Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» Тере-хөлдүң балыкчызы.

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилели тыва чоннуң амыдыралынче ханылап, езулуг-ла сайзыралды алган төлевилелдерниң бирээзи. Ооң тодаргай херечизин эрткен чылдың төнчүзүнде Кызылга болуп эрткен делгелге-ярмарказындан көрген бис. Аңаа Тываның бүгү кожууннарындан бо төлевилел талазы-биле ажыл-агыйын чедиишкинниг чорудуп турар 158 сайгарлыкчылар, араттар, тараажылар, аңчылар, балыкчылар кылып бүдүрген барааннарының, аъш-чеминиң дээжизин боттары кээп делгеп, садыглааннар.

Эрзин кожуундан Чойган Тимурович Дажымба хуу сайгарлыкчы кылдыр   2011 чылда-ла ажылдап эгелээн. Ооң соонда «Шын» солундан номчуп оргаш республикага 2013 чылдан эгелээш «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилел эгелээр дугайында билип алгаш, ол төлевилелге киржир сорулганы кады ажылдап турар эштери-биле салып алгаш, ажылдап кирипкеннер.

Балыкчылар бригадазы эң баштай тургустунуп эгелээш, хөнүп чадап, бергелерге таваржып турганын Чойган база чугаалап орду. Шынап-ла кандыг-даа ажыл-херекти шуудадып эгелээрде, каалама  ак орук кайда боор.   Чойган Тимурович оларның мурнунга тургустунуп келген бергелерге дүжүп бербейн, берге байдалдардан уштунуп үнер дээш чогуур хемчеглерни ап чорудуп турган.

Чайгы үеде хөй четкилерни хөлче кежээ хүн чүгүрүүнче кирип турда салып эгелээш, караңгылап келгенде доозар. Оон эртенинде хүн үнмээнде-ле ону кезип, туттунган балыктарны четкилерден дүргени-биле уштуп эгелээр. Оон башка чаа хүннүң херелдери даглар артындан харап үнүп кээрге балык баскырап эгелээр.

Ооң соонда олар тудуп алган балыын одаанга эккелгеш, шуптузунуң ишти-хырнын аштап, чакпаларын адырып, иод чок тус-биле дузааш, соок черже сугар. Ынчап турда-ла хүннүң чартыы эрте бээр. Дараазында балыктарны ыштаарынче кирер.

Кышкы үеде балыктаары оон-даа берге. Оларның балыктап турар хөлдериниң дожу 1 метр ажыр хандыр доңа бээрге ону ояр, четкилерни бир оюп алган черинден кииргеш, 60-70 метр ырак черге база дошту ойгаш, четкиниң бир ужун оон ужулгаш ону база быжыглаар. Кышкы үеде четкини 1-2 хонгаш эзер оон башка четкиге туттунган балык база баскырап, үрелип болур.

Четкиге туттунуп келген балыктарны адырып алыры оон-даа берге. 30-40 градус соокта ону четкиден кызыл хол-биле адырып алырын бодап-даа көрүңер. Ынчангаш балыкчылар доңа берген холдарын чылдырда чылыг черже эвес, а четки уштуп ап турган суунче холдарын суп тургаш, чыннып ап турар. Ол хире күштү, тура-сорукту үндүрүп тургаш, тудуп алган балыын олар Кызылга келгеш, 1 килди 150- 250 рубльге садып турары ындыг-ла хөй эвес акша ышкажыл.

Ол чүгле бодунга ажык-кончаа, орулга киирип албайн 3-4 кижиниң өг-бүлезинге аштыг-чемниг болзун дээш немелде ажылчын олуттарны база тургузуп, дыка хөй садып алыкчыларның хүн-бүрүде чеминге херек балык аймаан арыг оранының хөлүнден туткаш, чонунга садып турары ол ышкажыл.

Шупту-ла чүве берге дээш олурбайн, кандыг-даа ажылды билдилиг удуртур болза орулгалыг кылдыр ажылдай бээриниң аргазы бар дээрзин Чойган Дажымбаны кылып чорудуп турар ажылы херек кырында бадыткап турар.

Эки ажылды чорударының чаа үениң технологиязынга, негелделеринге дүүштүр чижилгелиг рынок экономиказынга киржип, туржуп шыдаар кластерлиг хевиринче, азы мөөңнеп, бөлүглеп каан адыр аайы-биле янзы-бүрү бичии бүдүрүлгелерни тургузарын үе негеп келген.

Ол талазы-биле бистиң республиканың Эрзин кожууннуң Төре-Хөлү балык ажыл-агыйын чаа үе-чадаже көдүрүп, балык тудар, ону болбаазырадыр бичии бүдүрүлгелерни тургузарынга эң-не таарымчалыг черлерниң бирээзи деп бодаар мен. Ол ажылды ук кожуунда шимчедип эгелээн сайгарлыкчыларның бирээзи –Чойган Тимурович Дажымба болуп турар.

Шагда совет үеде неделя санының четверг бүдүүзүнде чурттуң бүгү чемненилге черлеринге чүгле балыктан кылган чемнерин улуска сүмелеп турган. Ол дээрге социалистиг ниитилелдиң база бир чедиишкини турганын амгы үениң тускай эртемниглери демдеглеп турарлар.

Амгы үеде балыктан кылган янзы-бүрү ассортиментилиг чемнерин база хөйү-биле белеткеп,  чонга сүмелеп турар. Балык тудары, ону болбаазырадып, шын ажыглаары амгы үеде үлетпүр адырының база бир чугула, бурунгаар хөгжүлделиг адырларының бирээзи апарган. Ооң уламындан ол адыр талазы-биле ажылдап турар сайгарлыкчылар үениң девиинден чыдып кагбас дээш балык тударының, ону болбаазырадырының технологиязын үргүлчү чаартып тургаш, эки көргүзүглерин ээлей берген.

Ынчангаш Эрзин кожууннуң балык тудар талазы-биле хуу сайгарлыкчызы Чойган Тимурович үениң маңындан чыдып кагбас дээш балык тудар бүдүрүлгезин амгы үениң чаа техниказы-биле хандырып, 700 муң ажыг өртектиг балык ыштаар цехти бо хүннерде ажыглалда киирген.

Владимир ЧАДАМБА

Чурукта: Балыкчылар бригадазының удуртукчузу Чойган Дажымба.

Авторнуң тырттырган чуруу.
В ГБПОУ РТ "Тувинском техникуме предпринимательства" с 13 по 14 декабря 2017 года ГБУ "Бизнес-инкубатор РТ" участвовал в качестве эксперта в IV открытом региональном чемпионате "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ"(WorldSkills Russia)
15.12.2017 Министерство экономики
уг2 - Министерство экономикиМинистерство экономики Республики Тыва информирует население о действующих топливных складах на территории города Кызыла и призывает не покупать у частных лиц,
15.12.2017 Министерство экономики
Министерство экономики Республики Тыва информирует, что с 11 по 13 сентября 2018 года в г. Москва (выставочный центр Крокус Экспо) будет проводиться IV Международная специализированная выставка «Импортозамещение».
14.12.2017 Министерство экономики
Сегодня в 14 часов в КЦО "Аныяк" состоятся Публичные слушания по проекту бюджета Кызыла на 2018 год - ИА Тува-ОнлайнПроект бюджета города Кызыла на 2018 год и на плановый период 2019 и 20120 годов вместе с Прогнозом социально-экономического развития города на 2018 год  cегодня, 14 декабря, будет обсуждаться с кызылчанами на Публичных слушаниях,
14.12.2017 ИА Тува-Онлайн
7_thumb_main - Sibnovosti.ruВ Туве рассчитывают запустить прямое авиасообщение региона с Москвой, Улан-Батором и Пекином, а также крупными городами Сибири.
13.12.2017 Sibnovosti.ru
Минэкономразвития России прорабатывает вопрос о возможности возобновления финансирования Федеральной государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» - Министерство энергетикиВ настоящее время Минэкономразвития России проводится актуализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
13.12.2017 Министерство энергетики
уг2 - Министерство экономикиМинистерство экономики Республики Тыва информирует население о действующих топливных складах на территории города Кызыла и призывает не покупать у частных лиц,
15.12.2017 Министерство экономики
В ГБПОУ РТ "Тувинском техникуме предпринимательства" с 13 по 14 декабря 2017 года ГБУ "Бизнес-инкубатор РТ" участвовал в качестве эксперта в IV открытом региональном чемпионате "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ"(WorldSkills Russia)
15.12.2017 Министерство экономики
Сегодня в 14 часов в КЦО "Аныяк" состоятся Публичные слушания по проекту бюджета Кызыла на 2018 год - ИА Тува-ОнлайнПроект бюджета города Кызыла на 2018 год и на плановый период 2019 и 20120 годов вместе с Прогнозом социально-экономического развития города на 2018 год  cегодня, 14 декабря, будет обсуждаться с кызылчанами на Публичных слушаниях,
14.12.2017 ИА Тува-Онлайн
Минстрой определился с подрядчиками - Тувинская правда
Минстрой определился с подрядчиками
Министерство строительства Тувы налаживает обратную связь с населением. Около 30 человек побывали на приеме граждан в министерстве строительства и ЖКХ республики,
Тувинская правда
Тувинский бройлер едет на Север - Тувинская правда
Тувинский бройлер едет на Север
В начале этой недели агрохолдинг «Заря» отправил в Якутск партию экологически чистого тувинского мяса, в том числе, четыре тонны пробной партии курятины птицефабрики «Енисейская».
Тувинская правда
Доброе имя и честь семьи обязывают - Тувинская правда
Доброе имя и честь семьи обязывают
Глава Тувы помог сут-хольским животноводам пробурить скважину и открыл новый сельский клуб.
Тувинская правда
Молодой человек неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции и годом ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
15.12.2017 МВД Республики Тыва
Приговором Кызылского городского суда Республики Тыва Дмитрий Веслополов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
15.12.2017 Прокуратура Республики Тыва
Постановлением Эрзинского районного суда Республики Тыва уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
15.12.2017 Прокуратура Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Сотрудники полиции просят помощи в розыске без вести пропавшей женщины Сотрудники МО МВД России «Минусинский» просят помощи в розыске Вторушиной Людмилы Людвиговны 1963 г.р.
Плюс Информ
Дети не должны быть жертвами - Плюс Информ
Дети не должны быть жертвами
За последние два года в Туве возросло количество уголовных дел, в которых несовершеннолетние фигурируют как потерпевшая сторона.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
«Дружба–любовь» закончились кражей телевизора В полицию Кызыла 20 ноября поступило заявление от девушки, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее из квартиры телевизор, стоимостью 40 тысяч рублей.
Плюс Информ
ЗА ЛУЧШИЙ БРЕНД И СЛОГАН – ФОТОАППАРАТ! - Министерство культурыМинистерство культуры Республики Тыва объявляют о проведении открытого республиканского конкурса идей на создание изобразительного (логотип) и словесного (слоган) обозначения.
15.12.2017 Министерство культуры
17 декабря в Кызыле пройдет II Межрегиональный конкурс-фестиваль композиторов и исполнителей им. Владимира Тока - Министерство культурыВслед за концертом в честь 95-летия Ростислава Кенденбиля ценителей профессионального музыкального искусства ждет еще одно прекрасное событие в культурной жизни республики.
15.12.2017 Министерство культуры
Шолбан Кара-оол встретился ведущими литераторами Тувы - Правительство Республики ТываАвторские экземпляры антологии «Современная литература народов России. Поэзия» вручены Главой республики Шолбаном Кара-оолом поэтам, чьи стихи на двух языках были включены в нее: народным писателям Тувы,
15.12.2017 Правительство Республики Тыва
Шолбан Валерьевич, печка работает! - Плюс Информ
Шолбан Валерьевич, печка работает!
К творчеству этого художника с большим интересом относятся все: Глава Тувы при встрече спрашивает, работает ли оборудование (которое, кстати, он сам и подарил),
Плюс Информ
Из глубины веков - Тувинская правда
Из глубины веков
Читаю научный труд З. Самдан «Миф в фольклорной традиции тувинцев» (Новосибирск).
Тувинская правда
В составе тысячного хора… - Плюс Информ
В составе тысячного хора…
Сразу десять детей из Тувы выступят в составе тысячного хора в Кремлёвском Дворце съездов в канун Нового года.
Плюс Информ
Итоговый форум молодых предпринимателей - Министерство по делам молодежи и спорта17 декабря в Центре тувинской культуры состоится итоговое мероприятие 2017 года, для молодых предпринимателей Республики Тыва.
14.12.2017 Министерство по делам молодежи и спорта
Какой хоккей нам нужен? - Плюс ИнформНа самом деле спорт №1 в России – вовсе не футбол. Скорее – хоккей. А какое место эта игра займёт в неофициальном рейтинге популярности в Туве?
14.12.2017 Плюс Информ
Бей в десятку - Тувинская правдаВ честь Дня героев Отечества для учащихся старших классов была проведена военизированная спартакиада.
12.12.2017 Тувинская правда
Армейские чемпионы в Туве - Тувинская правда
Армейские чемпионы в Туве
Целый десант армейских чемпионов и заслуженных мастеров спорта 41-й общевойсковой армии провел для кадет Кызылского президентского кадетского училища мастер-классы по плаванию, грекоримской и вольной борьбе, боксу, кикбоксингу.
Тувинская правда
Веселые старты на «Тайге» - Тувинская правда
Веселые старты на «Тайге»
На станции «Тайга» открыт спортивный сезон. В минувшую субботу, 2 декабря, состоялось торжественное открытие зимнего спортивного сезона на лыжной станции «Тайга».
Тувинская правда
Начын Куулар – первый чемпион мира по вольной борьбе - Плюс Информ
Начын Куулар – первый чемпион мира по вольной борьбе
В Польше с 21 по 26 ноября состоялось Первенство мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди спортсменов не старше 23 лет.
Плюс Информ
Определена структура нового состава Общественной палаты Тувы - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 15 декабря, Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа принял участие в первом организационном пленарном заседании Общественной палаты третьего состава.
15.12.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
В Тувинском политехническом техникуме прошел Совет директоров средних профессиональных организаций при участии Главы Республики Тыва Шолбана  Кара-оола - Министерство образования и наукиНа Совете были рассмотрены основные векторы развития системы среднего профессионального образования в Туве, а также проблемные зоны и пути их решения.
15.12.2017 Министерство образования и науки
17 декабря в Кызыле пройдет II Межрегиональный конкурс-фестиваль композиторов и исполнителей им. Владимира Тока - Министерство культурыВслед за концертом в честь 95-летия Ростислава Кенденбиля ценителей профессионального музыкального искусства ждет еще одно прекрасное событие в культурной жизни республики.
15.12.2017 Министерство культуры
Аналитики отмечают укрепление позиций Тувы в крупных транспортных проектах - Правительство Республики ТываВо вторник, 12 декабря, глава Тувы Шолбан Кара-оол выступил с посланием к Верховному Хуралу о положении дел в республике и внутренней политике на ближайший год.
13.12.2017 Правительство Республики Тыва
В Туве 2018 год объявлен Годом малых сел - ИА Тува-Онлайн2018 год пройдет в Туве под знаком развития малых сел. Сегодня  в своем Послании Верховному Хуралу Республики Тыва Глава региона Шолбан Кара-оол объявил 2018 год Годом малых сел .
13.12.2017 ИА Тува-Онлайн