Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: www.khural.org

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Шолбан Валерьевичиниң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан өвүржүлерге Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа изиг байырны чедирген:

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 

Өвүр кожууннуң ажыл-ишчи чону, кожуун Наадымының эң-не кол маадырлары – эрес-шудургу малчыннарывыс! 

Онза хүндүткелдиг күш-ажылдың хоочуннары! 

Хүндүлүг кожууннуң удуртукчулары Аржаан Никифорович биле Андрей Ангыр-оолович! 

Өвүр кожууннуң күш-ажылчы чону малчыннарның Наадым байырлалын кончуг шалыпкын, тура-соруктуг, хей-аъды бедик байдалда эрттирип турары кончуг эки-дир. Эр-хейлер! Тыва Республиканың Чазааның, Дээди Хуралының мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден изиг байырны силерге чедирип тур мен! Малга чем белеткелиниң үезинде байыр-наадымнарны ийи-үш хонук дургузунда шөйүп турбайн , чаӊгыс хүн дургузунда шынарлыг болгаш солун байдалда эртирип алыры кончуг ажыктыг. Мал малдап чорууур улуска кышка белеткел үезинде , сиген кезилдезинде, мал-маганын семиртип, тайгалап турар улуска байырлалдар эртирер дээш улуг шаптык кылбас кылдыр өөренип алыр болзувусса эки. Эрткен кыш бистерге кадыг-дошкун, хары улуг, мал-маганга кышты ажары кончуг берге болганын билир бис. Ынчангаш мал чемин белеткээр ажылдарже бо чылын улуг кичээнгейни угландырып турар бис. 

Берге кыштыӊ түӊнелдери кожууннуң көдээ ажыл-агый талазы-биле көргүзүглеринде билдинип, херек кырында бадыткаттынып көстүп турар. Ол чүл дээрге, эрткен чылга деңнээрге мыйыстыг бода малдың баш саны 1хуу кызырылган, амгы үеде саны 11 414 болуп турар. Оон аңгыда инектерниң саны база 3 хуу кызырылган, 4 141 баш бар, шээр малдың баш саны 2 хуу кызырылган, саны 154 104 баш, хаваннарының саны 41 хуу кызырылган, 58 баш бар деп бо чылдың июль 1-де үндүрген сан-чурагайлар бадыткап турар. 
Ындыг-даа болза, бистиң шыдамыккай малчыннарывыстың ажыл-ижиниң ачызында чылгы малдың баш саны 7,2 хуу өскен, 6814 баш четкен, сарлыктарның 1029 баш чедип, 5,6 хуу өскен. Мындыг эки көргүзүглерни чедип алган ажыл-ишчи чылгычыларывыска болгаш сарлыкчыларывыска өөрүп четттиргенивисти илередип байырдан чедирип каалыңар! 
Өвүр кожууннуң девискээринде 3 муниципалдыг бүдүрүлгелер болгаш 74 КФК-лар ажылдап турар. Бо чылдың 6 айларының сан-чурагайлары-биле алырга, кожууннуң шупту ажыл-агыйлары 1018 тонна эътти, 902 тонна сүттү, 203 тонна дүктү бүдүрүп үндүрген бооп турар. Ол чүл дээрге, бистиң өгбелеривистиң шаг-шаандан тура кылып чораан үндезин ажыл-агыйларындан халбактаныр болзувусса, кажан-даа аш-чутка таварышпас бис дээрзин бадыткап турары ол. Малдыг болур болзувусса эътке, сүтке, алгы-кешке, дүкке черле муңзавас болур бис. Ынчангаш мал малдап чоруур чаңгыс чер-чурттугларымга кызып, мал-маганындан черле салдынмайн, салгалдан салгалче дамчыдып, малының баш санын көвүдедип, артыкшылдыг садып-саарыптар малды база өстүрүп алырын чагып сүмелээр-дир мен. Малдыг кижи малын дужаагаш, акша-төгерикке чедирип алзын дээш, чер-черлер аайы-биле сүт хүлээп алыр, эът болбаазырадыр биче бүдүрүлгелерни ажыдып турар бис. Чадаанада, Кызыл-Мажалыкта болгаш Сукпакта эът болбаазырадыр, мал хүлээр черлер ажылдай берген. Ол дээрге Тывавыстың эң-не кол кижилери, малчыннарга, эки байдалдарны тургузар дээш кызып чоргузуп турар ажылывыстың көскү чедиишкиннери-дир! 
Чаш уругларның төрүттүнер талазы-биле силерниң кожуун бүгү республиканың деңнели-биле алырга, 14,7 хуу бедик бооп турар. Муң чурттакчы чонга хамаарыштыр алырга, 25,8 кижи онаажып турар. Сайзыралдыг чурттаарынга эки байдалдарны тургузуп турар черге чаш уруглар хөйү-биле төрүттүннер. Ынчап кээрге, силерниң кожуунуңар ниитизи-биле сайзырап, кижилерниң амыдырап чурттаарынга таарымчалыг байдалдар тургустунуп турар дээрзин херек кырында бадыткап турар-дыр. Сөөлгү үеде Өвүрде кылып чоргузуп турар эгелээшкиннерни болгаш солун болуушкуннарны интернетте делгереңгейи-биле чырыдып турарыңар кончуг солун бооп турар. Социалдыг четкилер таварыштыр боттарыңарның кылып чоргузуп турар хемчеглериңерни бүгү делегейде улустарга көрүп билип, номчуп, сонуургаар арганы берип турарыңар кончуг эки-дир. 
Хүндүлүг Өвүр кожууннуң ажыл-ишчи чону! Өвүр чону хүндүлээчел, биче сеткилдиг, бот-боттарын деткижип билир, үрүгүлчү бот-боттарынга дузалажып чоруур, аажок демниг чон деп силерни каяа-даа мактап, чижек кылдыр чугаалап чоруур-дур мен. Шак-ла ынчаар амыдыралда берге байдалда таваржы берген чаңгыс чер-чурттугларыңарны деткиир, буянныг аажы-чаңыңарны салбайн, чер-чурттуңарны кезээде күш-ажыл-биле алдаржыдып чорууруңарны күзээр-дир мен! 

Бо чылдан эгелеп М-54 деп Федералдыг улуг орукту Кызылдан Шагаан-Арыг-Чадаана-Хандагайтыже угландырып алганывыс бистиң республикага дыка улуг чедииишкин болгаш тиилелге болду. Алды чыл ажыг кылып келген ажылывыстың көскү түңнели-дир. Ам бүгү Тываны таварты эрткен оруувустуң деңнели мурнунда турганындан шуут өске апаар. Ам безин дыка хөй черлерин чаартып кылып турарын силер боттарыңар көрүп, ол оруктап чоруп турар болгай силер. Ынчангаш оруктар экижиир болза, бистиң экономиктиг сайзыралывыска дыка улуг идигни бээр дээрзинге бүзүреп тур бис. 

“Чаа культура одаглары турар” деп “Единная Россия” партиязының программазы-биле Тывага туттунар чаа клубтарның бирээзи – Чаа-Суурда чаа культура одааның таваа салдынган, тудугну күзүн доозар дээш, тудугжулар кидин-түлүк ажылдап турар. Ынчангаш Чаа-Суурнуң чаа культура одаан улуг өөрүшкү-биле ажыдар байырлалга силерниң-биле кады өөрүшкүңер үлежип чеде бээримни аазап тур мен. 
Хүндүлүг чонум! Кыдыг-кызыгаар черде Тываның кызыгаарын камгалап чурттап чоруур улус силерге кожууннуң Наадымын таварыштыр база катап байырымны чедирип тур мен! Шак-ла ынчаар төөгүвүстү камнап, ужур-чаңчылдарывысты улам хөгжүдүп, аныяк өскеннеринниң бот-идепкейин деткип, кайгамчыктыг чараш бойдус-хүрээлеңивисти карак огу дег хумагалап, бот-боттарывысты хүндүлежип чоруп көрээлиңер! Ажыл-ижиңер бүдүнгүр болурун, амыдырал чурталгаңарга аас-кежикти, чорук-херээңер чогуп чоруурун, аал-ораныңарга өөрүшкү-маңнайны, кадык-сергек чорууруңарны, бүгүдеге чедиишкиннерни болгаш сайзыралды күзедим! 


Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываИюль айның 21-ниң хүнүнде Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадым байырлалы болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң 60 чыл болган оюн таварыштыр Мугур-Аксы суурга байырлыг хемчеглер болуп эрткен.
22.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Бөгүн, июль 16-да, Чөөн-Хемчик кожууннуң малчыннарының болгаш көдээ ишчилериниң байырлалы Наадымның болгаш делегей чергелиг “Үстүү-Хүрээ” дириг хөгжүм фестивалының түңнел кезээ тыва хүреш маргылдаазы Чадаана хоорайга болган.
17.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Выявлены лучшие с точки зрения пациентов медицинские учреждения - Министерство здравоохраненияПодведены итоги независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями за первое полугодие.
26.07.2017 Министерство здравоохранения
____-____thumb_main - Sibnovosti.ruРуководство Тувы намерено привлекать частный бизнес к руководству неэффективными ГУПами и МУПами.
26.07.2017 Sibnovosti.ru
Сергей Аракелов рассказал об изменениях в субсидиарной ответственности при банкротстве - УФНС Республики ТываСовет Федерации одобрил поправки в Закон о банкротстве, дополняющие механизмы субсидиарной ответственности при банкротстве.
26.07.2017 УФНС Республики Тыва
3195_1101248624.jpg - ТувГУТувинский государственный университет успешно прошел мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования и значительно укрепил свои позиции.
26.07.2017 ТувГУ
В минувшие рабочие сутки в вечернее время, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Улуг-Хемский» обратилась 22-летняя жительница с. Торгалыг с заявлением о том, что некоторое время назад, ее сожитель,
26.07.2017 МВД Республики Тыва
Ночью 25 июля в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД РФ «Барун-Хемчикский» поступило сообщение о том, что на ул.
26.07.2017 МВД Республики Тыва
В минувшие рабочие сутки, участковыми уполномоченными полиции Управления МВД России по г. Кызылу раскрыто тяжкое преступление против общественной безопасности.
26.07.2017 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
ДТП на коммунальном мосту Во вторник на прошлой неделе, около 23 часов, в Дежурную часть ГИБДД поступил звонок о наезде на пешехода на коммунальном мосту.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Внимание! Розыск Следственные органы Тувы расследуют уголовное дело, возбужденное по факту грабежа, совершенного с применением насилия.
Плюс Информ
Карманники за сутки воруют шесть мобильников! - Плюс Информ
Карманники за сутки воруют шесть мобильников!
Верным другом, помощником и связующим звеном с внешним миром для современного человека является сотовый телефон.
Плюс Информ
«Это Чадан, детка!» - Плюс ИнформКупила я как-то в Петербурге симпатичные кофейные чашки. На них нарисованы мостики, фонари - все как надо.
27.07.2017 Плюс Информ
О ШАМАНИЗМЕ В ЦЕНТРЕ АЗИИ - Министерство культурыКто живет в регионе под номером 17, давно знает: Тува туристов притягивает.
26.07.2017 Министерство культуры
Дус–Холь: соленое море Тувы - Министерство культуры«Яблоку негде упасть...» Это расхожее утверждение очень подходит к знаменитому на весь мир озеру Дус-Холь, что в 45 километрах от Кызыла.
26.07.2017 Министерство культуры
«Равные возможности – детям» - Плюс Информ
«Равные возможности – детям»
Как только открылся второй сезон в детском лагере «Чагытай», к ребятам в гости приехали представители регионального Общероссийского Народного фронта с проектом «Кинообоз».
Плюс Информ
Самое фантастическое зрелище на фестивале «Устуу–Хурээ» - Плюс Информ
Самое фантастическое зрелище на фестивале «Устуу–Хурээ»
На фестивале «Устуу-Хурээ» определены разные номинации. Можно победить среди восходящих звезд, или стать лучшим в составе своего ансамбля.
Плюс Информ
Не стало Тимура Дулуша - Тувинская правда
Не стало Тимура Дулуша
Тимур Дыртык-оолович Дулуш скоропостижно ушел из жизни рано утром 23 июля в республиканской больнице в Кызыле, куда был доставлен из Чеди-Хольского района с места отдыха с семей на местном аржаане.
Тувинская правда
Монгун-Тайгинский ГУП "Малчын" расширяет свое производство - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываТеперь здесь будут перерабатывать мясо, мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию.
26.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Тайчи — гимнастика здоровья - Тувинская правдаОбщеизвестно, что физическая активность отодвигает старость. У одной долгожительницы спросили, в чем секрет ее долголетия.
25.07.2017 Тувинская правда
Победили следователи из Барума - Тувинская правдаСледственное управление Министерства внутренних дел по Республике Тыва провело ставшую уже традиционной ежегодную спартакиаду следователей.
25.07.2017 Тувинская правда
Золото Дженни - Тувинская правда
Золото Дженни
…Во второй день XXIII Сурдлимпийских летних игр, которые проходят с 18 июля в городе Самсуне, Турция, Чаяна Ооржак (весовая категория 52 кг) стала серебряным призером Сурдлимпиады,
Тувинская правда
В двухдневном формате - Тувинская правда
В двухдневном формате
Артыш Ооржак в составе сборной России примет участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе.
Тувинская правда
Наадым в Улуг-Хеме - Тувинская правда
Наадым в Улуг-Хеме
7 — 8 июля первым среди районов республики провел свой Наадым Улуг-Хемский район.
Тувинская правда
Гастрономический фестиваль тувинской баранины в дни Наадыма - Министерство культурыВ День Республики Тыва и Наадыма, традиционного праздника животноводов Тувы, сопровождаемого состязаниями в трех «забавах» мужчин-кочевников (скачки, борьба, стрельба из лука),
26.07.2017 Министерство культуры
Наадым-2017: 14 и 15 августа объявлены в Туве выходными днями - Правительство Республики ТываПраздник животноводов "Наадым-2017" в Туве отметят 13 августа. Выходной день перенесен с воскресенья на понедельник 14 августа.
25.07.2017 Правительство Республики Тыва
Во всероссийском партийном форуме «Городская среда» принимает участие Глава города Дина Оюн - ИА Тува-ОнлайнСегодня в Краснодаре начинает свою работу Всероссийский партийный форум «Городская среда» , в работе которого примет участие председатель Партии Дмитрий Медведев.
24.07.2017 ИА Тува-Онлайн
Тимура Дулуша проводили в последний путь - Министерство культурыВ Тувгосфилармонии завершилась гражданская панихида. Сотни людей пришли, чтобы почтить память выдающегося музыканта, чтобы выразить слова поддержки членам его семьи.
25.07.2017 Министерство культуры
Итоги работы бригады «Маршрута здоровья» в Суг-Аксы - Министерство здравоохраненияВ начале лета выездной бригадой «Маршрут здоровья» был совершен выезд в село Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна.
25.07.2017 Министерство здравоохранения