Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа - Правительство Республики Тыва
Фото: rtyva.ru

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!

Эта традиция корнями уходит вглубь веков, к культурным и историческим истокам тувинского народа. Однако в наши дни, сохранив яркую самобытность и национальный колорит, Шагаа превратился в событие интернациональное, в красивый и добрый обычай, сплачивающий все народы, проживающие в Туве, помогающий им понимать друг друга и бережно хранить дружбу и согласие.

И это вполне естественно. В культуре любого народа Новый год всегда символизировал обновление природы, а с ней и человека. Поэтому смыслы, заложенные в Шагаа, тоже понятны и близки каждому из нас, независимо от национальности, веры, гражданства, возраста и иных различий. Любить родину, чтить старших, беречь семью, сохранять чистоту помыслов, творить добро, быть честным во всем – это те общие для всех народов нравственные основы, на которых держится мир и жизнь, которые остаются неизменны от Шагаа к Шагаа, из века в век.

Пусть наступивший год Желтой земляной собаки будет лучше, чем год ушедший, позволит нам всем добиться самых высоких целей, реализовать самые смелые замыслы и осуществить то, о чем мечталось.

Тепла, уюта и понимания в ваших домах и семьях. Мира и благоденствия вам, дорогие земляки, и всем народам России. С праздником!

Шаг чаагай, шагаа чаагай! Амыргын-на амыргын, бүгү делегейниң аңгы-аңгы күрүнелеринде чурттап-амыдырап, өөренип-сургуулдап чоруур тыва деп омактыг, тыва дылдыг чонум силер бүгүдени кайгамчыктыг чараш байырлалывыс - ак чолдуг Шагаа найыры-биле байырымны чедирип, хүндүткелдиң дээди демдээ кылдыр - ак хадакты сөңнеп, энерел сеткил долган йөрээлдерим октаргайны таварыштыр салып тур мен! Курай, курай, курай!!!  Тыва чоннуң чаагай чаңчылдарын салгалдардан салгалдарже дамчыдып бээр хүлээлгевисти эптиг-демниг сүзүктеп чор бис. Өгбелерден ужукталган чаңчылдарывысты улам күштелдирер дээш дыка хөй чаа чаңчылдарның ожуунга отту кывыстывыс. Ыдыктыг арттар-сыннарывыска чалбарып, овааларны артыш-биле айызап, ачы-буян хайырлаан саңывыска чажыывыс чажып, ак-көк дээр-деңгерлеривиске йөрээл-макталды ыдып чор бис. Ол дээш силерге улуу-биле өөрүп четтиргенимни илередип, ам-даа шак-ла ындыг бурунгаар чүткүлүвүс салбаалыңар, хүндүлүг чонум!  Шагаа дээрге-ле, бүгү делегейде тыва омактыг кижи бүрүзүнүң сеткил-сагыжы чайгаар-ла көдүрлүп, өг-бүле бүрүзү өөрүп-хөглеп, аъш-чемниң эң-не сүүзүннүг дээжизин делгеп, чыл эргилдезиниң ээлчег ёзугаар дүжүп келир чылын ырлыг-шоорлуг, тывызык-кожамыктыг, кажык-тевектиг, даалы-тоолдуг, хондур мөргүлдер номчуп тургаш уткуп чор бис. Ол канчаар-даа аажок чоргааранчыг, өөрүнчүг, сүзүктүг!  Көдээ суурларда чурттап чоруур чаңгыс чер-чурттугларывыстың хей-аъдын көдүрер, ажылчын олуттар ажыдар, улустарның сайгарлыкчы чоруун деткиир дээш үнүп турар 9 кызыл меңгилиг, Чер олуттуг, Сарыг Ыът чылын Тывага “Биче суурларга сайзарыл” чылы кылдыр Дээди Хуралга Айыткалга чарладым. Ону бүгү талазы-биле өөренип көргеш, суур бүрүзүнге тааржыр байдалдарын тодарадып тывар бис. Сайзыралдың аргаларын дилээрде, бир-ле дугаарында суур бүрүзүнүң төөгүзүн эки өөренип көөр херек. Бо суурга улус-чон чүнү кылып чораан, кандыг ажыл-агый ачызында бай-шыдалдыг чурттап чораанын улуг назылыг өгбелерден айтырып-тодарадыр херек. Мурнакчы хоочуннар ам-даа бистиң аравыста бар. Оларның арга-дуржулгазын айтырып, суурларның шупту чурттакчыларының киржилгези-биле чон чыыштарын кылыр херек. Чаа дүжүп келир Ыът чылында шак-ла мындыг улуг сорулгаларны боттарывыстың мурнувуста салып тур бис. Мээң чонумдан эң-не кол дилээр чүвем чүл дээрге, суурларның сайзыралынга кижи бүрүзү сеткилиниң ханызындан идепкейлиг киржип, кыдыындан көрүп олурбайн, кижи бүрүзү кылып билир мергежилиниң аайы-биле эгелээшкиннерни кылырыңарны дилээр-дир мен. Демнигде күштүг бис! Чүнү-даа кылып шыдаар бис!  Хүндүткелдиг чонум! Чаа хүннүң баштайгы херелдери-биле, саңны салып, курайлап тургаш уткуп алырывыс Сарыг Ыът чылы бистерниң шуптувустуң идегелдиг эживис, коданывыстың болгаш малывыстың камгалакчы-хайгааракчызы, кезээ шагда шынчы өңнүүвүс болганда, бистерге улуг авырал-хайгааралын сөңнээр дээрзинге бүзүреливис, идегеливис, ынаныжывыс аажок улуг. Ынчангаш, бо чылын Ыът думчуу борбаңнатпайн, Уруг караа кылаңнатпайн чоруп көрээлиңер! Өг-бүлеңерге өөрүшкү-маңнайны, ажы-төлдериңерге аас-кежикти, дөргүл-төрелдериңерге кадыкшылды, мал маганыңар арбын өзүп-мандыырын, одар-белчиириңер четчип чоруурун, авыралдыг ачы-буян долган Шагаа йөрээлдерин сөңнеп тур мен! Шагаа-биле! Курай, курай, курай!

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Последние новости Тывы по теме:
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа

Обращение Камбы-Ламы Республики Тува Лопсана Чамзы к народу Тувы в связи с наступлением  года Желтой земляной Собаки по восточному календарю - Плюс Информ
Обращение Камбы-Ламы Республики Тува Лопсана Чамзы к народу Тувы в связи с наступлением года Желтой земляной Собаки по восточному календарю - Кызыл
Дорогие земляки, поздравляем вас с наступающим праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!
00:21 16.02.2018 Плюс Информ
Шагаа-биле! С праздником Шагаа! - Министерство культуры
Шагаа-биле! С праздником Шагаа! - Кызыл
Дорогие земляки, в том числе проживающие за пределами Тувы! Министерство культуры Тувы поздравляет вас всех с наступающим праздником Шагаа.
00:01 16.02.2018 Министерство культуры
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа - Правительство Республики Тыва
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа - Кызыл
Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!
19:47 15.02.2018 Правительство Республики Тыва
Хундулуг эргим кызылчылар! - Администрация г.КызылТыва чоннувустун чаагай чырык байырлалы Шагаа-даа дужуп келди. Силерге сеткилимнин ханызындан изиг байыр чедирип тур мен!
16.02.2018 Администрация г.Кызыл
Тувинское региональное отделение партии «Единая Россия» поздравляет с праздником Шагаа - Единая РоссияУважаемые земляки!  Примите самые искренние поздравления со светлым праздником Шагаа – Новым годом по восточному лунному календарю!
16.02.2018 Единая Россия
Депутат Государственной Думы Лариса Шойгу поздравила земляков с праздником Шагаа - Единая РоссияДорогие земляки! От всей души, тепло и искренне поздравляю вас с Шагаа!
15.02.2018 Единая Россия
Мероприятия, посвященные Шагаа, Новому году по лунному календарю - ИА Тува-ОнлайнЖители Тувы готовятся с первыми лучами солнца 16 февраля встретить Год Желтой Земляной Собаки .
10.02.2018 ИА Тува-Онлайн
В Кызыле День защитника Отечества пройдет без алкоголя - ИА Тува-ОнлайнВ связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в Кызыле 23, 24 и 25 февраля 2018 года запрещается розничная продажа алкогольной продукции (в том числе и пива) во всех торговых точках,
20.02.2018 ИА Тува-Онлайн
4098_1915451842.jpg - ТувГУ15 февраля бойцы студенческих отрядов и члены волонтерского отряда «Данко» Тувинского государственного университета поздравили с Шагаа ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда.
20.02.2018 ТувГУ
В минувшие сутки в городе Кызыле и в селе Баян-Кол Кызылского района сотрудниками полиции выявлены факты незаконного изготовления, хранения, а также сбыта гашиша.
21.02.2018 МВД Республики Тыва
Подозреваемым оказался 18-летний ранее судимый за карманную кражу житель г. Кызыла.
21.02.2018 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс ИнформУрок для бухгалтера В Туве суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании суммы ущерба, причиненного бывшим главным бухгалтером школы.
21.02.2018 Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Отобрал телефон у подростка В полицию поселка Каа-Хем 13 декабря 2017 года обратилась 32-летняя жительница села Сукпак.
Плюс Информ
Изъят гашиш - Тувинская правда
Изъят гашиш
На стационарном посту «Шивилиг» 27 января инспекторами ДПС ОГИБДД пункта полиции № 7 Межмуниципального отдела МВД России «Кызылский» для проверки была остановлена автомашина марки «Мерседес-Бенц»,
Тувинская правда
Второе спасение малыша - Тувинская правда
Второе спасение малыша
Сотрудники МВД Тувы сдали кровь мальчику, спасенному инспекторами ГИБДД от гибели на морозе.
Тувинская правда
В поддержку ветеранов культуры и искусства - Министерство культурыСегодня в созданном в июне 2017 года Совете ветеранов культуры и искусства 335 человек, из них 223 проживают в кожуунах, еще 102 ветерана из республиканских организаций.
21.02.2018 Министерство культуры
Тува прощается с Ооржаком Кара-Катом Очур-ооловичем - Министерство культурыСегодня проводили в последний путь славного сына Тувы, человека разносторонне одаренного, пытливого, уважаемого.
21.02.2018 Министерство культуры
О проведении заочного конкурса «Я люблю тебя, моя Россия!» - Министерство культурыПоложение о проведении заочного конкурса «Я люблю тебя, моя Россия!
21.02.2018 Министерство культуры
Не знает отдыха художник - Тувинская правда
Не знает отдыха художник
Год только начался, но в жизни Союза художников республики и Национального музея РТ уже произошло немало интересных и значимых событий.
Тувинская правда
Мира и благоденствия вам, дорогие земляки! - Тувинская правда
Мира и благоденствия вам, дорогие земляки!
Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа — Новым годом по лунному календарю!
Тувинская правда
В Туву на Шагаа - Тувинская правда
В Туву на Шагаа
Мария Кирилова — молодая московская журналистка и музыкант. Из тех, кто горячо полюбил Туву, однажды побывав на этой земле.
Тувинская правда
Хоккей объединяет и обогащает - Тувинская правдаХоккейным турниром тувинские спортсмены поддержали российских олимпийцев, участвующих в зимних Играх в городе Пхёнчхане (Южная Корея).
20.02.2018 Тувинская правда
20 февраля в тире Управления МВД России по г. Кызылу состоялось спортивное мероприятие по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященное Дню защитника отечества и 300-летию Российской полиции.
21.02.2018 МВД Республики Тыва
4100_811695397.jpg - ТувГУЮбилейный фестиваль Центральной лиги Международного союза КВН «Азия» пройдет 24 февраля, в Красноярске, в концертном зале ««Гранд Холл Сибирь».
20.02.2018 ТувГУ
Турниры накануне Шагаа - Тувинская правда
Турниры накануне Шагаа
Одним из престижных и рейтинговых годовых состязаний по национальной борьбе хуреш считается турнир в канун Шагаа.
Тувинская правда
Победили кызылчане - Тувинская правда
Победили кызылчане
В начале недели прошли финальные игры второго республиканского этапа школьной баскетбольной лиги Всероссийских соревнований «КЭС-баскет».
Тувинская правда
Начын Куулар: «Ориентир на олимпиаду в Токио» - Плюс Информ
Начын Куулар: «Ориентир на олимпиаду в Токио»
В конце прошлого года в новостных лентах часто писали про Начына Куулара, который стал первым чемпионом мира по вольной борьбе в Туве.
Плюс Информ
IMG_8449 - МВД Республики ТываСегодня, в МВД по Республике Тыва в преддверии Дня защитника Отечества в зале «Афганистан:
21.02.2018 МВД Республики Тыва
Умные счетчики - ТываэнергоУстановка модернизированной системы учета – не прихоть энергетиков.
20.02.2018 Тываэнерго
Карантин снят - РЦМПИНФОРМАЦИЯ по результатам оперативного мониторинга санитарно- эпидемиологической обстановки на территории Республики Тыва с 12 февраля по 18 февраля 2018 г.
20.02.2018 РЦМП
План мероприятий ко Дню защитника Отечества - Администрация г.КызылИнформационно-просветительские мероприятия C 1 по 24 февраля в библиотеках и школах Кызыла: - Беседа-минутка «Память»; - Устный журнал «Герои Сталинградской битвы»;
20.02.2018 Администрация г.Кызыл
1 марта Управление Росреестра по Республике Тыва проведет Единый день консультаций - Правительство Республики Тыва1 марта в рамках мероприятий, посвященных десятилетнему юбилею образования Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – Росреестра,
21.02.2018 Правительство Республики Тыва