Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа

Фото: rtyva.ru

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!

Эта традиция корнями уходит вглубь веков, к культурным и историческим истокам тувинского народа. Однако в наши дни, сохранив яркую самобытность и национальный колорит, Шагаа превратился в событие интернациональное, в красивый и добрый обычай, сплачивающий все народы, проживающие в Туве, помогающий им понимать друг друга и бережно хранить дружбу и согласие.

И это вполне естественно. В культуре любого народа Новый год всегда символизировал обновление природы, а с ней и человека. Поэтому смыслы, заложенные в Шагаа, тоже понятны и близки каждому из нас, независимо от национальности, веры, гражданства, возраста и иных различий. Любить родину, чтить старших, беречь семью, сохранять чистоту помыслов, творить добро, быть честным во всем – это те общие для всех народов нравственные основы, на которых держится мир и жизнь, которые остаются неизменны от Шагаа к Шагаа, из века в век.

Пусть наступивший год Желтой земляной собаки будет лучше, чем год ушедший, позволит нам всем добиться самых высоких целей, реализовать самые смелые замыслы и осуществить то, о чем мечталось.

Тепла, уюта и понимания в ваших домах и семьях. Мира и благоденствия вам, дорогие земляки, и всем народам России. С праздником!

Шаг чаагай, шагаа чаагай! Амыргын-на амыргын, бүгү делегейниң аңгы-аңгы күрүнелеринде чурттап-амыдырап, өөренип-сургуулдап чоруур тыва деп омактыг, тыва дылдыг чонум силер бүгүдени кайгамчыктыг чараш байырлалывыс - ак чолдуг Шагаа найыры-биле байырымны чедирип, хүндүткелдиң дээди демдээ кылдыр - ак хадакты сөңнеп, энерел сеткил долган йөрээлдерим октаргайны таварыштыр салып тур мен! Курай, курай, курай!!!  Тыва чоннуң чаагай чаңчылдарын салгалдардан салгалдарже дамчыдып бээр хүлээлгевисти эптиг-демниг сүзүктеп чор бис. Өгбелерден ужукталган чаңчылдарывысты улам күштелдирер дээш дыка хөй чаа чаңчылдарның ожуунга отту кывыстывыс. Ыдыктыг арттар-сыннарывыска чалбарып, овааларны артыш-биле айызап, ачы-буян хайырлаан саңывыска чажыывыс чажып, ак-көк дээр-деңгерлеривиске йөрээл-макталды ыдып чор бис. Ол дээш силерге улуу-биле өөрүп четтиргенимни илередип, ам-даа шак-ла ындыг бурунгаар чүткүлүвүс салбаалыңар, хүндүлүг чонум!  Шагаа дээрге-ле, бүгү делегейде тыва омактыг кижи бүрүзүнүң сеткил-сагыжы чайгаар-ла көдүрлүп, өг-бүле бүрүзү өөрүп-хөглеп, аъш-чемниң эң-не сүүзүннүг дээжизин делгеп, чыл эргилдезиниң ээлчег ёзугаар дүжүп келир чылын ырлыг-шоорлуг, тывызык-кожамыктыг, кажык-тевектиг, даалы-тоолдуг, хондур мөргүлдер номчуп тургаш уткуп чор бис. Ол канчаар-даа аажок чоргааранчыг, өөрүнчүг, сүзүктүг!  Көдээ суурларда чурттап чоруур чаңгыс чер-чурттугларывыстың хей-аъдын көдүрер, ажылчын олуттар ажыдар, улустарның сайгарлыкчы чоруун деткиир дээш үнүп турар 9 кызыл меңгилиг, Чер олуттуг, Сарыг Ыът чылын Тывага “Биче суурларга сайзарыл” чылы кылдыр Дээди Хуралга Айыткалга чарладым. Ону бүгү талазы-биле өөренип көргеш, суур бүрүзүнге тааржыр байдалдарын тодарадып тывар бис. Сайзыралдың аргаларын дилээрде, бир-ле дугаарында суур бүрүзүнүң төөгүзүн эки өөренип көөр херек. Бо суурга улус-чон чүнү кылып чораан, кандыг ажыл-агый ачызында бай-шыдалдыг чурттап чораанын улуг назылыг өгбелерден айтырып-тодарадыр херек. Мурнакчы хоочуннар ам-даа бистиң аравыста бар. Оларның арга-дуржулгазын айтырып, суурларның шупту чурттакчыларының киржилгези-биле чон чыыштарын кылыр херек. Чаа дүжүп келир Ыът чылында шак-ла мындыг улуг сорулгаларны боттарывыстың мурнувуста салып тур бис. Мээң чонумдан эң-не кол дилээр чүвем чүл дээрге, суурларның сайзыралынга кижи бүрүзү сеткилиниң ханызындан идепкейлиг киржип, кыдыындан көрүп олурбайн, кижи бүрүзү кылып билир мергежилиниң аайы-биле эгелээшкиннерни кылырыңарны дилээр-дир мен. Демнигде күштүг бис! Чүнү-даа кылып шыдаар бис!  Хүндүткелдиг чонум! Чаа хүннүң баштайгы херелдери-биле, саңны салып, курайлап тургаш уткуп алырывыс Сарыг Ыът чылы бистерниң шуптувустуң идегелдиг эживис, коданывыстың болгаш малывыстың камгалакчы-хайгааракчызы, кезээ шагда шынчы өңнүүвүс болганда, бистерге улуг авырал-хайгааралын сөңнээр дээрзинге бүзүреливис, идегеливис, ынаныжывыс аажок улуг. Ынчангаш, бо чылын Ыът думчуу борбаңнатпайн, Уруг караа кылаңнатпайн чоруп көрээлиңер! Өг-бүлеңерге өөрүшкү-маңнайны, ажы-төлдериңерге аас-кежикти, дөргүл-төрелдериңерге кадыкшылды, мал маганыңар арбын өзүп-мандыырын, одар-белчиириңер четчип чоруурун, авыралдыг ачы-буян долган Шагаа йөрээлдерин сөңнеп тур мен! Шагаа-биле! Курай, курай, курай!

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Последние новости Тывы по теме:
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа

- Кызыл
Дорогие земляки, поздравляем вас с наступающим праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!
00:21 16.02.2018 Плюс Информ
- Кызыл
Дорогие земляки, в том числе проживающие за пределами Тувы! Министерство культуры Тувы поздравляет вас всех с наступающим праздником Шагаа.
00:01 16.02.2018 Министерство культуры
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа - Правительство Республики Тыва
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа - Кызыл
Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!
19:47 15.02.2018 Правительство Республики Тыва
 
По теме
Хундулуг эргим кызылчылар! - Администрация г.Кызыл Тыва чоннувустун чаагай чырык байырлалы Шагаа-даа дужуп келди. Силерге сеткилимнин ханызындан изиг байыр чедирип тур мен!
16.02.2018
 
Почетный гражданин Шагонара, фронтовик Иван Соколов принимает поздравления в связи со 100-летием - ИА Тува-Онлайн И ван Сергеевич Соколов, ветеран пограничных войск, фронтовик, Почетный гражданин города Шагонара, Почетный гражданин Улуг-Хемского кожууна Тувы сегодня принимает поздравления со 100-летним юбилеем.
15.10.2018
Мост в Кара-Хаак: народ и армия едины - Тувинская правда Вчера состоялось открытие моста через Большой Енисей, возведением которого последние четыре месяца занималось Министерство обороны России под нужды 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригады.
13.10.2018
IMG_6705 - МВД Республики Тыва Полицейские Тувы на постоянной основе осуществляют контрольно-надзорную деятельность в целях неукоснительного соблюдения требований миграционного законодательства иностранными гражданами,
17.10.2018 МВД Республики Тыва
Хорватия выдаст новосибирского предпринимателя, не выполнившего контракт по ветхому жилью в Кызыле - ИА Тува-Онлайн Власти Хорватии удовлетворили запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции новосибирского предпринимателя, главы разорившейся «Инжиниринговой компании "Новолит"», 47-летнего Станислава Барковского.
17.10.2018 ИА Тува-Онлайн
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 155 заявлений и сообщений граждан о происшествиях, 10 из них – о преступлениях.
17.10.2018 МВД Республики Тыва
О том, что творится в душе преступника, написаны гениальные романы. А для психологов исправительных учреждений изучение внутреннего мира человека, преступившего закон, - ежедневная работа.
05.10.2018 Плюс Информ
Убийство в Новый год Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по РТ доказательства признаны достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому 36-летнему жителю Шагонара.
29.09.2018 Плюс Информ
Приглашаем! - Министерство культуры С самого утра в Доме народного творчества царит необычайное оживление.
17.10.2018 Министерство культуры
Небольшой зал Театра юного зрителя 14 октября был заполнен до отказа: маленькие зрители, которым не хватило места, сидели прямо на полу, впритык к юным артистам, что играли на площадке и теснились за кулисами,
16.10.2018 Тувинская правда
В рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи» в Туву с ответным визитом побывал театр кукол «Золотой ключик» города Железногорска Красноярского края.
16.10.2018 Тувинская правда
Движение КВН РТ побывало в эти выходные 14 октября в Сарыг-Сепе со Школой КВН!
18.10.2018 Министерство по делам молодежи и спорта
В СК «Абакан» прошел традиционный турнир по спортивной борьбе, посвященный памяти заслуженного мастера спорта России, призера Олимпийских игр в Сеуле Сергея Карамчакова.
11.10.2018 Тувинская правда
Сильнейшая в баскетболе среди команд учителей Кызыла — сборная школы № 7. В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации и развития баскетбола среди учителей,
09.10.2018 Тувинская правда
Первую медаль на Всероссийском фестивале студенческого спорта принес сборной ТувГУ самбист Шолбан Куулар.
09.10.2018 Тувинская правда
IMG_6705 - МВД Республики Тыва Полицейские Тувы на постоянной основе осуществляют контрольно-надзорную деятельность в целях неукоснительного соблюдения требований миграционного законодательства иностранными гражданами,
17.10.2018 МВД Республики Тыва
За рабочие сутки 16 октября сотрудниками ГИБДД на территории республики от управления транспортными средствами отстранены 11 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
17.10.2018 МВД Республики Тыва
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 155 заявлений и сообщений граждан о происшествиях, 10 из них – о преступлениях.
17.10.2018 МВД Республики Тыва
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 151 заявление и сообщение граждан о происшествиях, 12 из них – о преступлениях.
16.10.2018 МВД Республики Тыва