Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

“Тыва дыл Хүнүн” байырлаанывыс азы «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктант түңнелдери

“Тыва дыл Хүнүн” байырлаанывыс азы «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктант түңнелдери - Новые исследования Тувы
Фото: www.tuva.asia

Лидия Ооржак, ТР-ның НШХИ-туң тыва филология лабораториязының методизи

Тыва Республикада бир дугаар эрткен «Тыва дыл Хүнүн» байырлаар ажыл-чорудулгаларның аразынга республиканың иштинге болгаш республикадан дашкаар тыва дылды билир чонга «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктантыны 2016 чылдың октябрь 30-де чонга бижиткен турган.   Диктантыны бижидериниң удуртулгазын ТР-ның өөредилге болгаш эртем  яамызының Күрүнениң бюджеттиг эртем албан чери «Национал школа хөгжүдер институт», ТР-ның Дээди Хуралының (Парламент) чанында Аныяктар Хуралы (Парламент), тыва дыл болгаш чогаал башкыларының Ассоциациязы алган. Диктантының онаалгаларын НШХИ-туң тыва филология лабораториязының ажылдакчылары кылган, онаалгаларның экспертизазын тыва дыл, литература эртеминге, Тываның төөгүзүнге, географтыг айтырыгларынга хамаарышкан тускай эртемниглер эрттирген болгаш, эдилге-чазалганы, сүмелерни берген. Диктант дугайында медээни чонга таныштырып чедирерин кожууннарның тыва дыл, чогаал башкылары баш бурунгаар кылып, "Тыва дыл Хүнүнге” байырымныг, харыысалгалыг шинчини кииргеннер. КТРК "Тыва” байырлал бетинде дорт эфирни организастап, тыва дылды өөренириниң, салгалдарга арттырып бээриниң чугулазын көдүрген. ТР-ның Дээди Хуралының (Парламент) чанында Аныяктар  Хуралының (Парламент) кежигүннери кожууннарның администрациялары, сумуларның удуртулгалары-биле дорт харылзааны тудуп, Тывада бир дугаар эртип турар улуг байырлалдың эрттиринге таарымчалыг байдалдарны тургускан. Диктантының чон аразынга чорутканының кол сорулгазы республиканың чонунуң төрээн дылынга хумагалыг чоруурун чедип алыры, ону салгалдарга арттырарының таарымчалыг аргаларын тургузарының айтырыгларын көдүрери; Тыва Республиканың географтыг байдалын, төөгүзүн, культуразын, чоннуң ажыл-амыдыралын өөрениринге сонуургалды бедидери; республиканың чонунуң тыва дыл, чогаал, төөгү талазы-биле билииниң деңнелин тодарадыры турган.   Диктантыны бижииринге 17 кожуун болгаш Ак-Довурак, Кызыл хоорайдан база  Интернет четкизин ажыглап 3106 чон киришкен. Кожууннарга  – 2282, Ак-Довурак хоорайга – 174, Кызыл хоорайга –  562, интернет четкизинче кирип бижээннерниң саны 88 болган.   Ниитизи-биле шын харыылаан баллдар болгаш киржикчилерниң хар-назынын барымдаалап, түңнелди үндүрерге, мындыг сан-чурагай үнүп кээр болду:
Шуптузун шын харыылаан киржикчи 80 балл алыр ужурлуг.

Эрткен чери

Киржикчилер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1.

Кожууннар, Ак-Довурак, Кызыл хоорай

3018

881

808

519

100

 
3018 киржикчиниң 2304 кижи онаалгаларның чартыын күүсеткен, а тергииннерниң саны 100 болган.
Киржикчилерниң хар-назыны.

Эрткен чери

Киржикчилер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1.

Кожууннар, Ак-Довурак, Кызыл хоорай

3018

241

1302

941

118


Диктантының түңнелдеринден алгаш көөрге, бөдүүн ажылдакчылардан эгелээш, улуг эрге дужаалда ажылдап чоруур удуртукчуларга чедир тыва дылды школа назыны четпээн назылыг уруглар албан черлеринден, школа, ортумак, дээди өөредилге черлеринге чедир өөредиририниң чугулазын илереткен.   Ак-Довурак хоорайның 5 (даг техникуму болгаш 4 школа), Кызыл хоорайның 25 шөлдеринге (9, 3, 2, 11, 7, 5, 14, 15 дугаарлыг школалар, "Аныяк”, Н.К. Крупская, К. Чуковский аттыг база караа көрбестер ниитилелиниң библиотекалары, ТКУ, ТР-ның Аныяктар яамызы, Кызыл хоорайның өөредилге департаментизи, Кызыл хоорайның культура департаментизи, Арт-төп "Найысылал”, ТР-ның Дээди Хуралы, Культура яамызы, ТР-ның Алдан-Маадыр аттыг национал Музейи, Кызыл хоорайда кеш аарыгларының эмнелгези, РФ-ның социал камгаладылга фондузунуң ТР-да регионалдыг салбыры, ТР-ның КТРК "Тыва”, уруглар болгаш өг-бүле камгалалының төвү, ТР-ң девискээринге хамааты камгалал, чурттакчы чонну база девискээрни онза байдалдардан болгаш сугларга камгалаар ажыл-чорудулганы хандырар талазы-биле агентилели, тыва культура төвү) 562 киржикчилер бодунуң билиин шылгап келгеннер.   «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктантыны бижииринге Тыва Республиканың 17 кожууннарының чону киришкен.   Бай-Тайга кожуунга 6 шөл (Хемчик, Кара-Хөл, Кызыл-Даг, Шуй, Тээли), Барыын- Хемчик кожуунга – 3 (Кызыл-Мажалык, Дөң-Терезин, Хөнделең), Мөнгүн-Тайга кожуунга – 3 (Мугур-Аксы №1, №2 школалары, Мөген-Бүрен), Чөөн-Хемчик кожуунга 1 шөл (Хайыракан), Сүт-Хөл кожуунга – 4 (Ак-Даш, Суг-Аксы, Ишкин, Бора-Тайга), Өвүр кожуунга – 5 (Дус-Даг, Солчур, Ак-Чыраа, Солчур, кожуун чагыргазы),  Чаа-Хөл кожуунга – 1 (Чаа-Хөл), Улуг-Хем кожуунга – 6 (Арыскан, Шагаан-Арыг №1, №2 школалары, Торгалыг, Ийи-Тал, эдип-чазаар колония), Таңды кожуунга – 10 (Бай-Хаак, Кызыл-Арыг, Усть-Хадың, Успенка, Балгазын, Межегей, Кочетово, Бай-Хаак, Сосновка, кожуун чагыргазы), Тес-Хем кожуунга – 5 (Самагалтай №1, №2 школалары, Ак-Эрик, Шуурмак, О-Шынаа), Эрзин кожуунга – 1 (Эрзин), Тере-Хөл кожуунга – 1 (Кунгуртуг), Тожу кожуунга – 3 (Ий, Адыр-Кежиг, Тоора-Хем), Каа-Хем кожуунга – 6 (Суг-Бажы, Бүрен-Бай-Хаак, Дерзиг-Аксы, Бояровка, Бүрен-Хем, Кундустуг), Кызыл кожуунга – 3 (Сукпак, Шамбалыг, Ээрбек), Пии-Хем кожуунга – 6 (Туран №1, №2 школалары, Аржаан, Хадың, Сушь, Сесерлиг), Чеди-Хөл кожуунга – 1 шөлдер ажылдаан.   Ам адаанда таблицаларда диктантының ниити түңнелдеринге хамаарыштыр сан-чурагайны киирдивис. Диктантының киржикчизи шупту айтырыгларны шын харыылаанының түңнелинде, 80 балл алыр ужурлуг. 40 баллдан азы ниити харыының чартыын алганындан өрү харыыларга даянып, кожуун бүрүзүн аңгылап көөрге, түңнел мындыг болган.

Кожуун

Киришкеннер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1

Бай-Тайга

167

41

56

44

2

2

Барыын-Хемчик кожуун

153

54

43

12

3

3

Чөөн-Хемчик кожуун

55

15

14

12

1

4

Монгун-Тайга кожуун

155

52

40

27

9

5

Өвур кожуун

166

56

40

13

2

6

Сүт-Хөл кожуун

111

28

42

17

1

7

Чаа-Хөл кожуун

70

28

12

12

2

8

Улуг-Хем кожуун

126

16

25

51

11

9

Таңды кожуун

178

47

42

46

7

10

Чеди-Хөл кожуун

110

43

2

-

-

11

Эрзин кожуун

39

16

6

3

1

12

Тес-Хем кожуун

149

29

55

39

3

13

Кызыл кожуун

69

17

22

19

6

14

Тере-Хөл кожуун

31

7

13

5

-

15

Тожу кожуун

125

43

43

20

3

16

Каа-Хем кожуун

104

28

33

19

3

17

Пии-Хем кожуун

337

91

114

42

21

 

Ак-Довурак хоорай

174

63

61

28

-

 

Кызыл хоорай

562

157

175

110

25

  Ниитизи-болган:

Эрткен чери

Киржикчилер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1.

Кожууннар

2282

611

572

381

75

2.

Ак-Довурак

174

63

61

28

-

3.

Кызыл

562

157

175

110

25


Киржикчилерниң хар-назынын барымдаалап көөрге, мындыг түңнел үнүп келген.

Кожуун

Киришкеннер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1

Бай-Тайга

117

0

76

64

1

2

Барыын-Хемчик кожуун

153

3

75

65

3

3

Чөөн-Хемчик кожуун

55

3

31

15

3

4

Монгун-Тайга кожуун

155

0

65

30

5

5

Өвур кожуун

166

5

60

77

0

6

Сүт-Хөл кожуун

111

17

42

47

5

7

Чаа-Хөл кожуун

70

0

18

14

2

8

Улуг-Хем кожуун

126

0

66

47

2

9

Таңды кожуун

178

4

86

66

9

10

Чеди-Хөл кожуун

110

1

64

40

5

11

Эрзин кожуун

39

0

21

9

3

12

Тес-Хем кожуун

149

5

63

65

2

13

Кызыл кожуун

69

8

29

31

0

14

Тере-Хөл кожуун

31

9

9

12

2

15

Тожу кожуун

125

4

78

36

0

16

Каа-Хем кожуун

104

13

47

28

6

17

Пии-Хем кожуун

337

55

144

99

13

 

Ак-Довурак хоорай

174

25

80

48

21

 

Кызыл хоорай

562

32

248

148

36

 

 

Ниитизи-биле:


Эрткен чери

Киржикчилер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1.

Кожууннар

2282

184

974

745

61

2.

Ак-Довурак

174

25

80

48

21

 

Кызыл

562

32

248

148

36

 

 

Ниити түңнелди кылып турар коммисия кежигүннери онаалгаларның күүселдезиниң шынарын дараазында деңнел-биле үндүргеш, тергииннерге хүндүлүг бижиктерни байырлыг байдалда тыпсыр деп түңнээн: 76-80 – шыырак деңнел, 75-70 – шору деңнел, 71– 65 ортумак деңнел.


Эрткен чери

Киржикчилер

76-80 балл

75-71 балл

70 – 66 балл

1.

Кожууннар

2282

4

39

123

2.

Ак-Довурак

174

-

-

7

3.

Кызыл

562

19

13

47


Онаалгаларны кылып тура, киржикчилер аразындан ат, фамилиязын, хар-назынын айытпаан болганы-биле саннарда карышкактар болу бээриниң магадылалы барын дыңнадып каалы.   Тыва төөгүзүнде бир дугаар улуг шимчээшкинни эгезинден төнчүзүнге чедир кады демнежип ажылдаан эш-өөрге база катап өөрүп четтиргенивисти илереттивис.
3597_1820434767.jpg - ТувГУСегодня в актовом зале университета прошла торжественная церемония награждения студентов, осуществлявших контроль и наблюдение за единым государственным экзаменом 2017 года.
18.11.2017 ТувГУ
3598_476786484.jpg - ТувГУВ Тувинском государственном университете прошла университетская конференция «Педагогическая практика – основа профессии педагога».
18.11.2017 ТувГУ
Сегодня в Минобрнауки РТ прошло родительское собрание по вопросам участия в тренировках устной части по русскому языку в девятых классах - Министерство образования и наукиГлавный государственный инспектор по русскому языку, заместитель министра образования и науки РТ – Елена Хардикова и руководитель республиканского  центра обработки информации в рамках ГИА,
18.11.2017 Министерство образования и науки
Твой шанс влиться в науку - Тувинская правдаВ ТИГПИ состоялось обсуждение плана мероприятий предстоящей II Школы молодого ученого.
18.11.2017 Тувинская правда
Шашлык. Адажио. Толерантность. - Тувинская правдаПовернись к сидящему рядом товарищу и скажи ему несколько тёплых слов. Представь на минуточку, что ты, к примеру, дерево.
18.11.2017 Тувинская правда
На Республиканском форуме педагогов-мужчин изучили лучшие практики  трудового воспитания - Правительство Республики ТываВ Кызыле завершилась работа III республиканского форума педагогов-мужчин, где были показаны лучшие практики в рамках проекта «Трудовое воспитание как составная часть воспитательного процесса».
18.11.2017 Правительство Республики Тыва
Сегодня прошел III республиканский форум педагогов-мужчин, где были показаны лучшие практики реализации губернаторского проекта «Трудовое воспитание как составная часть воспитательного процесса» - Министерство образования и наукиВ целях выявления лучших практик и обмена опытом по реализации губернаторского проекта «Формирование управленческих кадров в общеобразовательных организациях Республики Тыва из числа педагогов-мужчин»,
18.11.2017 Министерство образования и науки
17 ноября – международный день студента - Администрация г.КызылПо данным Минобрнауки России, на начало 2016/17 учебного года в Республике Тыва действовала 1 государственная образовательная организация высшего образования 1 филиал негосударственного вуза.
17.11.2017 Администрация г.Кызыл
Основными целями и задачами олимпиады «Кодекс знаний» являются выявление школьников, проявивших интерес к профильной области гуманитарных наук и обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками;
17.11.2017 МВД Республики Тыва
3590_613186206.jpg - ТувГУТувинский государственный университет посетил директор Красноярского филиала университета Российской академии образования, доктор исторических наук, профессор Николай Дроздов.
17.11.2017 ТувГУ
3593_801359186.jpg - ТувГУВ Тувинском государственном университете прошло награждение победителей и призёров этапа Всероссийской олимпиады.
17.11.2017 ТувГУ
Шашлык. Адажио. Толерантность. - Тувинская правдаПовернись к сидящему рядом товарищу и скажи ему несколько тёплых слов. Представь на минуточку, что ты, к примеру, дерево.
18.11.2017 Тувинская правда
Твой шанс влиться в науку - Тувинская правдаВ ТИГПИ состоялось обсуждение плана мероприятий предстоящей II Школы молодого ученого.
18.11.2017 Тувинская правда
3598_476786484.jpg - ТувГУВ Тувинском государственном университете прошла университетская конференция «Педагогическая практика – основа профессии педагога».
18.11.2017 ТувГУ
На свободу – с профессией - Тувинская правда
На свободу – с профессией
Пословица «Ученье – свет, а не ученье – тьма» несет большой философский смысл.
Тувинская правда
Электричество из рукава - Тувинская правда
Электричество из рукава
На базе ТувГУ в рамках всероссийского фестиваля науки прошел VI республиканский молодежный инновационный форум.
Тувинская правда
Что такое «чарки»? - Тувинская правда
Что такое «чарки»?
Национальная библиотека Тувы, как и в прошлом году, стала 3 ноября одной из нескольких площадок проведения Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» в Кызыле.
Тувинская правда
Один человек погиб и двое пострадалим в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге «Р-257 Енисей».
17.11.2017 МВД Республики Тыва
Кража была совершена 21-летним безработным ранее не судимым жителем с. Булун-Бажы Эрзинского района.
17.11.2017 МВД Республики Тыва
Следователем Управления МВД России по г. Кызылу расследуется уголовное дело по факту кражи имущества.
17.11.2017 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждена за неуплату алиментов Приговором мирового судьи судебного участка г.
Плюс Информ
Раскрыто и доказано – по следам старых и новых преступлений - Плюс Информ
Раскрыто и доказано – по следам старых и новых преступлений
Ночное время испокон веков считалось самым благоприятным для лихих людей – разбойников.
Плюс Информ
Ночной Кызыл, или Изнанка праздников - Плюс Информ
Ночной Кызыл, или Изнанка праздников
Праздник – это хорошо. Это весело, а если попасть на мероприятие типа: «Ночь искусств» в музее, то и познавательно.
Плюс Информ
Мелодия жизни - Тувинская правдаИмя Натальи Лопсан широко известно не только в среде профессиональных музыкантов и работников культуры.
18.11.2017 Тувинская правда
«Другой формат» творческой молодежи Тувы - Министерство культурыВ Национальном музее Тувы открылась выставка студентов художественного отделения Кызылского колледжа искусств  «Все страньше и страньше!
18.11.2017 Министерство культуры
Придумай туристский бренд и выиграй фотоаппарат! - Министерство культурыОтдел туризма министерства культуры Тувы и Информационный центр туризма республики объявляют о проведении открытого республиканского конкурса идей на создание изобразительного (логотип) и словесного (слоган) обозначения.
18.11.2017 Министерство культуры
Манящая Индия - Тувинская правда
Манящая Индия
В министерстве культуры Тувы прошла встреча с делегацией из Культурного центра им.
Тувинская правда
Открытие филармонии, дубль два - Плюс Информ
Открытие филармонии, дубль два
Сезон в филармонии, теоретически, уже открыли. В ДНТ… А на прошлой неделе состоялся первый в этом сезоне концерт именно в филармонии.
Плюс Информ
Дом культуры – зеркало села - Плюс Информ
Дом культуры – зеркало села
За счет средств, выделенных по федеральным проектам «Театры детям», «Театры малых городов» и «Местный дом культуры», приобретены десять комплектов сценической одежды, девять световых установок, театральные кресла,
Плюс Информ
Подведены итоги Международного фестиваля юных математиков - Министерство образования и наукиСегодня в лицее № 15 г. Кызыла прошел международный фестиваль юных математиков, который был организован в форме турнира математических боев с участием лучших команд Республики Тыва, Верхнеусинска (Красноярский край) и Монголии.
18.11.2017 Министерство образования и науки
В Кызыле подвели итоги Первенства по шахматам «Пешечка» - Администрация г.Кызыл17 ноября на базе Республиканского центра дополнительного образования детей состоялось Первенство города по шахматам «Пешечка».
17.11.2017 Администрация г.Кызыл
Сотрудник УФСИН России по Республике Тыва завоевал очередное золото на чемпионате мира по кикбоксингу - УФСИННа чемпионате мира по кикбоксингу, завершившемся 12 ноября в Будапеште золотую медаль завоевал сотрудник УФСИН России по Республике Тыва Ооржак Сергек, в третий раз подтвердив высокое звание чемпиона мира.
16.11.2017 УФСИН
На вершине мирового пьедестала - Тувинская правда
На вершине мирового пьедестала
Пять золотых медалей спортсменов Тувы на мировых чемпионатах по кикбоксингу и самбо, чемпионате Европы по дзюдо!
Тувинская правда
Болели за тувинцев - Тувинская правда
Болели за тувинцев
В Нефтеюганске 28 — 29 октября прошел Международный турнир по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семенова.
Тувинская правда
Тоджинский чемпионат - Тувинская правда
Тоджинский чемпионат
На базе Тоора-Хемской ДЮСШ 27 октября проведен первый чемпионат Тоджинского района в честь четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина.
Тувинская правда
Фото: er.ru - Единая РоссияФото: er.ru Ранее и.о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркивал важность работы в сложных регионах – Иркутской и Омской областях «Единая Россия» усилит работу в регионах,
18.11.2017 Единая Россия
Генеральное консульство Монголии проводит в Кызыле Вечер Дружбы, посвященный 96-летию дипотношений Монголии и России - ИА Тува-ОнлайнСегодня, 18 ноября, в 16 часов в Доме народного творчества состоится  Вечер Дружбы, посвященный  96-й годовщине установления дипломатических отношений между Монголией и Россией.
18.11.2017 ИА Тува-Онлайн
Фото: er.ru - Единая РоссияФото: er.ru Исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак проведет в Иркутске ряд встреч На 18 ноября запланировано совещание исполняющего обязанности секретаря Генерального совета «Единой
18.11.2017 Единая Россия
Манящая Индия - Тувинская правдаВ министерстве культуры Тувы прошла встреча с делегацией из Культурного центра им.
18.11.2017 Тувинская правда