Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: www.khural.org

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Шолбан Валерьевичиниң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан өвүржүлерге Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа изиг байырны чедирген:

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 

Өвүр кожууннуң ажыл-ишчи чону, кожуун Наадымының эң-не кол маадырлары – эрес-шудургу малчыннарывыс! 

Онза хүндүткелдиг күш-ажылдың хоочуннары! 

Хүндүлүг кожууннуң удуртукчулары Аржаан Никифорович биле Андрей Ангыр-оолович! 

Өвүр кожууннуң күш-ажылчы чону малчыннарның Наадым байырлалын кончуг шалыпкын, тура-соруктуг, хей-аъды бедик байдалда эрттирип турары кончуг эки-дир. Эр-хейлер! Тыва Республиканың Чазааның, Дээди Хуралының мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден изиг байырны силерге чедирип тур мен! Малга чем белеткелиниң үезинде байыр-наадымнарны ийи-үш хонук дургузунда шөйүп турбайн , чаӊгыс хүн дургузунда шынарлыг болгаш солун байдалда эртирип алыры кончуг ажыктыг. Мал малдап чорууур улуска кышка белеткел үезинде , сиген кезилдезинде, мал-маганын семиртип, тайгалап турар улуска байырлалдар эртирер дээш улуг шаптык кылбас кылдыр өөренип алыр болзувусса эки. Эрткен кыш бистерге кадыг-дошкун, хары улуг, мал-маганга кышты ажары кончуг берге болганын билир бис. Ынчангаш мал чемин белеткээр ажылдарже бо чылын улуг кичээнгейни угландырып турар бис. 

Берге кыштыӊ түӊнелдери кожууннуң көдээ ажыл-агый талазы-биле көргүзүглеринде билдинип, херек кырында бадыткаттынып көстүп турар. Ол чүл дээрге, эрткен чылга деңнээрге мыйыстыг бода малдың баш саны 1хуу кызырылган, амгы үеде саны 11 414 болуп турар. Оон аңгыда инектерниң саны база 3 хуу кызырылган, 4 141 баш бар, шээр малдың баш саны 2 хуу кызырылган, саны 154 104 баш, хаваннарының саны 41 хуу кызырылган, 58 баш бар деп бо чылдың июль 1-де үндүрген сан-чурагайлар бадыткап турар. 
Ындыг-даа болза, бистиң шыдамыккай малчыннарывыстың ажыл-ижиниң ачызында чылгы малдың баш саны 7,2 хуу өскен, 6814 баш четкен, сарлыктарның 1029 баш чедип, 5,6 хуу өскен. Мындыг эки көргүзүглерни чедип алган ажыл-ишчи чылгычыларывыска болгаш сарлыкчыларывыска өөрүп четттиргенивисти илередип байырдан чедирип каалыңар! 
Өвүр кожууннуң девискээринде 3 муниципалдыг бүдүрүлгелер болгаш 74 КФК-лар ажылдап турар. Бо чылдың 6 айларының сан-чурагайлары-биле алырга, кожууннуң шупту ажыл-агыйлары 1018 тонна эътти, 902 тонна сүттү, 203 тонна дүктү бүдүрүп үндүрген бооп турар. Ол чүл дээрге, бистиң өгбелеривистиң шаг-шаандан тура кылып чораан үндезин ажыл-агыйларындан халбактаныр болзувусса, кажан-даа аш-чутка таварышпас бис дээрзин бадыткап турары ол. Малдыг болур болзувусса эътке, сүтке, алгы-кешке, дүкке черле муңзавас болур бис. Ынчангаш мал малдап чоруур чаңгыс чер-чурттугларымга кызып, мал-маганындан черле салдынмайн, салгалдан салгалче дамчыдып, малының баш санын көвүдедип, артыкшылдыг садып-саарыптар малды база өстүрүп алырын чагып сүмелээр-дир мен. Малдыг кижи малын дужаагаш, акша-төгерикке чедирип алзын дээш, чер-черлер аайы-биле сүт хүлээп алыр, эът болбаазырадыр биче бүдүрүлгелерни ажыдып турар бис. Чадаанада, Кызыл-Мажалыкта болгаш Сукпакта эът болбаазырадыр, мал хүлээр черлер ажылдай берген. Ол дээрге Тывавыстың эң-не кол кижилери, малчыннарга, эки байдалдарны тургузар дээш кызып чоргузуп турар ажылывыстың көскү чедиишкиннери-дир! 
Чаш уругларның төрүттүнер талазы-биле силерниң кожуун бүгү республиканың деңнели-биле алырга, 14,7 хуу бедик бооп турар. Муң чурттакчы чонга хамаарыштыр алырга, 25,8 кижи онаажып турар. Сайзыралдыг чурттаарынга эки байдалдарны тургузуп турар черге чаш уруглар хөйү-биле төрүттүннер. Ынчап кээрге, силерниң кожуунуңар ниитизи-биле сайзырап, кижилерниң амыдырап чурттаарынга таарымчалыг байдалдар тургустунуп турар дээрзин херек кырында бадыткап турар-дыр. Сөөлгү үеде Өвүрде кылып чоргузуп турар эгелээшкиннерни болгаш солун болуушкуннарны интернетте делгереңгейи-биле чырыдып турарыңар кончуг солун бооп турар. Социалдыг четкилер таварыштыр боттарыңарның кылып чоргузуп турар хемчеглериңерни бүгү делегейде улустарга көрүп билип, номчуп, сонуургаар арганы берип турарыңар кончуг эки-дир. 
Хүндүлүг Өвүр кожууннуң ажыл-ишчи чону! Өвүр чону хүндүлээчел, биче сеткилдиг, бот-боттарын деткижип билир, үрүгүлчү бот-боттарынга дузалажып чоруур, аажок демниг чон деп силерни каяа-даа мактап, чижек кылдыр чугаалап чоруур-дур мен. Шак-ла ынчаар амыдыралда берге байдалда таваржы берген чаңгыс чер-чурттугларыңарны деткиир, буянныг аажы-чаңыңарны салбайн, чер-чурттуңарны кезээде күш-ажыл-биле алдаржыдып чорууруңарны күзээр-дир мен! 

Бо чылдан эгелеп М-54 деп Федералдыг улуг орукту Кызылдан Шагаан-Арыг-Чадаана-Хандагайтыже угландырып алганывыс бистиң республикага дыка улуг чедииишкин болгаш тиилелге болду. Алды чыл ажыг кылып келген ажылывыстың көскү түңнели-дир. Ам бүгү Тываны таварты эрткен оруувустуң деңнели мурнунда турганындан шуут өске апаар. Ам безин дыка хөй черлерин чаартып кылып турарын силер боттарыңар көрүп, ол оруктап чоруп турар болгай силер. Ынчангаш оруктар экижиир болза, бистиң экономиктиг сайзыралывыска дыка улуг идигни бээр дээрзинге бүзүреп тур бис. 

“Чаа культура одаглары турар” деп “Единная Россия” партиязының программазы-биле Тывага туттунар чаа клубтарның бирээзи – Чаа-Суурда чаа культура одааның таваа салдынган, тудугну күзүн доозар дээш, тудугжулар кидин-түлүк ажылдап турар. Ынчангаш Чаа-Суурнуң чаа культура одаан улуг өөрүшкү-биле ажыдар байырлалга силерниң-биле кады өөрүшкүңер үлежип чеде бээримни аазап тур мен. 
Хүндүлүг чонум! Кыдыг-кызыгаар черде Тываның кызыгаарын камгалап чурттап чоруур улус силерге кожууннуң Наадымын таварыштыр база катап байырымны чедирип тур мен! Шак-ла ынчаар төөгүвүстү камнап, ужур-чаңчылдарывысты улам хөгжүдүп, аныяк өскеннеринниң бот-идепкейин деткип, кайгамчыктыг чараш бойдус-хүрээлеңивисти карак огу дег хумагалап, бот-боттарывысты хүндүлежип чоруп көрээлиңер! Ажыл-ижиңер бүдүнгүр болурун, амыдырал чурталгаңарга аас-кежикти, чорук-херээңер чогуп чоруурун, аал-ораныңарга өөрүшкү-маңнайны, кадык-сергек чорууруңарны, бүгүдеге чедиишкиннерни болгаш сайзыралды күзедим! 


Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываИюль айның 21-ниң хүнүнде Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадым байырлалы болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң 60 чыл болган оюн таварыштыр Мугур-Аксы суурга байырлыг хемчеглер болуп эрткен.
22.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Бөгүн, июль 16-да, Чөөн-Хемчик кожууннуң малчыннарының болгаш көдээ ишчилериниң байырлалы Наадымның болгаш делегей чергелиг “Үстүү-Хүрээ” дириг хөгжүм фестивалының түңнел кезээ тыва хүреш маргылдаазы Чадаана хоорайга болган.
17.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: er.ru - Единая РоссияФото: er.ru В августе на форуме «Территория Смыслов на Клязьме», в ходе встречи делегации «Молодой гвардии Единой России» с членами фракции «ЕР» в Госдуме, родилась идея пригласить ребят на стажировку к депутатам фракции.
22.11.2017 Единая Россия
Энергетики Тувы награждены медалями МЧС России - МЧС Республики ТываОт имени министра МЧС России Владимира Пучкова медалями «85 лет Гражданской обороне» награждены – три сотрудника Тываэнерго – Александр Дорофеев – начальник центрального района электрических сетей,
22.11.2017 МЧС Республики Тыва
kjagias - Министерство экономикиВ рамках образовательного проекта «Академия ВОИР» Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Ассоциация кластеров и технопарков,
22.11.2017 Министерство экономики
Предупреждение и раскрытие хищений имущества граждан, сопряженных с проникновением в жилища, остается одной из важных задач органов внутренних дел.
22.11.2017 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс ИнформПри расследовании пожара, установлено убийство Следственные органы Тувы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения 12 октября текущего года на месте возгорания избушки,
22.11.2017 Плюс Информ
Сотрудниками полиции г. Кызыла изобличен подозреваемый в краже запчасти из автомашины.
22.11.2017 МВД Республики Тыва
В дежурную часть столичной полиции 20 ноября обратилась 30-летняя жительница села Баян-Кол и сообщила, что, находясь в одном из супермаркетов Кызыла, лишилась своего кошелька,
22.11.2017 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждена за неуплату алиментов Приговором мирового судьи судебного участка г.
Плюс Информ
Раскрыто и доказано – по следам старых и новых преступлений - Плюс Информ
Раскрыто и доказано – по следам старых и новых преступлений
Ночное время испокон веков считалось самым благоприятным для лихих людей – разбойников.
Плюс Информ
Ночной Кызыл, или Изнанка праздников - Плюс Информ
Ночной Кызыл, или Изнанка праздников
Праздник – это хорошо. Это весело, а если попасть на мероприятие типа: «Ночь искусств» в музее, то и познавательно.
Плюс Информ
Их ждали с нетерпением - Министерство культурыЭтой осенью, в конце сентября, сёла Тувы впервые с гастролями посетили легенды тувинского театра.
22.11.2017 Министерство культуры
Современный этикет: зачем он нам - Министерство культурыЭтикет – одна из форм существовнаия культуры, охватывающая все сферы жизни человека и общества.
22.11.2017 Министерство культуры
Сегодня в музее пройдет лекция по загадкам Орхоно-Енисейской письменности - ИА Тува-ОнлайнСегодня,  22 ноября, в 16 часо в в Национальном музее Тувы в рамках проекта  «Колесо знаний» состоится лекция д.ф.н.
22.11.2017 ИА Тува-Онлайн
Манящая Индия - Тувинская правда
Манящая Индия
В министерстве культуры Тувы прошла встреча с делегацией из Культурного центра им.
Тувинская правда
Мелодия жизни - Тувинская правда
Мелодия жизни
Имя Натальи Лопсан широко известно не только в среде профессиональных музыкантов и работников культуры.
Тувинская правда
Открытие филармонии, дубль два - Плюс Информ
Открытие филармонии, дубль два
Сезон в филармонии, теоретически, уже открыли. В ДНТ… А на прошлой неделе состоялся первый в этом сезоне концерт именно в филармонии.
Плюс Информ
Будущие борцы Тувы растут в детском саду "Сылдысчыгаш" г. Кызыла - ИА Тува-ОнлайнСегодня прошли соревнования по тувинской национальной борьбе «Хуреш» среди воспитанников детского сада «Сылдысчыгаш» г. Кызыла.
22.11.2017 ИА Тува-Онлайн
3631_1192034657.jpg - ТувГУСтудент факультета физической культуры и спорта 22-летний Кежик Монгуш завоевал золотую медаль чемпионата мира по кикбоксингу.
22.11.2017 ТувГУ
Прошел I Форум молодёжи КМНС Тоджинского кожууна «Будущее Тоджи» - Министерство по делам молодежи и спорта18 ноября 2017 года в Тоджинском кожууне прошел I Форум молодёжи КМНС Тоджинского кожууна «Будущее Тоджи».
22.11.2017 Министерство по делам молодежи и спорта
По примеру отцов - Тувинская правда
По примеру отцов
Глава Тувы встретился с золотыми чемпионами. Глава Тувы Шолбан Кара-оол встретился с тувинскими спортсменами — победителями престижных турниров, прошедших в ноябре этого года.
Тувинская правда
На вершине мирового пьедестала - Тувинская правда
На вершине мирового пьедестала
Пять золотых медалей спортсменов Тувы на мировых чемпионатах по кикбоксингу и самбо, чемпионате Европы по дзюдо!
Тувинская правда
Болели за тувинцев - Тувинская правда
Болели за тувинцев
В Нефтеюганске 28 — 29 октября прошел Международный турнир по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семенова.
Тувинская правда
Участникам мероприятия предлагаем «План проведения Второго форума Прокуратуры Республики Тыва», утвержденный прокурором Республики Тыва.
22.11.2017 Прокуратура Республики Тыва
      Подведены итоги деятельности предприятий ТЭК Республики Тыва за 10 месяцев 2017-го: основные показатели превышают уровень предыдущего года.
22.11.2017 Министерство энергетики
Совещание по профилактике правонарушений с участием представителей федеральной правительственной комиссии - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываПредседатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа и депутаты регионального парламента сегодня, 22 ноября,
22.11.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Тува претендует на включение в федеральную программу развития туризма трех крупных объектов - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол представил планы республики в области развития туризма на заседании Всероссийского координационного совета по туризму.
21.11.2017 Правительство Республики Тыва
Их ждали с нетерпением - Министерство культурыЭтой осенью, в конце сентября, сёла Тувы впервые с гастролями посетили легенды тувинского театра.
22.11.2017 Министерство культуры