Наадым байырлалында мурнакчы малчыннарга Дээди Хуралдың шаңналдарын тывыскан

Фото: www.khural.org

Дүүн, июль 13-те, кежээ Кызыл хоорайдан каш-ла километр черде Тос-Булакка республиканың малчыннарының Наадымының Өг хоорайжыгажының байырлыг ажыдыышкыны болуп эрткен. Ооң-биле улуг национал байырлал эгелээн деп санап болур.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Previous Next

Өг хоорайжыгажының ажыдыышкыны чаңчыл ёзугаар кожууннар төлээлериниң байырлыг чыскаалы-биле эгелээн. Каас-чараш кылдыр кеттинген делегациялар байырлалды аян-шинчи киирген. Кожуун бүрүзү кайы-бир чүүлге өскелерден ылгалырын кызып турары илдең болган. Чижээ, Тожу кожууннуң чыскаалынга иви малды бараалгаткан. Улуг-хемчилер республикада билдингир апарган модель агентилелиниң чараш национал хептери-биле чыскаалче үнген.

Өг хоорайның байырлыг ажыдыышкыны-биле «Эң чараш дерилгелиг өг» деп кожууннар аразында конкурс эгелээн. Ооң түңнели бөгүн, июль 14-те, илереттинер. Тиилекчи болур өглерни даарта тыва хүреш маргылдаазының үезинде байырлыг байдалга шаңнаар.

Республикада билдингир артистерниң база кожууннарның киржилгези-биле тургускан байырлыг концерт үезинде мурнакчы малчыннарга республика шаңналдарын тывыскан. Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Кан-оол Давааның даалгазы-биле Аграр комитеттиң даргазы Радислав Наважап тыва парламентиниң Хүндүлел бижиктерин болгаш Өөрүп четтириишкин бижиктерин бөлүк малчыннарга тывыскан. Ол байыр чедирип тургаш: «Тыва чонувустуң бурун шагдан бээр ынак байырлалы – Наадымны таварыштыр Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң), Кан-оол Давааның өмүнээзинден силерге изиг байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Бо чылгы Наадымны республиканың чону улуг көдүрлүүшкүннүг уткуп турар. Алыс боду мал ажылдыг улустуң байырлалы болза-даа, ону дөмей-ле Тываның бүгү чурттакчылары калбаа-биле демдеглээри чаңчыл апарган. Мал ажыл-агыйы – республиканың экономиказының кол адыры, үндезини болуп турар. Тыва Республиканың эрге-чагырга органнары мал ажылын хөгжүдер дээш хүн бүрү ажылдап, мал азырап азы ону өстүрер сорулгалыг өг-бүлелерни доктаамал деткип турар.

Чоннуң улуг деткимчезин болгаш үнелелин «Чемгерикчи инээвис», «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» болгаш «Суур бүрүзүнге бүдүрүлге» деп губернатор төлевилелдири алган. Мал ажылын хөгжүдеринге улуг идигни берген бо төлевилелдер боттандырылгазы чазак-чагырга черлериниң деткимчези-биле моон-даа соңгаар уламчылаар. Ындыг болганда, ол биске чүгле харыысалганы онаап турар эвес, а кызымак ажылга бедик хей-аъттыг болурувусче база кыйгырып турар.

Республиканың малчыннарының Наадым байырлалын таварыштыр силер бүгүдеге кадыкшылды, аас-кежикти болгаш төрээн Тывавыстың хөгжүлдези дээш кылып чоруур бүгү-ле ажылдарыңарга чедиишкиннерни күзедим!» деп чугаалаан.

Теги:
 • Наадым-2018
 • Наважап Р.Н.
 • Тос-Булак

 •  
  По теме
  2018 чылдың Наадым байырлалы доозулган - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва 2018 чылдың Наадым байырлалының төнчү оюну тыва хүреш маргылдаазынга Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа малчыннарның болгаш көдээ ишчилерниң байырлалы 2018 чылдың Наадымы
  17.07.2018
  Кан-оол Даваа хоочун мөгеге байырын чедирген - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Бөгүн, сентябрь 22-де, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа Тыва Республиканың Арзылаң мөгези, Россияның күш-культуразының тергиини,
  22.09.2018
  Баян-Тала суурнуң 90 харлаанынга тураскааткан байырлалдар эгелээн - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Дүүн, сентябрь 21-де, Чөөн-Хемчик кожууннуң Баян-Тала сумузунуң тургустунгандан бээр 90 чыл болган оюнуң байырлыг ажыдыышкыны болган.Сумузунуң байырлалы-биле кады ол-ла суурнуң ортумак школазының 80 чылы,
  22.09.2018
   
  Чаа-Хөл кожуунга Арзылаң мөгениң байырлалы болган - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Дүүн, сентябрь 21-де, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа Чаа-Хөл кожуунга Тыва Республиканың Чаан мөгези Отчурчап Айдыңның шаңналы дээш болуп эрткен байырлыг хемчеглерге
  22.09.2018
  Чаа-Хөл кожуунга Арзылаң мөгениң байырлалы болган - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Дүүн, сентябрь 21-де, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа Чаа-Хөл кожуунга Тыва Республиканың Чаан мөгези Отчурчап Айдыңның шаңналы дээш болуп эрткен байырлыг хемчеглерге
  22.09.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
  Кан-оол Даваа хоочун мөгеге байырын чедирген - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Бөгүн, сентябрь 22-де, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа Тыва Республиканың Арзылаң мөгези, Россияның күш-культуразының тергиини,
  22.09.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
  Баян-Тала суурнуң 90 харлаанынга тураскааткан байырлалдар эгелээн - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Дүүн, сентябрь 21-де, Чөөн-Хемчик кожууннуң Баян-Тала сумузунуң тургустунгандан бээр 90 чыл болган оюнуң байырлыг ажыдыышкыны болган.Сумузунуң байырлалы-биле кады ол-ла суурнуң ортумак школазының 80 чылы,
  22.09.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
  9 сентября в Кызыле пройдут выборы депутатов Хурала представителей столицы Тувы 5-го созыва.
  01.09.2018 Тувинская правда
  IMG_2909 - МВД Республики Тыва На территории республики на постоянной основе сотрудниками полиции проводятся профилактические и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений,
  20.09.2018 МВД Республики Тыва
  На прошлой неделе полицейскими в Кызыле был задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий.
  19.09.2018 Плюс Информ
  Полицейскими в Кызыле задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий. «В дежурную часть Управления МВД России по городу Кызылу поступил телефонный звонок от оператора одного из частных охранных предприятий,
  18.09.2018 Тувинская правда
  Фильм о шаманах из… Венгрии - Тувинская правда В эти дни в Туве девятый раз находится Эва Каналаш, которая впервые побывала в центре Азии в 1996 году.
  21.09.2018 Тувинская правда
  Сегодня, 18 сентября, начались большие гастроли коллектива Национального театра Тувы в Республике Калмыкия.
  18.09.2018 Тувинская правда
  Открытие концертного сезона духовиков пройдет в Кунгуртуге. В один из самых отдаленных районов Тувы — Тере-Хольский — выехал с программой открытия сезона коллектив Духового оркестра Правительства Республики Тыва.
  17.09.2018 Тувинская правда
  Великая борьба победителей - Тувинская правда В Киргизии, на побережье горного озера Иссык-куль, завершились III Всемирные игры кочевников.
  21.09.2018 Тувинская правда
  Забег для всех желающих - Тувинская правда В Кызыле 16 сентября силами Центра спортивной подготовки сборных команд РТ и Федерации легкой атлетики РТ, МВД РТ, Тувинского госуниверситета, Минздрава РТ, ГТРК «Тыва»,
  20.09.2018 Тувинская правда
  В Тувинском государственном университете завершился II Республиканский форум по робототехнике.
  20.09.2018 Тувинская правда
  Известный спортсмен, тренер, успешный руководитель, много лет возглавлявший Госкомспорт Тувы, кандидат педагогических наук Сергей Ынажыкович Ооржак отмечает свой 65-летний юбилей.
  17.09.2018 Тувинская правда
  16 сентября в честь Всемирного дня бега по всей стране прошли массовые забеги «Кросс нации».
  18.09.2018 Тувинская правда
  Информация о проведении республиканского туристского слета работников учреждений дополнительного образования, посвященного 100-летию системы дополнительного образования в Российской Федерации - Министерство образования и науки С 18 по 20 сентября 2018 года в живописном месте Дурген Тандинского района проведен первый республиканский туристский слет работников учреждений дополнительного образования,
  23.09.2018 Министерство образования и науки
  Оперативная информация по подключенным к теплоснабжению объектам социальной сферы и многоквартирным домам на 20.09.2018 г. - Министерство энергетики Всего к централизованному теплоснабжению должны быть подключены 789 объектов, в том числе 396 объектов с переходом на график 150/70 и 393 объекта,
  23.09.2018 Министерство энергетики