Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

База катап туберкулез дугайында

Тыва Республикада туберкулез аарыынын талазы-биле эпидемиологтуг байдал нарын болуп артып турар. 2016 чылдын январь айдан декабрьга чедир чоннун туберкулезтан аарыыр чоруу мурнуку чылдын ол-ла уезинге деннээрге 7% оскен.

ТУБЕРКУЛЕЗ – туберкулез дээрге микобактериялардан нептереп унер халдавырлыг аарыг. Ол окпезинге туберкулезтаан кижиден оске улуска чыпшынып, аартыр. Мибактериалар кадык кижинин организминче агаар таварыштыр кирип болур. Ындыг-даа болза, организиминче инфекция кирген соонда кижин ол дораан аарый бербес. Организмнин аарыгларга удур демисежир куштери кошкап эгелээри билек инфекция кижинин кандыг-бир органнарынче халдап, колдуунда окпезин аартып эгелээр болгаш долгандыр турар кижилерже тарап, айыылдыг аппаар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНДЫГ КИЖИЛЕР ААРЫЙ БЕРИП БОЛУРУЛ?

Туберкулезтан кижи бурузу аарый берип болур. Ындыг-даа болза колдуунда-ла ажык хевирнин туберкулезтан аарып турар кижи-биле ургулчу чоок харылзажып турар кижилер аарып турар. Аарыгнын ооскуп унер дозу аарып турар ог-буленин кежигуннери болгаш кижинин кады ажылдап турар эштери болуп болур. Ажык хевирнин туберкулезундан аарып турар кижилер чодуруп, азырып турда, азы чугааланып турда агаарже хоралыг бактериялар тараар болгаш багай агаарлаттынган орээлдин агаарында элээн ур турар. Хой-ниитинин транспортунга болгаш оске-даа хой чон чыылган черге база аарыг халдап болур.

Аарыгга колдуунда-ла арагалаар, таакпылаар, шынарлыг чем чивейн турар болгаш аарыгларга удур демисежир куштери кошкак кижилер алзып болур.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН ААРААНЫНЫН ДЕМДЕКТЕРИ

Инфекция организмче кирген дугайында билип каары берге. Бактериялар уези келирин манаан ышкаш «удаан» байдалга турар. Кажан аарыг ажык хевирже шилчээн соонда олар хенертен ковудеп эгелээр. Ынчан кижинин мага-боду суларап, аарыскап, эъдинин изии улгадып, дуне деридип эгелээр. Аарыг кижи хенертен килин чидирип эгелээр, ургулчу чодуртур, хан чодуртур, хорээнин ишти аарыыр.

Аарыг кижи аарыгнын тарадыкчызы апаар болгаш долгандыр кижилерге айыылдыг дээрзин утпанар!

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНЧААР ЭМНЕНИРИЛ?

Туберкулез аарыындан сегий берип болур. Аарыгдан тускай туберкулезка удур эмнээшкинни эртип, адырлыр. Эмнээшкин 6-8 айдан эвээш эвес уе дургузунда уламчылаар, бир эвес аарыг кедерээн болза бир чыл болгаш оон-даа ур уеде эмнээр.

Кажан аарыг кижи эмнээшкин ап эгелээн соонда дораан оске улусче аарыын тарадып болурунун айыылы эвээжей бээр. Эмнээшкин уезинде эмчинин айтып бергенин шынгыы сагыыры чугула. Кижи боду эмнээшкинни соксадып болбас. Аарыг кижинин байдалы экижип, анализтери экижий берген-даа болза инфекция кижинин иштинге узе узуткаттынмаан болурун утпас херек. Эмнээшкин ара соксаан соонда аарыг доп дораан катап ооскуп, мурнунда турганындан артык кедереп эгелээр болгаш туберкулезка удур эмнерге алыспастап эгелээш, эмнерге чанчыккан хевирже шилчий бээр. Ынчан аарыг эмнеттинмес аппарып болур.

БИР ЭВЕС СИЛЕРНИН ЭЖИНЕР АЗЫ ТОРЕЛИНЕР ААРЫЙ БЕРГЕН БОЛЗА ЧУНУ КАНЧААРЫЛ?

Бир эвес кандыг-бир чоок кижинер аарый берген деп каразып турар болзунарза ону дораан туберкулезка удур демисежир Диспансерже азы участок эмчизинче чорудунар. Бир эвес оон аарыы бадыткаттынар болза, аарыг кижи-биле ургулчу кады турган болзунарза силерни база эмчи шинчилгезин эртеринче чалап болур.

Сактып алынар! Эмнээшкинни эгелээн кижи эмчинин негелдезин шынгыызы-биле кууседир ужурлуг. Ынчан ол долгандыр кижилерге айыылдыг эвес апаар болгаш дургени-биле сегип эгелээр. Силер чоок кижинерни деткип, эмнерин ижерин сагындырар ужурлуг силер. Эмнээшкинни тончузунге чедир эртери албан. Дыка хой таварылгаларда силернин деткимченер кол рольду ойнаар дээрзин утпанар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КОРГАР УЖУРЛУГ БЕ?

Туберкулез дээрге айыылдыг аарыг-дыр. Ынчангаш аарыгнын кедерээрин болдурбазы чугула. Эмчинин негелдезин шыннгыы сагып, уе шаанда эмнээшкинни эгелээр болза оон когун узе эмнедип ап болур.

Туберкулезтан аарый бергенинин демдектерин сактып алынар. Бир эвес аарыг эгелээн деп билип каар болзунарза доп дораан эмнедип эгелээри чугула.

Ол ышкаш аарыг кижи-биле харылзажып турган кижилер оске улуска айыыл байдалын болдурбазы-биле ыяап шинчилгени эртип алыры чугула. «Туберкулезту болдурбазынын дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 8.6 чуулун езугаар туберкулезка удур хемчеглер алыр эмнелге черлеринин ажылдакчылары аарыг кижини илереткен соонда 14 хонук дургузунда аарыг кижинин чурттап турган черин болгаш кады турган улустарын шинчилээр ужурлуг.

Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Ында айтып турарын езугаар алырга Россия Федерациязынын 100 мун кижиден-не 60-дан хой туберкулез аарыы буруткеттинип турар муниципалдыг девискээрлеринге кижи бурузу ФГ шинчилгезин чылда бир катап эртер ужурлуг. Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Тывада чоннун туберкулезтан аарыыр чоруунун коргузуу 100 мун кижиге хамаарыштыр 146,4 болуп турар болгаш Россияга хамаарышкан ортумак коргузуглерден ийи катап хой.

Туберкулез аарыг кижи чурттап турар бажыннарны тускай будумелдер-биле туберкулезка удур демисел чорудуп турар эмнелге черинин ажылдакчылары доктаамал арыглаар ужурлуг. Аарыг кижинин удуур дожээ, идик-хеви, чоттунар аржыылы, думчук чодар аржыылы, аяк-савазы, бажынын агаары, эт-херекселдерин арыглаар.  
каа хем 1 - ЗАГСОрганом Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в Каа-Хемском районе к празднику животноводом «Наадым-2017» и Дню Республики проведена торжественная церемония заключения брака Дамбаа Владимира Викторовича и Монгуш Ая
17.08.2017 ЗАГС
митинг 1 - ЗАГС15 августа 2017 года работники Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) и органа Управления ЗАГС в Кызылском районе приняли участие в торжественном митинге возложения цветов у памятника основателя тувинской государств
17.08.2017 ЗАГС
наадым - ЗАГСНаадым – один из самых красивых праздников Республики Тыва. Сам слово «Наадым» из монгольского происхождения означает «празднество», «состязание», «игрища».
17.08.2017 ЗАГС
Арбитражный суд Волго-Вятского округа по делу № А11-6602/2016  поддержал позицию налогового органа о неисполнении налогоплательщиком (ОАО) обязанности по исчислению и уплате в бюджет налога с доходов,
17.08.2017 УФНС Республики Тыва
 23 августа 2017 года, в 11:30, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва проводит семинар-совещание: «Типовые нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, выявляемые Тывинским УФАС России».
17.08.2017 УФАС
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва проводит тематическую «горячую линию» в целях оказания оперативной консультационной и практической помощи для граждан, как находящимся в Турецкой Республике,
17.08.2017 Роспотребнадзор
1 - ЗАГС    Органом Управления ЗАГС в г. Кызыле совместно с Департаментом по культуре, спорту и по молодежной политике Мэрии г. Кызыла,
16.08.2017 ЗАГС
Со всех сторон – Наадым! - Плюс ИнформТрудно в нескольких словах объяснить, что такое Наадым. Об этом пишут монографии, но и там не всегда удается передать смыл и значение народного праздника.
18.08.2017 Плюс Информ
митинг 1 - ЗАГС15 августа 2017 года работники Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) и органа Управления ЗАГС в Кызылском районе приняли участие в торжественном митинге возложения цветов у памятника основателя тувинской государств
17.08.2017 ЗАГС
каа хем 1 - ЗАГСОрганом Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в Каа-Хемском районе к празднику животноводом «Наадым-2017» и Дню Республики проведена торжественная церемония заключения брака Дамбаа Владимира Викторовича и Монгуш Ая
17.08.2017 ЗАГС
Накануне, 16 августа в 22 часов 40 минут в дежурную часть Управления МВД России по г. Кызылу поступило сообщение о наезде на пожилого мужчину.
17.08.2017 МВД Республики Тыва
Все чаще пострадавшими от действий злоумышленников становятся владельцы автомобилей.
16.08.2017 МВД Республики Тыва
Порядка 90 человек были эвакуированы из шахты ООО «УК «Межегейуголь» в Тыве, сообщает ИА Пронедра . - Министерство энергетикиУгольная компания «Межегейуголь» входит в Evraz Group. Шахта, где произошёл инцидент, расположена в Тандинском районе.
15.08.2017 Министерство энергетики
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждены скотокрады В ходе совместной работы сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ России по Туве пресекли противоправную деятельность жителей с. Саглы Овюрского района,
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Ребенка унесло течением На прошлой неделе, в четверг, в полицию Каа-Хемского района поступило сообщение об обнаружении в воде с признаками утопления тела 4-летнего ребенка из села Дерзиг-Аксы.
Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве - Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве
На шахте «Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы 5 августа произошло задымление, сообщили в управлении МЧС.
Плюс Информ
Поздравление министра культуры Республики Тыва Алдара Тамдына с Днем хоомея - Министерство культурыУважаемые коллеги, уважаемые хоомейжи, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем хоомея!
17.08.2017 Министерство культуры
Разнообразие культур - Тувинская правдаКак и в первый раз, в 2015 году, второй международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии» стартовал под открытым небом у композиции «Царская охота» в Кызыле.
17.08.2017 Тувинская правда
Татарский театр в Туве - Министерство культурыНакануне у въезда в город Кызыл, где находится скульптура «Косуля с олененком», гостей встречали первый заместитель министра культуры Тувы Виктор Чигжит, директор Национального театра Тувы,
17.08.2017 Министерство культуры
Великий шёлковый путь
Выставка из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника была открыта в День республики в Национальном музее.
Тувинская правда
Эх, самовары, прянички! - Тувинская правда
Эх, самовары, прянички!
Как любят поговаривать жители города мастеров: «Дай туляку кусок железа — он сотворит чудо».
Тувинская правда
Ждем артистов из Казани - Тувинская правда
Ждем артистов из Казани
В среду, 9 августа, директор Национального театра РТ Станислав Ириль и его заместитель Чылгычы Ондар провели пресс-конференцию для журналистов.
Тувинская правда
Праздник сильных людей - Тувинская правда12 августа в республике отметили Всероссийский день физкультурника. Начало традиции положено в прошлом веке,
17.08.2017 Тувинская правда
В Лос-Анджелесе завершились соревнования по каратэ. Россияне в личных и командных зачетах завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.
15.08.2017 МВД Республики Тыва
Животноводам-передовикам Тувы вручены сертификаты на солнечные электростанции стоимостью 160 тыс. рублей - Правительство Республики ТываЦеремония вручения сертификатов состоялась в ходе девятого Съезда животноводов Республики Тыва.
14.08.2017 Правительство Республики Тыва
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Большой праздник футбола - Тувинская правда
Большой праздник футбола
Как известно, сборная команда республики по футболу (ФК «Тыва»), составленная из лучших молодых игроков под руководством тренеров Кара-оол Омака и Салчака Буяна,
Тувинская правда
Поздравление министра культуры Республики Тыва Алдара Тамдына с Днем хоомея - Министерство культурыУважаемые коллеги, уважаемые хоомейжи, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем хоомея!
17.08.2017 Министерство культуры
Фестиваль тувинской баранины удался - Плюс ИнформВ первый день Наадыма 14 июня в местечке «Тос-Булак» Кызыльского района прошел региональный этап Международного гастрономического конкурса «Фестиваль тувинской баранины».
18.08.2017 Плюс Информ
Со всех сторон – Наадым! - Плюс ИнформТрудно в нескольких словах объяснить, что такое Наадым. Об этом пишут монографии, но и там не всегда удается передать смыл и значение народного праздника.
18.08.2017 Плюс Информ
Татарский театр в Туве - Министерство культурыНакануне у въезда в город Кызыл, где находится скульптура «Косуля с олененком», гостей встречали первый заместитель министра культуры Тувы Виктор Чигжит, директор Национального театра Тувы,
17.08.2017 Министерство культуры
Глава Тувы встретился  с   офицерами - выпускниками, прибывшими в регион для прохождения службы - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол 17 августа встретился с 52 офицерами - выпускниками, прибывшими в регион для прохождения службы.
17.08.2017 Правительство Республики Тыва