Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: www.khural.org

Өвүр кожууннуң Наадымы-биле Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Шолбан Валерьевичиниң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан өвүржүлерге Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа изиг байырны чедирген:

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 

Өвүр кожууннуң ажыл-ишчи чону, кожуун Наадымының эң-не кол маадырлары – эрес-шудургу малчыннарывыс! 

Онза хүндүткелдиг күш-ажылдың хоочуннары! 

Хүндүлүг кожууннуң удуртукчулары Аржаан Никифорович биле Андрей Ангыр-оолович! 

Өвүр кожууннуң күш-ажылчы чону малчыннарның Наадым байырлалын кончуг шалыпкын, тура-соруктуг, хей-аъды бедик байдалда эрттирип турары кончуг эки-дир. Эр-хейлер! Тыва Республиканың Чазааның, Дээди Хуралының мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден изиг байырны силерге чедирип тур мен! Малга чем белеткелиниң үезинде байыр-наадымнарны ийи-үш хонук дургузунда шөйүп турбайн , чаӊгыс хүн дургузунда шынарлыг болгаш солун байдалда эртирип алыры кончуг ажыктыг. Мал малдап чорууур улуска кышка белеткел үезинде , сиген кезилдезинде, мал-маганын семиртип, тайгалап турар улуска байырлалдар эртирер дээш улуг шаптык кылбас кылдыр өөренип алыр болзувусса эки. Эрткен кыш бистерге кадыг-дошкун, хары улуг, мал-маганга кышты ажары кончуг берге болганын билир бис. Ынчангаш мал чемин белеткээр ажылдарже бо чылын улуг кичээнгейни угландырып турар бис. 

Берге кыштыӊ түӊнелдери кожууннуң көдээ ажыл-агый талазы-биле көргүзүглеринде билдинип, херек кырында бадыткаттынып көстүп турар. Ол чүл дээрге, эрткен чылга деңнээрге мыйыстыг бода малдың баш саны 1хуу кызырылган, амгы үеде саны 11 414 болуп турар. Оон аңгыда инектерниң саны база 3 хуу кызырылган, 4 141 баш бар, шээр малдың баш саны 2 хуу кызырылган, саны 154 104 баш, хаваннарының саны 41 хуу кызырылган, 58 баш бар деп бо чылдың июль 1-де үндүрген сан-чурагайлар бадыткап турар. 
Ындыг-даа болза, бистиң шыдамыккай малчыннарывыстың ажыл-ижиниң ачызында чылгы малдың баш саны 7,2 хуу өскен, 6814 баш четкен, сарлыктарның 1029 баш чедип, 5,6 хуу өскен. Мындыг эки көргүзүглерни чедип алган ажыл-ишчи чылгычыларывыска болгаш сарлыкчыларывыска өөрүп четттиргенивисти илередип байырдан чедирип каалыңар! 
Өвүр кожууннуң девискээринде 3 муниципалдыг бүдүрүлгелер болгаш 74 КФК-лар ажылдап турар. Бо чылдың 6 айларының сан-чурагайлары-биле алырга, кожууннуң шупту ажыл-агыйлары 1018 тонна эътти, 902 тонна сүттү, 203 тонна дүктү бүдүрүп үндүрген бооп турар. Ол чүл дээрге, бистиң өгбелеривистиң шаг-шаандан тура кылып чораан үндезин ажыл-агыйларындан халбактаныр болзувусса, кажан-даа аш-чутка таварышпас бис дээрзин бадыткап турары ол. Малдыг болур болзувусса эътке, сүтке, алгы-кешке, дүкке черле муңзавас болур бис. Ынчангаш мал малдап чоруур чаңгыс чер-чурттугларымга кызып, мал-маганындан черле салдынмайн, салгалдан салгалче дамчыдып, малының баш санын көвүдедип, артыкшылдыг садып-саарыптар малды база өстүрүп алырын чагып сүмелээр-дир мен. Малдыг кижи малын дужаагаш, акша-төгерикке чедирип алзын дээш, чер-черлер аайы-биле сүт хүлээп алыр, эът болбаазырадыр биче бүдүрүлгелерни ажыдып турар бис. Чадаанада, Кызыл-Мажалыкта болгаш Сукпакта эът болбаазырадыр, мал хүлээр черлер ажылдай берген. Ол дээрге Тывавыстың эң-не кол кижилери, малчыннарга, эки байдалдарны тургузар дээш кызып чоргузуп турар ажылывыстың көскү чедиишкиннери-дир! 
Чаш уругларның төрүттүнер талазы-биле силерниң кожуун бүгү республиканың деңнели-биле алырга, 14,7 хуу бедик бооп турар. Муң чурттакчы чонга хамаарыштыр алырга, 25,8 кижи онаажып турар. Сайзыралдыг чурттаарынга эки байдалдарны тургузуп турар черге чаш уруглар хөйү-биле төрүттүннер. Ынчап кээрге, силерниң кожуунуңар ниитизи-биле сайзырап, кижилерниң амыдырап чурттаарынга таарымчалыг байдалдар тургустунуп турар дээрзин херек кырында бадыткап турар-дыр. Сөөлгү үеде Өвүрде кылып чоргузуп турар эгелээшкиннерни болгаш солун болуушкуннарны интернетте делгереңгейи-биле чырыдып турарыңар кончуг солун бооп турар. Социалдыг четкилер таварыштыр боттарыңарның кылып чоргузуп турар хемчеглериңерни бүгү делегейде улустарга көрүп билип, номчуп, сонуургаар арганы берип турарыңар кончуг эки-дир. 
Хүндүлүг Өвүр кожууннуң ажыл-ишчи чону! Өвүр чону хүндүлээчел, биче сеткилдиг, бот-боттарын деткижип билир, үрүгүлчү бот-боттарынга дузалажып чоруур, аажок демниг чон деп силерни каяа-даа мактап, чижек кылдыр чугаалап чоруур-дур мен. Шак-ла ынчаар амыдыралда берге байдалда таваржы берген чаңгыс чер-чурттугларыңарны деткиир, буянныг аажы-чаңыңарны салбайн, чер-чурттуңарны кезээде күш-ажыл-биле алдаржыдып чорууруңарны күзээр-дир мен! 

Бо чылдан эгелеп М-54 деп Федералдыг улуг орукту Кызылдан Шагаан-Арыг-Чадаана-Хандагайтыже угландырып алганывыс бистиң республикага дыка улуг чедииишкин болгаш тиилелге болду. Алды чыл ажыг кылып келген ажылывыстың көскү түңнели-дир. Ам бүгү Тываны таварты эрткен оруувустуң деңнели мурнунда турганындан шуут өске апаар. Ам безин дыка хөй черлерин чаартып кылып турарын силер боттарыңар көрүп, ол оруктап чоруп турар болгай силер. Ынчангаш оруктар экижиир болза, бистиң экономиктиг сайзыралывыска дыка улуг идигни бээр дээрзинге бүзүреп тур бис. 

“Чаа культура одаглары турар” деп “Единная Россия” партиязының программазы-биле Тывага туттунар чаа клубтарның бирээзи – Чаа-Суурда чаа культура одааның таваа салдынган, тудугну күзүн доозар дээш, тудугжулар кидин-түлүк ажылдап турар. Ынчангаш Чаа-Суурнуң чаа культура одаан улуг өөрүшкү-биле ажыдар байырлалга силерниң-биле кады өөрүшкүңер үлежип чеде бээримни аазап тур мен. 
Хүндүлүг чонум! Кыдыг-кызыгаар черде Тываның кызыгаарын камгалап чурттап чоруур улус силерге кожууннуң Наадымын таварыштыр база катап байырымны чедирип тур мен! Шак-ла ынчаар төөгүвүстү камнап, ужур-чаңчылдарывысты улам хөгжүдүп, аныяк өскеннеринниң бот-идепкейин деткип, кайгамчыктыг чараш бойдус-хүрээлеңивисти карак огу дег хумагалап, бот-боттарывысты хүндүлежип чоруп көрээлиңер! Ажыл-ижиңер бүдүнгүр болурун, амыдырал чурталгаңарга аас-кежикти, чорук-херээңер чогуп чоруурун, аал-ораныңарга өөрүшкү-маңнайны, кадык-сергек чорууруңарны, бүгүдеге чедиишкиннерни болгаш сайзыралды күзедим! 


Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываИюль айның 21-ниң хүнүнде Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадым байырлалы болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң 60 чыл болган оюн таварыштыр Мугур-Аксы суурга байырлыг хемчеглер болуп эрткен.
22.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Бөгүн, июль 16-да, Чөөн-Хемчик кожууннуң малчыннарының болгаш көдээ ишчилериниң байырлалы Наадымның болгаш делегей чергелиг “Үстүү-Хүрээ” дириг хөгжүм фестивалының түңнел кезээ тыва хүреш маргылдаазы Чадаана хоорайга болган.
17.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Одна из самых тревожных ситуаций, когда ребенок не приходит домой вовремя, или отсутствует длительное время, не предупредив о своем местонахождении родных.
20.01.2018 МВД Республики Тыва
Политолог, не мечтающий о власти - Тувинская правдаОн был в Индии, Армении, Италии. Здоровался за руку с самим Папой Римским.
20.01.2018 Тувинская правда
«БТК групп» приходит в Туву - Тувинская правдаКрупный российский холдинг запускает в Туве швейное производство. Холдинг «БТК групп» завершил набор сотрудников для швейного производства в Туве.
20.01.2018 Тувинская правда
Глава Тувы считает, что новая гостиница Azimut-Энесай должна задавать новые стандарты культуры обслуживания - ИА Тува-ОнлайнГлава Тувы Шолбан Кара-оол провел рабочую встречу с генеральным менеджером Azimut-Энесай Иваном Горновым.
19.01.2018 ИА Тува-Онлайн
Совершив столкновение, 23-летний водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП, однако вскоре он был задержан сотрудниками полиции.
19.01.2018 МВД Республики Тыва
19 января в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» поступило два заявления от граждан, о кражах скота.
19.01.2018 МВД Республики Тыва
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва доказательства признаны достаточными для вынесения приговора ранее не судимому 35-летнему индивидуальному предпринимателю Ад
19.01.2018 Следственный комитет
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Убийство в Шагонаре В полицию Улуг-Хемского района 4 января этого года поступило сообщение о смерти в больнице 32-летнего жителя г. Шагонара.
Плюс Информ
Браконьерам — уголовную статью - Тувинская правда
Браконьерам — уголовную статью
Для многих жителей нашей республики охота и рыбалка являются не только промыслом, но и хобби.
Тувинская правда
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Помогла прокуратура Прокуратура Барун-Хемчикского района Республики Тыва провела проверку соблюдения трудового законодательства в Муниципальном унитарном многоотраслевом производственном предприятии «Жилищно-коммуналь
Плюс Информ
Музейные работники успешно прошли курс переподготовки во ВСГИК - Министерство культурыНа этой неделе в Тувинском филиале Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) прошла защита дипломных работ слушателей по программе профессиональной переподготовки « Актуальные тенденции в развитии м
20.01.2018 Министерство культуры
О сильных женщинах, любви к жизни и жажде свободы - Министерство культуры– О чем эта история? Приоткройте занавес.  – Пьеса «Дом Бернарды Альбы» стала классикой не только испанской, но мировой литературы.
18.01.2018 Министерство культуры
Запатентована бронзовая пантера кургана «Аржаан-1» - Министерство культурыПо поручению Правительства Республики Тыва, с целью сохранения и развития материального и нематериального культурно наследия тувинского народа,
19.01.2018 Министерство культуры
Снежная сказка в исправительной колонии - Плюс Информ
Снежная сказка в исправительной колонии
Подведены итоги конкурса снежных скульптур среди учреждений УФСИН России по Республике Тыва.
Плюс Информ
Абаканские клирики в Туве - Тувинская правда
Абаканские клирики в Туве
Абаканская группа «Соборяне» выступила в Туве с Рождественскими благотворительными концертами.
Тувинская правда
А ведь еще не поздно… - Плюс Информ
А ведь еще не поздно…
Порой мы спохватываемся слишком поздно. Узнать, например, о героях Кобдинского сражения мы толком не сможем: внуки-правнуки помнят лишь некоторые легенды, услышанные от родителей.
Плюс Информ
В двадцатке сильнейших - Тувинская правдаДельфийская сборная Республики Тыва вошла в двадцатку сильнейших сборных страны.
20.01.2018 Тувинская правда
Все выше, выше и выше… - Плюс ИнформПрактически во всех городах и селах республики будут созданы горные клубы, которые объединят туристов, занимающихся не только горным и пешим, но и лыжным туризмом.
19.01.2018 Плюс Информ

20.01.2018 Министерство по делам молодежи и спорта
Душою преданы... железу - Плюс Информ
Душою преданы... железу
Чем увлечен в наши дни прекрасный пол? Да тем же самым, чем и мужчины — спортом.
Плюс Информ
Спортивный праздник - Тувинская правда
Спортивный праздник
Слова знаменитого народного хоомейжи Тувы Кайгал-оола Ховалыга, что настоящий тувинец должен быть достоин уважения всех членов своей семьи и быть во всем им примером, должен уметь прийти на помощь другим, быть уважительным,
Тувинская правда
Есть шахматный клуб! - Тувинская правда
Есть шахматный клуб!
В Тувинском госуниверситете 17-го января состоялось долгожданное открытие шахматного клуба под названием «Гроссмейстер».
Тувинская правда
А в морозы вода теплее - Тувинская правдаВ ночь с 18 на 19 января народ традиционно отметил праздник Крещения Господня массовыми купаниям в иордани — проруби в форме креста, которую в этом году, как и в предыдущие,
20.01.2018 Тувинская правда
Штаб Путина - Тувинская правдаРегиональный избирательный штаб кандидата в Президенты РФ Владимира Путина открылся в Кызыле 18 января.
20.01.2018 Тувинская правда
Глава Тувы ведет переговоры с губернаторами Западной Монголии о продвижении совместных инфраструктурных проектов - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол принял сегодня делегацию сопредельного Увс аймака Монголии во главе с его губернатором Д. Батсайханом.
19.01.2018 Правительство Республики Тыва
Все выше, выше и выше… - Плюс ИнформПрактически во всех городах и селах республики будут созданы горные клубы, которые объединят туристов, занимающихся не только горным и пешим, но и лыжным туризмом.
19.01.2018 Плюс Информ
Запатентована бронзовая пантера кургана «Аржаан-1» - Министерство культурыПо поручению Правительства Республики Тыва, с целью сохранения и развития материального и нематериального культурно наследия тувинского народа,
19.01.2018 Министерство культуры