Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: www.khural.org

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Шолбан Валерьевичиниң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан өвүржүлерге Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа изиг байырны чедирген:

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 

Өвүр кожууннуң ажыл-ишчи чону, кожуун Наадымының эң-не кол маадырлары – эрес-шудургу малчыннарывыс! 

Онза хүндүткелдиг күш-ажылдың хоочуннары! 

Хүндүлүг кожууннуң удуртукчулары Аржаан Никифорович биле Андрей Ангыр-оолович! 

Өвүр кожууннуң күш-ажылчы чону малчыннарның Наадым байырлалын кончуг шалыпкын, тура-соруктуг, хей-аъды бедик байдалда эрттирип турары кончуг эки-дир. Эр-хейлер! Тыва Республиканың Чазааның, Дээди Хуралының мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден изиг байырны силерге чедирип тур мен! Малга чем белеткелиниң үезинде байыр-наадымнарны ийи-үш хонук дургузунда шөйүп турбайн , чаӊгыс хүн дургузунда шынарлыг болгаш солун байдалда эртирип алыры кончуг ажыктыг. Мал малдап чорууур улуска кышка белеткел үезинде , сиген кезилдезинде, мал-маганын семиртип, тайгалап турар улуска байырлалдар эртирер дээш улуг шаптык кылбас кылдыр өөренип алыр болзувусса эки. Эрткен кыш бистерге кадыг-дошкун, хары улуг, мал-маганга кышты ажары кончуг берге болганын билир бис. Ынчангаш мал чемин белеткээр ажылдарже бо чылын улуг кичээнгейни угландырып турар бис. 

Берге кыштыӊ түӊнелдери кожууннуң көдээ ажыл-агый талазы-биле көргүзүглеринде билдинип, херек кырында бадыткаттынып көстүп турар. Ол чүл дээрге, эрткен чылга деңнээрге мыйыстыг бода малдың баш саны 1хуу кызырылган, амгы үеде саны 11 414 болуп турар. Оон аңгыда инектерниң саны база 3 хуу кызырылган, 4 141 баш бар, шээр малдың баш саны 2 хуу кызырылган, саны 154 104 баш, хаваннарының саны 41 хуу кызырылган, 58 баш бар деп бо чылдың июль 1-де үндүрген сан-чурагайлар бадыткап турар. 
Ындыг-даа болза, бистиң шыдамыккай малчыннарывыстың ажыл-ижиниң ачызында чылгы малдың баш саны 7,2 хуу өскен, 6814 баш четкен, сарлыктарның 1029 баш чедип, 5,6 хуу өскен. Мындыг эки көргүзүглерни чедип алган ажыл-ишчи чылгычыларывыска болгаш сарлыкчыларывыска өөрүп четттиргенивисти илередип байырдан чедирип каалыңар! 
Өвүр кожууннуң девискээринде 3 муниципалдыг бүдүрүлгелер болгаш 74 КФК-лар ажылдап турар. Бо чылдың 6 айларының сан-чурагайлары-биле алырга, кожууннуң шупту ажыл-агыйлары 1018 тонна эътти, 902 тонна сүттү, 203 тонна дүктү бүдүрүп үндүрген бооп турар. Ол чүл дээрге, бистиң өгбелеривистиң шаг-шаандан тура кылып чораан үндезин ажыл-агыйларындан халбактаныр болзувусса, кажан-даа аш-чутка таварышпас бис дээрзин бадыткап турары ол. Малдыг болур болзувусса эътке, сүтке, алгы-кешке, дүкке черле муңзавас болур бис. Ынчангаш мал малдап чоруур чаңгыс чер-чурттугларымга кызып, мал-маганындан черле салдынмайн, салгалдан салгалче дамчыдып, малының баш санын көвүдедип, артыкшылдыг садып-саарыптар малды база өстүрүп алырын чагып сүмелээр-дир мен. Малдыг кижи малын дужаагаш, акша-төгерикке чедирип алзын дээш, чер-черлер аайы-биле сүт хүлээп алыр, эът болбаазырадыр биче бүдүрүлгелерни ажыдып турар бис. Чадаанада, Кызыл-Мажалыкта болгаш Сукпакта эът болбаазырадыр, мал хүлээр черлер ажылдай берген. Ол дээрге Тывавыстың эң-не кол кижилери, малчыннарга, эки байдалдарны тургузар дээш кызып чоргузуп турар ажылывыстың көскү чедиишкиннери-дир! 
Чаш уругларның төрүттүнер талазы-биле силерниң кожуун бүгү республиканың деңнели-биле алырга, 14,7 хуу бедик бооп турар. Муң чурттакчы чонга хамаарыштыр алырга, 25,8 кижи онаажып турар. Сайзыралдыг чурттаарынга эки байдалдарны тургузуп турар черге чаш уруглар хөйү-биле төрүттүннер. Ынчап кээрге, силерниң кожуунуңар ниитизи-биле сайзырап, кижилерниң амыдырап чурттаарынга таарымчалыг байдалдар тургустунуп турар дээрзин херек кырында бадыткап турар-дыр. Сөөлгү үеде Өвүрде кылып чоргузуп турар эгелээшкиннерни болгаш солун болуушкуннарны интернетте делгереңгейи-биле чырыдып турарыңар кончуг солун бооп турар. Социалдыг четкилер таварыштыр боттарыңарның кылып чоргузуп турар хемчеглериңерни бүгү делегейде улустарга көрүп билип, номчуп, сонуургаар арганы берип турарыңар кончуг эки-дир. 
Хүндүлүг Өвүр кожууннуң ажыл-ишчи чону! Өвүр чону хүндүлээчел, биче сеткилдиг, бот-боттарын деткижип билир, үрүгүлчү бот-боттарынга дузалажып чоруур, аажок демниг чон деп силерни каяа-даа мактап, чижек кылдыр чугаалап чоруур-дур мен. Шак-ла ынчаар амыдыралда берге байдалда таваржы берген чаңгыс чер-чурттугларыңарны деткиир, буянныг аажы-чаңыңарны салбайн, чер-чурттуңарны кезээде күш-ажыл-биле алдаржыдып чорууруңарны күзээр-дир мен! 

Бо чылдан эгелеп М-54 деп Федералдыг улуг орукту Кызылдан Шагаан-Арыг-Чадаана-Хандагайтыже угландырып алганывыс бистиң республикага дыка улуг чедииишкин болгаш тиилелге болду. Алды чыл ажыг кылып келген ажылывыстың көскү түңнели-дир. Ам бүгү Тываны таварты эрткен оруувустуң деңнели мурнунда турганындан шуут өске апаар. Ам безин дыка хөй черлерин чаартып кылып турарын силер боттарыңар көрүп, ол оруктап чоруп турар болгай силер. Ынчангаш оруктар экижиир болза, бистиң экономиктиг сайзыралывыска дыка улуг идигни бээр дээрзинге бүзүреп тур бис. 

“Чаа культура одаглары турар” деп “Единная Россия” партиязының программазы-биле Тывага туттунар чаа клубтарның бирээзи – Чаа-Суурда чаа культура одааның таваа салдынган, тудугну күзүн доозар дээш, тудугжулар кидин-түлүк ажылдап турар. Ынчангаш Чаа-Суурнуң чаа культура одаан улуг өөрүшкү-биле ажыдар байырлалга силерниң-биле кады өөрүшкүңер үлежип чеде бээримни аазап тур мен. 
Хүндүлүг чонум! Кыдыг-кызыгаар черде Тываның кызыгаарын камгалап чурттап чоруур улус силерге кожууннуң Наадымын таварыштыр база катап байырымны чедирип тур мен! Шак-ла ынчаар төөгүвүстү камнап, ужур-чаңчылдарывысты улам хөгжүдүп, аныяк өскеннеринниң бот-идепкейин деткип, кайгамчыктыг чараш бойдус-хүрээлеңивисти карак огу дег хумагалап, бот-боттарывысты хүндүлежип чоруп көрээлиңер! Ажыл-ижиңер бүдүнгүр болурун, амыдырал чурталгаңарга аас-кежикти, чорук-херээңер чогуп чоруурун, аал-ораныңарга өөрүшкү-маңнайны, кадык-сергек чорууруңарны, бүгүдеге чедиишкиннерни болгаш сайзыралды күзедим! 


Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываИюль айның 21-ниң хүнүнде Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадым байырлалы болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң 60 чыл болган оюн таварыштыр Мугур-Аксы суурга байырлыг хемчеглер болуп эрткен.
22.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Бөгүн, июль 16-да, Чөөн-Хемчик кожууннуң малчыннарының болгаш көдээ ишчилериниң байырлалы Наадымның болгаш делегей чергелиг “Үстүү-Хүрээ” дириг хөгжүм фестивалының түңнел кезээ тыва хүреш маргылдаазы Чадаана хоорайга болган.
17.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Повысить эффективность налогообложения недвижимого имущества позволит дополнительное соглашение о взаимодействии и информационном обмене, подписанное между Налоговой службой и Росреестром.
20.09.2017 УФНС Республики Тыва
Количество авиарейсов из аэропорта Кызыла вырастет с 22 сентября в разы - ИА Тува-ОнлайнМинистерство дорожно-транспортного комплекса Тувы представило обновленное распи сание авиарейсов в/ из аэропорта города Кызыла.
19.09.2017 ИА Тува-Онлайн
26 сентября состоится вебинар «Документальное подтверждение нулевой ставки НДС при продажах».
18.09.2017 УФНС Республики Тыва
Десятый год первокурсники учебных заведений г. Кызыла покоряют г. Дөгээ - ИА Тува-ОнлайнВ рамках месячника «Адаптации первокурсников» и с целью развития духовно-нравственного воспитания обучающейся молодежи 15 сентября 2017 года проведено ежегодное восхождение на гору «Дөгээ» обучающихся и студентов первых
18.09.2017 ИА Тува-Онлайн
Дети падают с качелей - Плюс ИнформДети падают с качелей Сразу два случая травмирования детей на детских площадках произошли в один день в Чеди-Хольском районе.
20.09.2017 Плюс Информ
В Кызыле задержан водитель, скрывшийся после наезда на пешеходов, двое из которых дети - ГИБДДС 15 по 18 сентября в республике зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и десять участников дорожного движения пострадали.
19.09.2017 ГИБДД
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
19.09.2017 Следственный комитет
Сгорел гараж, люди получили ожоги - Плюс Информ
Сгорел гараж, люди получили ожоги
Причиной пожара в гараже, когда пострадали два человека, предварительно могло стать замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Убила сожителя Чеди-Хольский районный суд 20 июля текущего года вынес приговор в отношении 56-летней жительницы Чеди-Хольского района за совершение убийства.
Плюс Информ
Ребенок застрял в решетке - Плюс Информ
Ребенок застрял в решетке
В четверг, 7 сентября, дежурному Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что в одном из домов Кызыла малолетней девочке требуется помощь - она застряла в решетке подвала жилого дома.
Плюс Информ
В Туве после реконструкции открылся сельский дом культуры в селе Дон-Терезин - Министерство культуры«Ровно год тому назад, в далеком селе Дон-Терезин мы вводили новый фельдшерско-акушерский пункт.
18.09.2017 Министерство культуры
Гастроли Русского театра в Туве, или как работает «Детектор лжи»? - Министерство культуры21 сентября в 19.00 на большой сцене Национального музыкально-драматического театра им.
18.09.2017 Министерство культуры
Агентство «Тоджа Тур» предлагает кызылчанам сплавы по Енисею на рафте - ИА Тува-ОнлайнПопробовать свои силы в гребле, «почувствовать» Енисей, увидеть окрестности города Кызыла совсем с другого ракурса – с середины реки, совершить восхождение на «Стрелку» - место,
18.09.2017 ИА Тува-Онлайн
Просо — мировая культура - Тувинская правда
Просо — мировая культура
В торжественной обстановке, в окружении уважаемых почетных гостей и посетителей музея открылся первый международный этнокультурологический форум «Традиционное возделывание проса и его употребление:
Тувинская правда
И в Кемерове, и в Новокузнецке - Тувинская правда
И в Кемерове, и в Новокузнецке
В этом году тувинские художники предлагают поклонникам их талантов весьма интересные программы.
Тувинская правда
Фестиваль военных оркестров: тугой узел землячества - Плюс Информ
Фестиваль военных оркестров: тугой узел землячества
Военные оркестры напоминают нам о воинских подвигах соответствующих подразделений.
Плюс Информ
IMG_4379 - копия - МВД Республики ТываВ спортивном зале «Динамо» Управления МВД России по г. Кызылу 15 сентября состоялось Первенство Министерства внутренних дел по Республике Тыва по баскетболу.
18.09.2017 МВД Республики Тыва
Меткие судьи - Тувинская правдаЗахватывающие спортивные баталии развернулись накануне на озере Чагытай Тандинского района, где проходила XI Спартакиада среди судей Республики Тыва.
19.09.2017 Тувинская правда
Бронза тувинских дзюдоистов - Тувинская правдаВ столице Кабардино-Балкарии Нальчике проходит чемпионат России по дзюдо.
19.09.2017 Тувинская правда
Битва исполинов - Тувинская правда
Битва исполинов
На стадионе «Хуреш» в дни празднования Дня города состоялся II Международный турнир по национальной борьбе на Кубок Председателя Правительства РТ в командном и абсолютном первенстве.
Тувинская правда
У ЦСКА — новый начальник - Тувинская правда
У ЦСКА — новый начальник
Первого сентября среди московских гостей знающая публика зафиксировала незнакомое лицо.
Тувинская правда
И бронза — тоже успех - Тувинская правда
И бронза — тоже успех
В столице Бурятии прошел XXV турнир по вольной борьбе среди юниоров 1997 — 1999 годов рождения, посвященный 60 — летнему юбилею заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, Европы, Азии,
Тувинская правда
В целях популяризации использования пешеходами световозвращающих элементов Госавтоинспекцией МВД по Республике Тыва в период летнего сезона дан старт пропагандистской акции «Яркая Тува».
19.09.2017 МВД Республики Тыва
В Кызыле задержан водитель, скрывшийся после наезда на пешеходов, двое из которых дети - ГИБДДС 15 по 18 сентября в республике зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и десять участников дорожного движения пострадали.
19.09.2017 ГИБДД
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с рабочим визитом находится в КНР  для обсуждения вопросов инфраструктурного развития - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол с 18 сентября с рабочим визитом находится в Китайской Народной Республике.
18.09.2017 Правительство Республики Тыва
IMG_4379 - копия - МВД Республики ТываВ спортивном зале «Динамо» Управления МВД России по г. Кызылу 15 сентября состоялось Первенство Министерства внутренних дел по Республике Тыва по баскетболу.
18.09.2017 МВД Республики Тыва
Кызыл 22 сентября присоединится ко всемирной акции "День без автомобиля" - ИА Тува-ОнлайнВ Год экологии Хурал представителей города, Мэрия столицы, Министерство дорожно-транспортного комплекса Тувы приглашают коллективы организаций и предприятий Кызыла и горожан присоединиться   22 сентября 2017 года к акции
19.09.2017 ИА Тува-Онлайн