Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

База катап туберкулез дугайында

Тыва Республикада туберкулез аарыынын талазы-биле эпидемиологтуг байдал нарын болуп артып турар. 2016 чылдын январь айдан декабрьга чедир чоннун туберкулезтан аарыыр чоруу мурнуку чылдын ол-ла уезинге деннээрге 7% оскен.

ТУБЕРКУЛЕЗ – туберкулез дээрге микобактериялардан нептереп унер халдавырлыг аарыг. Ол окпезинге туберкулезтаан кижиден оске улуска чыпшынып, аартыр. Мибактериалар кадык кижинин организминче агаар таварыштыр кирип болур. Ындыг-даа болза, организиминче инфекция кирген соонда кижин ол дораан аарый бербес. Организмнин аарыгларга удур демисежир куштери кошкап эгелээри билек инфекция кижинин кандыг-бир органнарынче халдап, колдуунда окпезин аартып эгелээр болгаш долгандыр турар кижилерже тарап, айыылдыг аппаар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНДЫГ КИЖИЛЕР ААРЫЙ БЕРИП БОЛУРУЛ?

Туберкулезтан кижи бурузу аарый берип болур. Ындыг-даа болза колдуунда-ла ажык хевирнин туберкулезтан аарып турар кижи-биле ургулчу чоок харылзажып турар кижилер аарып турар. Аарыгнын ооскуп унер дозу аарып турар ог-буленин кежигуннери болгаш кижинин кады ажылдап турар эштери болуп болур. Ажык хевирнин туберкулезундан аарып турар кижилер чодуруп, азырып турда, азы чугааланып турда агаарже хоралыг бактериялар тараар болгаш багай агаарлаттынган орээлдин агаарында элээн ур турар. Хой-ниитинин транспортунга болгаш оске-даа хой чон чыылган черге база аарыг халдап болур.

Аарыгга колдуунда-ла арагалаар, таакпылаар, шынарлыг чем чивейн турар болгаш аарыгларга удур демисежир куштери кошкак кижилер алзып болур.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН ААРААНЫНЫН ДЕМДЕКТЕРИ

Инфекция организмче кирген дугайында билип каары берге. Бактериялар уези келирин манаан ышкаш «удаан» байдалга турар. Кажан аарыг ажык хевирже шилчээн соонда олар хенертен ковудеп эгелээр. Ынчан кижинин мага-боду суларап, аарыскап, эъдинин изии улгадып, дуне деридип эгелээр. Аарыг кижи хенертен килин чидирип эгелээр, ургулчу чодуртур, хан чодуртур, хорээнин ишти аарыыр.

Аарыг кижи аарыгнын тарадыкчызы апаар болгаш долгандыр кижилерге айыылдыг дээрзин утпанар!

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНЧААР ЭМНЕНИРИЛ?

Туберкулез аарыындан сегий берип болур. Аарыгдан тускай туберкулезка удур эмнээшкинни эртип, адырлыр. Эмнээшкин 6-8 айдан эвээш эвес уе дургузунда уламчылаар, бир эвес аарыг кедерээн болза бир чыл болгаш оон-даа ур уеде эмнээр.

Кажан аарыг кижи эмнээшкин ап эгелээн соонда дораан оске улусче аарыын тарадып болурунун айыылы эвээжей бээр. Эмнээшкин уезинде эмчинин айтып бергенин шынгыы сагыыры чугула. Кижи боду эмнээшкинни соксадып болбас. Аарыг кижинин байдалы экижип, анализтери экижий берген-даа болза инфекция кижинин иштинге узе узуткаттынмаан болурун утпас херек. Эмнээшкин ара соксаан соонда аарыг доп дораан катап ооскуп, мурнунда турганындан артык кедереп эгелээр болгаш туберкулезка удур эмнерге алыспастап эгелээш, эмнерге чанчыккан хевирже шилчий бээр. Ынчан аарыг эмнеттинмес аппарып болур.

БИР ЭВЕС СИЛЕРНИН ЭЖИНЕР АЗЫ ТОРЕЛИНЕР ААРЫЙ БЕРГЕН БОЛЗА ЧУНУ КАНЧААРЫЛ?

Бир эвес кандыг-бир чоок кижинер аарый берген деп каразып турар болзунарза ону дораан туберкулезка удур демисежир Диспансерже азы участок эмчизинче чорудунар. Бир эвес оон аарыы бадыткаттынар болза, аарыг кижи-биле ургулчу кады турган болзунарза силерни база эмчи шинчилгезин эртеринче чалап болур.

Сактып алынар! Эмнээшкинни эгелээн кижи эмчинин негелдезин шынгыызы-биле кууседир ужурлуг. Ынчан ол долгандыр кижилерге айыылдыг эвес апаар болгаш дургени-биле сегип эгелээр. Силер чоок кижинерни деткип, эмнерин ижерин сагындырар ужурлуг силер. Эмнээшкинни тончузунге чедир эртери албан. Дыка хой таварылгаларда силернин деткимченер кол рольду ойнаар дээрзин утпанар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КОРГАР УЖУРЛУГ БЕ?

Туберкулез дээрге айыылдыг аарыг-дыр. Ынчангаш аарыгнын кедерээрин болдурбазы чугула. Эмчинин негелдезин шыннгыы сагып, уе шаанда эмнээшкинни эгелээр болза оон когун узе эмнедип ап болур.

Туберкулезтан аарый бергенинин демдектерин сактып алынар. Бир эвес аарыг эгелээн деп билип каар болзунарза доп дораан эмнедип эгелээри чугула.

Ол ышкаш аарыг кижи-биле харылзажып турган кижилер оске улуска айыыл байдалын болдурбазы-биле ыяап шинчилгени эртип алыры чугула. «Туберкулезту болдурбазынын дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 8.6 чуулун езугаар туберкулезка удур хемчеглер алыр эмнелге черлеринин ажылдакчылары аарыг кижини илереткен соонда 14 хонук дургузунда аарыг кижинин чурттап турган черин болгаш кады турган улустарын шинчилээр ужурлуг.

Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Ында айтып турарын езугаар алырга Россия Федерациязынын 100 мун кижиден-не 60-дан хой туберкулез аарыы буруткеттинип турар муниципалдыг девискээрлеринге кижи бурузу ФГ шинчилгезин чылда бир катап эртер ужурлуг. Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Тывада чоннун туберкулезтан аарыыр чоруунун коргузуу 100 мун кижиге хамаарыштыр 146,4 болуп турар болгаш Россияга хамаарышкан ортумак коргузуглерден ийи катап хой.

Туберкулез аарыг кижи чурттап турар бажыннарны тускай будумелдер-биле туберкулезка удур демисел чорудуп турар эмнелге черинин ажылдакчылары доктаамал арыглаар ужурлуг. Аарыг кижинин удуур дожээ, идик-хеви, чоттунар аржыылы, думчук чодар аржыылы, аяк-савазы, бажынын агаары, эт-херекселдерин арыглаар.  
Парламентарии посетили организации сумона Качык и посадили деревья - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва20 сентября депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Александр Санданович Санчат и Эрес Свертовович Хайын посетили  малокомплектную школу и детский сад сумона Качык.
23.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
               22 сентября состоялось заседание Совета судей Республики Тыва, в ходе которого были рассмотрены 6 вопросов.
22.09.2017 Судебный департамента
Председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа провел личный прием граждан - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 22 сентября, в  Региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» Д.А.
22.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Депутаты А.Санчат и Э. Хайын посетили отдаленный сумон Качык - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываТаежный сумон Качык – самый южный населенный пункт республики. Он по праву считается отдаленным и труднодоступным местом.
22.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Суды трех инстанций поддержали позицию Тывинского УФАС России, отказав Мэрии г. Кызыла в удовлетворении заявленных требований.
22.09.2017 УФАС
О ЕГИССО на пресс-конференции - Пенсионный фондНакануне состоялась пресс-конференция с участием министра труда и соци ального развития республики Л.Тас-оол и и.о.
21.09.2017 Пенсионный фонд
Регистрация участников системы маркировки лекарств будет проходить  быстрее - УФНС Республики ТываФНС России наладила межведомственное взаимодействие с информационными системами Минпромторга России и Росздравнадзора.
21.09.2017 УФНС Республики Тыва
Парламентарии посетили организации сумона Качык и посадили деревья - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва20 сентября депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Александр Санданович Санчат и Эрес Свертовович Хайын посетили  малокомплектную школу и детский сад сумона Качык.
23.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Депутаты А.Санчат и Э. Хайын посетили отдаленный сумон Качык - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываТаежный сумон Качык – самый южный населенный пункт республики. Он по праву считается отдаленным и труднодоступным местом.
22.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Суды трех инстанций поддержали позицию Тывинского УФАС России, отказав Мэрии г. Кызыла в удовлетворении заявленных требований.
22.09.2017 УФАС
Один пояс — один путь - Тувинская правда
Один пояс — один путь
Молодежная делегация из Тувы, побывавшая в КНР, зарядилась новыми идеями о развитии своего региона.
Тувинская правда
Ночью 20 сентября от 32-летнего местного жителя в дежурную часть Управления МВД России по г. Кызылу поступило заявление о том, что неизвестный неправомерно завладел его автомашиной марки «ВАЗ-2104»,
22.09.2017 МВД Республики Тыва
Утром 21 сентября в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Дзун-Хемчикский» поступило сообщение о том,
22.09.2017 МВД Республики Тыва
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
22.09.2017 Следственный комитет
Атака хакеров или террористов? - Плюс Информ
Атака хакеров или террористов?
На прошлой неделе, 13 сентября, в гостиницы Кызыла, департамент по социальной политике мэрии столицы, в Верховный, Арбитражные суды, некоторые учебные заведения поступили анонимные телефонные сообщения о том,
Плюс Информ
Дети падают с качелей - Плюс Информ
Дети падают с качелей
Дети падают с качелей Сразу два случая травмирования детей на детских площадках произошли в один день в Чеди-Хольском районе.
Плюс Информ
Сгорел гараж, люди получили ожоги - Плюс Информ
Сгорел гараж, люди получили ожоги
Причиной пожара в гараже, когда пострадали два человека, предварительно могло стать замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем.
Плюс Информ
В богатстве и бедности - Плюс ИнформТараа – не просто еда. Так же, как и хлеб она несет иной смысл – сакральный, она – источник жизни.
23.09.2017 Плюс Информ
Лучшие на пути кочевника - Плюс ИнформНовость о том, что наши артисты победили на очередном фестивале, может и не привлечь особенного внимания – мы привыкли к тому, что наши артисты постоянно привозят награды с разных конкурсов.
23.09.2017 Плюс Информ
Как объять необъятное - Плюс ИнформДа, Козьма Прутков был прав – нельзя объять необъятное. Особенно когда это касается выставки самых разных коллекций.
23.09.2017 Плюс Информ
Зараженные... красотою! - Плюс Информ
Зараженные... красотою!
Название этого растения (кстати, сразу и не скажешь, цветок это или куст такой) на слух звучит не особо: клещевина.
Плюс Информ
Оживший камень - Тувинская правда
Оживший камень
В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась персональная выставка «Оживший камень» Х. Б. Донгака, заслуженного деятеля искусств РТ.
Тувинская правда
С победой, Сайын! - Республиканский медколледж                  2,3 сентября 2017 года в г.Шагонар прошло соревнование по сумо среди юношей 1999-2001 года рождения за Первенство Республики Тыва.
23.09.2017 Республиканский медколледж
Крылья для жизни - Тувинская правдаКоманда из Тувы приняла участие во Всероссийском физкультурно-спор­тивном фестивале инвалидов, который проходил в Евпатории с 4 по 9 сентября.
22.09.2017 Тувинская правда
Приглашаем на забег - Тувинская правдаТува примет участие во Всероссийском дне бега, которому по установившейся традиции будет посвящена акция «Кросс нации».
22.09.2017 Тувинская правда
Начын — чемпион! - Тувинская правда
Начын — чемпион!
С 20 по 23 сентября в Литве, в Клайпеде, проходит 32-й чемпионат мира по спортивной борьбе среди военнослужащих.
Тувинская правда
Громкая победа «Грома» - Тувинская правда
Громкая победа «Грома»
В МВД Тувы определились сильнейшие баскетболисты. В спортивном зале «Динамо» Управления МВД России по г. Кызылу прошло первенство Министерства внутренних дел по Республике Тыва по баскетболу.
Тувинская правда
Меткие судьи - Тувинская правда
Меткие судьи
Захватывающие спортивные баталии развернулись накануне на озере Чагытай Тандинского района, где проходила XI Спартакиада среди судей Республики Тыва.
Тувинская правда
Председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа провел личный прием граждан - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 22 сентября, в  Региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» Д.А.
22.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Атака хакеров или террористов? - Плюс ИнформНа прошлой неделе, 13 сентября, в гостиницы Кызыла, департамент по социальной политике мэрии столицы, в Верховный, Арбитражные суды, некоторые учебные заведения поступили анонимные телефонные сообщения о том,
23.09.2017 Плюс Информ
Метеорологи прогнозируют в Туве мокрый снег и гололедицу - МЧС Республики Тыва«В течение суток 23 сентября местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица» - говорится в штормовом предупреждении синоптиков.
22.09.2017 МЧС Республики Тыва
21 сентября в 16 часов 00 минут в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в Кызыле на улице Магистральная напротив дома № 26 г. Кызыла произошел наезд на пешехода.
22.09.2017 ГИБДД
Прокуратурой Тоджинского района Республики Тыва по заявлению гражданки проверены нормативные правовые акты администрации района, регулирующие вопросы предоставления выплат по рождению ребенка.
22.09.2017 Прокуратура Республики Тыва