Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

“Тыва дыл Хүнүн” байырлаанывыс азы «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктант түңнелдери

“Тыва дыл Хүнүн” байырлаанывыс азы «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктант түңнелдери - Новые исследования Тувы
Фото: www.tuva.asia

Лидия Ооржак, ТР-ның НШХИ-туң тыва филология лабораториязының методизи

Тыва Республикада бир дугаар эрткен «Тыва дыл Хүнүн» байырлаар ажыл-чорудулгаларның аразынга республиканың иштинге болгаш республикадан дашкаар тыва дылды билир чонга «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктантыны 2016 чылдың октябрь 30-де чонга бижиткен турган.   Диктантыны бижидериниң удуртулгазын ТР-ның өөредилге болгаш эртем  яамызының Күрүнениң бюджеттиг эртем албан чери «Национал школа хөгжүдер институт», ТР-ның Дээди Хуралының (Парламент) чанында Аныяктар Хуралы (Парламент), тыва дыл болгаш чогаал башкыларының Ассоциациязы алган. Диктантының онаалгаларын НШХИ-туң тыва филология лабораториязының ажылдакчылары кылган, онаалгаларның экспертизазын тыва дыл, литература эртеминге, Тываның төөгүзүнге, географтыг айтырыгларынга хамаарышкан тускай эртемниглер эрттирген болгаш, эдилге-чазалганы, сүмелерни берген. Диктант дугайында медээни чонга таныштырып чедирерин кожууннарның тыва дыл, чогаал башкылары баш бурунгаар кылып, "Тыва дыл Хүнүнге” байырымныг, харыысалгалыг шинчини кииргеннер. КТРК "Тыва” байырлал бетинде дорт эфирни организастап, тыва дылды өөренириниң, салгалдарга арттырып бээриниң чугулазын көдүрген. ТР-ның Дээди Хуралының (Парламент) чанында Аныяктар  Хуралының (Парламент) кежигүннери кожууннарның администрациялары, сумуларның удуртулгалары-биле дорт харылзааны тудуп, Тывада бир дугаар эртип турар улуг байырлалдың эрттиринге таарымчалыг байдалдарны тургускан. Диктантының чон аразынга чорутканының кол сорулгазы республиканың чонунуң төрээн дылынга хумагалыг чоруурун чедип алыры, ону салгалдарга арттырарының таарымчалыг аргаларын тургузарының айтырыгларын көдүрери; Тыва Республиканың географтыг байдалын, төөгүзүн, культуразын, чоннуң ажыл-амыдыралын өөрениринге сонуургалды бедидери; республиканың чонунуң тыва дыл, чогаал, төөгү талазы-биле билииниң деңнелин тодарадыры турган.   Диктантыны бижииринге 17 кожуун болгаш Ак-Довурак, Кызыл хоорайдан база  Интернет четкизин ажыглап 3106 чон киришкен. Кожууннарга  – 2282, Ак-Довурак хоорайга – 174, Кызыл хоорайга –  562, интернет четкизинче кирип бижээннерниң саны 88 болган.   Ниитизи-биле шын харыылаан баллдар болгаш киржикчилерниң хар-назынын барымдаалап, түңнелди үндүрерге, мындыг сан-чурагай үнүп кээр болду:
Шуптузун шын харыылаан киржикчи 80 балл алыр ужурлуг.

Эрткен чери

Киржикчилер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1.

Кожууннар, Ак-Довурак, Кызыл хоорай

3018

881

808

519

100

 
3018 киржикчиниң 2304 кижи онаалгаларның чартыын күүсеткен, а тергииннерниң саны 100 болган.
Киржикчилерниң хар-назыны.

Эрткен чери

Киржикчилер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1.

Кожууннар, Ак-Довурак, Кызыл хоорай

3018

241

1302

941

118


Диктантының түңнелдеринден алгаш көөрге, бөдүүн ажылдакчылардан эгелээш, улуг эрге дужаалда ажылдап чоруур удуртукчуларга чедир тыва дылды школа назыны четпээн назылыг уруглар албан черлеринден, школа, ортумак, дээди өөредилге черлеринге чедир өөредиририниң чугулазын илереткен.   Ак-Довурак хоорайның 5 (даг техникуму болгаш 4 школа), Кызыл хоорайның 25 шөлдеринге (9, 3, 2, 11, 7, 5, 14, 15 дугаарлыг школалар, "Аныяк”, Н.К. Крупская, К. Чуковский аттыг база караа көрбестер ниитилелиниң библиотекалары, ТКУ, ТР-ның Аныяктар яамызы, Кызыл хоорайның өөредилге департаментизи, Кызыл хоорайның культура департаментизи, Арт-төп "Найысылал”, ТР-ның Дээди Хуралы, Культура яамызы, ТР-ның Алдан-Маадыр аттыг национал Музейи, Кызыл хоорайда кеш аарыгларының эмнелгези, РФ-ның социал камгаладылга фондузунуң ТР-да регионалдыг салбыры, ТР-ның КТРК "Тыва”, уруглар болгаш өг-бүле камгалалының төвү, ТР-ң девискээринге хамааты камгалал, чурттакчы чонну база девискээрни онза байдалдардан болгаш сугларга камгалаар ажыл-чорудулганы хандырар талазы-биле агентилели, тыва культура төвү) 562 киржикчилер бодунуң билиин шылгап келгеннер.   «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктантыны бижииринге Тыва Республиканың 17 кожууннарының чону киришкен.   Бай-Тайга кожуунга 6 шөл (Хемчик, Кара-Хөл, Кызыл-Даг, Шуй, Тээли), Барыын- Хемчик кожуунга – 3 (Кызыл-Мажалык, Дөң-Терезин, Хөнделең), Мөнгүн-Тайга кожуунга – 3 (Мугур-Аксы №1, №2 школалары, Мөген-Бүрен), Чөөн-Хемчик кожуунга 1 шөл (Хайыракан), Сүт-Хөл кожуунга – 4 (Ак-Даш, Суг-Аксы, Ишкин, Бора-Тайга), Өвүр кожуунга – 5 (Дус-Даг, Солчур, Ак-Чыраа, Солчур, кожуун чагыргазы),  Чаа-Хөл кожуунга – 1 (Чаа-Хөл), Улуг-Хем кожуунга – 6 (Арыскан, Шагаан-Арыг №1, №2 школалары, Торгалыг, Ийи-Тал, эдип-чазаар колония), Таңды кожуунга – 10 (Бай-Хаак, Кызыл-Арыг, Усть-Хадың, Успенка, Балгазын, Межегей, Кочетово, Бай-Хаак, Сосновка, кожуун чагыргазы), Тес-Хем кожуунга – 5 (Самагалтай №1, №2 школалары, Ак-Эрик, Шуурмак, О-Шынаа), Эрзин кожуунга – 1 (Эрзин), Тере-Хөл кожуунга – 1 (Кунгуртуг), Тожу кожуунга – 3 (Ий, Адыр-Кежиг, Тоора-Хем), Каа-Хем кожуунга – 6 (Суг-Бажы, Бүрен-Бай-Хаак, Дерзиг-Аксы, Бояровка, Бүрен-Хем, Кундустуг), Кызыл кожуунга – 3 (Сукпак, Шамбалыг, Ээрбек), Пии-Хем кожуунга – 6 (Туран №1, №2 школалары, Аржаан, Хадың, Сушь, Сесерлиг), Чеди-Хөл кожуунга – 1 шөлдер ажылдаан.   Ам адаанда таблицаларда диктантының ниити түңнелдеринге хамаарыштыр сан-чурагайны киирдивис. Диктантының киржикчизи шупту айтырыгларны шын харыылаанының түңнелинде, 80 балл алыр ужурлуг. 40 баллдан азы ниити харыының чартыын алганындан өрү харыыларга даянып, кожуун бүрүзүн аңгылап көөрге, түңнел мындыг болган.

Кожуун

Киришкеннер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1

Бай-Тайга

167

41

56

44

2

2

Барыын-Хемчик кожуун

153

54

43

12

3

3

Чөөн-Хемчик кожуун

55

15

14

12

1

4

Монгун-Тайга кожуун

155

52

40

27

9

5

Өвур кожуун

166

56

40

13

2

6

Сүт-Хөл кожуун

111

28

42

17

1

7

Чаа-Хөл кожуун

70

28

12

12

2

8

Улуг-Хем кожуун

126

16

25

51

11

9

Таңды кожуун

178

47

42

46

7

10

Чеди-Хөл кожуун

110

43

2

-

-

11

Эрзин кожуун

39

16

6

3

1

12

Тес-Хем кожуун

149

29

55

39

3

13

Кызыл кожуун

69

17

22

19

6

14

Тере-Хөл кожуун

31

7

13

5

-

15

Тожу кожуун

125

43

43

20

3

16

Каа-Хем кожуун

104

28

33

19

3

17

Пии-Хем кожуун

337

91

114

42

21

 

Ак-Довурак хоорай

174

63

61

28

-

 

Кызыл хоорай

562

157

175

110

25

  Ниитизи-болган:

Эрткен чери

Киржикчилер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1.

Кожууннар

2282

611

572

381

75

2.

Ак-Довурак

174

63

61

28

-

3.

Кызыл

562

157

175

110

25


Киржикчилерниң хар-назынын барымдаалап көөрге, мындыг түңнел үнүп келген.

Кожуун

Киришкеннер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1

Бай-Тайга

117

0

76

64

1

2

Барыын-Хемчик кожуун

153

3

75

65

3

3

Чөөн-Хемчик кожуун

55

3

31

15

3

4

Монгун-Тайга кожуун

155

0

65

30

5

5

Өвур кожуун

166

5

60

77

0

6

Сүт-Хөл кожуун

111

17

42

47

5

7

Чаа-Хөл кожуун

70

0

18

14

2

8

Улуг-Хем кожуун

126

0

66

47

2

9

Таңды кожуун

178

4

86

66

9

10

Чеди-Хөл кожуун

110

1

64

40

5

11

Эрзин кожуун

39

0

21

9

3

12

Тес-Хем кожуун

149

5

63

65

2

13

Кызыл кожуун

69

8

29

31

0

14

Тере-Хөл кожуун

31

9

9

12

2

15

Тожу кожуун

125

4

78

36

0

16

Каа-Хем кожуун

104

13

47

28

6

17

Пии-Хем кожуун

337

55

144

99

13

 

Ак-Довурак хоорай

174

25

80

48

21

 

Кызыл хоорай

562

32

248

148

36

 

 

Ниитизи-биле:


Эрткен чери

Киржикчилер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1.

Кожууннар

2282

184

974

745

61

2.

Ак-Довурак

174

25

80

48

21

 

Кызыл

562

32

248

148

36

 

 

Ниити түңнелди кылып турар коммисия кежигүннери онаалгаларның күүселдезиниң шынарын дараазында деңнел-биле үндүргеш, тергииннерге хүндүлүг бижиктерни байырлыг байдалда тыпсыр деп түңнээн: 76-80 – шыырак деңнел, 75-70 – шору деңнел, 71– 65 ортумак деңнел.


Эрткен чери

Киржикчилер

76-80 балл

75-71 балл

70 – 66 балл

1.

Кожууннар

2282

4

39

123

2.

Ак-Довурак

174

-

-

7

3.

Кызыл

562

19

13

47


Онаалгаларны кылып тура, киржикчилер аразындан ат, фамилиязын, хар-назынын айытпаан болганы-биле саннарда карышкактар болу бээриниң магадылалы барын дыңнадып каалы.   Тыва төөгүзүнде бир дугаар улуг шимчээшкинни эгезинден төнчүзүнге чедир кады демнежип ажылдаан эш-өөрге база катап өөрүп четтиргенивисти илереттивис.
Глава Тувы продолжает поиск среди выпускников-краснодипломников эффективных управленцев - ИА Тува-ОнлайнГлава Тувы Шолбан Кара-оол 17 августа провел традиционную встречу с выпускниками, окончившими лучшие вузы с красными дипломами.
19.08.2017 ИА Тува-Онлайн
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва К. Даваа встретился с офицерами - выпускниками, прибывшими в регион для прохождения службы - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва18 августа Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва К. Даваа встретился с офицерами - выпускниками, прибывшими в регион для прохождения службы.
18.08.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
В Национальном театре Тувы прошел концерт памяти  Конгар-оола Ондара - Новые исследования ТувыПо инф. Минкультуры РТ  В рамках II Международного фестиваля «Хоомей в Центер Азии» накануне в Национальном театре прошел большой концерт-воспоминание, посвященный памяти Конгар-оола Ондара .
18.08.2017 Новые исследования Тувы
3211_369540507.jpg - ТувГУНакануне в Правительстве Тувы состоялась традиционная встреча Главы республики со студентами – отличниками высших учебных заведений.
18.08.2017 ТувГУ
IMG_8453 - МВД Республики ТываНакануне, 17 августа в Правительстве Республики Тыва состоялась встреча Главы Республики Тыва с выпускниками, прибывшими в регион для прохождения службы.
18.08.2017 МВД Республики Тыва
Глава Тувы продолжает поиск среди выпускников-краснодипломников эффективных управленцев - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол 17 августа провел традиционную встречу с выпускниками, окончившими лучшие вузы с красными дипломами.
18.08.2017 Правительство Республики Тыва
В Кызыле открыт памятник Народному хоомейжи Тувы Конгар-оолу Ондару - Новые исследования ТувыПо инф. Минкультуры РТ В столице республики появился новый памятник – у Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел установили бронзовую статую Народного хоомейжи Тувы Конгар-оола Борисовича Ондара.
18.08.2017 Новые исследования Тувы
Тувинским животноводам показали и рассказали о достоинствах солнечной электроэнергии - Новые исследования ТувыПо инф. ТувИКОПР СО РАН В дни празднования ежегодного национального праздника тувинского народа Наадым в местечке "Тос-Була"» у животноводов Тувы была возможность рассмотреть детально и подробно узнать об устройстве,
18.08.2017 Новые исследования Тувы
В Национальном театре Тувы прошла передвижная выставка «Хоомей – душа тувинского народа» - Новые исследования ТувыПо инф. НМ РТ   16 августа 2017 года в рамках Второго международного фестиваля «Хоомей в центре Азии» и в честь открытия памятника Народного хоомейжи Республики Тыва,
18.08.2017 Новые исследования Тувы
Личная библиотека С.И. Вайнштейна передана Национальной библиотеке Тувы - Новые исследования ТувыПо инф. НМ РТ 17 августа в 14.00 ч. в Национальной библиотеке им. А.С.
18.08.2017 Новые исследования Тувы
Глава Тувы встретился с офицерами - выпускниками, прибывшими в регион для прохождения службы - ИА Тува-ОнлайнГлава Тувы Шолбан Кара-оол 17 августа встретился с 52 офицерами - выпускниками, прибывшими в регион для прохождения службы.
17.08.2017 ИА Тува-Онлайн
Поздравление министра культуры Республики Тыва Алдара Тамдына с Днем хоомея - Министерство культурыУважаемые коллеги, уважаемые хоомейжи, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем хоомея!
17.08.2017 Министерство культуры
Глава Тувы продолжает поиск среди выпускников-краснодипломников эффективных управленцев - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол 17 августа провел традиционную встречу с выпускниками, окончившими лучшие вузы с красными дипломами.
18.08.2017 Правительство Республики Тыва
IMG_8453 - МВД Республики ТываНакануне, 17 августа в Правительстве Республики Тыва состоялась встреча Главы Республики Тыва с выпускниками, прибывшими в регион для прохождения службы.
18.08.2017 МВД Республики Тыва
Зарядка с дядей полицейским - Плюс Информ
Зарядка с дядей полицейским
Заканчивается летний сезон в оздоровительных лагерях Тувы. В течение лета сотрудники МВД Тувы проводили в детских лагерях «Зарядку со стражем порядка».
Плюс Информ
И на дому, и дистанционно - Тувинская правда
И на дому, и дистанционно
Соблюдение конституционных прав детей с ограниченными возможностями здоровья — одно из приоритетных направлений социальной политики Тувы.
Тувинская правда
Работа завершилась, работа продолжается - Тувинская правда
Работа завершилась, работа продолжается
Тувинский государственный университет проходил государственную аккредитацию образовательных программ.
Тувинская правда
Помогите ребенку жить! - МЧС Республики ТываПожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению, далеко не редкое.
18.08.2017 МЧС Республики Тыва
В минувшие рабочие сутки оперуполномоченные группы уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Кызылский» (пгт.
18.08.2017 МВД Республики Тыва
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
18.08.2017 Следственный комитет
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждены скотокрады В ходе совместной работы сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ России по Туве пресекли противоправную деятельность жителей с. Саглы Овюрского района,
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Ребенка унесло течением На прошлой неделе, в четверг, в полицию Каа-Хемского района поступило сообщение об обнаружении в воде с признаками утопления тела 4-летнего ребенка из села Дерзиг-Аксы.
Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве - Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве
На шахте «Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы 5 августа произошло задымление, сообщили в управлении МЧС.
Плюс Информ
По идее Конгар-оола… - Тувинская правдаВ минувший четверг, 17 августа, закончились официальные мероприятия второго международного фестиваля «Хоомей в Центре Азии».
19.08.2017 Тувинская правда
Выступят военные оркестры - Тувинская правдаВ Кызыле 1 сентября, в День исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики, учрежденный указом главы республики в память о дне отправки Тувинского добровольческого кавалерийского эскадрона на фронт,
19.08.2017 Тувинская правда
В Туве спектаклем «Свет моих очей» открылись гастроли театра Камала - ИА Тува-Онлайн  19 августа, жителям Кызыла представят сатирическую комедию «Банкрот» по пьесе Галиасгара Камала в постановке Фарида Бикчантаева.
19.08.2017 ИА Тува-Онлайн
Разнообразие культур - Тувинская правда
Разнообразие культур
Как и в первый раз, в 2015 году, второй международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии» стартовал под открытым небом у композиции «Царская охота» в Кызыле.
Тувинская правда
Великий шёлковый путь
Выставка из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника была открыта в День республики в Национальном музее.
Тувинская правда
Эх, самовары, прянички! - Тувинская правда
Эх, самовары, прянички!
Как любят поговаривать жители города мастеров: «Дай туляку кусок железа — он сотворит чудо».
Тувинская правда
Страшновато лечь под штангу - Тувинская правдаВ минувшее воскресенье в честь Дня республики и Дня физкультурника на стадионе им.
19.08.2017 Тувинская правда
«По итогам XVII Всемирных игр полицейских и пожарных, проходивших в этом году в Лос-Анджелесе (США), представители сборной МВД России завоевали 206 медалей - 127 золотых, 45 серебряных и 34 бронзовые.
18.08.2017 МВД Республики Тыва
Всего три, но ярких победы - Плюс ИнформВот и прошел Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва Кочевников».
18.08.2017 Плюс Информ
Праздник сильных людей - Тувинская правда
Праздник сильных людей
12 августа в республике отметили Всероссийский день физкультурника. Начало традиции положено в прошлом веке,
Тувинская правда
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Поздравление министра культуры Республики Тыва Алдара Тамдына с Днем хоомея - Министерство культурыУважаемые коллеги, уважаемые хоомейжи, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем хоомея!
17.08.2017 Министерство культуры
По идее Конгар-оола… - Тувинская правдаВ минувший четверг, 17 августа, закончились официальные мероприятия второго международного фестиваля «Хоомей в Центре Азии».
19.08.2017 Тувинская правда
jpeg5 - МВД Республики ТываВ ходе совместных мероприятий в рамках операции «Браконьер», проходящей на территории нашей республики, оперативники уголовного розыска МВД по Республике Тыва совместно с сотрудниками Госкомохотнадзора Тувы задержали мужчин,
18.08.2017 МВД Республики Тыва
Глава Тувы продолжает поиск среди выпускников-краснодипломников эффективных управленцев - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол 17 августа провел традиционную встречу с выпускниками, окончившими лучшие вузы с красными дипломами.
18.08.2017 Правительство Республики Тыва
В Правительстве Тувы состоялось расширенное заседание антитеррористической комиссии республики - Правительство Республики ТываРасширенное заседание антитеррористической комиссии республики в режиме видеоконференц-связи с муниципалитетами состоялось в Правительстве Тувы.
18.08.2017 Правительство Республики Тыва