Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа

Фото: rtyva.ru

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!

Эта традиция корнями уходит вглубь веков, к культурным и историческим истокам тувинского народа. Однако в наши дни, сохранив яркую самобытность и национальный колорит, Шагаа превратился в событие интернациональное, в красивый и добрый обычай, сплачивающий все народы, проживающие в Туве, помогающий им понимать друг друга и бережно хранить дружбу и согласие.

И это вполне естественно. В культуре любого народа Новый год всегда символизировал обновление природы, а с ней и человека. Поэтому смыслы, заложенные в Шагаа, тоже понятны и близки каждому из нас, независимо от национальности, веры, гражданства, возраста и иных различий. Любить родину, чтить старших, беречь семью, сохранять чистоту помыслов, творить добро, быть честным во всем – это те общие для всех народов нравственные основы, на которых держится мир и жизнь, которые остаются неизменны от Шагаа к Шагаа, из века в век.

Пусть наступивший год Желтой земляной собаки будет лучше, чем год ушедший, позволит нам всем добиться самых высоких целей, реализовать самые смелые замыслы и осуществить то, о чем мечталось.

Тепла, уюта и понимания в ваших домах и семьях. Мира и благоденствия вам, дорогие земляки, и всем народам России. С праздником!

Шаг чаагай, шагаа чаагай! Амыргын-на амыргын, бүгү делегейниң аңгы-аңгы күрүнелеринде чурттап-амыдырап, өөренип-сургуулдап чоруур тыва деп омактыг, тыва дылдыг чонум силер бүгүдени кайгамчыктыг чараш байырлалывыс - ак чолдуг Шагаа найыры-биле байырымны чедирип, хүндүткелдиң дээди демдээ кылдыр - ак хадакты сөңнеп, энерел сеткил долган йөрээлдерим октаргайны таварыштыр салып тур мен! Курай, курай, курай!!!  Тыва чоннуң чаагай чаңчылдарын салгалдардан салгалдарже дамчыдып бээр хүлээлгевисти эптиг-демниг сүзүктеп чор бис. Өгбелерден ужукталган чаңчылдарывысты улам күштелдирер дээш дыка хөй чаа чаңчылдарның ожуунга отту кывыстывыс. Ыдыктыг арттар-сыннарывыска чалбарып, овааларны артыш-биле айызап, ачы-буян хайырлаан саңывыска чажыывыс чажып, ак-көк дээр-деңгерлеривиске йөрээл-макталды ыдып чор бис. Ол дээш силерге улуу-биле өөрүп четтиргенимни илередип, ам-даа шак-ла ындыг бурунгаар чүткүлүвүс салбаалыңар, хүндүлүг чонум!  Шагаа дээрге-ле, бүгү делегейде тыва омактыг кижи бүрүзүнүң сеткил-сагыжы чайгаар-ла көдүрлүп, өг-бүле бүрүзү өөрүп-хөглеп, аъш-чемниң эң-не сүүзүннүг дээжизин делгеп, чыл эргилдезиниң ээлчег ёзугаар дүжүп келир чылын ырлыг-шоорлуг, тывызык-кожамыктыг, кажык-тевектиг, даалы-тоолдуг, хондур мөргүлдер номчуп тургаш уткуп чор бис. Ол канчаар-даа аажок чоргааранчыг, өөрүнчүг, сүзүктүг!  Көдээ суурларда чурттап чоруур чаңгыс чер-чурттугларывыстың хей-аъдын көдүрер, ажылчын олуттар ажыдар, улустарның сайгарлыкчы чоруун деткиир дээш үнүп турар 9 кызыл меңгилиг, Чер олуттуг, Сарыг Ыът чылын Тывага “Биче суурларга сайзарыл” чылы кылдыр Дээди Хуралга Айыткалга чарладым. Ону бүгү талазы-биле өөренип көргеш, суур бүрүзүнге тааржыр байдалдарын тодарадып тывар бис. Сайзыралдың аргаларын дилээрде, бир-ле дугаарында суур бүрүзүнүң төөгүзүн эки өөренип көөр херек. Бо суурга улус-чон чүнү кылып чораан, кандыг ажыл-агый ачызында бай-шыдалдыг чурттап чораанын улуг назылыг өгбелерден айтырып-тодарадыр херек. Мурнакчы хоочуннар ам-даа бистиң аравыста бар. Оларның арга-дуржулгазын айтырып, суурларның шупту чурттакчыларының киржилгези-биле чон чыыштарын кылыр херек. Чаа дүжүп келир Ыът чылында шак-ла мындыг улуг сорулгаларны боттарывыстың мурнувуста салып тур бис. Мээң чонумдан эң-не кол дилээр чүвем чүл дээрге, суурларның сайзыралынга кижи бүрүзү сеткилиниң ханызындан идепкейлиг киржип, кыдыындан көрүп олурбайн, кижи бүрүзү кылып билир мергежилиниң аайы-биле эгелээшкиннерни кылырыңарны дилээр-дир мен. Демнигде күштүг бис! Чүнү-даа кылып шыдаар бис!  Хүндүткелдиг чонум! Чаа хүннүң баштайгы херелдери-биле, саңны салып, курайлап тургаш уткуп алырывыс Сарыг Ыът чылы бистерниң шуптувустуң идегелдиг эживис, коданывыстың болгаш малывыстың камгалакчы-хайгааракчызы, кезээ шагда шынчы өңнүүвүс болганда, бистерге улуг авырал-хайгааралын сөңнээр дээрзинге бүзүреливис, идегеливис, ынаныжывыс аажок улуг. Ынчангаш, бо чылын Ыът думчуу борбаңнатпайн, Уруг караа кылаңнатпайн чоруп көрээлиңер! Өг-бүлеңерге өөрүшкү-маңнайны, ажы-төлдериңерге аас-кежикти, дөргүл-төрелдериңерге кадыкшылды, мал маганыңар арбын өзүп-мандыырын, одар-белчиириңер четчип чоруурун, авыралдыг ачы-буян долган Шагаа йөрээлдерин сөңнеп тур мен! Шагаа-биле! Курай, курай, курай!

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Последние новости Тывы по теме:
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа

- Кызыл
Дорогие земляки, поздравляем вас с наступающим праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!
00:21 16.02.2018 Плюс Информ
- Кызыл
Дорогие земляки, в том числе проживающие за пределами Тувы! Министерство культуры Тувы поздравляет вас всех с наступающим праздником Шагаа.
00:01 16.02.2018 Министерство культуры
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа - Правительство Республики Тыва
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа - Кызыл
Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!
19:47 15.02.2018 Правительство Республики Тыва
 
По теме
Хундулуг эргим кызылчылар! - Администрация г.Кызыл Тыва чоннувустун чаагай чырык байырлалы Шагаа-даа дужуп келди. Силерге сеткилимнин ханызындан изиг байыр чедирип тур мен!
16.02.2018
 
Символ страны - Тувинская правда Уже более двадцати лет наша страна отмечает 22 августа День государственного флага РФ.
21.08.2018
За любовь к малой родине - Министерство культуры Глава Тувы – председатель правительства республики Шолбан Кара-оол, поздравив участников торжества с государственным праздником,
15.08.2018
В минувшие сутки оперуполномоченные уголовного розыска Управления МВД России по г. Кызылу установили местонахождение мужчины, скрывавшегося от органов следствия и суда.
21.08.2018 МВД Республики Тыва
14 августа в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Улуг-Хемский» обратился 19-летний житель г. Шагонар с заявлением о том, что ранним утром неизвестные, разбив окно,
21.08.2018 МВД Республики Тыва
Убийца задержан Возле бани на одной из улиц села Кызыл-Мажалык 25 июля текущего года был обнаружен труп 56-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями грудной клетки.
18.08.2018 Плюс Информ
Защищены трудовые права В прокуратуру Тоджинского района обратилась жительница села Адыр-Кежиг с просьбой защитить ее трудовые права.
10.08.2018 Плюс Информ
Свету в театре быть! - Министерство культуры Тувинский государственный театр кукол – одно из самых молодых учреждений культуры Республики Тыва.
21.08.2018 Министерство культуры
Памяти смелых и сильных воинов посвящается - Министерство культуры 1 сентября, в День исторической памяти и чести тувинских добровольцев, в Национальном театре Тувы состоится показ спектакля «Дуруяалар» - «Журавли».
21.08.2018 Министерство культуры
Фестиваль – это, конечно, прекрасно. И он был очень насыщенный. В него включили все, что касалось жизни тувинцев-тоджинцев.
17.08.2018 Плюс Информ
В Национальном музее в День Республики состоялось открытие выставки тувинских национальных шахмат известных мастеров камнерезного искусства, коллекционеров.
18.08.2018 Тувинская правда
Этот номер «Плюс Информа» выходит в День республики. Но не надо забывать, что 15 августа есть и неофициальный профессиональный праздник археологов.
16.08.2018 Плюс Информ
Вертикальный километр - Тувинская правда 17–18 августа в Сут-Хольском районе прошел первый республиканский скайраннинг «Вертикальный километр».
21.08.2018 Тувинская правда
Юристы, на старт! - Плюс Информ Подведены итоги самой масштабной спартакиады юристов Тувы, прошедшей в начале августа.
18.08.2018 Плюс Информ
Стрельба из лука - Тувинская правда Во время празднования Дня коренных малочисленных народов в Тодже в м. Первая Поляна с.Тоора-Хема прошли спортивные мероприятия.
18.08.2018 Тувинская правда
По всей России сегодня пройдут спортивные праздники и соревнования, приуроченные к этому дню.
11.08.2018 Тувинская правда
В Туве передали скот 105-ти участникам третьего этапа губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» - ИА Тува-Онлайн   Главе Тувы Шолбану Кара-оолу сегодня представили промежуточные итоги реализации инициированного им в 2016 году проекта «Кыштаг для молодой семьи».
21.08.2018 ИА Тува-Онлайн
В Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внесены значимые изменения - Министерство здравоохранения В настоящее время обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения редких (орфанных) заболеваний осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
21.08.2018 Министерство здравоохранения
Подготовка объектов ТЭК и ЖКХ республики к работе в предстоящий отопительный сезон ведется в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами Правительства республики.
21.08.2018 Министерство энергетики
В республике за период с 06-00 13.08.2018 до 06-00 20.08.2018 в электрических сетях энергосистемы 6-10/110 кВ произошло 44 технологических нарушений, с общим недоотпуском 23,792 тыс.
21.08.2018 Министерство энергетики
Тува отметила День Республики. Правительство РФ выделило региону многомиллионный бонус за высокие налоговые показатели.
21.08.2018 Правительство Республики Тыва