Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар

Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Мөңгүн-Тайга кожуунда байырлалдар - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: www.khural.org

Июль айның 21-ниң хүнүнде Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадым байырлалы болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң 60 чыл болган оюн таварыштыр Мугур-Аксы суурга байырлыг хемчеглер болуп эрткен. 

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң ажылдакчыларынга байырлал-биле өг-бүлезинге аас-кежикти, ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзеп йөрээгеш, кылып чорудуп турар ажылдары-биле таныжып цехтерин эргип көрген.

Байырлалдың байырлыг кежээзинде мөңгүн-тайгажыларга спикер Кан-оол Тимурович Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан малчыннарның болгаш көдээ ишчилерниң байырлалы Наадым-биле болгаш “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң алдан чылдаан ою-биле байырын чедиргеш, Тыва Республиканың (парламентизиниң) Дээди Хуралының Хүндүлүг бижиктерин чедиишкинниг ажылдап чоруур малчыннарга тывыскан:

 

Хүндүлүг  мөңгүн-тайгажылар!

Тургустунганындан бээр алдан чыл болган оюн демдеглеп турар “Малчын” аттыг Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң эрес-шудургу ажылдакчылары!

Онза хүндүткелдиг күш-ажылдың хоочуннары!

Хүндүлүг кожууннуң удуртукчулары Александр Курбуевич биле Мерген Эрес-оолович!

Чөөн Сибирьде болгаш Тывада эң-не бедик, далай деңнелинден 3976 метр черде мөңге меңгилери чайыннаан Мөңгүн-Хайыраканның эдээн долгандыр малын малдап чурттап чоруур малчыннарның Наадым байырлалын кончуг бедик деңнелде, тура-соруктуг, хей-аъды бедик байдалда эрттирип турарыңар кончуг эки-дир. Тыва Республиканың Чазаа биле Дээди Хуралының мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден силерге изиг байырымны чедирип тур мен! Кожууннуң Наадымында чеди чүзүн малын малдап, ажы-төлүн,   үнген-кирген чонун аъшкарып-чемгерип, хепкерип чоруур малчыннарның алдар-ады диңмиттиг чаңгыланып турар кылдыр алгап-йөрээп ужурлуг бис. Наадымда күш-ажылдың шылгараңгай маадырларын улус-чон мурнунга үлегер-чижек кылдыр көргүзери кончуг чугула! Ынчангаш малчыннарга кожууннуң Наадымын таварыштыр изиг байырывысты шупту чедирип каалыңар, чонум!

Эрткен кыш бистерге улуг өөредиглиг болган дээрзин утпаалыңар. Барыын кожууннарга төөгүде туруп көрбээн,бир метрден бедик хар чагган, мал-маганны онча-менди кыш ажырары кончуг берге болганын көрүп билдивис. Ынчангаш бо чылын малга чем белеткээр ажылдарже улуг кичээнгейни угландырып турар бис. Силерни база байыр-наадым соонда, сиген кезилдезинче идепкейлиг кирериңерни кыйгырып тур мен. Улуг өгбелерниң чугаазы-биле сиген-ширбиил чок чер турбас дээр-ле болгай. Даглыг черниң улустары сигенни алаактардан кезип алгаш, ону долгап алгаш, ыяштарга дистиништир аскылап алыр. Чазын адырыптарга көк ол-ла хевээр болур. Эрткен кыжын малдың баш санының чидириглиг болганының кол-ла чылдагааны - мал чемин чедир белеткеп албаанындан болгаш ооң чедишпезинден болган.

Ылаңгыя силерге, кадыг-дошкун агаар-бойдустуг, сиген үнер шөлдер чок улуска, дыка берге дээрзин билир бис.  200-300 километр черлерден мал чеми дажыырга, кайы-хире улуг чарыгдалдар үнүп турар-дыр. Ынчангаш, бо чылын көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери, мал малдап чоруур малчыннар сиген болгаш мал чеми белеткээр ажылдарже онза кичээнгейни салыры кончуг чугула.

Бо чылын Мөңгүн-Тайга кожууннуң Наадымы КУБ “Малчынның” 60 чыл болган оюнга тураскааткан болганда, ооң төөгүзүнче хая көрнүп көрээлиңер. 1957 чылда Шуй болгаш Сталин аттыг колхозтарны каттыштыргаш, Каргының девискээринге “Малчын” колхозту тургусканындан тура төөгүзүнден эгелээш, амгы үеде Тондар Изольда Тырышовнаның удуртуп турары Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези юбилейлиг чылында эки көргүзүглер-биле, чаа балык болгаш эът болбаазырадыр цехтерни ажыдып, бүдүрүлгениң бүдүрүкчү күштерин улгаттырып тургаш, уткуп турары өөрүнчүг-дүр. 1990чылдарда “Малчын” совхозка шээр малдың саны 75 000 , чылгы мал 700 , сарлыктың саны 3 000 чедип турганын төөгүнүң сан-чурагайлары бадыткап турар. Ол чүл дээрге, бистер бо хүнде база ол көргүзүглерни чедип алыр сорулганы мурнувуска салган турар ужурлуг бис. Ынча хөй малды азырап, өстүрүп болур, одар-белчиири четчир дээрзин айтып турар.

Амгы үеде, бо чылдың июнь 1-ниң сан-чурагайлары-биле алырга, мыйыстыг бода малдың баъш саны 517 , эрткен чылга деңнээрге 102, 99 хуу өскен, шээр малдың баъш саны   24 муң 960 баш бо бүдүрүлгеде бар болуп турар. Чылгы малдың саны - 134 , эрткен чылдың деңнели-биле 107, 2 хуу немешкен. Бо көргүзүглерни алгаш көөрге, “Малчын” бүдүрүлгезиниң ажыл-ишчилери мал оолдаашкынын улуг чидириг-когарал чокка камгалап ап, эки түңнелдерни кызымаккай күш-ажылы-биле чедип алганын херечилеп турар. Бүгү Россия чергелиг уксаалыг малдарның көрүлде-мөөрейлеринге база доктаамал шаңнал-макталдыг черлерни ап чоруур бүдүрүлгениң ажылчыннарынга ам-даа улуг-улуг чедиишкиннерни чедип алырын күзеп каалыңар.

  Алдан чылдарның дургузунда ажылдап келген төөгүзүнде алдар-аттыг кижилер боттарының шылгараңгай күш-ажылы-биле күрүнениң улуг шаңнал-мактактарынга төлептиг үнелелди алганнар. Чамдыызын сактырга мындыг: Ада-чурттуң улуг дайынының үезинде фронтуга дыка хөй малын дузаламчы кылдыр белекке бергени дээш, Тыва Республиканың Ордени-биле шаңнаткан, алдарлыг малчын Кара-оол Хувутович Салчак , ТАР-ның Ордениниң эдилекчизи, “Саны-Мөге” деп шүлүглелдиң кол маадыры, дайын үезинде фронтуга “Кызыл коъш” дузаламчызын чедирип чораан делегацияның кежигүнү Саны-Шири Ооржак , Ленин Орденниң эдилекчизи, сарлык кадарыкчызы Михаил Көже, Кызыл Тук Орденниң эдилекчилери Очур Донгак, Очур Дастан , мурнакчы хойжулар Успун Донгак, Тейнин Дамдын, Комбу Иргит, Дагба Чочай-оол , ССРЭ-ниң Дээди Совединиң болгаш Тыва АССР-ниң депутаттары Борис Тейнин, Хүлер-оол Конгаржап, Биче-оол Донгак, Бичиш Донгак, Чечекмаа Мандыычы, Нина Чыжыр-оол болгаш өске-даа алдар-аттыг кижилерни улуг чоргаарал-биле төнчү чокка ажыл-агыйның адырлар аайы-биле адап-санап четпес бис. Кожууннуң болгаш колхоз-совхозунуң хөгжүлдези дээш кызыл дерин харам чокка сөңнеп чораан болгаш амгы үеде ажылдап чоруур өгбелеривиске, хүндүткелдиг хоочуннарывыска өөрүп четтиргенивисти илередип, оларга быжыг кадыкшылды күзеп каалыңар!

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Мөңгүн-Тайга кожуун чылдан чылче сайзырап турар дээрзи каракка-ла илдең-дир. Чоокта чаа келгеш, Барлыктың иштин өрү орук кылып болур аргазын, орук кыдыы-биле электри шугумун шөйерин, Мөген-Бүренден Мугур-Сын кырын таварыштыр Алтайже ажар орукту кылыр дугайында айтырыгларны өөренип көрүп кээп чордум. Ол чорааш, аныяк малчыннарның аалынга база аалдап чораанымны дыңнаан, көрген, билир силер.

Эрткен чылын Наадымда болгаш кожууннуң тургустунганындан бээр 75 чыл оюнда 3 чаа дизель-генераторларны тургускаш, 945 киловатт электри күштерин ажыглалче кииргенивис-биле чырык чедишпезиниң талазы-биле эң-не чидиг айтырыгларның бирээзин шиитпирлээн бис. Ийи дугаар чидиг айтырыг дээрге - кадыр-берге арттар ажыр оруктар. Чоокта чаа база-ла бойдустуң хай-халавындан чирлип калган оруктарны септээр улуг ажылдарны кылып чоргусканывысты билир силер. Ам оларны дескилеп-таптаар ажылдарны чедир чоргузар бис. Акша-төгериктиң чедишпес берге байдалында турар-даа болзувусса, силерниң амыдыралыңарның кол аргыжар оруун үргүлчү доктаамал хайгааралда тудуп турар бис.

Бо чылдан эгелеп М-54 деп федералдыг чергезиниң улуг оруун Кызылдан - Шагаан-Арыг- Чадаана - Хандагайтыже угландырып алганывыс бистиң республикага дыка улуг чедиишкин болгаш тиилелге болду. Алды чыл ажыг кылып келген ажылывыстың көскү түңнели-дир. Бүгү Тываны дургаар эрткен оруувустуң деңнели мурнунда турганындан шуут өске апарган. Ам безин дыка хөй черлерни чаарттып кылып турарын силер боттарыңар көрүп, ол оруктап чоруп турар болгай силер. Силерниң орууңарның хөй кезии эки байдалдыг апаарга, узун орукка чарыыр үе-шактың чарыгдалы-даа, чүък сөөртүлгезиниң хөлезини кызырлыр. Ынчангаш, оруктар экижиир болза, бистиң экономиктиг сайзыралывыска дыка улуг идигни бээр дээрзинге бүзүреп турар бис.

Хүндүлүг чонум! Шак-ла мынчаар Тывавысты улам хөгжүдүп, өгбелеривистен дамчып келген төөгүвүстү камнап, ужур-чаңчылдарывысты ыдыктап сагып, аныяк өскеннерниң бот идепкейин деткип, кайгамчыктыг чараш бойдус-хүрээлеңивисти карак огу дег хумагалап, бот-боттарывысты хүндүлежип чоруп көрээлиңер! Ажыл-ижиңер бүдүнгүр болурун, амыдырал-чуртталгаңарга аас-кежикти, орук-сууруңар чогуп чоруурун, аал-ораныңарга өөрүшкү-маңнайны, кадык-сергек чорууруңарны, бүгүдеге чедиишкиннерни болгаш сайзыралды күзедим! “ Найыралдың Начыны” хүрежинге киржип келген мөгелерге арыг тиилелгелерни болгаш чараш хүрешти чонуңарга бараалгадып бээриңерни күзедим! База катап Мөңгүн-Тайганың Наадымы болгаш КУБ “Малчынның” 60 чыл болган улуг байырлалы-биле!

 

Депутаттар кожууннар Наадымнарынга киришкеннер - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываЭрткен неделяның төнчүзүнде Чаа-Хөл, Барыын-Хемчик, Бай-Тайга, Чеди-Хөл болгаш Тес-Хем кожууннарның Наадым байырлалдары болуп эрткен.
07.08.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Өвүр кожууннуң Наадымы-биле байыр чедириишкини - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываӨвүр кожууннуң Наадымы-биле Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Шолбан Валерьевичиниң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан өвүржүлерге Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң)
17.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Бөгүн, июль 16-да, Чөөн-Хемчик кожууннуң малчыннарының болгаш көдээ ишчилериниң байырлалы Наадымның болгаш делегей чергелиг “Үстүү-Хүрээ” дириг хөгжүм фестивалының түңнел кезээ тыва хүреш маргылдаазы Чадаана хоорайга болган.
17.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Онлайн-сервис МегаФон.ТВ шагнул с полки на потолок - Тувинская правдаКомпания «МегаФон» начала продажи портативных кино-проекторов CINEMOOD со встроенным онлайн-сервисом МегаФон.ТВ.
19.10.2017 Тувинская правда
В одной точке мира - Тувинская правдаСЕРГЕЙ ЛАВРОВ, БИТВА РОБОТОВ И ТУВИНСКАЯ ЮРТА В XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов участвует тувинская делегация.
19.10.2017 Тувинская правда
По нормам НК РФ, введенным Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ , налоговый орган не вправе отказать налогоплательщику в исправлении ошибки в поданной декларации, если ошибка была непреднамеренной.
19.10.2017 УФНС Республики Тыва
Все губернаторские проекты в Туве  направлены на развитие человека и семьи - Аржаан Кыргыс, Чемпион ММА - Правительство Республики ТываАржаан Кыргыс – Чемпион ММА, представитель спортивного сообщества РТ: - На сегодняшний день Шолбан Валерьевич Кара-оол является политиком федерального значения, и Тува как никогда ближе к федеральному центру.
18.10.2017 Правительство Республики Тыва
Сергей Лавров, битва роботов и тувинская юрта – в одной точке мира - Правительство Республики Тыва16 октября началась работа основных площадокXIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи.
18.10.2017 Правительство Республики Тыва
Тувинские энергетики борются с энерговорами новым способом - Администрация г.КызылПоймать энерговора тувинским энергетикам в ночное время суток теперь не составит труда.
19.10.2017 Администрация г.Кызыл
В августе текущего года в дежурную часть столичной полиции поступило заявление от 43-летнего жителя поселка Каа-Хем, который рассказал, что в возле первой остановки левобережного дачного общества  г. Кызыла, неизвестные,
19.10.2017 МВД Республики Тыва
17 октября в 09.38 ч. по местному времени в пункт связи Пожарно-спасательной части по охране Улуг-Хемского района поступило сообщение о том, что в городе Шагонар по улице Октябрьская произошёл пожар в частном магазине.
18.10.2017 МЧС Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
В ДТП погибли молодые люди В 7 часов 30 минут 8 октября в ГИБДД поступило сообщение о том, что в Кызыле на улице Салчака Токи, напротив дома №18, машина врезалась в дерево.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
  В Кызыле перевернулась маршрутная «ГАЗель» Около 16 часов, 28 сентября, на улице Кочетова, напротив дома № 99, произошло ДТП с участием двух транспортных средств.
Плюс Информ
Дети травятся алкоголем, получают ожоги, падают с лошадей... - Плюс Информ
Дети травятся алкоголем, получают ожоги, падают с лошадей...
Когда читаешь очередную сводку МВД Тувы, где речь идет об увеличении случаев травмирования детей, волей-неволей напрашивается мысль: да что происходит с родителями?
Плюс Информ
Поэт, писатель, композитор и отец - Тувинская правдаКогда-то этот «Пионерский марш» звучал на улицах Кызыла из всех громкоговорителей, а под мелодию и слова другой песни, название которой можно перевести как «Колыбельная», засыпали малыши Тувы.
19.10.2017 Тувинская правда
Буйство красок Ирины Чарковой - Тувинская правдаВ Кызыле прошло мероприятие, необычное для художественного мира Ту­вы, — выставка интерьерной живописи.
19.10.2017 Тувинская правда
Фото: ER.RU - Единая РоссияФото: ER.RU Средства будут направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Тувинского государственного театра кукол Соответствующее  распоряжение подписано 14 октября 2017 года  председателем П
18.10.2017 Единая Россия
Свет просвещения - Тувинская правда
Свет просвещения
Вот и дождались театралы Тувы долгожданного дня. После очередных «каникул» Национальный театр Тувы снова распахнул свои двери.
Тувинская правда
Праздник музыкального искусства - Тувинская правда
Праздник музыкального искусства
В актовом зале РООМХШИ им. Р. Д. Кенденбиля состоялась необычная, но интересная творческая встреча учащихся школы с членами Тувинского регионального отделения Союза композиторов России.
Тувинская правда
Оцените наш проект - Плюс Информ
Оцените наш проект
На минувшей неделе на базе Тувинского техникума предпринимательства прошло тестирование предпринимательских проектов, в котором приняли участие студенты 1-2 курсов техникума по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»,
Плюс Информ
Две бронзовые медали на Кубке Губернатора Ленинградской области завоевала 10-летняя шахматистка из Тувы Саюди Оюн - ИА Тува-ОнлайнВ г.Тосно Ленинградской области  с 8 по 15 октября прошли соревнования по шахматам на Кубок Губернатора Ленинградской области, в рамках которых состоялся последний этап детского Кубка России в этом году.
19.10.2017 ИА Тува-Онлайн
3393_1072172951.jpg - ТувГУВ Белгороде прошел IХ Всероссийский Фестиваль спорта среди вузов. Из 30 регионов России собрались сборные команды вузов по видам спорта: плавание, самбо, стритбол, шахматы, настольный теннис,
18.10.2017 ТувГУ
Первые — в волейболе - Тувинская правдаВ Москве на базе Дома спорта «Янтарь» состоялись финальные игры IV Спартакиады среди федеральных казенных учреждений, подведомственных Росавтодору.
17.10.2017 Тувинская правда
Призеры из Тувы
С 12 по 15 октября в городе-герое Смоленске, во Дворце спорта «Юбилейный», прошло первенство России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет.
Тувинская правда
Путевки на чемпионат России - Тувинская правда
Путевки на чемпионат России
В Агинске Забайкальского края состоялось первенство Сибирского федерального округа среди юношей 2002 — 2003 годов рождения по вольной борьбе.
Тувинская правда
Золотая перчатка Артыша - Тувинская правда
Золотая перчатка Артыша
Артыш Соян стал обладателем золотой медали на проходившем с 1 по 8 октября в городе Грозном XХVI Чемпионате России по боксу среди мужчин.
Тувинская правда
Информационный тур #инфосибирь2017 в Кызыле! - Министерство культурыСегодня второй день пребывания Межрегионального информационного тура #инфосибирь2017 в Туве.
19.10.2017 Министерство культуры
Тувинские энергетики борются с энерговорами новым способом - Администрация г.КызылПоймать энерговора тувинским энергетикам в ночное время суток теперь не составит труда.
19.10.2017 Администрация г.Кызыл
Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы - Министерство образования и наукиМинистерством образования и науки  реализуется государственная программа «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 7 апреля 2017 г. № 152).
19.10.2017 Министерство образования и науки
Приходите на благотворительный концерт - помогите тяжело заболевшей землячке - ИА Тува-ОнлайнСегодня, 19 октября, в 18:00 в Доме народного творчества состоится благотворительный концерт "Дари Добро!" , направленный на оказание материальной помощи заболевшей раком Куулар Азияне Алексеевне (28 лет).
19.10.2017 ИА Тува-Онлайн
Фото: ER.RU - Единая РоссияФото: ER.RU Средства будут направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Тувинского государственного театра кукол Соответствующее  распоряжение подписано 14 октября 2017 года  председателем П
18.10.2017 Единая Россия