируемые иностранные компании: налоговое администрирование».
19.03.2018 УФНС Республики Тыва
19 Марта 2018 18 марта 2018 года проводились выборы Президента Российской Федерации.
19.03.2018 Избирательная комиссия
                              Розничные цены по состоянию на 19 марта 2018 года   АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТз Действующие розничные цены, руб./л.
20.03.2018 УФАС
Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2017 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).
19.03.2018 Пенсионный фонд
_DSC5360.jpg - Правительство Республики ТываТува показала самый высокий результат по явке на выборах президента РФ среди регионов Сибирского федерального округа.
19.03.2018 Правительство Республики Тыва
В Верховном Суде Республики Тыва началось рассмотрение уголовного дела в отношении сестёр Р. И М. Данданян.
19.03.2018 Верховный Cуд
Серию грабежей, жертвами которых становились женщины  в возрасте от 70 лет, раскрыли сотрудники уголовного розыска полиции Кызыла.
19.03.2018 МВД Республики Тыва
В Управление МВД России по г. Кызылу 14 марта поступило заявление об угоне автомашины.
18.03.2018 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
«Бытовуха» Дознавателем полиции Тоджинского района возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.
Плюс Информ
Криминальные письма - Тувинская правда
Криминальные письма
Кызылский городской суд признал виновным Александра Наземцева в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.
Тувинская правда
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Дело об убийстве семьи в Ак–Довураке передано в суд Две местные жительницы, молодые женщины, предстанут перед судом за совершение убийства супружеской пары и двух малолетних детей.
Плюс Информ
Фитнес для мозга - Тувинская правдаЛюбые книги и аудиокниги стало возможным получить в два клика для читателей Республиканской детской библиотеки имени Корнея Чуковского, ласково именуемого в народе «Чуковка».
20.03.2018 Тувинская правда
С победой из Новосибирска - Тувинская правдаКызылский ТЮЗ стал лауреатом первой степени XXXV Международного многожанрового конкурса культуры, искусства, творчества — КИТ, который проходил в городе Новосибирске с 9 по 11 марта.
20.03.2018 Тувинская правда
«Комната дружбы» откроется в библиотеке на «Южном» - Министерство культуры21-го марта в 12.30 в Центре детского и семейного чтения на Московской, 110 состоится церемония открытия «Комнаты дружбы» – отдельного помещения для отдыха, игр и общения.
20.03.2018 Министерство культуры
Королевский гобой - Тувинская правда
Королевский гобой
Любители классической музыки в Кызыле редко радуются встречам с музыкантами, пропагандирующими вечное Искусство.
Тувинская правда
Фотографии смерти - Плюс Информ
Фотографии смерти
Наверное, практически каждый видел, что в старых альбомах у многих есть фотографии с похорон.
Плюс Информ
У романса есть только одна тема – это любовь - Плюс Информ
У романса есть только одна тема – это любовь
Романс – это такой странный жанр. Просто любовь – и все. Классические образцы написаны сто и больше лет назад.
Плюс Информ
27 марта школа № 2 Кызыла приглашает городских учеников на "Хуреш" - Администрация г.Кызыл27 марта в 12.00 в спортивном зале школы № 2 г. Кызыла пройдет турнир по национальной борьбе "Хуреш" среди учеников с 7 по 11 классов образовательных учреждений города.
20.03.2018 Администрация г.Кызыл
4271_171135706.jpg - ТувГУНа станции Тайга прошел чемпионат Республики Тыва по лыжным гонкам. Это были последние в сезоне крупные состязания по этому  виду спорта.
19.03.2018 ТувГУ
4264_1103463546.jpg - ТувГУВ минувшие выходные в Тувинском государственном университете проводилось личное первенство по шахматам.
19.03.2018 ТувГУ
И творческие, и ловкие - Тувинская правда
И творческие, и ловкие
3 марта в Национальном парке культуры и отдыха Республики Тыва было «очень жарко», страсти кипели, участники корпели, а болельщики болели.
Тувинская правда
По системе коэффициентов - Тувинская правда
По системе коэффициентов
В шахматном клубе ТувГУ «Гроссмейстер» прошел чемпионат Республики Тыва среди мужчин и женщин по шахматам.
Тувинская правда
Вольным стилем, брассом и баттерфляй - Плюс Информ
Вольным стилем, брассом и баттерфляй
В Туве впервые прошло республиканское лично-командное первенство по плаванию среди детей.
Плюс Информ
56 тысяч жителей 10 муниципалитетов Тувы участвовали в рейтинговом голосовании за требующие благоустройства парки и скверы - ИА Тува-ОнлайнВ Кызыле в день выборов Президента России, 18 марта, горожане выбирали также общественные пространства, которые будут благоустроены в 2018 году.
20.03.2018 ИА Тува-Онлайн
В Туве грузоподъемность Тоджинской ледовой переправы снижена до 5 тонн - МЧС Республики ТываВ связи с наступлением оттепели в дневное время суток  грузоподъемность Тоджинской ледовой переправы в Тоджинском районе на основании акта проверки снижена с 15 до 5 тонн, с разрешением эксплуатации до 26 марта.
20.03.2018 МЧС Республики Тыва
Выбор сделан - Тувинская правдаК выборам Президента России 2018 года жители Тувы отнеслись со всей серьёзностью.
20.03.2018 Тувинская правда
                              Розничные цены по состоянию на 19 марта 2018 года   АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТз Действующие розничные цены, руб./л.
20.03.2018 УФАС
Верховный Хурал проголосовал на выборах Президента Российской Федерации - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва и сотрудники Аппарата регионального парламента проявили высокую гражданскую активность и, практически сразу после открытия избирательных участков,
18.03.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва