Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» Тере-хөлдүң балыкчызы.

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилели тыва чоннуң амыдыралынче ханылап, езулуг-ла сайзыралды алган төлевилелдерниң бирээзи. Ооң тодаргай херечизин эрткен чылдың төнчүзүнде Кызылга болуп эрткен делгелге-ярмарказындан көрген бис. Аңаа Тываның бүгү кожууннарындан бо төлевилел талазы-биле ажыл-агыйын чедиишкинниг чорудуп турар 158 сайгарлыкчылар, араттар, тараажылар, аңчылар, балыкчылар кылып бүдүрген барааннарының, аъш-чеминиң дээжизин боттары кээп делгеп, садыглааннар.

Эрзин кожуундан Чойган Тимурович Дажымба хуу сайгарлыкчы кылдыр   2011 чылда-ла ажылдап эгелээн. Ооң соонда «Шын» солундан номчуп оргаш республикага 2013 чылдан эгелээш «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилел эгелээр дугайында билип алгаш, ол төлевилелге киржир сорулганы кады ажылдап турар эштери-биле салып алгаш, ажылдап кирипкеннер.

Балыкчылар бригадазы эң баштай тургустунуп эгелээш, хөнүп чадап, бергелерге таваржып турганын Чойган база чугаалап орду. Шынап-ла кандыг-даа ажыл-херекти шуудадып эгелээрде, каалама  ак орук кайда боор.   Чойган Тимурович оларның мурнунга тургустунуп келген бергелерге дүжүп бербейн, берге байдалдардан уштунуп үнер дээш чогуур хемчеглерни ап чорудуп турган.

Чайгы үеде хөй четкилерни хөлче кежээ хүн чүгүрүүнче кирип турда салып эгелээш, караңгылап келгенде доозар. Оон эртенинде хүн үнмээнде-ле ону кезип, туттунган балыктарны четкилерден дүргени-биле уштуп эгелээр. Оон башка чаа хүннүң херелдери даглар артындан харап үнүп кээрге балык баскырап эгелээр.

Ооң соонда олар тудуп алган балыын одаанга эккелгеш, шуптузунуң ишти-хырнын аштап, чакпаларын адырып, иод чок тус-биле дузааш, соок черже сугар. Ынчап турда-ла хүннүң чартыы эрте бээр. Дараазында балыктарны ыштаарынче кирер.

Кышкы үеде балыктаары оон-даа берге. Оларның балыктап турар хөлдериниң дожу 1 метр ажыр хандыр доңа бээрге ону ояр, четкилерни бир оюп алган черинден кииргеш, 60-70 метр ырак черге база дошту ойгаш, четкиниң бир ужун оон ужулгаш ону база быжыглаар. Кышкы үеде четкини 1-2 хонгаш эзер оон башка четкиге туттунган балык база баскырап, үрелип болур.

Четкиге туттунуп келген балыктарны адырып алыры оон-даа берге. 30-40 градус соокта ону четкиден кызыл хол-биле адырып алырын бодап-даа көрүңер. Ынчангаш балыкчылар доңа берген холдарын чылдырда чылыг черже эвес, а четки уштуп ап турган суунче холдарын суп тургаш, чыннып ап турар. Ол хире күштү, тура-сорукту үндүрүп тургаш, тудуп алган балыын олар Кызылга келгеш, 1 килди 150- 250 рубльге садып турары ындыг-ла хөй эвес акша ышкажыл.

Ол чүгле бодунга ажык-кончаа, орулга киирип албайн 3-4 кижиниң өг-бүлезинге аштыг-чемниг болзун дээш немелде ажылчын олуттарны база тургузуп, дыка хөй садып алыкчыларның хүн-бүрүде чеминге херек балык аймаан арыг оранының хөлүнден туткаш, чонунга садып турары ол ышкажыл.

Шупту-ла чүве берге дээш олурбайн, кандыг-даа ажылды билдилиг удуртур болза орулгалыг кылдыр ажылдай бээриниң аргазы бар дээрзин Чойган Дажымбаны кылып чорудуп турар ажылы херек кырында бадыткап турар.

Эки ажылды чорударының чаа үениң технологиязынга, негелделеринге дүүштүр чижилгелиг рынок экономиказынга киржип, туржуп шыдаар кластерлиг хевиринче, азы мөөңнеп, бөлүглеп каан адыр аайы-биле янзы-бүрү бичии бүдүрүлгелерни тургузарын үе негеп келген.

Ол талазы-биле бистиң республиканың Эрзин кожууннуң Төре-Хөлү балык ажыл-агыйын чаа үе-чадаже көдүрүп, балык тудар, ону болбаазырадыр бичии бүдүрүлгелерни тургузарынга эң-не таарымчалыг черлерниң бирээзи деп бодаар мен. Ол ажылды ук кожуунда шимчедип эгелээн сайгарлыкчыларның бирээзи –Чойган Тимурович Дажымба болуп турар.

Шагда совет үеде неделя санының четверг бүдүүзүнде чурттуң бүгү чемненилге черлеринге чүгле балыктан кылган чемнерин улуска сүмелеп турган. Ол дээрге социалистиг ниитилелдиң база бир чедиишкини турганын амгы үениң тускай эртемниглери демдеглеп турарлар.

Амгы үеде балыктан кылган янзы-бүрү ассортиментилиг чемнерин база хөйү-биле белеткеп,  чонга сүмелеп турар. Балык тудары, ону болбаазырадып, шын ажыглаары амгы үеде үлетпүр адырының база бир чугула, бурунгаар хөгжүлделиг адырларының бирээзи апарган. Ооң уламындан ол адыр талазы-биле ажылдап турар сайгарлыкчылар үениң девиинден чыдып кагбас дээш балык тударының, ону болбаазырадырының технологиязын үргүлчү чаартып тургаш, эки көргүзүглерин ээлей берген.

Ынчангаш Эрзин кожууннуң балык тудар талазы-биле хуу сайгарлыкчызы Чойган Тимурович үениң маңындан чыдып кагбас дээш балык тудар бүдүрүлгезин амгы үениң чаа техниказы-биле хандырып, 700 муң ажыг өртектиг балык ыштаар цехти бо хүннерде ажыглалда киирген.

Владимир ЧАДАМБА

Чурукта: Балыкчылар бригадазының удуртукчузу Чойган Дажымба.

Авторнуң тырттырган чуруу.
Уважаемые жители республики! - Министерство энергетикиПо состоянию на 1 октября 2017 г. задолженность населения республики за потребленные энергоресурсы составляет 972 млн.руб., в т.ч.
20.10.2017 Министерство энергетики
ЗапРай2 - Министерство экономики17 октября представители – Министерства экономики, Бизнес-инкубатора, Фонда поддержки предпринимательства, Федеральной налоговой службы, Службы по ветеринарному надзору , команда опытных бизнес-тренеров,
20.10.2017 Министерство экономики
БЛ1 - Министерство экономики19 октября 2017 г. ГБУ « Бизнес-инкубатор РТ» провел деловой бизнес-ланч с индивидуальными предпринимателями,
20.10.2017 Министерство экономики
В целях повышения конкурентоспособности российского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке за счет популяризации и развития направлений военно-исторического (красного) туризма Федеральное аге
20.10.2017 Министерство экономики
Молодой, да удалой - Тувинская правдаДо начала 90-х прошлого столетия в Качыке Эрзинского района было много яков.
19.10.2017 Тувинская правда
В Туве заготовлено на 40% больше кормов, чем в прошлом году - ИА Тува-ОнлайнИсходя из прогнозируемого на 1 октября 2017 г. поголовья скота во всех категориях хозяйств в количестве 247,9 тыс.
19.10.2017 ИА Тува-Онлайн
Уважаемые жители республики! - Министерство энергетикиПо состоянию на 1 октября 2017 г. задолженность населения республики за потребленные энергоресурсы составляет 972 млн.руб., в т.ч.
20.10.2017 Министерство энергетики
БЛ1 - Министерство экономики19 октября 2017 г. ГБУ « Бизнес-инкубатор РТ» провел деловой бизнес-ланч с индивидуальными предпринимателями,
20.10.2017 Министерство экономики
ЗапРай2 - Министерство экономики17 октября представители – Министерства экономики, Бизнес-инкубатора, Фонда поддержки предпринимательства, Федеральной налоговой службы, Службы по ветеринарному надзору , команда опытных бизнес-тренеров,
20.10.2017 Министерство экономики
Молодой, да удалой - Тувинская правда
Молодой, да удалой
До начала 90-х прошлого столетия в Качыке Эрзинского района было много яков.
Тувинская правда
Один мост хорошо, а два — лучше - Тувинская правда
Один мост хорошо, а два — лучше
В студии телеканала «Тува 24» обсудили развитие дорожной отрасли республики.
Тувинская правда
Угольная тема: о дороговизне, угольных складах и информированности - Плюс Информ
Угольная тема: о дороговизне, угольных складах и информированности
Народ и чиновники редко понимают друг друга. «Уголь у нас дорогой!» - возмущаются люди, кивая на соседнюю Хакасию, где уголь почти в два раза дешевле.
Плюс Информ
В Туве ночью на охоте 38-летний мужчина, перепутав, застрелил охотившегося с ним знакомого - ИА Тува-ОнлайнВ Тоджинском районе Тувы 38-летний житель села Ырбан обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
20.10.2017 ИА Тува-Онлайн
Тувинские энергетики борются с энерговорами новым способом - Администрация г.КызылПоймать энерговора тувинским энергетикам в ночное время суток теперь не составит труда.
19.10.2017 Администрация г.Кызыл
В августе текущего года в дежурную часть столичной полиции поступило заявление от 43-летнего жителя поселка Каа-Хем, который рассказал, что в возле первой остановки левобережного дачного общества  г. Кызыла, неизвестные,
19.10.2017 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
В ДТП погибли молодые люди В 7 часов 30 минут 8 октября в ГИБДД поступило сообщение о том, что в Кызыле на улице Салчака Токи, напротив дома №18, машина врезалась в дерево.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
  В Кызыле перевернулась маршрутная «ГАЗель» Около 16 часов, 28 сентября, на улице Кочетова, напротив дома № 99, произошло ДТП с участием двух транспортных средств.
Плюс Информ
Дети травятся алкоголем, получают ожоги, падают с лошадей... - Плюс Информ
Дети травятся алкоголем, получают ожоги, падают с лошадей...
Когда читаешь очередную сводку МВД Тувы, где речь идет об увеличении случаев травмирования детей, волей-неволей напрашивается мысль: да что происходит с родителями?
Плюс Информ
Делегация из Тувы приняла участие  в Международной конференции в Монголии - Министерство образования и наукиС 11 по 17 октября 2017 года делегация Министерства образования и науки Республики Тыва во главе с заместителем министра Роман Шинином приняла участие в первой Международной конференции преподавателей,
20.10.2017 Министерство образования и науки
О великом герое – детям - Министерство культурыНа этой неделе Тувинский государственный театр кукол представил премьеру – эпическую мистерию «Кезер».
20.10.2017 Министерство культуры
II Форум, посвященный празднованию Дня тувинского языка - Министерство культурыФорум ко Дню тувинского языка, учрежденный Указом Главы Тувы Ш.В. Кара-оола в январе 2016 года, посвящен празднованию Дня тувинского языка 1 ноября.
20.10.2017 Министерство культуры
Поэт, писатель, композитор и отец - Тувинская правда
Поэт, писатель, композитор и отец
Когда-то этот «Пионерский марш» звучал на улицах Кызыла из всех громкоговорителей, а под мелодию и слова другой песни, название которой можно перевести как «Колыбельная», засыпали малыши Тувы.
Тувинская правда
Буйство красок Ирины Чарковой - Тувинская правда
Буйство красок Ирины Чарковой
В Кызыле прошло мероприятие, необычное для художественного мира Ту­вы, — выставка интерьерной живописи.
Тувинская правда
Свет просвещения - Тувинская правда
Свет просвещения
Вот и дождались театралы Тувы долгожданного дня. После очередных «каникул» Национальный театр Тувы снова распахнул свои двери.
Тувинская правда
Поздравляем коллегу! - Министерство культурыЧодураа Петровна Сат, преподаватель хоровых дисциплин Кызылского колледжа искусств и по совместительству руководитель хора Кызылского президентского кадетского училища была удостоена высокой награды – медали «За укреплен
20.10.2017 Министерство культуры
Крупный спортивно-культурный центр в пгт Каа-Хем будет достроен в 2018 году – итоги встречи Главы Тувы с министром спорта России - Правительство Республики ТываСегодня, 20 октября, в Минспорте России состоялась рабочая встреча Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.
20.10.2017 Правительство Республики Тыва
Участник тувинской делегации на Фестивале молодежи и студентов попал в призеры в состязаниях по шахматам и сыграл партию с Сергеем Карякиным - ИА Тува-ОнлайнДелегаты от Республики Тыва продолжают радовать своими успехами на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который в эти дни проходит в Сочи.
20.10.2017 ИА Тува-Онлайн
Первые — в волейболе - Тувинская правда
Первые — в волейболе
В Москве на базе Дома спорта «Янтарь» состоялись финальные игры IV Спартакиады среди федеральных казенных учреждений, подведомственных Росавтодору.
Тувинская правда
Призеры из Тувы
С 12 по 15 октября в городе-герое Смоленске, во Дворце спорта «Юбилейный», прошло первенство России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет.
Тувинская правда
Путевки на чемпионат России - Тувинская правда
Путевки на чемпионат России
В Агинске Забайкальского края состоялось первенство Сибирского федерального округа среди юношей 2002 — 2003 годов рождения по вольной борьбе.
Тувинская правда
7.jpg - Правительство Республики ТываСтроительство домов по программе переселения из аварийного ветхого жилья в Туве идет полным ходом.
20.10.2017 Правительство Республики Тыва
Росреестр приглашает 27 октября предпринимателей на индивидуальные консультации - ИА Тува-Онлайн27 октября 2017 с 09.00 до 12.00 Управление Росреестра по Республике Тыва по адресу: г. Кызыл, ул.
20.10.2017 ИА Тува-Онлайн
Минстрой Тувы: программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда выполняется - Правительство Республики ТываМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информирует о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
20.10.2017 Правительство Республики Тыва
3411_299040597.png - ТувГУПеред студентами и преподавателями физико-математического факультета выступил доктор физико-математических наук, профессор Сибирского федерального университета Владимир Сенашов.
20.10.2017 ТувГУ
Информационный тур #инфосибирь2017 в Кызыле! - Министерство культурыСегодня второй день пребывания Межрегионального информационного тура #инфосибирь2017 в Туве.
19.10.2017 Министерство культуры