Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа

Фото: rtyva.ru

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!

Эта традиция корнями уходит вглубь веков, к культурным и историческим истокам тувинского народа. Однако в наши дни, сохранив яркую самобытность и национальный колорит, Шагаа превратился в событие интернациональное, в красивый и добрый обычай, сплачивающий все народы, проживающие в Туве, помогающий им понимать друг друга и бережно хранить дружбу и согласие.

И это вполне естественно. В культуре любого народа Новый год всегда символизировал обновление природы, а с ней и человека. Поэтому смыслы, заложенные в Шагаа, тоже понятны и близки каждому из нас, независимо от национальности, веры, гражданства, возраста и иных различий. Любить родину, чтить старших, беречь семью, сохранять чистоту помыслов, творить добро, быть честным во всем – это те общие для всех народов нравственные основы, на которых держится мир и жизнь, которые остаются неизменны от Шагаа к Шагаа, из века в век.

Пусть наступивший год Желтой земляной собаки будет лучше, чем год ушедший, позволит нам всем добиться самых высоких целей, реализовать самые смелые замыслы и осуществить то, о чем мечталось.

Тепла, уюта и понимания в ваших домах и семьях. Мира и благоденствия вам, дорогие земляки, и всем народам России. С праздником!

Шаг чаагай, шагаа чаагай! Амыргын-на амыргын, бүгү делегейниң аңгы-аңгы күрүнелеринде чурттап-амыдырап, өөренип-сургуулдап чоруур тыва деп омактыг, тыва дылдыг чонум силер бүгүдени кайгамчыктыг чараш байырлалывыс - ак чолдуг Шагаа найыры-биле байырымны чедирип, хүндүткелдиң дээди демдээ кылдыр - ак хадакты сөңнеп, энерел сеткил долган йөрээлдерим октаргайны таварыштыр салып тур мен! Курай, курай, курай!!!  Тыва чоннуң чаагай чаңчылдарын салгалдардан салгалдарже дамчыдып бээр хүлээлгевисти эптиг-демниг сүзүктеп чор бис. Өгбелерден ужукталган чаңчылдарывысты улам күштелдирер дээш дыка хөй чаа чаңчылдарның ожуунга отту кывыстывыс. Ыдыктыг арттар-сыннарывыска чалбарып, овааларны артыш-биле айызап, ачы-буян хайырлаан саңывыска чажыывыс чажып, ак-көк дээр-деңгерлеривиске йөрээл-макталды ыдып чор бис. Ол дээш силерге улуу-биле өөрүп четтиргенимни илередип, ам-даа шак-ла ындыг бурунгаар чүткүлүвүс салбаалыңар, хүндүлүг чонум!  Шагаа дээрге-ле, бүгү делегейде тыва омактыг кижи бүрүзүнүң сеткил-сагыжы чайгаар-ла көдүрлүп, өг-бүле бүрүзү өөрүп-хөглеп, аъш-чемниң эң-не сүүзүннүг дээжизин делгеп, чыл эргилдезиниң ээлчег ёзугаар дүжүп келир чылын ырлыг-шоорлуг, тывызык-кожамыктыг, кажык-тевектиг, даалы-тоолдуг, хондур мөргүлдер номчуп тургаш уткуп чор бис. Ол канчаар-даа аажок чоргааранчыг, өөрүнчүг, сүзүктүг!  Көдээ суурларда чурттап чоруур чаңгыс чер-чурттугларывыстың хей-аъдын көдүрер, ажылчын олуттар ажыдар, улустарның сайгарлыкчы чоруун деткиир дээш үнүп турар 9 кызыл меңгилиг, Чер олуттуг, Сарыг Ыът чылын Тывага “Биче суурларга сайзарыл” чылы кылдыр Дээди Хуралга Айыткалга чарладым. Ону бүгү талазы-биле өөренип көргеш, суур бүрүзүнге тааржыр байдалдарын тодарадып тывар бис. Сайзыралдың аргаларын дилээрде, бир-ле дугаарында суур бүрүзүнүң төөгүзүн эки өөренип көөр херек. Бо суурга улус-чон чүнү кылып чораан, кандыг ажыл-агый ачызында бай-шыдалдыг чурттап чораанын улуг назылыг өгбелерден айтырып-тодарадыр херек. Мурнакчы хоочуннар ам-даа бистиң аравыста бар. Оларның арга-дуржулгазын айтырып, суурларның шупту чурттакчыларының киржилгези-биле чон чыыштарын кылыр херек. Чаа дүжүп келир Ыът чылында шак-ла мындыг улуг сорулгаларны боттарывыстың мурнувуста салып тур бис. Мээң чонумдан эң-не кол дилээр чүвем чүл дээрге, суурларның сайзыралынга кижи бүрүзү сеткилиниң ханызындан идепкейлиг киржип, кыдыындан көрүп олурбайн, кижи бүрүзү кылып билир мергежилиниң аайы-биле эгелээшкиннерни кылырыңарны дилээр-дир мен. Демнигде күштүг бис! Чүнү-даа кылып шыдаар бис!  Хүндүткелдиг чонум! Чаа хүннүң баштайгы херелдери-биле, саңны салып, курайлап тургаш уткуп алырывыс Сарыг Ыът чылы бистерниң шуптувустуң идегелдиг эживис, коданывыстың болгаш малывыстың камгалакчы-хайгааракчызы, кезээ шагда шынчы өңнүүвүс болганда, бистерге улуг авырал-хайгааралын сөңнээр дээрзинге бүзүреливис, идегеливис, ынаныжывыс аажок улуг. Ынчангаш, бо чылын Ыът думчуу борбаңнатпайн, Уруг караа кылаңнатпайн чоруп көрээлиңер! Өг-бүлеңерге өөрүшкү-маңнайны, ажы-төлдериңерге аас-кежикти, дөргүл-төрелдериңерге кадыкшылды, мал маганыңар арбын өзүп-мандыырын, одар-белчиириңер четчип чоруурун, авыралдыг ачы-буян долган Шагаа йөрээлдерин сөңнеп тур мен! Шагаа-биле! Курай, курай, курай!

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Последние новости Тывы по теме:
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа

- Кызыл
Дорогие земляки, поздравляем вас с наступающим праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!
00:21 16.02.2018 Плюс Информ
- Кызыл
Дорогие земляки, в том числе проживающие за пределами Тувы! Министерство культуры Тувы поздравляет вас всех с наступающим праздником Шагаа.
00:01 16.02.2018 Министерство культуры
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа - Правительство Республики Тыва
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа - Кызыл
Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!
19:47 15.02.2018 Правительство Республики Тыва
 
По теме
Хундулуг эргим кызылчылар! - Администрация г.Кызыл Тыва чоннувустун чаагай чырык байырлалы Шагаа-даа дужуп келди. Силерге сеткилимнин ханызындан изиг байыр чедирип тур мен!
16.02.2018
 
В Туве создана детская Ассамблея народов республики - ИА Тува-Онлайн Если следовать выражению, что «Дети – цветы жизни», то сегодня Молодежный сквер расцвел всеми цветами радуги, а хмурый пасмурный день осветился и заполнился улыбками, и праздничным настроением всех тех, кто там собрался!
18.05.2018
Сегодня в Туве стартовал автопробег в честь 100-летия легендарного танкиста Хомушку Чургуй-оола - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Автопробег проводится в рамках губернаторского проекта «Тува – территория мужества» по инициативе Тувинского республиканского отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
16.05.2018
Криминал за неделю - Плюс Информ Птицеловы–браконьеры Первого мая в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперуполномоченными Управления уголовного розыска МВД по Республике Тыва, выявлен факт незаконного сбыта тушки птицы алтайский улар,
23.05.2018 Плюс Информ
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва в отношении 39-летнего жителя гор.
22.05.2018 Следственный комитет
Двум детям из Тувы, направлявшимся в двух разных группах на отдых, пришлось задержаться в аэропорту Абакана из-за отсутствия паспортов.
22.05.2018 Тувинская правда
На шахте «Межегейуголь», которая находится в сорока километрах от Кызыла, 30 апреля на глубине 140 метров произошло обрушение горной породы.
14.05.2018 Плюс Информ
Грабеж, которого не было В Кызыле в отношении женщины, сообщившей о грабеже, возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.
10.05.2018 Плюс Информ
Памяти Чургуй-оола Хомушку - Министерство культуры Накануне на Республиканский конкурс-фестиваль военных песен и танцев "Наш герой" в село Берт-Даг Тес-Хемского района прибыли 14 творческих коллектива из 11 районов республики.
22.05.2018 Министерство культуры
Как и все дети, она не хочет взрослеть. И даже не представляет, кем станет, «когда вырастет».
19.05.2018 Тувинская правда
В рамках празднования пятилетия Тувинского государственного театра кукол в малом театре «Тет-а-тет», переоборудованном из художественных мастерских Национального театра,
19.05.2018 Тувинская правда
Девятилетний учащийся Республиканской школы искусств Намзырай Монгуш стал победителем в одной из номинаций на международном конкурсе среди юных музыкантов в Красноярске.
19.05.2018 Тувинская правда
В 2018 году финальный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) пройдет в Международном детском центре "Артек" (Республика Крым)  с 18 октября по 7 ноября.
22.05.2018 Министерство образования и науки
Шахматному клубу «Гроссмейстер» ТувГУ присвоено имя Матпа Сумбуевича Хомушку.
19.05.2018 Тувинская правда
В спортивном комплексе имени И. Ярыгина в Кызыле с 11 по 13 мая проходил чемпионат Сибирского федерального округа по вольной борьбе.
17.05.2018 Тувинская правда
В прошедшие выходные прошли соревнования по баскетболу среди ветеранов, посвященные памяти подполковника МВД в отставке, бывшего заместителя главного судебного пристава РТ, отличника физкультуры и спорта РТ,
17.05.2018 Тувинская правда
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва в отношении 39-летнего жителя гор.
22.05.2018 Следственный комитет
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 135 заявлений и сообщений граждан о происшествиях, 18 из них – о преступлениях.
22.05.2018 МВД Республики Тыва
За рабочие сутки 21 мая сотрудниками ГИБДД на территории республики от управления транспортными средствами отстранены 8 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
22.05.2018 МВД Республики Тыва