Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

“Тыва дыл Хүнүн” байырлаанывыс азы «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктант түңнелдери

“Тыва дыл Хүнүн” байырлаанывыс азы «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктант түңнелдери - Новые исследования Тувы
Фото: www.tuva.asia

Лидия Ооржак, ТР-ның НШХИ-туң тыва филология лабораториязының методизи

Тыва Республикада бир дугаар эрткен «Тыва дыл Хүнүн» байырлаар ажыл-чорудулгаларның аразынга республиканың иштинге болгаш республикадан дашкаар тыва дылды билир чонга «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктантыны 2016 чылдың октябрь 30-де чонга бижиткен турган.   Диктантыны бижидериниң удуртулгазын ТР-ның өөредилге болгаш эртем  яамызының Күрүнениң бюджеттиг эртем албан чери «Национал школа хөгжүдер институт», ТР-ның Дээди Хуралының (Парламент) чанында Аныяктар Хуралы (Парламент), тыва дыл болгаш чогаал башкыларының Ассоциациязы алган. Диктантының онаалгаларын НШХИ-туң тыва филология лабораториязының ажылдакчылары кылган, онаалгаларның экспертизазын тыва дыл, литература эртеминге, Тываның төөгүзүнге, географтыг айтырыгларынга хамаарышкан тускай эртемниглер эрттирген болгаш, эдилге-чазалганы, сүмелерни берген. Диктант дугайында медээни чонга таныштырып чедирерин кожууннарның тыва дыл, чогаал башкылары баш бурунгаар кылып, "Тыва дыл Хүнүнге” байырымныг, харыысалгалыг шинчини кииргеннер. КТРК "Тыва” байырлал бетинде дорт эфирни организастап, тыва дылды өөренириниң, салгалдарга арттырып бээриниң чугулазын көдүрген. ТР-ның Дээди Хуралының (Парламент) чанында Аныяктар  Хуралының (Парламент) кежигүннери кожууннарның администрациялары, сумуларның удуртулгалары-биле дорт харылзааны тудуп, Тывада бир дугаар эртип турар улуг байырлалдың эрттиринге таарымчалыг байдалдарны тургускан. Диктантының чон аразынга чорутканының кол сорулгазы республиканың чонунуң төрээн дылынга хумагалыг чоруурун чедип алыры, ону салгалдарга арттырарының таарымчалыг аргаларын тургузарының айтырыгларын көдүрери; Тыва Республиканың географтыг байдалын, төөгүзүн, культуразын, чоннуң ажыл-амыдыралын өөрениринге сонуургалды бедидери; республиканың чонунуң тыва дыл, чогаал, төөгү талазы-биле билииниң деңнелин тодарадыры турган.   Диктантыны бижииринге 17 кожуун болгаш Ак-Довурак, Кызыл хоорайдан база  Интернет четкизин ажыглап 3106 чон киришкен. Кожууннарга  – 2282, Ак-Довурак хоорайга – 174, Кызыл хоорайга –  562, интернет четкизинче кирип бижээннерниң саны 88 болган.   Ниитизи-биле шын харыылаан баллдар болгаш киржикчилерниң хар-назынын барымдаалап, түңнелди үндүрерге, мындыг сан-чурагай үнүп кээр болду:
Шуптузун шын харыылаан киржикчи 80 балл алыр ужурлуг.

Эрткен чери

Киржикчилер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1.

Кожууннар, Ак-Довурак, Кызыл хоорай

3018

881

808

519

100

 
3018 киржикчиниң 2304 кижи онаалгаларның чартыын күүсеткен, а тергииннерниң саны 100 болган.
Киржикчилерниң хар-назыны.

Эрткен чери

Киржикчилер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1.

Кожууннар, Ак-Довурак, Кызыл хоорай

3018

241

1302

941

118


Диктантының түңнелдеринден алгаш көөрге, бөдүүн ажылдакчылардан эгелээш, улуг эрге дужаалда ажылдап чоруур удуртукчуларга чедир тыва дылды школа назыны четпээн назылыг уруглар албан черлеринден, школа, ортумак, дээди өөредилге черлеринге чедир өөредиририниң чугулазын илереткен.   Ак-Довурак хоорайның 5 (даг техникуму болгаш 4 школа), Кызыл хоорайның 25 шөлдеринге (9, 3, 2, 11, 7, 5, 14, 15 дугаарлыг школалар, "Аныяк”, Н.К. Крупская, К. Чуковский аттыг база караа көрбестер ниитилелиниң библиотекалары, ТКУ, ТР-ның Аныяктар яамызы, Кызыл хоорайның өөредилге департаментизи, Кызыл хоорайның культура департаментизи, Арт-төп "Найысылал”, ТР-ның Дээди Хуралы, Культура яамызы, ТР-ның Алдан-Маадыр аттыг национал Музейи, Кызыл хоорайда кеш аарыгларының эмнелгези, РФ-ның социал камгаладылга фондузунуң ТР-да регионалдыг салбыры, ТР-ның КТРК "Тыва”, уруглар болгаш өг-бүле камгалалының төвү, ТР-ң девискээринге хамааты камгалал, чурттакчы чонну база девискээрни онза байдалдардан болгаш сугларга камгалаар ажыл-чорудулганы хандырар талазы-биле агентилели, тыва культура төвү) 562 киржикчилер бодунуң билиин шылгап келгеннер.   «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктантыны бижииринге Тыва Республиканың 17 кожууннарының чону киришкен.   Бай-Тайга кожуунга 6 шөл (Хемчик, Кара-Хөл, Кызыл-Даг, Шуй, Тээли), Барыын- Хемчик кожуунга – 3 (Кызыл-Мажалык, Дөң-Терезин, Хөнделең), Мөнгүн-Тайга кожуунга – 3 (Мугур-Аксы №1, №2 школалары, Мөген-Бүрен), Чөөн-Хемчик кожуунга 1 шөл (Хайыракан), Сүт-Хөл кожуунга – 4 (Ак-Даш, Суг-Аксы, Ишкин, Бора-Тайга), Өвүр кожуунга – 5 (Дус-Даг, Солчур, Ак-Чыраа, Солчур, кожуун чагыргазы),  Чаа-Хөл кожуунга – 1 (Чаа-Хөл), Улуг-Хем кожуунга – 6 (Арыскан, Шагаан-Арыг №1, №2 школалары, Торгалыг, Ийи-Тал, эдип-чазаар колония), Таңды кожуунга – 10 (Бай-Хаак, Кызыл-Арыг, Усть-Хадың, Успенка, Балгазын, Межегей, Кочетово, Бай-Хаак, Сосновка, кожуун чагыргазы), Тес-Хем кожуунга – 5 (Самагалтай №1, №2 школалары, Ак-Эрик, Шуурмак, О-Шынаа), Эрзин кожуунга – 1 (Эрзин), Тере-Хөл кожуунга – 1 (Кунгуртуг), Тожу кожуунга – 3 (Ий, Адыр-Кежиг, Тоора-Хем), Каа-Хем кожуунга – 6 (Суг-Бажы, Бүрен-Бай-Хаак, Дерзиг-Аксы, Бояровка, Бүрен-Хем, Кундустуг), Кызыл кожуунга – 3 (Сукпак, Шамбалыг, Ээрбек), Пии-Хем кожуунга – 6 (Туран №1, №2 школалары, Аржаан, Хадың, Сушь, Сесерлиг), Чеди-Хөл кожуунга – 1 шөлдер ажылдаан.   Ам адаанда таблицаларда диктантының ниити түңнелдеринге хамаарыштыр сан-чурагайны киирдивис. Диктантының киржикчизи шупту айтырыгларны шын харыылаанының түңнелинде, 80 балл алыр ужурлуг. 40 баллдан азы ниити харыының чартыын алганындан өрү харыыларга даянып, кожуун бүрүзүн аңгылап көөрге, түңнел мындыг болган.

Кожуун

Киришкеннер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1

Бай-Тайга

167

41

56

44

2

2

Барыын-Хемчик кожуун

153

54

43

12

3

3

Чөөн-Хемчик кожуун

55

15

14

12

1

4

Монгун-Тайга кожуун

155

52

40

27

9

5

Өвур кожуун

166

56

40

13

2

6

Сүт-Хөл кожуун

111

28

42

17

1

7

Чаа-Хөл кожуун

70

28

12

12

2

8

Улуг-Хем кожуун

126

16

25

51

11

9

Таңды кожуун

178

47

42

46

7

10

Чеди-Хөл кожуун

110

43

2

-

-

11

Эрзин кожуун

39

16

6

3

1

12

Тес-Хем кожуун

149

29

55

39

3

13

Кызыл кожуун

69

17

22

19

6

14

Тере-Хөл кожуун

31

7

13

5

-

15

Тожу кожуун

125

43

43

20

3

16

Каа-Хем кожуун

104

28

33

19

3

17

Пии-Хем кожуун

337

91

114

42

21

 

Ак-Довурак хоорай

174

63

61

28

-

 

Кызыл хоорай

562

157

175

110

25

  Ниитизи-болган:

Эрткен чери

Киржикчилер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1.

Кожууннар

2282

611

572

381

75

2.

Ак-Довурак

174

63

61

28

-

3.

Кызыл

562

157

175

110

25


Киржикчилерниң хар-назынын барымдаалап көөрге, мындыг түңнел үнүп келген.

Кожуун

Киришкеннер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1

Бай-Тайга

117

0

76

64

1

2

Барыын-Хемчик кожуун

153

3

75

65

3

3

Чөөн-Хемчик кожуун

55

3

31

15

3

4

Монгун-Тайга кожуун

155

0

65

30

5

5

Өвур кожуун

166

5

60

77

0

6

Сүт-Хөл кожуун

111

17

42

47

5

7

Чаа-Хөл кожуун

70

0

18

14

2

8

Улуг-Хем кожуун

126

0

66

47

2

9

Таңды кожуун

178

4

86

66

9

10

Чеди-Хөл кожуун

110

1

64

40

5

11

Эрзин кожуун

39

0

21

9

3

12

Тес-Хем кожуун

149

5

63

65

2

13

Кызыл кожуун

69

8

29

31

0

14

Тере-Хөл кожуун

31

9

9

12

2

15

Тожу кожуун

125

4

78

36

0

16

Каа-Хем кожуун

104

13

47

28

6

17

Пии-Хем кожуун

337

55

144

99

13

 

Ак-Довурак хоорай

174

25

80

48

21

 

Кызыл хоорай

562

32

248

148

36

 

 

Ниитизи-биле:


Эрткен чери

Киржикчилер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1.

Кожууннар

2282

184

974

745

61

2.

Ак-Довурак

174

25

80

48

21

 

Кызыл

562

32

248

148

36

 

 

Ниити түңнелди кылып турар коммисия кежигүннери онаалгаларның күүселдезиниң шынарын дараазында деңнел-биле үндүргеш, тергииннерге хүндүлүг бижиктерни байырлыг байдалда тыпсыр деп түңнээн: 76-80 – шыырак деңнел, 75-70 – шору деңнел, 71– 65 ортумак деңнел.


Эрткен чери

Киржикчилер

76-80 балл

75-71 балл

70 – 66 балл

1.

Кожууннар

2282

4

39

123

2.

Ак-Довурак

174

-

-

7

3.

Кызыл

562

19

13

47


Онаалгаларны кылып тура, киржикчилер аразындан ат, фамилиязын, хар-назынын айытпаан болганы-биле саннарда карышкактар болу бээриниң магадылалы барын дыңнадып каалы.   Тыва төөгүзүнде бир дугаар улуг шимчээшкинни эгезинден төнчүзүнге чедир кады демнежип ажылдаан эш-өөрге база катап өөрүп четтиргенивисти илереттивис.
4261_937169104.jpg - ТувГУТувинский государственный университет принял участие в патриотическом концерте «Крымская весна», посвященному Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
18.03.2018 ТувГУ
4252_1712494879.jpg - ТувГУ16 марта стало днем рождения в Туве новой молодежной республиканской Лиги КВН.
17.03.2018 ТувГУ
Учитель — профессия настоящих мужчин - Тувинская правдаНет никакого сомнения в том, что в современном мире учитель, педагог — профессия мужская.
17.03.2018 Тувинская правда
Особая профессия - Тувинская правдаУважительно, по имени-отчеству, эту солнечную девушку с ясными голубыми глазами стали называть, едва ей минул 21 год.
17.03.2018 Тувинская правда
Прославляя Тоджу… - Тувинская правдаВ Тоора-Хеме два дня, 2–3 марта, проходила республиканская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию тувинца-тоджинца Леонида Чадамба, на которую съехались учителя из всех районов республики.
17.03.2018 Тувинская правда
Республиканское родительское собрание для родителей 9 классов - Министерство образования и науки15 марта в 17.00 часов состоялось республиканское собрание для родителей (законных представителей) 9 классов по подготовке к государственным экзаменам 2018 года.
16.03.2018 Министерство образования и науки
Информация о проведении республиканского конкурса «Мой Кызыл», посвященного Году добровольца (волонтера) - Министерство образования и наукиСогласно плану Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования» 15 марта 2018 года проведен республиканский
16.03.2018 Министерство образования и науки
4238_1832739668.jpg - ТувГУАяжы Хомушку - студент 2 курса физико-математического факультета, участник команды ТувГУ в X Всероссийском фестивале «РобоФест-2018».
16.03.2018 ТувГУ
4240_1629933129.jpg - ТувГУСтуденты Тувинского государственного университета будут работать в качестве  общественных наблюдателей на ОГЭ и ЕГЭ.
16.03.2018 ТувГУ
Информация об итогах открытого республиканского соревнования по робототехнике - Министерство образования и науки15 марта 2018 года  Государственным бюджетным образовательным  учреждением дополнительного образования «Республики Тыва Республиканский центр развития дополнительного образования» Министерства образования и науки республ
15.03.2018 Министерство образования и науки
4261_937169104.jpg - ТувГУТувинский государственный университет принял участие в патриотическом концерте «Крымская весна», посвященному Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
18.03.2018 ТувГУ
Прославляя Тоджу… - Тувинская правдаВ Тоора-Хеме два дня, 2–3 марта, проходила республиканская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию тувинца-тоджинца Леонида Чадамба, на которую съехались учителя из всех районов республики.
17.03.2018 Тувинская правда
Особая профессия - Тувинская правдаУважительно, по имени-отчеству, эту солнечную девушку с ясными голубыми глазами стали называть, едва ей минул 21 год.
17.03.2018 Тувинская правда
Учитель — профессия настоящих мужчин - Тувинская правда
Учитель — профессия настоящих мужчин
Нет никакого сомнения в том, что в современном мире учитель, педагог — профессия мужская.
Тувинская правда
С наградами — из Абакана - Тувинская правда
С наградами — из Абакана
Лауреатами вернулись учащиеся Республиканской школы искусств с IV Межрегиональной музыкально-теоретической олимпиады для учащихся ДШИ и средних профессиональных учебных заведений, которая недавно прошла в столице Хакасии,
Тувинская правда
Учитель с добрым сердцем и отзывчивой душой - Тувинская правда
Учитель с добрым сердцем и отзывчивой душой
«Скорбит вся Тува... Сегодня же позвонил наш Старший и попросил передать слова сочувствия и скорби от Сергея Кужугетовича Шойгу», — написал в своем блоге глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Тувинская правда
В Управление МВД России по г. Кызылу 14 марта поступило заявление об угоне автомашины.
18.03.2018 МВД Республики Тыва
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ЗАШИТЫЕ В МЕШКИ С МУКОЙ, БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ СОТРУДНИКАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ - УФСИНВ учреждениях УФСИН России по Республике Тыва  проводится значительный объем работы по предотвращению доставки запрещенных предметов и веществ в места лишения свободы.
17.03.2018 УФСИН
Приговором Верховного суда Республики Тыва с участием коллегии присяжных заседателей житель села Ырбан Тоджинского района Айдын Ак признан виновным в покушении на убийство и в умышленном причинении смерти лицу общеопасны
16.03.2018 Прокуратура Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
«Бытовуха» Дознавателем полиции Тоджинского района возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.
Плюс Информ
Криминальные письма - Тувинская правда
Криминальные письма
Кызылский городской суд признал виновным Александра Наземцева в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.
Тувинская правда
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Дело об убийстве семьи в Ак–Довураке передано в суд Две местные жительницы, молодые женщины, предстанут перед судом за совершение убийства супружеской пары и двух малолетних детей.
Плюс Информ
Королевский гобой - Тувинская правдаЛюбители классической музыки в Кызыле редко радуются встречам с музыкантами, пропагандирующими вечное Искусство.
17.03.2018 Тувинская правда
«Тувинец душой», заслуженный артист РТ Шон Куирк сегодня отмечает 40-летие - Министерство культурыВлюбившись в тувинскую традиционную музыку, он легко освоил сначала тувинский язык, затем игру на музыкальных инструментах и само горловое пение хөөмей.
17.03.2018 Министерство культуры
ezGvn0hYWCM.jpg - Новые исследования ТувыПо инф. пресс-службы Правительства РТ   Презентация книги «Создатели Советской Тувы.
17.03.2018 Новые исследования Тувы
Фотографии смерти - Плюс Информ
Фотографии смерти
Наверное, практически каждый видел, что в старых альбомах у многих есть фотографии с похорон.
Плюс Информ
У романса есть только одна тема – это любовь - Плюс Информ
У романса есть только одна тема – это любовь
Романс – это такой странный жанр. Просто любовь – и все. Классические образцы написаны сто и больше лет назад.
Плюс Информ
Вопросы священнику - Плюс Информ
Вопросы священнику
Если есть Бог, то почему в мире есть зло, несправедливость, страдания? Некоторые люди говорят, что Бога нет, потому что в мире много зла и несправедливости.
Плюс Информ
По системе коэффициентов - Тувинская правдаВ шахматном клубе ТувГУ «Гроссмейстер» прошел чемпионат Республики Тыва среди мужчин и женщин по шахматам.
17.03.2018 Тувинская правда
И творческие, и ловкие - Тувинская правда3 марта в Национальном парке культуры и отдыха Республики Тыва было «очень жарко», страсти кипели, участники корпели, а болельщики болели.
17.03.2018 Тувинская правда
4242_1641602677.jpg - ТувГУВнутривузовское соревнование по плаванию среди студентов всех факультетов Тувинского государственного университета прошло 15 марта.
16.03.2018 ТувГУ
Вольным стилем, брассом и баттерфляй - Плюс Информ
Вольным стилем, брассом и баттерфляй
В Туве впервые прошло республиканское лично-командное первенство по плаванию среди детей.
Плюс Информ
Играют женщины - Тувинская правда
Играют женщины
В спортивном зале Республиканского медицинского колледжа прошло открытое первенство г. Кызыла по настольному теннису среди женщин, посвященное празднованию 8 марта.
Тувинская правда
Успех юниоров Тувы - Тувинская правда
Успех юниоров Тувы
23 — 25 февраля в г. Назарово Красноярского края проводилось первенство Сибирского федерального округа среди юниоров до 21 года.
Тувинская правда
Верховный Хурал проголосовал на выборах Президента Российской Федерации - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва и сотрудники Аппарата регионального парламента проявили высокую гражданскую активность и, практически сразу после открытия избирательных участков,
18.03.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
На границе России и Монголии в  селе Хандагайты (Тува) активно проходит голосование за Президента РФ - Правительство Республики ТываЖители Овюрского района Тувы с самого утра занимают очередь, чтобы стать первыми проголосовавшими.
18.03.2018 Правительство Республики Тыва
В Туве дан старт Году добровольца - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва16 марта в Доме народного творчества состоялся Форум волонтеров, собравший молодежь со всей республики.
18.03.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
В Туве на каждом избирательном участке дежурят сотрудники МЧС - МЧС Республики ТываСегодня в день выборов Президента РФ, 18 марта, на всех избирательных участках Тувы организовано дежурство личного состава Главного управления МЧС России по Республике Тыва и сотрудников Федеральной противопожарной службы.
18.03.2018 МЧС Республики Тыва
«Тувинец душой», заслуженный артист РТ Шон Куирк сегодня отмечает 40-летие - Министерство культурыВлюбившись в тувинскую традиционную музыку, он легко освоил сначала тувинский язык, затем игру на музыкальных инструментах и само горловое пение хөөмей.
17.03.2018 Министерство культуры