«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» Тере-хөлдүң балыкчызы.

Фото: www.mert.tuva.ru

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилели тыва чоннуң амыдыралынче ханылап, езулуг-ла сайзыралды алган төлевилелдерниң бирээзи. Ооң тодаргай херечизин эрткен чылдың төнчүзүнде Кызылга болуп эрткен делгелге-ярмарказындан көрген бис. Аңаа Тываның бүгү кожууннарындан бо төлевилел талазы-биле ажыл-агыйын чедиишкинниг чорудуп турар 158 сайгарлыкчылар, араттар, тараажылар, аңчылар, балыкчылар кылып бүдүрген барааннарының, аъш-чеминиң дээжизин боттары кээп делгеп, садыглааннар.

Эрзин кожуундан Чойган Тимурович Дажымба хуу сайгарлыкчы кылдыр   2011 чылда-ла ажылдап эгелээн. Ооң соонда «Шын» солундан номчуп оргаш республикага 2013 чылдан эгелээш «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилел эгелээр дугайында билип алгаш, ол төлевилелге киржир сорулганы кады ажылдап турар эштери-биле салып алгаш, ажылдап кирипкеннер.

Балыкчылар бригадазы эң баштай тургустунуп эгелээш, хөнүп чадап, бергелерге таваржып турганын Чойган база чугаалап орду. Шынап-ла кандыг-даа ажыл-херекти шуудадып эгелээрде, каалама  ак орук кайда боор.   Чойган Тимурович оларның мурнунга тургустунуп келген бергелерге дүжүп бербейн, берге байдалдардан уштунуп үнер дээш чогуур хемчеглерни ап чорудуп турган.

Чайгы үеде хөй четкилерни хөлче кежээ хүн чүгүрүүнче кирип турда салып эгелээш, караңгылап келгенде доозар. Оон эртенинде хүн үнмээнде-ле ону кезип, туттунган балыктарны четкилерден дүргени-биле уштуп эгелээр. Оон башка чаа хүннүң херелдери даглар артындан харап үнүп кээрге балык баскырап эгелээр.

Ооң соонда олар тудуп алган балыын одаанга эккелгеш, шуптузунуң ишти-хырнын аштап, чакпаларын адырып, иод чок тус-биле дузааш, соок черже сугар. Ынчап турда-ла хүннүң чартыы эрте бээр. Дараазында балыктарны ыштаарынче кирер.

Кышкы үеде балыктаары оон-даа берге. Оларның балыктап турар хөлдериниң дожу 1 метр ажыр хандыр доңа бээрге ону ояр, четкилерни бир оюп алган черинден кииргеш, 60-70 метр ырак черге база дошту ойгаш, четкиниң бир ужун оон ужулгаш ону база быжыглаар. Кышкы үеде четкини 1-2 хонгаш эзер оон башка четкиге туттунган балык база баскырап, үрелип болур.

Четкиге туттунуп келген балыктарны адырып алыры оон-даа берге. 30-40 градус соокта ону четкиден кызыл хол-биле адырып алырын бодап-даа көрүңер. Ынчангаш балыкчылар доңа берген холдарын чылдырда чылыг черже эвес, а четки уштуп ап турган суунче холдарын суп тургаш, чыннып ап турар. Ол хире күштү, тура-сорукту үндүрүп тургаш, тудуп алган балыын олар Кызылга келгеш, 1 килди 150- 250 рубльге садып турары ындыг-ла хөй эвес акша ышкажыл.

Ол чүгле бодунга ажык-кончаа, орулга киирип албайн 3-4 кижиниң өг-бүлезинге аштыг-чемниг болзун дээш немелде ажылчын олуттарны база тургузуп, дыка хөй садып алыкчыларның хүн-бүрүде чеминге херек балык аймаан арыг оранының хөлүнден туткаш, чонунга садып турары ол ышкажыл.

Шупту-ла чүве берге дээш олурбайн, кандыг-даа ажылды билдилиг удуртур болза орулгалыг кылдыр ажылдай бээриниң аргазы бар дээрзин Чойган Дажымбаны кылып чорудуп турар ажылы херек кырында бадыткап турар.

Эки ажылды чорударының чаа үениң технологиязынга, негелделеринге дүүштүр чижилгелиг рынок экономиказынга киржип, туржуп шыдаар кластерлиг хевиринче, азы мөөңнеп, бөлүглеп каан адыр аайы-биле янзы-бүрү бичии бүдүрүлгелерни тургузарын үе негеп келген.

Ол талазы-биле бистиң республиканың Эрзин кожууннуң Төре-Хөлү балык ажыл-агыйын чаа үе-чадаже көдүрүп, балык тудар, ону болбаазырадыр бичии бүдүрүлгелерни тургузарынга эң-не таарымчалыг черлерниң бирээзи деп бодаар мен. Ол ажылды ук кожуунда шимчедип эгелээн сайгарлыкчыларның бирээзи –Чойган Тимурович Дажымба болуп турар.

Шагда совет үеде неделя санының четверг бүдүүзүнде чурттуң бүгү чемненилге черлеринге чүгле балыктан кылган чемнерин улуска сүмелеп турган. Ол дээрге социалистиг ниитилелдиң база бир чедиишкини турганын амгы үениң тускай эртемниглери демдеглеп турарлар.

Амгы үеде балыктан кылган янзы-бүрү ассортиментилиг чемнерин база хөйү-биле белеткеп,  чонга сүмелеп турар. Балык тудары, ону болбаазырадып, шын ажыглаары амгы үеде үлетпүр адырының база бир чугула, бурунгаар хөгжүлделиг адырларының бирээзи апарган. Ооң уламындан ол адыр талазы-биле ажылдап турар сайгарлыкчылар үениң девиинден чыдып кагбас дээш балык тударының, ону болбаазырадырының технологиязын үргүлчү чаартып тургаш, эки көргүзүглерин ээлей берген.

Ынчангаш Эрзин кожууннуң балык тудар талазы-биле хуу сайгарлыкчызы Чойган Тимурович үениң маңындан чыдып кагбас дээш балык тудар бүдүрүлгезин амгы үениң чаа техниказы-биле хандырып, 700 муң ажыг өртектиг балык ыштаар цехти бо хүннерде ажыглалда киирген.

Владимир ЧАДАМБА

Чурукта: Балыкчылар бригадазының удуртукчузу Чойган Дажымба.

Авторнуң тырттырган чуруу.
 
По теме
Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля мэрии Кызыла сообщает: со следующей недели начнут свою работу сельскохозяйственные ярмарки в различных микрорайонах города .
21.06.2018
Специалисты Министерства топлива и энергетики Республики Тыва совместно с представителями СМИ г. Кызыла провели контрольные замеры отпуска бензина на АЗС г. Кызыла. - Министерство энергетики Замеры количества отпускаемого потребителям бензина марки АИ-92 проведены выборочно на четырех АЗС г. Кызыл.
21.06.2018
 
Проверкой исполнения законодательства об оплате труда в ООО «Новокузнецкое предприятие «Хозинвентарь» прокуратура Кемеровской области установила наличие задолженности по заработной плате перед 35 работниками в размере 92
20.06.2018
С 28 по 30 июня в 5 кожуунах республики проводятся кожуунные Надымы: Бай-Тайгинском, Овюрском, Тандинском, Чаа-Хольском и Эрзинском кожуунах.
20.06.2018
Специалисты Министерства топлива и энергетики Республики Тыва совместно с представителями СМИ г. Кызыла провели контрольные замеры отпуска бензина на АЗС г. Кызыла. - Министерство энергетики Замеры количества отпускаемого потребителям бензина марки АИ-92 проведены выборочно на четырех АЗС г. Кызыл.
21.06.2018 Министерство энергетики
Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля мэрии Кызыла сообщает: со следующей недели начнут свою работу сельскохозяйственные ярмарки в различных микрорайонах города .
21.06.2018 Администрация г.Кызыл
Из месяца в месяц, из квартала в квартал собираемость взносов на капремонт в Туве растет.
19.06.2018 Тувинская правда
Несмотря на рокировку в администрировании федерального дорожного хозяйства Тувы, Красноярского края и Хакасии, объем ремонтных работ на «тувинском отрезке» дороги Р-257 (бывшая М-54) предстоит в этом году значительный.
07.06.2018 Тувинская правда
Кызылский районный суд Республики Тыва признал Байыра Донгака виновным в организации двух краж с проникновением в жилище, с вовлечением в совершение преступлений четверых подростков.
22.06.2018 Прокуратура Республики Тыва
Тандинский районный суд Республики Тыва признал главного бухгалтера средней школы села Успенка Майю Комбажик виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
19.06.2018 Прокуратура Республики Тыва
Пришло время платить В Туве по исковому заявлению прокурора местный житель через четыре года после незаконной рубки леса возместит государству причиненный ущерб.
16.06.2018 Плюс Информ
За гранью здравого смысла: бросал сына в стену, как мяч... В Республике Тыва местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего сына.
09.06.2018 Плюс Информ
Жестокое преступление, которое произошло 16 мая этого года в одном из сел Тувы, потрясло всю республику.
08.06.2018 Плюс Информ
Преобразующая сила Музыки - Министерство культуры Сказка-легенда Народного писателя Тувы Александра Даржая о происхождении тувинского музыкального инструмента чадагана получила сценическое воплощение в прошлом году.
22.06.2018 Министерство культуры
И серьги с динозавриком… - Плюс Информ Выставка художественного отделения Кызыльского колледжа искусств им. А. Чыргал-оола, которая состоялась на минувшей неделе, поразила не только умением студентов.
20.06.2018 Плюс Информ
И в Монголии знают Рушева… - Тувинская правда В этом месяце, 12 числа, Николаю Рушеву исполнилось 100 лет. По такому солидному поводу в Национальном музее недавно собрались те, кто захотел вспомнить этого удивительного человека, оставившего глубокий след в культуре Тувы.
21.06.2018 Тувинская правда
Курган «Туннуг» в Пий-Хемском районе, к раскопкам которого российские и зарубежные археологи приступили в этом году, — крайне интересный для науки объект.
19.06.2018 Тувинская правда
Томские ученые создадут цифровую модель скифских курганов тувинской «Долины царей».
14.06.2018 Тувинская правда
На старте — пенсионеры - Тувинская правда 15 июня на стадионе им. 5-летия Советской Тувы состоялось открытие республиканской спартакиады пенсионеров.
21.06.2018 Тувинская правда
Особенно насыщенным событиями в этом году будет День молодежи в Туве Уже 24 июня в 16.00 в Молодежном сквере стартует чемпионат по силовому экстриму (кроссфит).
21.06.2018 Министерство по делам молодежи и спорта
Открыл Спартакиаду, которая проходила в городе Новосибирске, председатель оргкомитета Спартакиады, первый заместитель прокурора Российской Федерации Александр Буксман.
21.06.2018 Прокуратура Республики Тыва
С 15 по 22 июня в столице Монголии Улан-Баторе проходят первые Азиатско-Европейские спортивные игры глухих, в которых принимает участие и сборная команда из Тувы.
20.06.2018 Плюс Информ
В редакции побывал силач Шивит Куулар с информацией о том, что в Туве, в местечке Тос-Булак,
19.06.2018 Тувинская правда
В Тандинском районе сотрудники Госавтоинспекции провели для школьников велогонку.
19.06.2018 Тувинская правда
Симпозиум «Хоомей» в лицах - Министерство культуры С десятков фотографий разных лет на нас смотрят организаторы, участники и гости симпозиума.
21.06.2018 Министерство культуры
На 24-й неделе еженедельный мониторинг эпидемиологической ситуации, проводимый Управлением Роспотребнадзора по Туве,
21.06.2018 Роспотребнадзор
2018.06.21 2 - Противотуберкулезный диспансер - В последнее время часто слышу о лекарственно-устойчивых формах туберкулеза.
21.06.2018 Противотуберкулезный диспансер