Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» Тере-хөлдүң балыкчызы.

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилели тыва чоннуң амыдыралынче ханылап, езулуг-ла сайзыралды алган төлевилелдерниң бирээзи. Ооң тодаргай херечизин эрткен чылдың төнчүзүнде Кызылга болуп эрткен делгелге-ярмарказындан көрген бис. Аңаа Тываның бүгү кожууннарындан бо төлевилел талазы-биле ажыл-агыйын чедиишкинниг чорудуп турар 158 сайгарлыкчылар, араттар, тараажылар, аңчылар, балыкчылар кылып бүдүрген барааннарының, аъш-чеминиң дээжизин боттары кээп делгеп, садыглааннар.

Эрзин кожуундан Чойган Тимурович Дажымба хуу сайгарлыкчы кылдыр   2011 чылда-ла ажылдап эгелээн. Ооң соонда «Шын» солундан номчуп оргаш республикага 2013 чылдан эгелээш «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилел эгелээр дугайында билип алгаш, ол төлевилелге киржир сорулганы кады ажылдап турар эштери-биле салып алгаш, ажылдап кирипкеннер.

Балыкчылар бригадазы эң баштай тургустунуп эгелээш, хөнүп чадап, бергелерге таваржып турганын Чойган база чугаалап орду. Шынап-ла кандыг-даа ажыл-херекти шуудадып эгелээрде, каалама  ак орук кайда боор.   Чойган Тимурович оларның мурнунга тургустунуп келген бергелерге дүжүп бербейн, берге байдалдардан уштунуп үнер дээш чогуур хемчеглерни ап чорудуп турган.

Чайгы үеде хөй четкилерни хөлче кежээ хүн чүгүрүүнче кирип турда салып эгелээш, караңгылап келгенде доозар. Оон эртенинде хүн үнмээнде-ле ону кезип, туттунган балыктарны четкилерден дүргени-биле уштуп эгелээр. Оон башка чаа хүннүң херелдери даглар артындан харап үнүп кээрге балык баскырап эгелээр.

Ооң соонда олар тудуп алган балыын одаанга эккелгеш, шуптузунуң ишти-хырнын аштап, чакпаларын адырып, иод чок тус-биле дузааш, соок черже сугар. Ынчап турда-ла хүннүң чартыы эрте бээр. Дараазында балыктарны ыштаарынче кирер.

Кышкы үеде балыктаары оон-даа берге. Оларның балыктап турар хөлдериниң дожу 1 метр ажыр хандыр доңа бээрге ону ояр, четкилерни бир оюп алган черинден кииргеш, 60-70 метр ырак черге база дошту ойгаш, четкиниң бир ужун оон ужулгаш ону база быжыглаар. Кышкы үеде четкини 1-2 хонгаш эзер оон башка четкиге туттунган балык база баскырап, үрелип болур.

Четкиге туттунуп келген балыктарны адырып алыры оон-даа берге. 30-40 градус соокта ону четкиден кызыл хол-биле адырып алырын бодап-даа көрүңер. Ынчангаш балыкчылар доңа берген холдарын чылдырда чылыг черже эвес, а четки уштуп ап турган суунче холдарын суп тургаш, чыннып ап турар. Ол хире күштү, тура-сорукту үндүрүп тургаш, тудуп алган балыын олар Кызылга келгеш, 1 килди 150- 250 рубльге садып турары ындыг-ла хөй эвес акша ышкажыл.

Ол чүгле бодунга ажык-кончаа, орулга киирип албайн 3-4 кижиниң өг-бүлезинге аштыг-чемниг болзун дээш немелде ажылчын олуттарны база тургузуп, дыка хөй садып алыкчыларның хүн-бүрүде чеминге херек балык аймаан арыг оранының хөлүнден туткаш, чонунга садып турары ол ышкажыл.

Шупту-ла чүве берге дээш олурбайн, кандыг-даа ажылды билдилиг удуртур болза орулгалыг кылдыр ажылдай бээриниң аргазы бар дээрзин Чойган Дажымбаны кылып чорудуп турар ажылы херек кырында бадыткап турар.

Эки ажылды чорударының чаа үениң технологиязынга, негелделеринге дүүштүр чижилгелиг рынок экономиказынга киржип, туржуп шыдаар кластерлиг хевиринче, азы мөөңнеп, бөлүглеп каан адыр аайы-биле янзы-бүрү бичии бүдүрүлгелерни тургузарын үе негеп келген.

Ол талазы-биле бистиң республиканың Эрзин кожууннуң Төре-Хөлү балык ажыл-агыйын чаа үе-чадаже көдүрүп, балык тудар, ону болбаазырадыр бичии бүдүрүлгелерни тургузарынга эң-не таарымчалыг черлерниң бирээзи деп бодаар мен. Ол ажылды ук кожуунда шимчедип эгелээн сайгарлыкчыларның бирээзи –Чойган Тимурович Дажымба болуп турар.

Шагда совет үеде неделя санының четверг бүдүүзүнде чурттуң бүгү чемненилге черлеринге чүгле балыктан кылган чемнерин улуска сүмелеп турган. Ол дээрге социалистиг ниитилелдиң база бир чедиишкини турганын амгы үениң тускай эртемниглери демдеглеп турарлар.

Амгы үеде балыктан кылган янзы-бүрү ассортиментилиг чемнерин база хөйү-биле белеткеп,  чонга сүмелеп турар. Балык тудары, ону болбаазырадып, шын ажыглаары амгы үеде үлетпүр адырының база бир чугула, бурунгаар хөгжүлделиг адырларының бирээзи апарган. Ооң уламындан ол адыр талазы-биле ажылдап турар сайгарлыкчылар үениң девиинден чыдып кагбас дээш балык тударының, ону болбаазырадырының технологиязын үргүлчү чаартып тургаш, эки көргүзүглерин ээлей берген.

Ынчангаш Эрзин кожууннуң балык тудар талазы-биле хуу сайгарлыкчызы Чойган Тимурович үениң маңындан чыдып кагбас дээш балык тудар бүдүрүлгезин амгы үениң чаа техниказы-биле хандырып, 700 муң ажыг өртектиг балык ыштаар цехти бо хүннерде ажыглалда киирген.

Владимир ЧАДАМБА

Чурукта: Балыкчылар бригадазының удуртукчузу Чойган Дажымба.

Авторнуң тырттырган чуруу.
IMG_1655 - Министерство экономики25-27 августа 2017 года в г. Кызыле в спорткомплексе им.И.Ярыгина состоится XVIII  межрегиональная универсальная выставка-ярмарка «Тыва-Экспо».
24.08.2017 Министерство экономики
ГБУ «Бизнес-инкубатор РТ » приглашает Вас принять участие в тренинге «Сертификация и лицензирование» в рамках программ обучения  АО «Корпорация «МСП» для субъектов малого и среднего предпринимательства,
24.08.2017 Министерство экономики
25-27 августа в г. Кызыле в спорткомплексе им.И.Ярыгина состоится XVIII межрегиональная универсальная выставка-ярмарка «Тыва-Экспо-2017. Осень» - Правительство Республики ТываНа нынешней экспозиции свои товары и услуги представят более 70 компаний и предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей,
23.08.2017 Правительство Республики Тыва
Ежегодная Торгово-выставочная ярмарка в местечке Арц-суурь Завханского аймака Монголии.
23.08.2017 Министерство экономики
ИтогиБар1 - Министерство экономикиВ соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 4 августа 2017 года № 371-р «О проведении международного гастрономического конкурса «Фестиваль тувинской баранины» были проведены:
23.08.2017 Министерство экономики
IMG_8553-min - Министерство экономикиВ честь праздника животноводов "Наадым-2017" и Дня республики Министерством экономики Республики Тыва 14 августа 2017 года в местечке Тос-Булак Кызылского кожууна Республики Тыва была организована выставка-ярмарка местны
23.08.2017 Министерство экономики
ГБУ «Бизнес-инкубатор РТ » приглашает Вас принять участие в тренинге «Сертификация и лицензирование» в рамках программ обучения  АО «Корпорация «МСП» для субъектов малого и среднего предпринимательства,
24.08.2017 Министерство экономики
Ежегодная Торгово-выставочная ярмарка в местечке Арц-суурь Завханского аймака Монголии.
23.08.2017 Министерство экономики
ИтогиБар1 - Министерство экономикиВ соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 4 августа 2017 года № 371-р «О проведении международного гастрономического конкурса «Фестиваль тувинской баранины» были проведены:
23.08.2017 Министерство экономики
Торг уместен - Тувинская правда
Торг уместен
В дни Наадыма безработные граждане, получившие государственную поддержку, примут участие в выставке-ярмарке, где представят жителям и гостям республики свою продукцию в виде товаров и услуг народного потребления.
Тувинская правда
«Мешочники» останутся на рынке - Тувинская правда
«Мешочники» останутся на рынке
В регионе продолжается подготовка объектов ТЭК и ЖКХ к предстоящему отопительному сезону.
Тувинская правда
Агрострахование: палка о двух концах - Тувинская правда
Агрострахование: палка о двух концах
Град в минувшую субботу заставил вернуться к проблемам в сфере агрострахования республики, окончательно обострившимся, напомним, в июне,
Тувинская правда
Опрокидывание Дзун Хем - МВД Республики ТываВ результате опрокидывания автомашины на территории Дзун-Хемчикского района пострадали 4 человека, в том числе трое малолетних детей.
23.08.2017 МВД Республики Тыва
За сутки, сотрудниками отделения по розыскной работе отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Кызылу установлены местонахождение 3 лиц, скрывавшихся от органов предварительного следствия.
24.08.2017 МВД Республики Тыва
Оперуполномоченными отделения по борьбе с посягательствами на автомототранспорт и розыску лиц скрывшихся с мест ДТП ОУР УМВД России по г. Кызылу  раскрыто тяжкое преступление против собственности.
24.08.2017 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Опрокинул машину В четверг, 10 августа, в Тоджинском районе опрокинулась автомашина, пассажир доставлен в больницу.
Плюс Информ
Украл 30 яков - Плюс Информ
Украл 30 яков
Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя г. Ак-Довурака, подозреваемого в скотокрадстве.
Плюс Информ
Трагедия на дороге - Тувинская правда
Трагедия на дороге
Глава Тувы выразил соболезнование родным и близким погибших в страшном ДТП.
Тувинская правда
Гран—при остаётся в Туве - Тувинская правдаВ предыдущих номерах мы рассказали о буднях II Международного фестиваля «Хоомей в Центре Азии».
24.08.2017 Тувинская правда
27 августа в Ночь кино жители Тувы будут смотреть российские кинохиты - Министерство культурыПо итогам всероссийского голосования, по всей России будут показаны фильмы «Кухня.
24.08.2017 Министерство культуры
Очарованные хоомеем - Тувинская правдаПозади второй Международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии». Сейчас анализируются его итоги, делаются выводы, строятся планы на будущее.
22.08.2017 Тувинская правда
Кто живет в камне - Плюс Информ
Кто живет в камне
Хорошему скульптору нужна только самая малость – увидеть, кто «прячется» в камне, и суметь извлечь его оттуда.
Плюс Информ
Миры Шоя Чурука - Плюс Информ
Миры Шоя Чурука
Шой Чурук создает свои миры, населяет их разными персонажами. Но в каждый из этих миров есть только один путь – через Туву.
Плюс Информ
Татарские сюжеты театрального лета - Тувинская правда
Татарские сюжеты театрального лета
Этим летом можно было не уезжать из Кызыла, чтобы посмотреть спектакли национальных театров и столичных — замечательные театральные коллективы сами привезли свои постановки в нашу республику.
Тувинская правда
Мечта борца сбылась - Тувинская правдаРеспубликанское первенство по борьбе хуреш среди юношей до 18 лет Министерство по делам молодежи и спорта РТ проводит с 1995 года.
24.08.2017 Тувинская правда
Выходят на арену силачи - Плюс ИнформВ минувшие выходные на стадионе им. 5-летия Советской Тувы прошел Первый открытый чемпионат по силовому экстриму, посвященный Дню республики и празднику Наадым.
23.08.2017 Плюс Информ
Туву с рабочей командировкой посетил заместитель руководителя Ространснадзора - Правительство Республики ТываПо поручению Главы Тувы встречу с Асланбеком Ахоховым провел вице-премьер Аяс Чудаан-оол.
21.08.2017 Правительство Республики Тыва
Всего три, но ярких победы - Плюс Информ
Всего три, но ярких победы
Вот и прошел Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва Кочевников».
Плюс Информ
Страшновато лечь под штангу - Тувинская правда
Страшновато лечь под штангу
В минувшее воскресенье в честь Дня республики и Дня физкультурника на стадионе им.
Тувинская правда
Праздник сильных людей - Тувинская правда
Праздник сильных людей
12 августа в республике отметили Всероссийский день физкультурника. Начало традиции положено в прошлом веке,
Тувинская правда
В День Шахтера, 27 августа, на площади Арата выступят звезды проекта «Голос-4» иеромонах Фотий, Витольд Петровский и Эра Канн - ИА Тува-ОнлайнВ День шахтера для жителей  Кызыла выступят звезды российской эстрады, победители и финалисты проекта «Голос-4» - Иеромонах Фотий, Витольд Петровский и Эра Канн.
24.08.2017 ИА Тува-Онлайн
Tyva_aleksandr_kryazhev_rian_02471024.lr_.ru__thumb_main - Sibnovosti.ruМама тувинской девочки, прошедшей зимой восемь километров по тайге за помощью, сможет обучиться на повара, а семье будет предоставлена квартира, сообщает РИА « Новости » со ссылкой на главу республики Шолбан Кара-оол.
24.08.2017 Sibnovosti.ru
«Южная» станет мощнее - Тувинская правдаО начале большой реконструкции одной из крупных подстанций города Кызыла в своем блоге сообщил Шолбан Кара—оол.
24.08.2017 Тувинская правда
Своим трудом вы сегодня закладываете образ будущего республики – Глава Тувы Шолбан Кара-оол - Правительство Республики ТываИтоги прошедшего учебного года и задачи на предстоящий год учителя традиционно рассмотрели в формате большого республиканского педагогического совета в Доме народного творчества.
23.08.2017 Правительство Республики Тыва
25-27 августа в г. Кызыле в спорткомплексе им.И.Ярыгина состоится XVIII межрегиональная универсальная выставка-ярмарка «Тыва-Экспо-2017. Осень» - Правительство Республики ТываНа нынешней экспозиции свои товары и услуги представят более 70 компаний и предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей,
23.08.2017 Правительство Республики Тыва