Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» Тере-хөлдүң балыкчызы.

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилели тыва чоннуң амыдыралынче ханылап, езулуг-ла сайзыралды алган төлевилелдерниң бирээзи. Ооң тодаргай херечизин эрткен чылдың төнчүзүнде Кызылга болуп эрткен делгелге-ярмарказындан көрген бис. Аңаа Тываның бүгү кожууннарындан бо төлевилел талазы-биле ажыл-агыйын чедиишкинниг чорудуп турар 158 сайгарлыкчылар, араттар, тараажылар, аңчылар, балыкчылар кылып бүдүрген барааннарының, аъш-чеминиң дээжизин боттары кээп делгеп, садыглааннар.

Эрзин кожуундан Чойган Тимурович Дажымба хуу сайгарлыкчы кылдыр   2011 чылда-ла ажылдап эгелээн. Ооң соонда «Шын» солундан номчуп оргаш республикага 2013 чылдан эгелээш «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилел эгелээр дугайында билип алгаш, ол төлевилелге киржир сорулганы кады ажылдап турар эштери-биле салып алгаш, ажылдап кирипкеннер.

Балыкчылар бригадазы эң баштай тургустунуп эгелээш, хөнүп чадап, бергелерге таваржып турганын Чойган база чугаалап орду. Шынап-ла кандыг-даа ажыл-херекти шуудадып эгелээрде, каалама  ак орук кайда боор.   Чойган Тимурович оларның мурнунга тургустунуп келген бергелерге дүжүп бербейн, берге байдалдардан уштунуп үнер дээш чогуур хемчеглерни ап чорудуп турган.

Чайгы үеде хөй четкилерни хөлче кежээ хүн чүгүрүүнче кирип турда салып эгелээш, караңгылап келгенде доозар. Оон эртенинде хүн үнмээнде-ле ону кезип, туттунган балыктарны четкилерден дүргени-биле уштуп эгелээр. Оон башка чаа хүннүң херелдери даглар артындан харап үнүп кээрге балык баскырап эгелээр.

Ооң соонда олар тудуп алган балыын одаанга эккелгеш, шуптузунуң ишти-хырнын аштап, чакпаларын адырып, иод чок тус-биле дузааш, соок черже сугар. Ынчап турда-ла хүннүң чартыы эрте бээр. Дараазында балыктарны ыштаарынче кирер.

Кышкы үеде балыктаары оон-даа берге. Оларның балыктап турар хөлдериниң дожу 1 метр ажыр хандыр доңа бээрге ону ояр, четкилерни бир оюп алган черинден кииргеш, 60-70 метр ырак черге база дошту ойгаш, четкиниң бир ужун оон ужулгаш ону база быжыглаар. Кышкы үеде четкини 1-2 хонгаш эзер оон башка четкиге туттунган балык база баскырап, үрелип болур.

Четкиге туттунуп келген балыктарны адырып алыры оон-даа берге. 30-40 градус соокта ону четкиден кызыл хол-биле адырып алырын бодап-даа көрүңер. Ынчангаш балыкчылар доңа берген холдарын чылдырда чылыг черже эвес, а четки уштуп ап турган суунче холдарын суп тургаш, чыннып ап турар. Ол хире күштү, тура-сорукту үндүрүп тургаш, тудуп алган балыын олар Кызылга келгеш, 1 килди 150- 250 рубльге садып турары ындыг-ла хөй эвес акша ышкажыл.

Ол чүгле бодунга ажык-кончаа, орулга киирип албайн 3-4 кижиниң өг-бүлезинге аштыг-чемниг болзун дээш немелде ажылчын олуттарны база тургузуп, дыка хөй садып алыкчыларның хүн-бүрүде чеминге херек балык аймаан арыг оранының хөлүнден туткаш, чонунга садып турары ол ышкажыл.

Шупту-ла чүве берге дээш олурбайн, кандыг-даа ажылды билдилиг удуртур болза орулгалыг кылдыр ажылдай бээриниң аргазы бар дээрзин Чойган Дажымбаны кылып чорудуп турар ажылы херек кырында бадыткап турар.

Эки ажылды чорударының чаа үениң технологиязынга, негелделеринге дүүштүр чижилгелиг рынок экономиказынга киржип, туржуп шыдаар кластерлиг хевиринче, азы мөөңнеп, бөлүглеп каан адыр аайы-биле янзы-бүрү бичии бүдүрүлгелерни тургузарын үе негеп келген.

Ол талазы-биле бистиң республиканың Эрзин кожууннуң Төре-Хөлү балык ажыл-агыйын чаа үе-чадаже көдүрүп, балык тудар, ону болбаазырадыр бичии бүдүрүлгелерни тургузарынга эң-не таарымчалыг черлерниң бирээзи деп бодаар мен. Ол ажылды ук кожуунда шимчедип эгелээн сайгарлыкчыларның бирээзи –Чойган Тимурович Дажымба болуп турар.

Шагда совет үеде неделя санының четверг бүдүүзүнде чурттуң бүгү чемненилге черлеринге чүгле балыктан кылган чемнерин улуска сүмелеп турган. Ол дээрге социалистиг ниитилелдиң база бир чедиишкини турганын амгы үениң тускай эртемниглери демдеглеп турарлар.

Амгы үеде балыктан кылган янзы-бүрү ассортиментилиг чемнерин база хөйү-биле белеткеп,  чонга сүмелеп турар. Балык тудары, ону болбаазырадып, шын ажыглаары амгы үеде үлетпүр адырының база бир чугула, бурунгаар хөгжүлделиг адырларының бирээзи апарган. Ооң уламындан ол адыр талазы-биле ажылдап турар сайгарлыкчылар үениң девиинден чыдып кагбас дээш балык тударының, ону болбаазырадырының технологиязын үргүлчү чаартып тургаш, эки көргүзүглерин ээлей берген.

Ынчангаш Эрзин кожууннуң балык тудар талазы-биле хуу сайгарлыкчызы Чойган Тимурович үениң маңындан чыдып кагбас дээш балык тудар бүдүрүлгезин амгы үениң чаа техниказы-биле хандырып, 700 муң ажыг өртектиг балык ыштаар цехти бо хүннерде ажыглалда киирген.

Владимир ЧАДАМБА

Чурукта: Балыкчылар бригадазының удуртукчузу Чойган Дажымба.

Авторнуң тырттырган чуруу.
ГБУ «Бизнес-инкубатор РТ» провел очередной профориентационный урок на базе школы №2 г. Кызыла.
15.02.2018 Министерство экономики
На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц Госдума приняла во втором,
15.02.2018 Единая Россия
936-маленькое - Министерство экономики
15.02.2018 Министерство экономики
Шаг навстречу авиатранзиту - Тувинская правдаПозавчера Росавиация, как и было говорено недавно на встрече Шолабна Кра-оола с руководством этого ведомства, дала добро на запуск в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы кызылского аэропорта.
15.02.2018 Тувинская правда
ФАС отреагировала на слова Путина о ценах на бензин - Министерство энергетикиФедеральная антимонопольная служба заявила, что усилит контроль за производителями нефти.
14.02.2018 Министерство энергетики
Министерство экономики Республики Тыва сообщает, что с 15 января по 15 мая 2018 года в г. Москве проходит тридцать девятый конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие).
13.02.2018 Министерство экономики
Шаг навстречу авиатранзиту - Тувинская правдаПозавчера Росавиация, как и было говорено недавно на встрече Шолабна Кра-оола с руководством этого ведомства, дала добро на запуск в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы кызылского аэропорта.
15.02.2018 Тувинская правда
ГБУ «Бизнес-инкубатор РТ» провел очередной профориентационный урок на базе школы №2 г. Кызыла.
15.02.2018 Министерство экономики
На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц Госдума приняла во втором,
15.02.2018 Единая Россия
Зарплата: стал ли кошелек толще - Плюс Информ
Зарплата: стал ли кошелек толще
В январе, наконец-то, проиндексировали зарплату бюджетникам на четыре процента.
Плюс Информ
Госмонополиям предложено потесниться - Тувинская правда
Госмонополиям предложено потесниться
Феликс Хаджиев, начальник УФАС России по РТ, комментируя указ президента № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» на недавней пресс-конференции,
Тувинская правда
Двадцать «ПАЗов» вышли на маршруты - Тувинская правда
Двадцать «ПАЗов» вышли на маршруты
Автопарк Кызылгортранса пополнили двадцатью новыми ав- тобусами марки «ПАЗ».
Тувинская правда
Восемнадцатилетний житель г. Кызыла тайно похитил отечественную автомашину и продал ее на запчасти.
17.02.2018 МВД Республики Тыва
Причины детского травматизма типичны. Прежде всего, это недосмотр, недостаток внимания со стороны взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр.
17.02.2018 МВД Республики Тыва
В минувшие сутки в селе Ак-Тал Чеди-Хольского района, а также в городе Кызыле полицейскими выявлены факты незаконного изготовления, хранения и ношения гашиша.
17.02.2018 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Отобрал телефон у подростка В полицию поселка Каа-Хем 13 декабря 2017 года обратилась 32-летняя жительница села Сукпак.
Плюс Информ
Изъят гашиш - Тувинская правда
Изъят гашиш
На стационарном посту «Шивилиг» 27 января инспекторами ДПС ОГИБДД пункта полиции № 7 Межмуниципального отдела МВД России «Кызылский» для проверки была остановлена автомашина марки «Мерседес-Бенц»,
Тувинская правда
Второе спасение малыша - Тувинская правда
Второе спасение малыша
Сотрудники МВД Тувы сдали кровь мальчику, спасенному инспекторами ГИБДД от гибели на морозе.
Тувинская правда
Мира и благоденствия вам, дорогие земляки! - Тувинская правдаДорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа — Новым годом по лунному календарю!
16.02.2018 Тувинская правда
Не знает отдыха художник - Тувинская правдаГод только начался, но в жизни Союза художников республики и Национального музея РТ уже произошло немало интересных и значимых событий.
16.02.2018 Тувинская правда
Археология как наука: какая она? - Тувинская правда8 февраля в России ежегодно празднуют День российской науки. Дата празднования выбрана не случайно: 8 февраля 1724 года по указу Петра I была создана Академия наук.
15.02.2018 Тувинская правда
В Туву на Шагаа - Тувинская правда
В Туву на Шагаа
Мария Кирилова — молодая московская журналистка и музыкант. Из тех, кто горячо полюбил Туву, однажды побывав на этой земле.
Тувинская правда
Традиции и современность - Тувинская правда
Традиции и современность
В фойе Дома народного творчества прошла предпраздничная выставка-продажа верхней и легкой одежды, аксессуаров и украшений, головных уборов и вечерних нарядов,
Тувинская правда
Турниры накануне Шагаа - Тувинская правдаОдним из престижных и рейтинговых годовых состязаний по национальной борьбе хуреш считается турнир в канун Шагаа.
16.02.2018 Тувинская правда
Реализация проекта «Баба-деда - за спорт в Туве» - Пенсионный фондВ 2018 году  -  при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта РТ - региональным отделением  СПР запланировано дальнейшее расширение спортивных мероприятий, в частности  спартакиады пенсионеров РТ в мае,
16.02.2018 Пенсионный фонд
Чтобы тело и душа были молоды! Региональный этап спартакиады пенсионеров России стартует в Кызыле в мае 2018 г. - Пенсионный фондВ августе 2018 года в Новосибирске состоится пятая Спартакиада пенсионеров России, посвященная Дню пожилых людей.
16.02.2018 Пенсионный фонд
Победили кызылчане - Тувинская правда
Победили кызылчане
В начале недели прошли финальные игры второго республиканского этапа школьной баскетбольной лиги Всероссийских соревнований «КЭС-баскет».
Тувинская правда
Начын Куулар: «Ориентир на олимпиаду в Токио» - Плюс Информ
Начын Куулар: «Ориентир на олимпиаду в Токио»
В конце прошлого года в новостных лентах часто писали про Начына Куулара, который стал первым чемпионом мира по вольной борьбе в Туве.
Плюс Информ
Волейбол — это на всю жизнь - Тувинская правда
Волейбол — это на всю жизнь
В прошедшие выходные, 3 и 4 февраля, прошел республиканский турнир по волейболу среди женщин.
Тувинская правда
Мира и благоденствия вам, дорогие земляки! - Тувинская правдаДорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа — Новым годом по лунному календарю!
16.02.2018 Тувинская правда
_DSC7158.jpg - Правительство Республики ТываУтром 16 февраля по прибытию министра обороны России Сергея Шойгу, в Кызыле состоялась его рабочая встреча с Главой республики Шолбаном Кара-оолом.
17.02.2018 Правительство Республики Тыва
IMG_2012+ - МВД Республики ТываНакануне, 16 февраля в Министерстве внутренних дел по Республике Тыва состоялись мероприятия, посвященные национальному празднику Шагаа – Новому году по восточному календарю.
17.02.2018 МВД Республики Тыва
Сегодня в Туве отмечают Шагаа, Новый год по лунному календарю - ИА Тува-ОнлайнВ Туве сегодня выходной день. В соответствии с Конституцией республики день встречи Шагаа, Нового года по лунному календарю, является днем отдыха.
16.02.2018 ИА Тува-Онлайн
4079_123607970.jpg - ТувГУСегодня у памятника погибшим в Афганистане воинам-интернационалистам, установленном рядом со школой №12 города Кызыла, прошел траурный митинг, посвященный 29-ой годовщине вывода войск из Афганистана.
15.02.2018 ТувГУ