Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар

Фото: www.khural.org

Июль айның 21-ниң хүнүнде Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадым байырлалы болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң 60 чыл болган оюн таварыштыр Мугур-Аксы суурга байырлыг хемчеглер болуп эрткен. 

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң ажылдакчыларынга байырлал-биле өг-бүлезинге аас-кежикти, ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзеп йөрээгеш, кылып чорудуп турар ажылдары-биле таныжып цехтерин эргип көрген.

Байырлалдың байырлыг кежээзинде мөңгүн-тайгажыларга спикер Кан-оол Тимурович Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан малчыннарның болгаш көдээ ишчилерниң байырлалы Наадым-биле болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң алдан чылдаан ою-биле байырын чедиргеш, Тыва Республиканың (парламентизиниң) Дээди Хуралының Хүндүлүг бижиктерин чедиишкинниг ажылдап чоруур малчыннарга тывыскан:

 

Хүндүлүг  мөңгүн-тайгажылар!

Тургустунганындан бээр алдан чыл болган оюн демдеглеп турар “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң эрес-шудургу ажылдакчылары!

Онза хүндүткелдиг күш-ажылдың хоочуннары!

Хүндүлүг кожууннуң удуртукчулары Александр Курбуевич биле Мерген Эрес-оолович!

Чөөн Сибирьде болгаш Тывада эң-не бедик, далай деңнелинден 3976 метр черде мөңге меңгилери чайыннаан Мөңгүн-Хайыраканның эдээн долгандыр малын малдап чурттап чоруур малчыннарның Наадым байырлалын кончуг бедик деңнелде, тура-соруктуг, хей-аъды бедик байдалда эрттирип турарыңар кончуг эки-дир. Тыва Республиканың Чазаа биле Дээди Хуралының мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден силерге изиг байырымны чедирип тур мен! Кожууннуң Наадымында чеди чүзүн малын малдап, ажы-төлүн,   үнген-кирген чонун аъшкарып-чемгерип, хепкерип чоруур малчыннарның алдар-ады диңмиттиг чаңгыланып турар кылдыр алгап-йөрээп ужурлуг бис. Наадымда күш-ажылдың шылгараңгай маадырларын улус-чон мурнунга үлегер-чижек кылдыр көргүзери кончуг чугула! Ынчангаш малчыннарга кожууннуң Наадымын таварыштыр изиг байырывысты шупту чедирип каалыңар, чонум!

Эрткен кыш бистерге улуг өөредиглиг болган дээрзин утпаалыңар. Барыын кожууннарга төөгүде туруп көрбээн,бир метрден бедик хар чагган, мал-маганны онча-менди кыш ажырары кончуг берге болганын көрүп билдивис. Ынчангаш бо чылын малга чем белеткээр ажылдарже улуг кичээнгейни угландырып турар бис. Силерни база байыр-наадым соонда, сиген кезилдезинче идепкейлиг кирериңерни кыйгырып тур мен. Улуг өгбелерниң чугаазы-биле сиген-ширбиил чок чер турбас дээр-ле болгай. Даглыг черниң улустары сигенни алаактардан кезип алгаш, ону долгап алгаш, ыяштарга дистиништир аскылап алыр. Чазын адырыптарга көк ол-ла хевээр болур. Эрткен кыжын малдың баш санының чидириглиг болганының кол-ла чылдагааны - мал чемин чедир белеткеп албаанындан болгаш ооң чедишпезинден болган.

Ылаңгыя силерге, кадыг-дошкун агаар-бойдустуг, сиген үнер шөлдер чок улуска, дыка берге дээрзин билир бис.  200-300 километр черлерден мал чеми дажыырга, кайы-хире улуг чарыгдалдар үнүп турар-дыр. Ынчангаш, бо чылын көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери, мал малдап чоруур малчыннар сиген болгаш мал чеми белеткээр ажылдарже онза кичээнгейни салыры кончуг чугула.

Бо чылын Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадымы КУБ “Малчынның” 60 чыл болган оюнга тураскааткан болганда, ооң төөгүзүнче хая көрнүп көрээлиңер. 1957 чылда Шуй болгаш Сталин аттыг колхозтарны каттыштыргаш, Каргының девискээринге “Малчын” колхозту тургусканындан тура төөгүзүнден эгелээш, амгы үеде Тондар Изольда Тырышовнаның удуртуп турары Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези юбилейлиг чылында эки көргүзүглер-биле, чаа балык болгаш эът болбаазырадыр цехтерни ажыдып, бүдүрүлгениң бүдүрүкчү күштерин улгаттырып тургаш, уткуп турары өөрүнчүг-дүр. 1990чылдарда “Малчын” совхозка шээр малдың саны 75 000 , чылгы мал 700 , сарлыктың саны 3 000 чедип турганын төөгүнүң сан-чурагайлары бадыткап турар. Ол чүл дээрге, бистер бо хүнде база ол көргүзүглерни чедип алыр сорулганы мурнувуска салган турар ужурлуг бис. Ынча хөй малды азырап, өстүрүп болур, одар-белчиири четчир дээрзин айтып турар.

Амгы үеде, бо чылдың июнь 1-ниң сан-чурагайлары-биле алырга, мыйыстыг бода малдың баъш саны 517 , эрткен чылга деңнээрге 102, 99 хуу өскен, шээр малдың баъш саны   24 муң 960 баш бо бүдүрүлгеде бар болуп турар. Чылгы малдың саны - 134 , эрткен чылдың деңнели-биле 107, 2 хуу немешкен. Бо көргүзүглерни алгаш көөрге, “Малчын” бүдүрүлгезиниң ажыл-ишчилери мал оолдаашкынын улуг чидириг-когарал чокка камгалап ап, эки түңнелдерни кызымаккай күш-ажылы-биле чедип алганын херечилеп турар. Бүгү Россия чергелиг уксаалыг малдарның көрүлде-мөөрейлеринге база доктаамал шаңнал-макталдыг черлерни ап чоруур бүдүрүлгениң ажылчыннарынга ам-даа улуг-улуг чедиишкиннерни чедип алырын күзеп каалыңар.

  Алдан чылдарның дургузунда ажылдап келген төөгүзүнде алдар-аттыг кижилер боттарының шылгараңгай күш-ажылы-биле күрүнениң улуг шаңнал-мактактарынга төлептиг үнелелди алганнар. Чамдыызын сактырга мындыг: Ада-чурттуң улуг дайынының үезинде фронтуга дыка хөй малын дузаламчы кылдыр белекке бергени дээш, Тыва Республиканың Ордени-биле шаңнаткан, алдарлыг малчын Кара-оол Хувутович Салчак , ТАР-ның Ордениниң эдилекчизи, “Саны-Мөге” деп шүлүглелдиң кол маадыры, дайын үезинде фронтуга “Кызыл коъш” дузаламчызын чедирип чораан делегацияның кежигүнү Саны-Шири Ооржак , Ленин Орденниң эдилекчизи, сарлык кадарыкчызы Михаил Көже, Кызыл Тук Орденниң эдилекчилери Очур Донгак, Очур Дастан , мурнакчы хойжулар Успун Донгак, Тейнин Дамдын, Комбу Иргит, Дагба Чочай-оол , ССРЭ-ниң Дээди Совединиң болгаш Тыва АССР-ниң депутаттары Борис Тейнин, Хүлер-оол Конгаржап, Биче-оол Донгак, Бичиш Донгак, Чечекмаа Мандыычы, Нина Чыжыр-оол болгаш өске-даа алдар-аттыг кижилерни улуг чоргаарал-биле төнчү чокка ажыл-агыйның адырлар аайы-биле адап-санап четпес бис. Кожууннуң болгаш колхоз-совхозунуң хөгжүлдези дээш кызыл дерин харам чокка сөңнеп чораан болгаш амгы үеде ажылдап чоруур өгбелеривиске, хүндүткелдиг хоочуннарывыска өөрүп четтиргенивисти илередип, оларга быжыг кадыкшылды күзеп каалыңар!

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Мөңгүн-Тайга кожуун чылдан чылче сайзырап турар дээрзи каракка-ла илдең-дир. Чоокта чаа келгеш, Барлыктың иштин өрү орук кылып болур аргазын, орук кыдыы-биле электри шугумун шөйерин, Мөген-Бүренден Мугур-Сын кырын таварыштыр Алтайже ажар орукту кылыр дугайында айтырыгларны өөренип көрүп кээп чордум. Ол чорааш, аныяк малчыннарның аалынга база аалдап чораанымны дыңнаан, көрген, билир силер.

Эрткен чылын Наадымда болгаш кожууннуң тургустунганындан бээр 75 чыл оюнда 3 чаа дизель-генераторларны тургускаш, 945 киловатт электри күштерин ажыглалче кииргенивис-биле чырык чедишпезиниң талазы-биле эң-не чидиг айтырыгларның бирээзин шиитпирлээн бис. Ийи дугаар чидиг айтырыг дээрге - кадыр-берге арттар ажыр оруктар. Чоокта чаа база-ла бойдустуң хай-халавындан чирлип калган оруктарны септээр улуг ажылдарны кылып чоргусканывысты билир силер. Ам оларны дескилеп-таптаар ажылдарны чедир чоргузар бис. Акша-төгериктиң чедишпес берге байдалында турар-даа болзувусса, силерниң амыдыралыңарның кол аргыжар оруун үргүлчү доктаамал хайгааралда тудуп турар бис.

Бо чылдан эгелеп М-54 деп федералдыг чергезиниң улуг оруун Кызылдан - Шагаан-Арыг- Чадаана - Хандагайтыже угландырып алганывыс бистиң республикага дыка улуг чедиишкин болгаш тиилелге болду. Алды чыл ажыг кылып келген ажылывыстың көскү түңнели-дир. Бүгү Тываны дургаар эрткен оруувустуң деңнели мурнунда турганындан шуут өске апарган. Ам безин дыка хөй черлерни чаарттып кылып турарын силер боттарыңар көрүп, ол оруктап чоруп турар болгай силер. Силерниң орууңарның хөй кезии эки байдалдыг апаарга, узун орукка чарыыр үе-шактың чарыгдалы-даа, чүък сөөртүлгезиниң хөлезини кызырлыр. Ынчангаш, оруктар экижиир болза, бистиң экономиктиг сайзыралывыска дыка улуг идигни бээр дээрзинге бүзүреп турар бис.

Хүндүлүг чонум! Шак-ла мынчаар Тывавысты улам хөгжүдүп, өгбелеривистен дамчып келген төөгүвүстү камнап, ужур-чаңчылдарывысты ыдыктап сагып, аныяк өскеннерниң бот идепкейин деткип, кайгамчыктыг чараш бойдус-хүрээлеңивисти карак огу дег хумагалап, бот-боттарывысты хүндүлежип чоруп көрээлиңер! Ажыл-ижиңер бүдүнгүр болурун, амыдырал-чуртталгаңарга аас-кежикти, орук-сууруңар чогуп чоруурун, аал-ораныңарга өөрүшкү-маңнайны, кадык-сергек чорууруңарны, бүгүдеге чедиишкиннерни болгаш сайзыралды күзедим! “ Найыралдың Начыны” хүрежинге киржип келген мөгелерге арыг тиилелгелерни болгаш чараш хүрешти чонуңарга бараалгадып бээриңерни күзедим! База катап Мөңгүн-Тайганың Наадымы болгаш КУБ “Малчынның” 60 чыл болган улуг байырлалы-биле!

 

 
По теме
Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Өвүр кожууннуң Наадымы-биле Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Шолбан Валерьевичиниң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан өвүржүлерге Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң)
17.07.2017
Бөгүн, июль 16-да, Чөөн-Хемчик кожууннуң малчыннарының болгаш көдээ ишчилериниң байырлалы Наадымның болгаш делегей чергелиг “Үстүү-Хүрээ” дириг хөгжүм фестивалының түңнел кезээ тыва хүреш маргылдаазы Чадаана хоорайга болган.
17.07.2017
 
С верховьев Улуг-О в Кызыл - Тувинская правда Спасатели Тувы вывезли из труднодоступной тайги земляка, которому стало плохо, и оказали первую помощь.
16.06.2018
Тувинские каникулы - Плюс Информ Еще не так давно жители России, когда речь заходила о нашей республике, путали Туву с Тулой.
16.06.2018
 
Криминал за неделю - Плюс Информ Пришло время платить В Туве по исковому заявлению прокурора местный житель через четыре года после незаконной рубки леса возместит государству причиненный ущерб.
16.06.2018 Плюс Информ
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Тыва рассмотрела апелляционную жалобу осужденного Оюна А. на приговор Каа-Хемского районного суда от 23 января 2018 года,
15.06.2018 Верховный Cуд
За гранью здравого смысла: бросал сына в стену, как мяч... В Республике Тыва местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего сына.
09.06.2018 Плюс Информ
Жестокое преступление, которое произошло 16 мая этого года в одном из сел Тувы, потрясло всю республику.
08.06.2018 Плюс Информ
Опасный горожанин В Республике Тыва выявлены еще два случая, когда подозреваемый в сексуальных домогательствах пытался увести двух девочек.
03.06.2018 Плюс Информ
Томские ученые создадут цифровую модель скифских курганов тувинской «Долины царей».
14.06.2018 Тувинская правда
Ежегодно 24 мая по всей стране широко отмечается День славянской письменности и культуры.
12.06.2018 Тувинская правда
С 22 по 24 июня в Кызыле пройдет седьмой по счету Международный этномузыкологический симпозиум «Хоомей» (назывался до этого «Хоомей — феномен культуры народов Центральной Азии»).
12.06.2018 Тувинская правда
Томск: бегут все! - Тувинская правда Тувинские спортсмены приняли участие в первом Международном легкоатлетическом марафоне, который 11 июня прошел в Томске и собрал, помимо спортсменов из РФ, атлетов из семи государств: Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии,
16.06.2018 Тувинская правда
«Степняки» из филармонии - Плюс Информ Музыканты Тувинской государственной филармонии имени Валерия Халилова удивили в очередной раз.
16.06.2018 Плюс Информ
Наша взяла! - Тувинская правда Участники Всеармейского этапа конкурса «Военное ралли-2018», который проходил в Туве, показали себя умелыми водителями, штурманами и стрелками.
14.06.2018 Тувинская правда
Глава Тувы привлек частный благотворительный фонд «Победа» к созданию системы медицинского сопровождения спортсменов.
14.06.2018 Тувинская правда
В Туве прокуратурой проверено соблюдение законодательства о физической культуре и спорте несовершеннолетних.
14.06.2018 Тувинская правда
Глава Тувы в условиях острой конкуренции с силовиками стал лучшим в стрельбе из табельного пистолета.
14.06.2018 Тувинская правда
Активисты ОНФ в Туве подвели предварительные итоги пятилетней деятельности регионального отделения в социальной сфере - Плюс Информ Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Тыва обсудили предварительные итоги работы за пятилетний период.
15.06.2018 Плюс Информ
Верховный шаман всея Руси - Тувинская правда В Кызыле прошел Международный шаманский съезд «Дух Медведя». Это религиозная организация «Адыг-Ээрен» — «Дух Медведя» постаралась.
16.06.2018 Тувинская правда
таблица.png - Правительство Республики Тыва Глава Тувы Шолбан Кара-оол 14 июня провел расширенное совещание в режиме видеоконференцсвязи с главными врачами республиканских медучреждений.
15.06.2018 Правительство Республики Тыва