Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар

Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: www.khural.org

Июль айның 21-ниң хүнүнде Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадым байырлалы болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң 60 чыл болган оюн таварыштыр Мугур-Аксы суурга байырлыг хемчеглер болуп эрткен. 

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң ажылдакчыларынга байырлал-биле өг-бүлезинге аас-кежикти, ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзеп йөрээгеш, кылып чорудуп турар ажылдары-биле таныжып цехтерин эргип көрген.

Байырлалдың байырлыг кежээзинде мөңгүн-тайгажыларга спикер Кан-оол Тимурович Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан малчыннарның болгаш көдээ ишчилерниң байырлалы Наадым-биле болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң алдан чылдаан ою-биле байырын чедиргеш, Тыва Республиканың (парламентизиниң) Дээди Хуралының Хүндүлүг бижиктерин чедиишкинниг ажылдап чоруур малчыннарга тывыскан:

 

Хүндүлүг  мөңгүн-тайгажылар!

Тургустунганындан бээр алдан чыл болган оюн демдеглеп турар “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң эрес-шудургу ажылдакчылары!

Онза хүндүткелдиг күш-ажылдың хоочуннары!

Хүндүлүг кожууннуң удуртукчулары Александр Курбуевич биле Мерген Эрес-оолович!

Чөөн Сибирьде болгаш Тывада эң-не бедик, далай деңнелинден 3976 метр черде мөңге меңгилери чайыннаан Мөңгүн-Хайыраканның эдээн долгандыр малын малдап чурттап чоруур малчыннарның Наадым байырлалын кончуг бедик деңнелде, тура-соруктуг, хей-аъды бедик байдалда эрттирип турарыңар кончуг эки-дир. Тыва Республиканың Чазаа биле Дээди Хуралының мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден силерге изиг байырымны чедирип тур мен! Кожууннуң Наадымында чеди чүзүн малын малдап, ажы-төлүн,   үнген-кирген чонун аъшкарып-чемгерип, хепкерип чоруур малчыннарның алдар-ады диңмиттиг чаңгыланып турар кылдыр алгап-йөрээп ужурлуг бис. Наадымда күш-ажылдың шылгараңгай маадырларын улус-чон мурнунга үлегер-чижек кылдыр көргүзери кончуг чугула! Ынчангаш малчыннарга кожууннуң Наадымын таварыштыр изиг байырывысты шупту чедирип каалыңар, чонум!

Эрткен кыш бистерге улуг өөредиглиг болган дээрзин утпаалыңар. Барыын кожууннарга төөгүде туруп көрбээн,бир метрден бедик хар чагган, мал-маганны онча-менди кыш ажырары кончуг берге болганын көрүп билдивис. Ынчангаш бо чылын малга чем белеткээр ажылдарже улуг кичээнгейни угландырып турар бис. Силерни база байыр-наадым соонда, сиген кезилдезинче идепкейлиг кирериңерни кыйгырып тур мен. Улуг өгбелерниң чугаазы-биле сиген-ширбиил чок чер турбас дээр-ле болгай. Даглыг черниң улустары сигенни алаактардан кезип алгаш, ону долгап алгаш, ыяштарга дистиништир аскылап алыр. Чазын адырыптарга көк ол-ла хевээр болур. Эрткен кыжын малдың баш санының чидириглиг болганының кол-ла чылдагааны - мал чемин чедир белеткеп албаанындан болгаш ооң чедишпезинден болган.

Ылаңгыя силерге, кадыг-дошкун агаар-бойдустуг, сиген үнер шөлдер чок улуска, дыка берге дээрзин билир бис.  200-300 километр черлерден мал чеми дажыырга, кайы-хире улуг чарыгдалдар үнүп турар-дыр. Ынчангаш, бо чылын көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери, мал малдап чоруур малчыннар сиген болгаш мал чеми белеткээр ажылдарже онза кичээнгейни салыры кончуг чугула.

Бо чылын Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадымы КУБ “Малчынның” 60 чыл болган оюнга тураскааткан болганда, ооң төөгүзүнче хая көрнүп көрээлиңер. 1957 чылда Шуй болгаш Сталин аттыг колхозтарны каттыштыргаш, Каргының девискээринге “Малчын” колхозту тургусканындан тура төөгүзүнден эгелээш, амгы үеде Тондар Изольда Тырышовнаның удуртуп турары Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези юбилейлиг чылында эки көргүзүглер-биле, чаа балык болгаш эът болбаазырадыр цехтерни ажыдып, бүдүрүлгениң бүдүрүкчү күштерин улгаттырып тургаш, уткуп турары өөрүнчүг-дүр. 1990чылдарда “Малчын” совхозка шээр малдың саны 75 000 , чылгы мал 700 , сарлыктың саны 3 000 чедип турганын төөгүнүң сан-чурагайлары бадыткап турар. Ол чүл дээрге, бистер бо хүнде база ол көргүзүглерни чедип алыр сорулганы мурнувуска салган турар ужурлуг бис. Ынча хөй малды азырап, өстүрүп болур, одар-белчиири четчир дээрзин айтып турар.

Амгы үеде, бо чылдың июнь 1-ниң сан-чурагайлары-биле алырга, мыйыстыг бода малдың баъш саны 517 , эрткен чылга деңнээрге 102, 99 хуу өскен, шээр малдың баъш саны   24 муң 960 баш бо бүдүрүлгеде бар болуп турар. Чылгы малдың саны - 134 , эрткен чылдың деңнели-биле 107, 2 хуу немешкен. Бо көргүзүглерни алгаш көөрге, “Малчын” бүдүрүлгезиниң ажыл-ишчилери мал оолдаашкынын улуг чидириг-когарал чокка камгалап ап, эки түңнелдерни кызымаккай күш-ажылы-биле чедип алганын херечилеп турар. Бүгү Россия чергелиг уксаалыг малдарның көрүлде-мөөрейлеринге база доктаамал шаңнал-макталдыг черлерни ап чоруур бүдүрүлгениң ажылчыннарынга ам-даа улуг-улуг чедиишкиннерни чедип алырын күзеп каалыңар.

  Алдан чылдарның дургузунда ажылдап келген төөгүзүнде алдар-аттыг кижилер боттарының шылгараңгай күш-ажылы-биле күрүнениң улуг шаңнал-мактактарынга төлептиг үнелелди алганнар. Чамдыызын сактырга мындыг: Ада-чурттуң улуг дайынының үезинде фронтуга дыка хөй малын дузаламчы кылдыр белекке бергени дээш, Тыва Республиканың Ордени-биле шаңнаткан, алдарлыг малчын Кара-оол Хувутович Салчак , ТАР-ның Ордениниң эдилекчизи, “Саны-Мөге” деп шүлүглелдиң кол маадыры, дайын үезинде фронтуга “Кызыл коъш” дузаламчызын чедирип чораан делегацияның кежигүнү Саны-Шири Ооржак , Ленин Орденниң эдилекчизи, сарлык кадарыкчызы Михаил Көже, Кызыл Тук Орденниң эдилекчилери Очур Донгак, Очур Дастан , мурнакчы хойжулар Успун Донгак, Тейнин Дамдын, Комбу Иргит, Дагба Чочай-оол , ССРЭ-ниң Дээди Совединиң болгаш Тыва АССР-ниң депутаттары Борис Тейнин, Хүлер-оол Конгаржап, Биче-оол Донгак, Бичиш Донгак, Чечекмаа Мандыычы, Нина Чыжыр-оол болгаш өске-даа алдар-аттыг кижилерни улуг чоргаарал-биле төнчү чокка ажыл-агыйның адырлар аайы-биле адап-санап четпес бис. Кожууннуң болгаш колхоз-совхозунуң хөгжүлдези дээш кызыл дерин харам чокка сөңнеп чораан болгаш амгы үеде ажылдап чоруур өгбелеривиске, хүндүткелдиг хоочуннарывыска өөрүп четтиргенивисти илередип, оларга быжыг кадыкшылды күзеп каалыңар!

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Мөңгүн-Тайга кожуун чылдан чылче сайзырап турар дээрзи каракка-ла илдең-дир. Чоокта чаа келгеш, Барлыктың иштин өрү орук кылып болур аргазын, орук кыдыы-биле электри шугумун шөйерин, Мөген-Бүренден Мугур-Сын кырын таварыштыр Алтайже ажар орукту кылыр дугайында айтырыгларны өөренип көрүп кээп чордум. Ол чорааш, аныяк малчыннарның аалынга база аалдап чораанымны дыңнаан, көрген, билир силер.

Эрткен чылын Наадымда болгаш кожууннуң тургустунганындан бээр 75 чыл оюнда 3 чаа дизель-генераторларны тургускаш, 945 киловатт электри күштерин ажыглалче кииргенивис-биле чырык чедишпезиниң талазы-биле эң-не чидиг айтырыгларның бирээзин шиитпирлээн бис. Ийи дугаар чидиг айтырыг дээрге - кадыр-берге арттар ажыр оруктар. Чоокта чаа база-ла бойдустуң хай-халавындан чирлип калган оруктарны септээр улуг ажылдарны кылып чоргусканывысты билир силер. Ам оларны дескилеп-таптаар ажылдарны чедир чоргузар бис. Акша-төгериктиң чедишпес берге байдалында турар-даа болзувусса, силерниң амыдыралыңарның кол аргыжар оруун үргүлчү доктаамал хайгааралда тудуп турар бис.

Бо чылдан эгелеп М-54 деп федералдыг чергезиниң улуг оруун Кызылдан - Шагаан-Арыг- Чадаана - Хандагайтыже угландырып алганывыс бистиң республикага дыка улуг чедиишкин болгаш тиилелге болду. Алды чыл ажыг кылып келген ажылывыстың көскү түңнели-дир. Бүгү Тываны дургаар эрткен оруувустуң деңнели мурнунда турганындан шуут өске апарган. Ам безин дыка хөй черлерни чаарттып кылып турарын силер боттарыңар көрүп, ол оруктап чоруп турар болгай силер. Силерниң орууңарның хөй кезии эки байдалдыг апаарга, узун орукка чарыыр үе-шактың чарыгдалы-даа, чүък сөөртүлгезиниң хөлезини кызырлыр. Ынчангаш, оруктар экижиир болза, бистиң экономиктиг сайзыралывыска дыка улуг идигни бээр дээрзинге бүзүреп турар бис.

Хүндүлүг чонум! Шак-ла мынчаар Тывавысты улам хөгжүдүп, өгбелеривистен дамчып келген төөгүвүстү камнап, ужур-чаңчылдарывысты ыдыктап сагып, аныяк өскеннерниң бот идепкейин деткип, кайгамчыктыг чараш бойдус-хүрээлеңивисти карак огу дег хумагалап, бот-боттарывысты хүндүлежип чоруп көрээлиңер! Ажыл-ижиңер бүдүнгүр болурун, амыдырал-чуртталгаңарга аас-кежикти, орук-сууруңар чогуп чоруурун, аал-ораныңарга өөрүшкү-маңнайны, кадык-сергек чорууруңарны, бүгүдеге чедиишкиннерни болгаш сайзыралды күзедим! “ Найыралдың Начыны” хүрежинге киржип келген мөгелерге арыг тиилелгелерни болгаш чараш хүрешти чонуңарга бараалгадып бээриңерни күзедим! База катап Мөңгүн-Тайганың Наадымы болгаш КУБ “Малчынның” 60 чыл болган улуг байырлалы-биле!

 

Депутаттар кожууннар Наадымнарынга киришкеннер - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываЭрткен неделяның төнчүзүнде Чаа-Хөл, Барыын-Хемчик, Бай-Тайга, Чеди-Хөл болгаш Тес-Хем кожууннарның Наадым байырлалдары болуп эрткен.
07.08.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываӨвүр кожууннуң Наадымы-биле Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Шолбан Валерьевичиниң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан өвүржүлерге Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң)
17.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Бөгүн, июль 16-да, Чөөн-Хемчик кожууннуң малчыннарының болгаш көдээ ишчилериниң байырлалы Наадымның болгаш делегей чергелиг “Үстүү-Хүрээ” дириг хөгжүм фестивалының түңнел кезээ тыва хүреш маргылдаазы Чадаана хоорайга болган.
17.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Что делать, если поступило штормовое предупреждение? - МЧС Республики ТываВетер делится на:  -слабый 5 м/с(3 балла)—листья и тонкие ветки деревьев непрерывно колышутся  -свежий 10 м/с(5 баллов)—вытягивает большие флаги, свистит в ушах  -крепкий 15 м/с(7 баллов)—гудят телеграфные провода,
21.08.2017 МЧС Республики Тыва
Парк, который родился - Плюс ИнформДа что же там с нашим парком происходит?! – в который раз задалась я вопросом, после очередных ностальгических сообщений в соцсетях.
20.08.2017 Плюс Информ
Коллектив школы № 12 включился в борьбу с бурьяном в Кызыле - ИА Тува-ОнлайнКоллектив школы № 12 во главе с директором Ларисой Шангыровной Куулар включилась в борьбу с бурьяном по обочинам кызылских улиц .
20.08.2017 ИА Тува-Онлайн
Парк, который родился - Плюс ИнформДа что же там с нашим парком происходит?! – в который раз задалась я вопросом, после очередных ностальгических сообщений в соцсетях.
20.08.2017 Плюс Информ
phoca thumb l dsc 0086 - ЗАГС11 августа в два часа дня на площади Арбата разместились мобильные площадки Министерства образования и науки РТ, Министерства труда и социальной политики РТ, Управления записи актов гражданского состояния РТ (Агентство),
18.08.2017 ЗАГС
________________________________thumb_main - Sibnovosti.ruВ Туве в результате ДТП погибли шесть человек, в том числе один ребенок, три человека пострадали.
21.08.2017 Sibnovosti.ru
077 - МВД Республики ТываСледователем следственного управления МВД по Республике Тыва по факту ДТП, произошедшего 20 августа недалеко от с. Усть-Элегест, возбуждено уголовное дело.
21.08.2017 МВД Республики Тыва
18 августа в 23 часа 25 минут оперативный дежурный отдельной роты ДПС Управления МВД России по г. Кызылу зарегистрировал сообщение о наезде на пешеходов на 3 километре автодороги «Кызыл – Эрзин».
21.08.2017 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждены скотокрады В ходе совместной работы сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ России по Туве пресекли противоправную деятельность жителей с. Саглы Овюрского района,
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Ребенка унесло течением На прошлой неделе, в четверг, в полицию Каа-Хемского района поступило сообщение об обнаружении в воде с признаками утопления тела 4-летнего ребенка из села Дерзиг-Аксы.
Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве - Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве
На шахте «Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы 5 августа произошло задымление, сообщили в управлении МЧС.
Плюс Информ
Историко-культурное наследие Центральной Азии - на международной конференции в Туве - ИА Тува-Онлайн24 августа в Центре тувинской культуры состоится Вторая научно-практическая конференция "Историко-культурное наследие народов Центральной Азии: перспективы развития и проблемы сохранения",
21.08.2017 ИА Тува-Онлайн
По идее Конгар-оола… - Тувинская правдаВ минувший четверг, 17 августа, закончились официальные мероприятия второго международного фестиваля «Хоомей в Центре Азии».
19.08.2017 Тувинская правда
Выступят военные оркестры - Тувинская правдаВ Кызыле 1 сентября, в День исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики, учрежденный указом главы республики в память о дне отправки Тувинского добровольческого кавалерийского эскадрона на фронт,
19.08.2017 Тувинская правда
Разнообразие культур - Тувинская правда
Разнообразие культур
Как и в первый раз, в 2015 году, второй международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии» стартовал под открытым небом у композиции «Царская охота» в Кызыле.
Тувинская правда
Великий шёлковый путь
Выставка из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника была открыта в День республики в Национальном музее.
Тувинская правда
Эх, самовары, прянички! - Тувинская правда
Эх, самовары, прянички!
Как любят поговаривать жители города мастеров: «Дай туляку кусок железа — он сотворит чудо».
Тувинская правда
В Туве побывал "Черный тигр" ММА Расул Мирзаев - ИА Тува-ОнлайнВот и прошел Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва Кочевников».
20.08.2017 ИА Тува-Онлайн
Страшновато лечь под штангу - Тувинская правдаВ минувшее воскресенье в честь Дня республики и Дня физкультурника на стадионе им.
19.08.2017 Тувинская правда
«По итогам XVII Всемирных игр полицейских и пожарных, проходивших в этом году в Лос-Анджелесе (США), представители сборной МВД России завоевали 206 медалей - 127 золотых, 45 серебряных и 34 бронзовые.
18.08.2017 МВД Республики Тыва
Праздник сильных людей - Тувинская правда
Праздник сильных людей
12 августа в республике отметили Всероссийский день физкультурника. Начало традиции положено в прошлом веке,
Тувинская правда
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
В Туве спасатели нашли трех заблудившихся женщин - МЧС Республики Тыва20 августа днем, в 10 км от станции «Тайга» в лесном массиве спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили заблудившихся накануне в лесу трех грибников-женщин.
21.08.2017 МЧС Республики Тыва
В целях снижения задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и обеспечения готовности организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к новому отопительному
21.08.2017 Единая Россия
Александр Черноусов: Кызыл готовится к Дню города - ИА Тува-ОнлайнГород Кызыл в этом году отметит свой 103-й день рождения. Празднования по случаю Дня города пройдут 9 сентября.
21.08.2017 ИА Тува-Онлайн
Глава Тувы выразил соболезнования родным и близким погибших в страшном ДТП - Правительство Республики ТываВечером, 20 августа, в районе шахты поселка Усть-Элегест столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ 21010 и 21014.
21.08.2017 Правительство Республики Тыва
В Туве в ДТП погибли шесть человек - ИА Тува-ОнлайнВ Кызылском районе Тувы неподалеку от села Усть-Элегеста вечером 20 августа произошла авария с участием автомобилей "Лада Приора" и ВАЗ-2109.
20.08.2017 ИА Тува-Онлайн