База катап туберкулез дугайында

Тыва Республикада туберкулез аарыынын талазы-биле эпидемиологтуг байдал нарын болуп артып турар. 2016 чылдын январь айдан декабрьга чедир чоннун туберкулезтан аарыыр чоруу мурнуку чылдын ол-ла уезинге деннээрге 7% оскен.

ТУБЕРКУЛЕЗ – туберкулез дээрге микобактериялардан нептереп унер халдавырлыг аарыг. Ол окпезинге туберкулезтаан кижиден оске улуска чыпшынып, аартыр. Мибактериалар кадык кижинин организминче агаар таварыштыр кирип болур. Ындыг-даа болза, организиминче инфекция кирген соонда кижин ол дораан аарый бербес. Организмнин аарыгларга удур демисежир куштери кошкап эгелээри билек инфекция кижинин кандыг-бир органнарынче халдап, колдуунда окпезин аартып эгелээр болгаш долгандыр турар кижилерже тарап, айыылдыг аппаар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНДЫГ КИЖИЛЕР ААРЫЙ БЕРИП БОЛУРУЛ?

Туберкулезтан кижи бурузу аарый берип болур. Ындыг-даа болза колдуунда-ла ажык хевирнин туберкулезтан аарып турар кижи-биле ургулчу чоок харылзажып турар кижилер аарып турар. Аарыгнын ооскуп унер дозу аарып турар ог-буленин кежигуннери болгаш кижинин кады ажылдап турар эштери болуп болур. Ажык хевирнин туберкулезундан аарып турар кижилер чодуруп, азырып турда, азы чугааланып турда агаарже хоралыг бактериялар тараар болгаш багай агаарлаттынган орээлдин агаарында элээн ур турар. Хой-ниитинин транспортунга болгаш оске-даа хой чон чыылган черге база аарыг халдап болур.

Аарыгга колдуунда-ла арагалаар, таакпылаар, шынарлыг чем чивейн турар болгаш аарыгларга удур демисежир куштери кошкак кижилер алзып болур.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН ААРААНЫНЫН ДЕМДЕКТЕРИ

Инфекция организмче кирген дугайында билип каары берге. Бактериялар уези келирин манаан ышкаш «удаан» байдалга турар. Кажан аарыг ажык хевирже шилчээн соонда олар хенертен ковудеп эгелээр. Ынчан кижинин мага-боду суларап, аарыскап, эъдинин изии улгадып, дуне деридип эгелээр. Аарыг кижи хенертен килин чидирип эгелээр, ургулчу чодуртур, хан чодуртур, хорээнин ишти аарыыр.

Аарыг кижи аарыгнын тарадыкчызы апаар болгаш долгандыр кижилерге айыылдыг дээрзин утпанар!

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНЧААР ЭМНЕНИРИЛ?

Туберкулез аарыындан сегий берип болур. Аарыгдан тускай туберкулезка удур эмнээшкинни эртип, адырлыр. Эмнээшкин 6-8 айдан эвээш эвес уе дургузунда уламчылаар, бир эвес аарыг кедерээн болза бир чыл болгаш оон-даа ур уеде эмнээр.

Кажан аарыг кижи эмнээшкин ап эгелээн соонда дораан оске улусче аарыын тарадып болурунун айыылы эвээжей бээр. Эмнээшкин уезинде эмчинин айтып бергенин шынгыы сагыыры чугула. Кижи боду эмнээшкинни соксадып болбас. Аарыг кижинин байдалы экижип, анализтери экижий берген-даа болза инфекция кижинин иштинге узе узуткаттынмаан болурун утпас херек. Эмнээшкин ара соксаан соонда аарыг доп дораан катап ооскуп, мурнунда турганындан артык кедереп эгелээр болгаш туберкулезка удур эмнерге алыспастап эгелээш, эмнерге чанчыккан хевирже шилчий бээр. Ынчан аарыг эмнеттинмес аппарып болур.

БИР ЭВЕС СИЛЕРНИН ЭЖИНЕР АЗЫ ТОРЕЛИНЕР ААРЫЙ БЕРГЕН БОЛЗА ЧУНУ КАНЧААРЫЛ?

Бир эвес кандыг-бир чоок кижинер аарый берген деп каразып турар болзунарза ону дораан туберкулезка удур демисежир Диспансерже азы участок эмчизинче чорудунар. Бир эвес оон аарыы бадыткаттынар болза, аарыг кижи-биле ургулчу кады турган болзунарза силерни база эмчи шинчилгезин эртеринче чалап болур.

Сактып алынар! Эмнээшкинни эгелээн кижи эмчинин негелдезин шынгыызы-биле кууседир ужурлуг. Ынчан ол долгандыр кижилерге айыылдыг эвес апаар болгаш дургени-биле сегип эгелээр. Силер чоок кижинерни деткип, эмнерин ижерин сагындырар ужурлуг силер. Эмнээшкинни тончузунге чедир эртери албан. Дыка хой таварылгаларда силернин деткимченер кол рольду ойнаар дээрзин утпанар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КОРГАР УЖУРЛУГ БЕ?

Туберкулез дээрге айыылдыг аарыг-дыр. Ынчангаш аарыгнын кедерээрин болдурбазы чугула. Эмчинин негелдезин шыннгыы сагып, уе шаанда эмнээшкинни эгелээр болза оон когун узе эмнедип ап болур.

Туберкулезтан аарый бергенинин демдектерин сактып алынар. Бир эвес аарыг эгелээн деп билип каар болзунарза доп дораан эмнедип эгелээри чугула.

Ол ышкаш аарыг кижи-биле харылзажып турган кижилер оске улуска айыыл байдалын болдурбазы-биле ыяап шинчилгени эртип алыры чугула. «Туберкулезту болдурбазынын дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 8.6 чуулун езугаар туберкулезка удур хемчеглер алыр эмнелге черлеринин ажылдакчылары аарыг кижини илереткен соонда 14 хонук дургузунда аарыг кижинин чурттап турган черин болгаш кады турган улустарын шинчилээр ужурлуг.

Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Ында айтып турарын езугаар алырга Россия Федерациязынын 100 мун кижиден-не 60-дан хой туберкулез аарыы буруткеттинип турар муниципалдыг девискээрлеринге кижи бурузу ФГ шинчилгезин чылда бир катап эртер ужурлуг. Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Тывада чоннун туберкулезтан аарыыр чоруунун коргузуу 100 мун кижиге хамаарыштыр 146,4 болуп турар болгаш Россияга хамаарышкан ортумак коргузуглерден ийи катап хой.

Туберкулез аарыг кижи чурттап турар бажыннарны тускай будумелдер-биле туберкулезка удур демисел чорудуп турар эмнелге черинин ажылдакчылары доктаамал арыглаар ужурлуг. Аарыг кижинин удуур дожээ, идик-хеви, чоттунар аржыылы, думчук чодар аржыылы, аяк-савазы, бажынын агаары, эт-херекселдерин арыглаар.  
 
По теме
Взаимодействие налоговых и следственных органов по выявлению и расследованию преступлений в сфере налогообложения - УФНС Республики Тыва Заместитель руководителя УФНС России по Республике Тыва Шолбана Владимировна Олчейбен встретилась с руководителем отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федера
19.07.2018
«Единая Россия» продолжит работу над совершенствованием механизмов обеспечения жильем детей-сирот - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Государственная Дума 17 июля приняла в третьем чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
19.07.2018
На заседании Ассоциации муниципальных образований Тувы подведены итоги деятельности органов местного самоуправления - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Заседание прошло под руководством Главы Тувы Шолбана Кара-оола и председателя Ассоциации Аяса Монге 18 июля в Доме Правительства.
19.07.2018
 
Государственная Дума приняла законопроект , который, в частности, сокращает срок камеральной налоговой проверки с трех до двух месяцев и упрощает порядок подтверждения нулевой ставки по НДС в отношении экспорта.
19.07.2018
 
19 июня 2018 года руководителем инспекции труда в Республике Тыва будет проведен прием граждан в администрации Тоджинского кожууна по вопросам информирования и проведения мероприятий по информированию и консультированию
18.07.2018
Взаимодействие налоговых и следственных органов по выявлению и расследованию преступлений в сфере налогообложения - УФНС Республики Тыва Заместитель руководителя УФНС России по Республике Тыва Шолбана Владимировна Олчейбен встретилась с руководителем отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федера
19.07.2018 УФНС Республики Тыва
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва 49-летнему ранее не судимому жителю Чеди-Хольского района возбуждено предъявлено обвинение в совершении преступления,
19.07.2018 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего ранее не судимого жителя г. Кызыла республики.
19.07.2018 Следственный комитет
Дети продолжают тонуть. Где вы, родители? Первого июля текущего года в полицию Кызыла поступило сообщение об обнаружении в Енисее в районе Востока тела 8-летнего мальчика с признаками утопления.
14.07.2018 Плюс Информ
Утонул мальчик В жаркий полдень 11 июня четверо малолетних жителей с. О-Шынаа, в возрасте от 8 до 11 лет, без сопровождения взрослых купались на реке Орукку, которая протекает в 300 метрах от села.
30.06.2018 Плюс Информ
В отношении 47-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
28.06.2018 Тувинская правда
И дождь не помеха… - Тувинская правда На календаре — июль. Значит, позади традиционные сборы в дорогу в Дзун-Хемчик, на заветную поляну в Чадане, где проходит с 1992 года Международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ».
19.07.2018 Тувинская правда
ЛЕГЕНДА ОБ ИГИЛИСТЕ - Министерство культуры Говорят, это было давным-давно. Однажды, когда аалы перекочевали на летние стойбища в местечке Эдер-Куйлар (Поющие пещеры), один молодой мужчина пошел в лес за дровами.
20.07.2018 Министерство культуры
 «Мелодия и слова песни той Разрывали материнское сердце на части. Ведь дитя в колыбели все плачет и плачет – И вот ханша, не выдержав                                                           этой пытки,
14.07.2018 Тувинская правда
Чемпион Наадыма — Айдын Отчурчап - Тувинская правда На стадионе «Хуреш» 15 июля проводилось награждение победителей «Наадыма-2018» и абсолютное первенство РТ по борьбе хуреш среди 256 сильнейших борцов.
19.07.2018 Тувинская правда
У кого шахматная корона? - Тувинская правда С 9 по 14 июля в шахматном клубе «Гроссмейстер» проводилось традиционное общекомандное и личное первенство по классическим шахматам, а также по тувинским шахма-там — хол шыдыраа.
19.07.2018 Тувинская правда
В Национальном парке культуры и отдыха на территории волейбольной площадки 11 июля состоялось открытие Чемпионата Республики Тыва по волейболу на призы Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.
14.07.2018 Тувинская правда
В преддверии матча Россия — Хорватия в Кызыле, на стадионе им. 5-летия Советской Тувы был проведен фестиваль футбола для детей и подростков.
12.07.2018 Тувинская правда
Глава Тувы предупредил земляков о непредвиденных ситуациях на дорогах из-за ливней и призвал соблюдать осторожность - Правительство Республики Тыва Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в социальных сетях опубликовал оперативную сводку о состоянии республиканских дорог в условиях сильных и продолжительных ливневых дождей.
20.07.2018 Правительство Республики Тыва
Под председательством начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва – заместителя председателя КЧС и ПБ Республики Тыва А.А.
21.07.2018 Правительство Республики Тыва