Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар

Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: www.khural.org

Июль айның 21-ниң хүнүнде Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадым байырлалы болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң 60 чыл болган оюн таварыштыр Мугур-Аксы суурга байырлыг хемчеглер болуп эрткен. 

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң ажылдакчыларынга байырлал-биле өг-бүлезинге аас-кежикти, ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзеп йөрээгеш, кылып чорудуп турар ажылдары-биле таныжып цехтерин эргип көрген.

Байырлалдың байырлыг кежээзинде мөңгүн-тайгажыларга спикер Кан-оол Тимурович Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан малчыннарның болгаш көдээ ишчилерниң байырлалы Наадым-биле болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң алдан чылдаан ою-биле байырын чедиргеш, Тыва Республиканың (парламентизиниң) Дээди Хуралының Хүндүлүг бижиктерин чедиишкинниг ажылдап чоруур малчыннарга тывыскан:

 

Хүндүлүг  мөңгүн-тайгажылар!

Тургустунганындан бээр алдан чыл болган оюн демдеглеп турар “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң эрес-шудургу ажылдакчылары!

Онза хүндүткелдиг күш-ажылдың хоочуннары!

Хүндүлүг кожууннуң удуртукчулары Александр Курбуевич биле Мерген Эрес-оолович!

Чөөн Сибирьде болгаш Тывада эң-не бедик, далай деңнелинден 3976 метр черде мөңге меңгилери чайыннаан Мөңгүн-Хайыраканның эдээн долгандыр малын малдап чурттап чоруур малчыннарның Наадым байырлалын кончуг бедик деңнелде, тура-соруктуг, хей-аъды бедик байдалда эрттирип турарыңар кончуг эки-дир. Тыва Республиканың Чазаа биле Дээди Хуралының мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден силерге изиг байырымны чедирип тур мен! Кожууннуң Наадымында чеди чүзүн малын малдап, ажы-төлүн,   үнген-кирген чонун аъшкарып-чемгерип, хепкерип чоруур малчыннарның алдар-ады диңмиттиг чаңгыланып турар кылдыр алгап-йөрээп ужурлуг бис. Наадымда күш-ажылдың шылгараңгай маадырларын улус-чон мурнунга үлегер-чижек кылдыр көргүзери кончуг чугула! Ынчангаш малчыннарга кожууннуң Наадымын таварыштыр изиг байырывысты шупту чедирип каалыңар, чонум!

Эрткен кыш бистерге улуг өөредиглиг болган дээрзин утпаалыңар. Барыын кожууннарга төөгүде туруп көрбээн,бир метрден бедик хар чагган, мал-маганны онча-менди кыш ажырары кончуг берге болганын көрүп билдивис. Ынчангаш бо чылын малга чем белеткээр ажылдарже улуг кичээнгейни угландырып турар бис. Силерни база байыр-наадым соонда, сиген кезилдезинче идепкейлиг кирериңерни кыйгырып тур мен. Улуг өгбелерниң чугаазы-биле сиген-ширбиил чок чер турбас дээр-ле болгай. Даглыг черниң улустары сигенни алаактардан кезип алгаш, ону долгап алгаш, ыяштарга дистиништир аскылап алыр. Чазын адырыптарга көк ол-ла хевээр болур. Эрткен кыжын малдың баш санының чидириглиг болганының кол-ла чылдагааны - мал чемин чедир белеткеп албаанындан болгаш ооң чедишпезинден болган.

Ылаңгыя силерге, кадыг-дошкун агаар-бойдустуг, сиген үнер шөлдер чок улуска, дыка берге дээрзин билир бис.  200-300 километр черлерден мал чеми дажыырга, кайы-хире улуг чарыгдалдар үнүп турар-дыр. Ынчангаш, бо чылын көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери, мал малдап чоруур малчыннар сиген болгаш мал чеми белеткээр ажылдарже онза кичээнгейни салыры кончуг чугула.

Бо чылын Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадымы КУБ “Малчынның” 60 чыл болган оюнга тураскааткан болганда, ооң төөгүзүнче хая көрнүп көрээлиңер. 1957 чылда Шуй болгаш Сталин аттыг колхозтарны каттыштыргаш, Каргының девискээринге “Малчын” колхозту тургусканындан тура төөгүзүнден эгелээш, амгы үеде Тондар Изольда Тырышовнаның удуртуп турары Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези юбилейлиг чылында эки көргүзүглер-биле, чаа балык болгаш эът болбаазырадыр цехтерни ажыдып, бүдүрүлгениң бүдүрүкчү күштерин улгаттырып тургаш, уткуп турары өөрүнчүг-дүр. 1990чылдарда “Малчын” совхозка шээр малдың саны 75 000 , чылгы мал 700 , сарлыктың саны 3 000 чедип турганын төөгүнүң сан-чурагайлары бадыткап турар. Ол чүл дээрге, бистер бо хүнде база ол көргүзүглерни чедип алыр сорулганы мурнувуска салган турар ужурлуг бис. Ынча хөй малды азырап, өстүрүп болур, одар-белчиири четчир дээрзин айтып турар.

Амгы үеде, бо чылдың июнь 1-ниң сан-чурагайлары-биле алырга, мыйыстыг бода малдың баъш саны 517 , эрткен чылга деңнээрге 102, 99 хуу өскен, шээр малдың баъш саны   24 муң 960 баш бо бүдүрүлгеде бар болуп турар. Чылгы малдың саны - 134 , эрткен чылдың деңнели-биле 107, 2 хуу немешкен. Бо көргүзүглерни алгаш көөрге, “Малчын” бүдүрүлгезиниң ажыл-ишчилери мал оолдаашкынын улуг чидириг-когарал чокка камгалап ап, эки түңнелдерни кызымаккай күш-ажылы-биле чедип алганын херечилеп турар. Бүгү Россия чергелиг уксаалыг малдарның көрүлде-мөөрейлеринге база доктаамал шаңнал-макталдыг черлерни ап чоруур бүдүрүлгениң ажылчыннарынга ам-даа улуг-улуг чедиишкиннерни чедип алырын күзеп каалыңар.

  Алдан чылдарның дургузунда ажылдап келген төөгүзүнде алдар-аттыг кижилер боттарының шылгараңгай күш-ажылы-биле күрүнениң улуг шаңнал-мактактарынга төлептиг үнелелди алганнар. Чамдыызын сактырга мындыг: Ада-чурттуң улуг дайынының үезинде фронтуга дыка хөй малын дузаламчы кылдыр белекке бергени дээш, Тыва Республиканың Ордени-биле шаңнаткан, алдарлыг малчын Кара-оол Хувутович Салчак , ТАР-ның Ордениниң эдилекчизи, “Саны-Мөге” деп шүлүглелдиң кол маадыры, дайын үезинде фронтуга “Кызыл коъш” дузаламчызын чедирип чораан делегацияның кежигүнү Саны-Шири Ооржак , Ленин Орденниң эдилекчизи, сарлык кадарыкчызы Михаил Көже, Кызыл Тук Орденниң эдилекчилери Очур Донгак, Очур Дастан , мурнакчы хойжулар Успун Донгак, Тейнин Дамдын, Комбу Иргит, Дагба Чочай-оол , ССРЭ-ниң Дээди Совединиң болгаш Тыва АССР-ниң депутаттары Борис Тейнин, Хүлер-оол Конгаржап, Биче-оол Донгак, Бичиш Донгак, Чечекмаа Мандыычы, Нина Чыжыр-оол болгаш өске-даа алдар-аттыг кижилерни улуг чоргаарал-биле төнчү чокка ажыл-агыйның адырлар аайы-биле адап-санап четпес бис. Кожууннуң болгаш колхоз-совхозунуң хөгжүлдези дээш кызыл дерин харам чокка сөңнеп чораан болгаш амгы үеде ажылдап чоруур өгбелеривиске, хүндүткелдиг хоочуннарывыска өөрүп четтиргенивисти илередип, оларга быжыг кадыкшылды күзеп каалыңар!

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Мөңгүн-Тайга кожуун чылдан чылче сайзырап турар дээрзи каракка-ла илдең-дир. Чоокта чаа келгеш, Барлыктың иштин өрү орук кылып болур аргазын, орук кыдыы-биле электри шугумун шөйерин, Мөген-Бүренден Мугур-Сын кырын таварыштыр Алтайже ажар орукту кылыр дугайында айтырыгларны өөренип көрүп кээп чордум. Ол чорааш, аныяк малчыннарның аалынга база аалдап чораанымны дыңнаан, көрген, билир силер.

Эрткен чылын Наадымда болгаш кожууннуң тургустунганындан бээр 75 чыл оюнда 3 чаа дизель-генераторларны тургускаш, 945 киловатт электри күштерин ажыглалче кииргенивис-биле чырык чедишпезиниң талазы-биле эң-не чидиг айтырыгларның бирээзин шиитпирлээн бис. Ийи дугаар чидиг айтырыг дээрге - кадыр-берге арттар ажыр оруктар. Чоокта чаа база-ла бойдустуң хай-халавындан чирлип калган оруктарны септээр улуг ажылдарны кылып чоргусканывысты билир силер. Ам оларны дескилеп-таптаар ажылдарны чедир чоргузар бис. Акша-төгериктиң чедишпес берге байдалында турар-даа болзувусса, силерниң амыдыралыңарның кол аргыжар оруун үргүлчү доктаамал хайгааралда тудуп турар бис.

Бо чылдан эгелеп М-54 деп федералдыг чергезиниң улуг оруун Кызылдан - Шагаан-Арыг- Чадаана - Хандагайтыже угландырып алганывыс бистиң республикага дыка улуг чедиишкин болгаш тиилелге болду. Алды чыл ажыг кылып келген ажылывыстың көскү түңнели-дир. Бүгү Тываны дургаар эрткен оруувустуң деңнели мурнунда турганындан шуут өске апарган. Ам безин дыка хөй черлерни чаарттып кылып турарын силер боттарыңар көрүп, ол оруктап чоруп турар болгай силер. Силерниң орууңарның хөй кезии эки байдалдыг апаарга, узун орукка чарыыр үе-шактың чарыгдалы-даа, чүък сөөртүлгезиниң хөлезини кызырлыр. Ынчангаш, оруктар экижиир болза, бистиң экономиктиг сайзыралывыска дыка улуг идигни бээр дээрзинге бүзүреп турар бис.

Хүндүлүг чонум! Шак-ла мынчаар Тывавысты улам хөгжүдүп, өгбелеривистен дамчып келген төөгүвүстү камнап, ужур-чаңчылдарывысты ыдыктап сагып, аныяк өскеннерниң бот идепкейин деткип, кайгамчыктыг чараш бойдус-хүрээлеңивисти карак огу дег хумагалап, бот-боттарывысты хүндүлежип чоруп көрээлиңер! Ажыл-ижиңер бүдүнгүр болурун, амыдырал-чуртталгаңарга аас-кежикти, орук-сууруңар чогуп чоруурун, аал-ораныңарга өөрүшкү-маңнайны, кадык-сергек чорууруңарны, бүгүдеге чедиишкиннерни болгаш сайзыралды күзедим! “ Найыралдың Начыны” хүрежинге киржип келген мөгелерге арыг тиилелгелерни болгаш чараш хүрешти чонуңарга бараалгадып бээриңерни күзедим! База катап Мөңгүн-Тайганың Наадымы болгаш КУБ “Малчынның” 60 чыл болган улуг байырлалы-биле!

 

Депутаттар кожууннар Наадымнарынга киришкеннер - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываЭрткен неделяның төнчүзүнде Чаа-Хөл, Барыын-Хемчик, Бай-Тайга, Чеди-Хөл болгаш Тес-Хем кожууннарның Наадым байырлалдары болуп эрткен.
07.08.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываӨвүр кожууннуң Наадымы-биле Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Шолбан Валерьевичиниң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан өвүржүлерге Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң)
17.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Бөгүн, июль 16-да, Чөөн-Хемчик кожууннуң малчыннарының болгаш көдээ ишчилериниң байырлалы Наадымның болгаш делегей чергелиг “Үстүү-Хүрээ” дириг хөгжүм фестивалының түңнел кезээ тыва хүреш маргылдаазы Чадаана хоорайга болган.
17.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Как справиться с плохим настроением из-за проблем с внешностью? - Плюс ИнформМне 15 лет. В последнее время стала раздражительной, вспыльчивой. Комплексую из-за проблемной кожи, по этой причине могу не выходить на улицу несколько дней подряд.
25.02.2018 Плюс Информ
Госдума разрешила признавать должников по алиментам безвестно отсутствующими - Единая РоссияЭто позволит их детям получать пенсию по потере кормильца, пояснил глава профильного комитета Павел Крашенинников Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении проект закона о признании должников по алим
23.02.2018 Единая Россия
О роли мужчин в воспитании детей.  Мужской авторитет - Плюс ИнформМой сынишка в шестом классе вдруг попал в число неуспевающих по физкультуре.
23.02.2018 Плюс Информ
Реестр, подтверждающий освобождение от уплаты акциза, можно представлять в электронном виде - УФНС Республики ТываРеестр, подтверждающий освобождение от уплаты акциза, можно заполнить в бесплатном приложении «Налогоплательщик-ЮЛ» и отправить в налоговую инспекцию через оператора электронного документооборота.
23.02.2018 УФНС Республики Тыва
Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, вице-адмирал запаса С. Меняйло поздравил мужчин с 23 февраля - Правительство Республики Тыва"Уважаемые ветераны, дорогие боевые друзья! Сердечно поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!
22.02.2018 Правительство Республики Тыва
В минувшие сутки в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного  п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище",
24.02.2018 МВД Республики Тыва
Корыстно-насильственные преступления в связи с их большой общественной опасностью определяют общий облик всей преступности.
22.02.2018 МВД Республики Тыва
Подозреваемым в краже дорогостоящего телефона, принадлежащего  малолетней внучке заявительницы оказался несовершеннолетний житель г. Ак-Довурака.
22.02.2018 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Урок для бухгалтера В Туве суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании суммы ущерба, причиненного бывшим главным бухгалтером школы.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Отобрал телефон у подростка В полицию поселка Каа-Хем 13 декабря 2017 года обратилась 32-летняя жительница села Сукпак.
Плюс Информ
Изъят гашиш - Тувинская правда
Изъят гашиш
На стационарном посту «Шивилиг» 27 января инспекторами ДПС ОГИБДД пункта полиции № 7 Межмуниципального отдела МВД России «Кызылский» для проверки была остановлена автомашина марки «Мерседес-Бенц»,
Тувинская правда
Год начался продуктивно - Министерство культуры18 января в Новокузнецком художественном музее открылась выставка «Искусство Республики Тыва», составленная из живописных, скульптурных, камнерезных произведений тувинских мастеров кисти и резца.
24.02.2018 Министерство культуры
«Мы тогда выстояли. Мы всегда сможем выстоять» - Плюс ИнформПричина того, что мы все сейчас живем, только одна – наши предки на протяжении многих веков брали в руки оружие, чтобы защитить свою землю и свои семьи.
22.02.2018 Плюс Информ
Мостик единения - Тувинская правдаС давних времен женщины Тувы были искусными рукодельницами. Их много и в Бай-Тайгинском районе.
22.02.2018 Тувинская правда
Код сохранения - Тувинская правда
Код сохранения
В ТУВЕ ДАН СТАРТ ПРОЕКТУ «БИБЛИОГИД» Разработан проект по включению библиотечных учреждений республики в туристическую индустрию.
Тувинская правда
Дни науки. Итоги - Плюс Информ
Дни науки. Итоги
Для университета прошедший год был результативным по научным достижениям.
Плюс Информ
Не знает отдыха художник - Тувинская правда
Не знает отдыха художник
Год только начался, но в жизни Союза художников республики и Национального музея РТ уже произошло немало интересных и значимых событий.
Тувинская правда
В Бай-Тайгинском кожууне реализация проекта "Настоящая семья - это много дружных "Я" вступает в активную фазу - Министерство образования и науки  В проект включаются всё больше организаций, родительская общественность и разные структуры.
25.02.2018 Министерство образования и науки
Ледовая дружина в поддержку олимпийцев - Плюс ИнформДля спортсменов спорт — это жизнь. Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет вставлял российским олимпийцам палки в колеса, они все же поехали представлять нашу страну в южнокорейский Пхенчхан.
24.02.2018 Плюс Информ
Девушки! На ринг! - Плюс ИнформВ селе Бай-Тал Бай-Тайгинского района прошел межмуниципальный турнир по боксу, посвященный предстоящему Дню Защитника Отечества.
23.02.2018 Плюс Информ
Герои нашего времени - Плюс Информ
Герои нашего времени
Этот снимок сделан на одном из спортивных турниров в Красноярске. Наш известный каратист Чингиз Алиев, сопровождавший тувинских спортсменов на соревнования, действительно,
Плюс Информ
Движение вверх - Тувинская правда
Движение вверх
Одним из главных спортивных событий конца прошлого и начала нынешнего года стал выход кинокартины фильма «Движение вверх», посвященного баскетболу.
Тувинская правда
Студенческая лига стартовала - Плюс Информ
Студенческая лига стартовала
В канун Шагаа в Кызыле стартовала спартакиада «Студенческая лига - 2018» по баскетболу.
Плюс Информ
4131_9673026.jpg - ТувГУВ честь Дня защитника Отечества в Кызыле состоялась торжественная церемония возложения венков Мемориалу памяти павших воинов.Память тех, кто отдал жизнь служению Родине, почтили ветераны, представители органов власти,
23.02.2018 ТувГУ
Праздник сильных и мужественных людей - Тувинская правдаДорогие земляки! Уважаемые ветераны Вооруженных сил и военнослужащие! От всей души поздравляю вас с большим государственным праздником — Днем защитника Отечества!
22.02.2018 Тувинская правда
Виват, кадет! - Тувинская правдаВчера в Национальном театре прошёл третий республиканский кадетский бал, посвященный Дню защитника Отечества.
22.02.2018 Тувинская правда
В Кызыле прошел торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня на площади Победы состоялся торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества.
23.02.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
«Мы тогда выстояли. Мы всегда сможем выстоять» - Плюс ИнформПричина того, что мы все сейчас живем, только одна – наши предки на протяжении многих веков брали в руки оружие, чтобы защитить свою землю и свои семьи.
22.02.2018 Плюс Информ