Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

База катап туберкулез дугайында

Тыва Республикада туберкулез аарыынын талазы-биле эпидемиологтуг байдал нарын болуп артып турар. 2016 чылдын январь айдан декабрьга чедир чоннун туберкулезтан аарыыр чоруу мурнуку чылдын ол-ла уезинге деннээрге 7% оскен.

ТУБЕРКУЛЕЗ – туберкулез дээрге микобактериялардан нептереп унер халдавырлыг аарыг. Ол окпезинге туберкулезтаан кижиден оске улуска чыпшынып, аартыр. Мибактериалар кадык кижинин организминче агаар таварыштыр кирип болур. Ындыг-даа болза, организиминче инфекция кирген соонда кижин ол дораан аарый бербес. Организмнин аарыгларга удур демисежир куштери кошкап эгелээри билек инфекция кижинин кандыг-бир органнарынче халдап, колдуунда окпезин аартып эгелээр болгаш долгандыр турар кижилерже тарап, айыылдыг аппаар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНДЫГ КИЖИЛЕР ААРЫЙ БЕРИП БОЛУРУЛ?

Туберкулезтан кижи бурузу аарый берип болур. Ындыг-даа болза колдуунда-ла ажык хевирнин туберкулезтан аарып турар кижи-биле ургулчу чоок харылзажып турар кижилер аарып турар. Аарыгнын ооскуп унер дозу аарып турар ог-буленин кежигуннери болгаш кижинин кады ажылдап турар эштери болуп болур. Ажык хевирнин туберкулезундан аарып турар кижилер чодуруп, азырып турда, азы чугааланып турда агаарже хоралыг бактериялар тараар болгаш багай агаарлаттынган орээлдин агаарында элээн ур турар. Хой-ниитинин транспортунга болгаш оске-даа хой чон чыылган черге база аарыг халдап болур.

Аарыгга колдуунда-ла арагалаар, таакпылаар, шынарлыг чем чивейн турар болгаш аарыгларга удур демисежир куштери кошкак кижилер алзып болур.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН ААРААНЫНЫН ДЕМДЕКТЕРИ

Инфекция организмче кирген дугайында билип каары берге. Бактериялар уези келирин манаан ышкаш «удаан» байдалга турар. Кажан аарыг ажык хевирже шилчээн соонда олар хенертен ковудеп эгелээр. Ынчан кижинин мага-боду суларап, аарыскап, эъдинин изии улгадып, дуне деридип эгелээр. Аарыг кижи хенертен килин чидирип эгелээр, ургулчу чодуртур, хан чодуртур, хорээнин ишти аарыыр.

Аарыг кижи аарыгнын тарадыкчызы апаар болгаш долгандыр кижилерге айыылдыг дээрзин утпанар!

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАНЧААР ЭМНЕНИРИЛ?

Туберкулез аарыындан сегий берип болур. Аарыгдан тускай туберкулезка удур эмнээшкинни эртип, адырлыр. Эмнээшкин 6-8 айдан эвээш эвес уе дургузунда уламчылаар, бир эвес аарыг кедерээн болза бир чыл болгаш оон-даа ур уеде эмнээр.

Кажан аарыг кижи эмнээшкин ап эгелээн соонда дораан оске улусче аарыын тарадып болурунун айыылы эвээжей бээр. Эмнээшкин уезинде эмчинин айтып бергенин шынгыы сагыыры чугула. Кижи боду эмнээшкинни соксадып болбас. Аарыг кижинин байдалы экижип, анализтери экижий берген-даа болза инфекция кижинин иштинге узе узуткаттынмаан болурун утпас херек. Эмнээшкин ара соксаан соонда аарыг доп дораан катап ооскуп, мурнунда турганындан артык кедереп эгелээр болгаш туберкулезка удур эмнерге алыспастап эгелээш, эмнерге чанчыккан хевирже шилчий бээр. Ынчан аарыг эмнеттинмес аппарып болур.

БИР ЭВЕС СИЛЕРНИН ЭЖИНЕР АЗЫ ТОРЕЛИНЕР ААРЫЙ БЕРГЕН БОЛЗА ЧУНУ КАНЧААРЫЛ?

Бир эвес кандыг-бир чоок кижинер аарый берген деп каразып турар болзунарза ону дораан туберкулезка удур демисежир Диспансерже азы участок эмчизинче чорудунар. Бир эвес оон аарыы бадыткаттынар болза, аарыг кижи-биле ургулчу кады турган болзунарза силерни база эмчи шинчилгезин эртеринче чалап болур.

Сактып алынар! Эмнээшкинни эгелээн кижи эмчинин негелдезин шынгыызы-биле кууседир ужурлуг. Ынчан ол долгандыр кижилерге айыылдыг эвес апаар болгаш дургени-биле сегип эгелээр. Силер чоок кижинерни деткип, эмнерин ижерин сагындырар ужурлуг силер. Эмнээшкинни тончузунге чедир эртери албан. Дыка хой таварылгаларда силернин деткимченер кол рольду ойнаар дээрзин утпанар.

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КОРГАР УЖУРЛУГ БЕ?

Туберкулез дээрге айыылдыг аарыг-дыр. Ынчангаш аарыгнын кедерээрин болдурбазы чугула. Эмчинин негелдезин шыннгыы сагып, уе шаанда эмнээшкинни эгелээр болза оон когун узе эмнедип ап болур.

Туберкулезтан аарый бергенинин демдектерин сактып алынар. Бир эвес аарыг эгелээн деп билип каар болзунарза доп дораан эмнедип эгелээри чугула.

Ол ышкаш аарыг кижи-биле харылзажып турган кижилер оске улуска айыыл байдалын болдурбазы-биле ыяап шинчилгени эртип алыры чугула. «Туберкулезту болдурбазынын дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 8.6 чуулун езугаар туберкулезка удур хемчеглер алыр эмнелге черлеринин ажылдакчылары аарыг кижини илереткен соонда 14 хонук дургузунда аарыг кижинин чурттап турган черин болгаш кады турган улустарын шинчилээр ужурлуг.

Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Ында айтып турарын езугаар алырга Россия Федерациязынын 100 мун кижиден-не 60-дан хой туберкулез аарыы буруткеттинип турар муниципалдыг девискээрлеринге кижи бурузу ФГ шинчилгезин чылда бир катап эртер ужурлуг. Тыванын чурттакчылары чылда бир катап ыяап флюорогрфия шинчилгезин «Туберкулезту болдурбазыный дугайында» 3.1.2.3114-13 Санитарлыг дурумнернин 4.4 чуулун езугаар эрткен турар ужурлуг. Тывада чоннун туберкулезтан аарыыр чоруунун коргузуу 100 мун кижиге хамаарыштыр 146,4 болуп турар болгаш Россияга хамаарышкан ортумак коргузуглерден ийи катап хой.

Туберкулез аарыг кижи чурттап турар бажыннарны тускай будумелдер-биле туберкулезка удур демисел чорудуп турар эмнелге черинин ажылдакчылары доктаамал арыглаар ужурлуг. Аарыг кижинин удуур дожээ, идик-хеви, чоттунар аржыылы, думчук чодар аржыылы, аяк-савазы, бажынын агаары, эт-херекселдерин арыглаар.  
13 Ноября 2017 • О результатах приема, проверки сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Республики Тыва,
17.11.2017 Избирательная комиссия
Виталий Бартына-Сады: «Сегодня Тувинская таможня является полноценно функционирующим органом, обеспечивающим государственный таможенный контроль на территории Республики Тыва» - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 17 ноября, в Центре русской культуры состоялось торжественное собрание, в честь 25-летия со дня образования Тувинской таможни.
17.11.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Главный финансовый документ республики принят в первом чтении - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня состоялось четвертое очередное заседание седьмой сессии Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва.
17.11.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
13 ноября 2017 года Конкурсная комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва провела второй этап конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы – старший специали
17.11.2017 УФАС
Верховный суд РФ подтвердил правомерность вывода налогового органа о том, что имущественный налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется, если сделка купли-продажи жилья совершена между взаимозависимыми лицами.
17.11.2017 УФНС Республики Тыва
Парламентские комитеты завершили подготовку к очередному заседанию сессии - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 16 ноября, с окончанием заседания Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по финансовой, экономической,
16.11.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
По результатам камеральных налоговых проверок в бюджет дополнительно поступило 18.7 млн рублей - УФНС Республики ТываНалоговыми органами республики проводится контрольная работа по правильности заполнения налоговых деклараций.
16.11.2017 УФНС Республики Тыва
Главный финансовый документ республики принят в первом чтении - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня состоялось четвертое очередное заседание седьмой сессии Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва.
17.11.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Виталий Бартына-Сады: «Сегодня Тувинская таможня является полноценно функционирующим органом, обеспечивающим государственный таможенный контроль на территории Республики Тыва» - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 17 ноября, в Центре русской культуры состоялось торжественное собрание, в честь 25-летия со дня образования Тувинской таможни.
17.11.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Верховный суд РФ подтвердил правомерность вывода налогового органа о том, что имущественный налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется, если сделка купли-продажи жилья совершена между взаимозависимыми лицами.
17.11.2017 УФНС Республики Тыва
Один человек погиб и двое пострадалим в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге «Р-257 Енисей».
17.11.2017 МВД Республики Тыва
Кража была совершена 21-летним безработным ранее не судимым жителем с. Булун-Бажы Эрзинского района.
17.11.2017 МВД Республики Тыва
Следователем Управления МВД России по г. Кызылу расследуется уголовное дело по факту кражи имущества.
17.11.2017 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждена за неуплату алиментов Приговором мирового судьи судебного участка г.
Плюс Информ
Раскрыто и доказано – по следам старых и новых преступлений - Плюс Информ
Раскрыто и доказано – по следам старых и новых преступлений
Ночное время испокон веков считалось самым благоприятным для лихих людей – разбойников.
Плюс Информ
Ночной Кызыл, или Изнанка праздников - Плюс Информ
Ночной Кызыл, или Изнанка праздников
Праздник – это хорошо. Это весело, а если попасть на мероприятие типа: «Ночь искусств» в музее, то и познавательно.
Плюс Информ
Мелодия жизни - Тувинская правдаИмя Натальи Лопсан широко известно не только в среде профессиональных музыкантов и работников культуры.
18.11.2017 Тувинская правда
Манящая Индия - Тувинская правдаВ министерстве культуры Тувы прошла встреча с делегацией из Культурного центра им.
18.11.2017 Тувинская правда
Открытие филармонии, дубль два - Плюс Информ
Открытие филармонии, дубль два
Сезон в филармонии, теоретически, уже открыли. В ДНТ… А на прошлой неделе состоялся первый в этом сезоне концерт именно в филармонии.
Плюс Информ
Дом культуры – зеркало села - Плюс Информ
Дом культуры – зеркало села
За счет средств, выделенных по федеральным проектам «Театры детям», «Театры малых городов» и «Местный дом культуры», приобретены десять комплектов сценической одежды, девять световых установок, театральные кресла,
Плюс Информ
Не надобно другого образца… - Тувинская правда
Не надобно другого образца…
В честь Дня отцов в Туве Театр кукол проводит акцию. Тувинский государственный театр кукол 27 ноября приглашает отцов посмотреть вместе с детьми спектакль «Перо черного грифа».
Тувинская правда
Подведены итоги Международного фестиваля юных математиков - Министерство образования и наукиСегодня в лицее № 15 г. Кызыла прошел международный фестиваль юных математиков, который был организован в форме турнира математических боев с участием лучших команд Республики Тыва, Верхнеусинска (Красноярский край) и Монголии.
18.11.2017 Министерство образования и науки
В Кызыле подвели итоги Первенства по шахматам «Пешечка» - Администрация г.Кызыл17 ноября на базе Республиканского центра дополнительного образования детей состоялось Первенство города по шахматам «Пешечка».
17.11.2017 Администрация г.Кызыл
Сотрудник УФСИН России по Республике Тыва завоевал очередное золото на чемпионате мира по кикбоксингу - УФСИННа чемпионате мира по кикбоксингу, завершившемся 12 ноября в Будапеште золотую медаль завоевал сотрудник УФСИН России по Республике Тыва Ооржак Сергек, в третий раз подтвердив высокое звание чемпиона мира.
16.11.2017 УФСИН
На вершине мирового пьедестала - Тувинская правда
На вершине мирового пьедестала
Пять золотых медалей спортсменов Тувы на мировых чемпионатах по кикбоксингу и самбо, чемпионате Европы по дзюдо!
Тувинская правда
Болели за тувинцев - Тувинская правда
Болели за тувинцев
В Нефтеюганске 28 — 29 октября прошел Международный турнир по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семенова.
Тувинская правда
Тоджинский чемпионат - Тувинская правда
Тоджинский чемпионат
На базе Тоора-Хемской ДЮСШ 27 октября проведен первый чемпионат Тоджинского района в честь четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина.
Тувинская правда
Сегодня прошел III республиканский форум педагогов-мужчин, где были показаны лучшие практики реализации губернаторского проекта «Трудовое воспитание как составная часть воспитательного процесса» - Министерство образования и наукиВ целях выявления лучших практик и обмена опытом по реализации губернаторского проекта «Формирование управленческих кадров в общеобразовательных организациях Республики Тыва из числа педагогов-мужчин»,
18.11.2017 Министерство образования и науки
Глава Тувы с активом Совета гражданских инициатив обсудил вопросы безопасности дорожного движения - Правительство Республики ТываАвтодорога Ак-Довурак – Абаза, являющаяся одним из двух выходов Тувы к транспортной сети России, станет приоритетом для дорожного комплекса республики в 2018 году.
17.11.2017 Правительство Республики Тыва
План основных мероприятий, посвященных Дню отцов и Дню матери в Республике Тыва - Правительство Республики Тыва18 ноября 11.00 ч. - Республиканский форум отцов «Честь моего отца». Место проведения: Дом народного творчества.
17.11.2017 Правительство Республики Тыва
IMG_5621 - копия - МВД Республики ТываСегодня, 17 ноября, исполнилось 94 года самой «народной» службе полиции. 17 ноября 1923 года Народным комиссаром внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю.
17.11.2017 МВД Республики Тыва