Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

“Тыва дыл Хүнүн” байырлаанывыс азы «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктант түңнелдери

“Тыва дыл Хүнүн” байырлаанывыс азы «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктант түңнелдери - Новые исследования Тувы
Фото: www.tuva.asia

Лидия Ооржак, ТР-ның НШХИ-туң тыва филология лабораториязының методизи

Тыва Республикада бир дугаар эрткен «Тыва дыл Хүнүн» байырлаар ажыл-чорудулгаларның аразынга республиканың иштинге болгаш республикадан дашкаар тыва дылды билир чонга «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктантыны 2016 чылдың октябрь 30-де чонга бижиткен турган.   Диктантыны бижидериниң удуртулгазын ТР-ның өөредилге болгаш эртем  яамызының Күрүнениң бюджеттиг эртем албан чери «Национал школа хөгжүдер институт», ТР-ның Дээди Хуралының (Парламент) чанында Аныяктар Хуралы (Парламент), тыва дыл болгаш чогаал башкыларының Ассоциациязы алган. Диктантының онаалгаларын НШХИ-туң тыва филология лабораториязының ажылдакчылары кылган, онаалгаларның экспертизазын тыва дыл, литература эртеминге, Тываның төөгүзүнге, географтыг айтырыгларынга хамаарышкан тускай эртемниглер эрттирген болгаш, эдилге-чазалганы, сүмелерни берген. Диктант дугайында медээни чонга таныштырып чедирерин кожууннарның тыва дыл, чогаал башкылары баш бурунгаар кылып, "Тыва дыл Хүнүнге” байырымныг, харыысалгалыг шинчини кииргеннер. КТРК "Тыва” байырлал бетинде дорт эфирни организастап, тыва дылды өөренириниң, салгалдарга арттырып бээриниң чугулазын көдүрген. ТР-ның Дээди Хуралының (Парламент) чанында Аныяктар  Хуралының (Парламент) кежигүннери кожууннарның администрациялары, сумуларның удуртулгалары-биле дорт харылзааны тудуп, Тывада бир дугаар эртип турар улуг байырлалдың эрттиринге таарымчалыг байдалдарны тургускан. Диктантының чон аразынга чорутканының кол сорулгазы республиканың чонунуң төрээн дылынга хумагалыг чоруурун чедип алыры, ону салгалдарга арттырарының таарымчалыг аргаларын тургузарының айтырыгларын көдүрери; Тыва Республиканың географтыг байдалын, төөгүзүн, культуразын, чоннуң ажыл-амыдыралын өөрениринге сонуургалды бедидери; республиканың чонунуң тыва дыл, чогаал, төөгү талазы-биле билииниң деңнелин тодарадыры турган.   Диктантыны бижииринге 17 кожуун болгаш Ак-Довурак, Кызыл хоорайдан база  Интернет четкизин ажыглап 3106 чон киришкен. Кожууннарга  – 2282, Ак-Довурак хоорайга – 174, Кызыл хоорайга –  562, интернет четкизинче кирип бижээннерниң саны 88 болган.   Ниитизи-биле шын харыылаан баллдар болгаш киржикчилерниң хар-назынын барымдаалап, түңнелди үндүрерге, мындыг сан-чурагай үнүп кээр болду:
Шуптузун шын харыылаан киржикчи 80 балл алыр ужурлуг.

Эрткен чери

Киржикчилер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1.

Кожууннар, Ак-Довурак, Кызыл хоорай

3018

881

808

519

100

 
3018 киржикчиниң 2304 кижи онаалгаларның чартыын күүсеткен, а тергииннерниң саны 100 болган.
Киржикчилерниң хар-назыны.

Эрткен чери

Киржикчилер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1.

Кожууннар, Ак-Довурак, Кызыл хоорай

3018

241

1302

941

118


Диктантының түңнелдеринден алгаш көөрге, бөдүүн ажылдакчылардан эгелээш, улуг эрге дужаалда ажылдап чоруур удуртукчуларга чедир тыва дылды школа назыны четпээн назылыг уруглар албан черлеринден, школа, ортумак, дээди өөредилге черлеринге чедир өөредиририниң чугулазын илереткен.   Ак-Довурак хоорайның 5 (даг техникуму болгаш 4 школа), Кызыл хоорайның 25 шөлдеринге (9, 3, 2, 11, 7, 5, 14, 15 дугаарлыг школалар, "Аныяк”, Н.К. Крупская, К. Чуковский аттыг база караа көрбестер ниитилелиниң библиотекалары, ТКУ, ТР-ның Аныяктар яамызы, Кызыл хоорайның өөредилге департаментизи, Кызыл хоорайның культура департаментизи, Арт-төп "Найысылал”, ТР-ның Дээди Хуралы, Культура яамызы, ТР-ның Алдан-Маадыр аттыг национал Музейи, Кызыл хоорайда кеш аарыгларының эмнелгези, РФ-ның социал камгаладылга фондузунуң ТР-да регионалдыг салбыры, ТР-ның КТРК "Тыва”, уруглар болгаш өг-бүле камгалалының төвү, ТР-ң девискээринге хамааты камгалал, чурттакчы чонну база девискээрни онза байдалдардан болгаш сугларга камгалаар ажыл-чорудулганы хандырар талазы-биле агентилели, тыва культура төвү) 562 киржикчилер бодунуң билиин шылгап келгеннер.   «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктантыны бижииринге Тыва Республиканың 17 кожууннарының чону киришкен.   Бай-Тайга кожуунга 6 шөл (Хемчик, Кара-Хөл, Кызыл-Даг, Шуй, Тээли), Барыын- Хемчик кожуунга – 3 (Кызыл-Мажалык, Дөң-Терезин, Хөнделең), Мөнгүн-Тайга кожуунга – 3 (Мугур-Аксы №1, №2 школалары, Мөген-Бүрен), Чөөн-Хемчик кожуунга 1 шөл (Хайыракан), Сүт-Хөл кожуунга – 4 (Ак-Даш, Суг-Аксы, Ишкин, Бора-Тайга), Өвүр кожуунга – 5 (Дус-Даг, Солчур, Ак-Чыраа, Солчур, кожуун чагыргазы),  Чаа-Хөл кожуунга – 1 (Чаа-Хөл), Улуг-Хем кожуунга – 6 (Арыскан, Шагаан-Арыг №1, №2 школалары, Торгалыг, Ийи-Тал, эдип-чазаар колония), Таңды кожуунга – 10 (Бай-Хаак, Кызыл-Арыг, Усть-Хадың, Успенка, Балгазын, Межегей, Кочетово, Бай-Хаак, Сосновка, кожуун чагыргазы), Тес-Хем кожуунга – 5 (Самагалтай №1, №2 школалары, Ак-Эрик, Шуурмак, О-Шынаа), Эрзин кожуунга – 1 (Эрзин), Тере-Хөл кожуунга – 1 (Кунгуртуг), Тожу кожуунга – 3 (Ий, Адыр-Кежиг, Тоора-Хем), Каа-Хем кожуунга – 6 (Суг-Бажы, Бүрен-Бай-Хаак, Дерзиг-Аксы, Бояровка, Бүрен-Хем, Кундустуг), Кызыл кожуунга – 3 (Сукпак, Шамбалыг, Ээрбек), Пии-Хем кожуунга – 6 (Туран №1, №2 школалары, Аржаан, Хадың, Сушь, Сесерлиг), Чеди-Хөл кожуунга – 1 шөлдер ажылдаан.   Ам адаанда таблицаларда диктантының ниити түңнелдеринге хамаарыштыр сан-чурагайны киирдивис. Диктантының киржикчизи шупту айтырыгларны шын харыылаанының түңнелинде, 80 балл алыр ужурлуг. 40 баллдан азы ниити харыының чартыын алганындан өрү харыыларга даянып, кожуун бүрүзүн аңгылап көөрге, түңнел мындыг болган.

Кожуун

Киришкеннер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1

Бай-Тайга

167

41

56

44

2

2

Барыын-Хемчик кожуун

153

54

43

12

3

3

Чөөн-Хемчик кожуун

55

15

14

12

1

4

Монгун-Тайга кожуун

155

52

40

27

9

5

Өвур кожуун

166

56

40

13

2

6

Сүт-Хөл кожуун

111

28

42

17

1

7

Чаа-Хөл кожуун

70

28

12

12

2

8

Улуг-Хем кожуун

126

16

25

51

11

9

Таңды кожуун

178

47

42

46

7

10

Чеди-Хөл кожуун

110

43

2

-

-

11

Эрзин кожуун

39

16

6

3

1

12

Тес-Хем кожуун

149

29

55

39

3

13

Кызыл кожуун

69

17

22

19

6

14

Тере-Хөл кожуун

31

7

13

5

-

15

Тожу кожуун

125

43

43

20

3

16

Каа-Хем кожуун

104

28

33

19

3

17

Пии-Хем кожуун

337

91

114

42

21

 

Ак-Довурак хоорай

174

63

61

28

-

 

Кызыл хоорай

562

157

175

110

25

  Ниитизи-болган:

Эрткен чери

Киржикчилер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1.

Кожууннар

2282

611

572

381

75

2.

Ак-Довурак

174

63

61

28

-

3.

Кызыл

562

157

175

110

25


Киржикчилерниң хар-назынын барымдаалап көөрге, мындыг түңнел үнүп келген.

Кожуун

Киришкеннер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1

Бай-Тайга

117

0

76

64

1

2

Барыын-Хемчик кожуун

153

3

75

65

3

3

Чөөн-Хемчик кожуун

55

3

31

15

3

4

Монгун-Тайга кожуун

155

0

65

30

5

5

Өвур кожуун

166

5

60

77

0

6

Сүт-Хөл кожуун

111

17

42

47

5

7

Чаа-Хөл кожуун

70

0

18

14

2

8

Улуг-Хем кожуун

126

0

66

47

2

9

Таңды кожуун

178

4

86

66

9

10

Чеди-Хөл кожуун

110

1

64

40

5

11

Эрзин кожуун

39

0

21

9

3

12

Тес-Хем кожуун

149

5

63

65

2

13

Кызыл кожуун

69

8

29

31

0

14

Тере-Хөл кожуун

31

9

9

12

2

15

Тожу кожуун

125

4

78

36

0

16

Каа-Хем кожуун

104

13

47

28

6

17

Пии-Хем кожуун

337

55

144

99

13

 

Ак-Довурак хоорай

174

25

80

48

21

 

Кызыл хоорай

562

32

248

148

36

 

 

Ниитизи-биле:


Эрткен чери

Киржикчилер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1.

Кожууннар

2282

184

974

745

61

2.

Ак-Довурак

174

25

80

48

21

 

Кызыл

562

32

248

148

36

 

 

Ниити түңнелди кылып турар коммисия кежигүннери онаалгаларның күүселдезиниң шынарын дараазында деңнел-биле үндүргеш, тергииннерге хүндүлүг бижиктерни байырлыг байдалда тыпсыр деп түңнээн: 76-80 – шыырак деңнел, 75-70 – шору деңнел, 71– 65 ортумак деңнел.


Эрткен чери

Киржикчилер

76-80 балл

75-71 балл

70 – 66 балл

1.

Кожууннар

2282

4

39

123

2.

Ак-Довурак

174

-

-

7

3.

Кызыл

562

19

13

47


Онаалгаларны кылып тура, киржикчилер аразындан ат, фамилиязын, хар-назынын айытпаан болганы-биле саннарда карышкактар болу бээриниң магадылалы барын дыңнадып каалы.   Тыва төөгүзүнде бир дугаар улуг шимчээшкинни эгезинден төнчүзүнге чедир кады демнежип ажылдаан эш-өөрге база катап өөрүп четтиргенивисти илереттивис.
Подведение итогов областного экологического конкурса "2017 - год экологии и год ООПТ России" - РосприроднадзорФото Л.А.Плюсниной   Областной конкурс. направленный на  сохранение природы и предупреждение нарушений природоохранного законодательства « 2017 -  год экологии и год ООПТ России» завершен.
17.01.2018 Росприроднадзор
3882_16155743.jpg - ТувГУВ работе круглого стола приняли участие преподаватели и студенты исторического факультета Тувинского государственного университета, а также приглашенные гости:
17.01.2018 ТувГУ
3883_322417170.jpg - ТувГУШахматный клуб был открыт на базе инжинирингового центра Тувинского государственного университета.
17.01.2018 ТувГУ
3884_1703528582.jpg - ТувГУВ школе Шагонара прошел интересный семинар на тему «Путь в науку». Занятие проводил аспирант 2 года обучения кафедры тувинской филологии и общего языкознания Тувинского государственного университета Снежана Ооржак.
17.01.2018 ТувГУ
С 25 по 27 января 2018 года в образовательных организациях пройдет муниципальная апробация итогового устного собеседования по русскому языку, в которой примут участие 3 506 девятиклассников республики Тыва - Министерство образования и наукиЦелью проведения апробации является создание условий для отработки порядка проведения итогового собеседования.
17.01.2018 Министерство образования и науки
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  в 2017/2018 учебном году в Республике Тыва по искусству (МХК) - Министерство образования и наукиРегиональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году в Республике Тыва по искусству (МХК) 16 января 2018 года на базе ГАОУ РТ «Тувинский республиканский лицей- интернат» состоялась олимпиад
17.01.2018 Министерство образования и науки
3881_2143963903.jpg - ТувГУДля тувинской аудитории слушателей лекцию провёл профессор кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета, доктор исторических наук Александр Костров.
17.01.2018 ТувГУ
Возможности мониторинга по английскому языку для 6-9 классов с 19 февраля по 5 марта - ИА Тува-ОнлайнЭлектронная школа Знаника при поддержке корпорации «Российский учебник» проводит Всероссийский мониторинг по английскому языку для 4 и 9 классов Checkpoint Электронная школа Знаника проводит Всероссийский мониторинг п
17.01.2018 ИА Тува-Онлайн
Российский фонд фундаментальных исследований и Министерство образования и науки Республики Тыва объявляет о  завершении 22 января приема заявок на конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований - Министерство образования и наукиРФФИ организует конкурс проектов фундаментальных научных исследований с целью развития регионального и научного сотрудничества, поддержки инициативных проектов, направленных на получение новых знаний о природе,
16.01.2018 Министерство образования и науки
Интернет проект «Одаренные дети» приглашает принять участие школьников Республики Тыва в уникальном проекте «ПатриУм» - Министерство образования и науки«ПатриУм» - это масштабный образовательный проект с глубоким содержанием, интересной программой.
16.01.2018 Министерство образования и науки
Всероссийский конкурс "Шахматный всеобуч России" - Министерство образования и наукиРоссийская шахматная федерация приглашает принять участие в проекте «Шахматный всеобуч России».
16.01.2018 Министерство образования и науки
3881_2143963903.jpg - ТувГУДля тувинской аудитории слушателей лекцию провёл профессор кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета, доктор исторических наук Александр Костров.
17.01.2018 ТувГУ
3883_322417170.jpg - ТувГУШахматный клуб был открыт на базе инжинирингового центра Тувинского государственного университета.
17.01.2018 ТувГУ
3884_1703528582.jpg - ТувГУВ школе Шагонара прошел интересный семинар на тему «Путь в науку». Занятие проводил аспирант 2 года обучения кафедры тувинской филологии и общего языкознания Тувинского государственного университета Снежана Ооржак.
17.01.2018 ТувГУ
Японский язык в ТувГУ - Плюс Информ
Японский язык в ТувГУ
В рамках меморандума, заключенного между Тувинским государственным университетом и Университетом Цукуба (Япония) состоялась краткосрочная стажировка преподавателей Тувинского государственного университета.
Плюс Информ
Аэропорт… ЦДО-авиа - Тувинская правда
Аэропорт… ЦДО-авиа
В Центре дополнительного образования города Кызыла проходят новогодние праздники под названием «Новый год в аэропорту ЦДО-авиа».
Тувинская правда
Планета ТувГУ - Плюс Информ
Планета ТувГУ
Стажировка преподавателя Тувинского государственного университета в Италии В рамках работы по международному проекту «Эразмус+»,
Плюс Информ
В поселке Каа-Хем полицейские выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции - ИА Тува-ОнлайнСотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва и Управления МВД России по г. Кызылу выявлен факт кустарного производства алкогольной продукции.
17.01.2018 ИА Тува-Онлайн
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению 56-летнего ранее не судимого жителя с.
17.01.2018 Следственный комитет
Криминал за неделю - Плюс ИнформУбийство в Шагонаре В полицию Улуг-Хемского района 4 января этого года поступило сообщение о смерти в больнице 32-летнего жителя г. Шагонара.
17.01.2018 Плюс Информ
Браконьерам — уголовную статью - Тувинская правда
Браконьерам — уголовную статью
Для многих жителей нашей республики охота и рыбалка являются не только промыслом, но и хобби.
Тувинская правда
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Помогла прокуратура Прокуратура Барун-Хемчикского района Республики Тыва провела проверку соблюдения трудового законодательства в Муниципальном унитарном многоотраслевом производственном предприятии «Жилищно-коммуналь
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
  Украла деньги у сироты Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершили расследование уголовного дела по обвинению 46-летней жительницы с.
Плюс Информ
Бременские музыканты направляются в Сарыг-Сеп - Министерство культуры26 января в новом районном Центре культурного развития Каа-Хемского района, который открылся 29 декабря, пройдут гастроли Национального театра Тувы с музыкальной сказкой «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».
16.01.2018 Министерство культуры
А ведь еще не поздно… - Министерство культурыПорой мы спохватываемся слишком поздно. Узнать, например, о героях Кобдинского сражения мы толком не сможем: внуки-правнуки помнят лишь некоторые легенды, услышанные от родителей.
17.01.2018 Министерство культуры
V областной фестиваль авторской песни «Большая медведица» - РосприроднадзорАвторская песня традиционно является культурным фундаментом и стрежнем фестиваля «Большая медведица», главными целями которого является повышение духовности общества, развитие культурного потенциала самодеятельного творчества,
17.01.2018 Росприроднадзор
А ведь еще не поздно… - Плюс Информ
А ведь еще не поздно…
Порой мы спохватываемся слишком поздно. Узнать, например, о героях Кобдинского сражения мы толком не сможем: внуки-правнуки помнят лишь некоторые легенды, услышанные от родителей.
Плюс Информ
Новокузнецк ждет - Тувинская правда
Новокузнецк ждет
На этой неделе трое тувинских художников собираются в дальнюю дорогу — в Новокузнецк.
Тувинская правда
«Алантос» отмечен в Петербурге - Тувинская правда
«Алантос» отмечен в Петербурге
Наш детский ансамбль классического танца «Алантос» из хореографической школы Кызыла стал обладателем гран-при Международного детско-юношеского конкурса-фестиваля исполнителей классического танца «Ballet beautiful Art»,
Тувинская правда
Волшебная сила загаданных слов - Тувинская правдаПомните, в сентябре 2014 года в Кызыле «высадился» первый десант олимпийских чемпионов России?
13.01.2018 Тувинская правда
Вчера, 10 января были подведены заключительные итоги республиканских соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» - Министерство образования и наукиКонцепция общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» предполагает обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-футбола в си
11.01.2018 Министерство образования и науки
«Юные снежинки» в художественной гимнастике - Плюс ИнформУже по традиции в конце года воспитанницы тренера по художественной гимнастике Алены Удод приняли участие в соревнованиях «Юные снежинки», которые проходили в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина.
11.01.2018 Плюс Информ
Великолепные схватки - Тувинская правда
Великолепные схватки
23 декабря в спортзале «Херел» прошел очередной ежемесячный республиканский турнир по борьбе хуреш.
Тувинская правда
Программа мероприятий с 3 по 9 января 2018 г.
2-4 января 11:00 - 17:00 ч. - Финальный этап соревнований по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди общеобразовательных учреждений г. Кызыла.
Плюс Информ
Порхать как бабочка, трудиться как пчела - Тувинская правда
Порхать как бабочка, трудиться как пчела
Девизом великого Мохаммеда Али была емкая фраза: «Порхай как бабочка, жаль как пчела»!
Тувинская правда
В Туве внедрение электронных больничных проходит успешно - Министерство здравоохраненияРеспублика Тыва занимает 36 место среди регионов России по количеству выписанных в медицинских учреждениях электронных больничных.
17.01.2018 Министерство здравоохранения
В Туве ожидается сильный ветер, метель и гололед. Будьте осторожны! - МЧС Республики ТываКак передают синоптики Тувинского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сегодня  днем и в течение суток 18 января местами по республике ожидаются усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с,
17.01.2018 МЧС Республики Тыва
Крещение в Туве - ИА Тува-ОнлайнАгентство по делам национальностей сообщает о мероприятиях, которые пройдут в Кызыле в Крещение.
17.01.2018 ИА Тува-Онлайн
В Туве зарплаты бюджетников, не вошедших в майские указы, проиндексируют с 2018 года - ИА Тува-ОнлайнВ целях исполнения поручения Президента Российской Федерации, а также повышения доходов граждан, с 1 января 2018 года будет проиндексирована заработная плата работников бюджетного сектора экономики,
17.01.2018 ИА Тува-Онлайн
С начала 2018 года сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва задержали 121 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе четыре автолюбительницы.
17.01.2018 ГИБДД