Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

“Тыва дыл Хүнүн” байырлаанывыс азы «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктант түңнелдери

“Тыва дыл Хүнүн” байырлаанывыс азы «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктант түңнелдери - Новые исследования Тувы
Фото: www.tuva.asia

Лидия Ооржак, ТР-ның НШХИ-туң тыва филология лабораториязының методизи

Тыва Республикада бир дугаар эрткен «Тыва дыл Хүнүн» байырлаар ажыл-чорудулгаларның аразынга республиканың иштинге болгаш республикадан дашкаар тыва дылды билир чонга «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктантыны 2016 чылдың октябрь 30-де чонга бижиткен турган.   Диктантыны бижидериниң удуртулгазын ТР-ның өөредилге болгаш эртем  яамызының Күрүнениң бюджеттиг эртем албан чери «Национал школа хөгжүдер институт», ТР-ның Дээди Хуралының (Парламент) чанында Аныяктар Хуралы (Парламент), тыва дыл болгаш чогаал башкыларының Ассоциациязы алган. Диктантының онаалгаларын НШХИ-туң тыва филология лабораториязының ажылдакчылары кылган, онаалгаларның экспертизазын тыва дыл, литература эртеминге, Тываның төөгүзүнге, географтыг айтырыгларынга хамаарышкан тускай эртемниглер эрттирген болгаш, эдилге-чазалганы, сүмелерни берген. Диктант дугайында медээни чонга таныштырып чедирерин кожууннарның тыва дыл, чогаал башкылары баш бурунгаар кылып, "Тыва дыл Хүнүнге” байырымныг, харыысалгалыг шинчини кииргеннер. КТРК "Тыва” байырлал бетинде дорт эфирни организастап, тыва дылды өөренириниң, салгалдарга арттырып бээриниң чугулазын көдүрген. ТР-ның Дээди Хуралының (Парламент) чанында Аныяктар  Хуралының (Парламент) кежигүннери кожууннарның администрациялары, сумуларның удуртулгалары-биле дорт харылзааны тудуп, Тывада бир дугаар эртип турар улуг байырлалдың эрттиринге таарымчалыг байдалдарны тургускан. Диктантының чон аразынга чорутканының кол сорулгазы республиканың чонунуң төрээн дылынга хумагалыг чоруурун чедип алыры, ону салгалдарга арттырарының таарымчалыг аргаларын тургузарының айтырыгларын көдүрери; Тыва Республиканың географтыг байдалын, төөгүзүн, культуразын, чоннуң ажыл-амыдыралын өөрениринге сонуургалды бедидери; республиканың чонунуң тыва дыл, чогаал, төөгү талазы-биле билииниң деңнелин тодарадыры турган.   Диктантыны бижииринге 17 кожуун болгаш Ак-Довурак, Кызыл хоорайдан база  Интернет четкизин ажыглап 3106 чон киришкен. Кожууннарга  – 2282, Ак-Довурак хоорайга – 174, Кызыл хоорайга –  562, интернет четкизинче кирип бижээннерниң саны 88 болган.   Ниитизи-биле шын харыылаан баллдар болгаш киржикчилерниң хар-назынын барымдаалап, түңнелди үндүрерге, мындыг сан-чурагай үнүп кээр болду:
Шуптузун шын харыылаан киржикчи 80 балл алыр ужурлуг.

Эрткен чери

Киржикчилер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1.

Кожууннар, Ак-Довурак, Кызыл хоорай

3018

881

808

519

100

 
3018 киржикчиниң 2304 кижи онаалгаларның чартыын күүсеткен, а тергииннерниң саны 100 болган.
Киржикчилерниң хар-назыны.

Эрткен чери

Киржикчилер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1.

Кожууннар, Ак-Довурак, Кызыл хоорай

3018

241

1302

941

118


Диктантының түңнелдеринден алгаш көөрге, бөдүүн ажылдакчылардан эгелээш, улуг эрге дужаалда ажылдап чоруур удуртукчуларга чедир тыва дылды школа назыны четпээн назылыг уруглар албан черлеринден, школа, ортумак, дээди өөредилге черлеринге чедир өөредиририниң чугулазын илереткен.   Ак-Довурак хоорайның 5 (даг техникуму болгаш 4 школа), Кызыл хоорайның 25 шөлдеринге (9, 3, 2, 11, 7, 5, 14, 15 дугаарлыг школалар, "Аныяк”, Н.К. Крупская, К. Чуковский аттыг база караа көрбестер ниитилелиниң библиотекалары, ТКУ, ТР-ның Аныяктар яамызы, Кызыл хоорайның өөредилге департаментизи, Кызыл хоорайның культура департаментизи, Арт-төп "Найысылал”, ТР-ның Дээди Хуралы, Культура яамызы, ТР-ның Алдан-Маадыр аттыг национал Музейи, Кызыл хоорайда кеш аарыгларының эмнелгези, РФ-ның социал камгаладылга фондузунуң ТР-да регионалдыг салбыры, ТР-ның КТРК "Тыва”, уруглар болгаш өг-бүле камгалалының төвү, ТР-ң девискээринге хамааты камгалал, чурттакчы чонну база девискээрни онза байдалдардан болгаш сугларга камгалаар ажыл-чорудулганы хандырар талазы-биле агентилели, тыва культура төвү) 562 киржикчилер бодунуң билиин шылгап келгеннер.   «Үш үне» деп аттыг төөгү-өөредилиг диктантыны бижииринге Тыва Республиканың 17 кожууннарының чону киришкен.   Бай-Тайга кожуунга 6 шөл (Хемчик, Кара-Хөл, Кызыл-Даг, Шуй, Тээли), Барыын- Хемчик кожуунга – 3 (Кызыл-Мажалык, Дөң-Терезин, Хөнделең), Мөнгүн-Тайга кожуунга – 3 (Мугур-Аксы №1, №2 школалары, Мөген-Бүрен), Чөөн-Хемчик кожуунга 1 шөл (Хайыракан), Сүт-Хөл кожуунга – 4 (Ак-Даш, Суг-Аксы, Ишкин, Бора-Тайга), Өвүр кожуунга – 5 (Дус-Даг, Солчур, Ак-Чыраа, Солчур, кожуун чагыргазы),  Чаа-Хөл кожуунга – 1 (Чаа-Хөл), Улуг-Хем кожуунга – 6 (Арыскан, Шагаан-Арыг №1, №2 школалары, Торгалыг, Ийи-Тал, эдип-чазаар колония), Таңды кожуунга – 10 (Бай-Хаак, Кызыл-Арыг, Усть-Хадың, Успенка, Балгазын, Межегей, Кочетово, Бай-Хаак, Сосновка, кожуун чагыргазы), Тес-Хем кожуунга – 5 (Самагалтай №1, №2 школалары, Ак-Эрик, Шуурмак, О-Шынаа), Эрзин кожуунга – 1 (Эрзин), Тере-Хөл кожуунга – 1 (Кунгуртуг), Тожу кожуунга – 3 (Ий, Адыр-Кежиг, Тоора-Хем), Каа-Хем кожуунга – 6 (Суг-Бажы, Бүрен-Бай-Хаак, Дерзиг-Аксы, Бояровка, Бүрен-Хем, Кундустуг), Кызыл кожуунга – 3 (Сукпак, Шамбалыг, Ээрбек), Пии-Хем кожуунга – 6 (Туран №1, №2 школалары, Аржаан, Хадың, Сушь, Сесерлиг), Чеди-Хөл кожуунга – 1 шөлдер ажылдаан.   Ам адаанда таблицаларда диктантының ниити түңнелдеринге хамаарыштыр сан-чурагайны киирдивис. Диктантының киржикчизи шупту айтырыгларны шын харыылаанының түңнелинде, 80 балл алыр ужурлуг. 40 баллдан азы ниити харыының чартыын алганындан өрү харыыларга даянып, кожуун бүрүзүн аңгылап көөрге, түңнел мындыг болган.

Кожуун

Киришкеннер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1

Бай-Тайга

167

41

56

44

2

2

Барыын-Хемчик кожуун

153

54

43

12

3

3

Чөөн-Хемчик кожуун

55

15

14

12

1

4

Монгун-Тайга кожуун

155

52

40

27

9

5

Өвур кожуун

166

56

40

13

2

6

Сүт-Хөл кожуун

111

28

42

17

1

7

Чаа-Хөл кожуун

70

28

12

12

2

8

Улуг-Хем кожуун

126

16

25

51

11

9

Таңды кожуун

178

47

42

46

7

10

Чеди-Хөл кожуун

110

43

2

-

-

11

Эрзин кожуун

39

16

6

3

1

12

Тес-Хем кожуун

149

29

55

39

3

13

Кызыл кожуун

69

17

22

19

6

14

Тере-Хөл кожуун

31

7

13

5

-

15

Тожу кожуун

125

43

43

20

3

16

Каа-Хем кожуун

104

28

33

19

3

17

Пии-Хем кожуун

337

91

114

42

21

 

Ак-Довурак хоорай

174

63

61

28

-

 

Кызыл хоорай

562

157

175

110

25

  Ниитизи-болган:

Эрткен чери

Киржикчилер

40-50 б.

50-60 б.

60– 70 б.

70-80 б.

1.

Кожууннар

2282

611

572

381

75

2.

Ак-Довурак

174

63

61

28

-

3.

Кызыл

562

157

175

110

25


Киржикчилерниң хар-назынын барымдаалап көөрге, мындыг түңнел үнүп келген.

Кожуун

Киришкеннер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1

Бай-Тайга

117

0

76

64

1

2

Барыын-Хемчик кожуун

153

3

75

65

3

3

Чөөн-Хемчик кожуун

55

3

31

15

3

4

Монгун-Тайга кожуун

155

0

65

30

5

5

Өвур кожуун

166

5

60

77

0

6

Сүт-Хөл кожуун

111

17

42

47

5

7

Чаа-Хөл кожуун

70

0

18

14

2

8

Улуг-Хем кожуун

126

0

66

47

2

9

Таңды кожуун

178

4

86

66

9

10

Чеди-Хөл кожуун

110

1

64

40

5

11

Эрзин кожуун

39

0

21

9

3

12

Тес-Хем кожуун

149

5

63

65

2

13

Кызыл кожуун

69

8

29

31

0

14

Тере-Хөл кожуун

31

9

9

12

2

15

Тожу кожуун

125

4

78

36

0

16

Каа-Хем кожуун

104

13

47

28

6

17

Пии-Хем кожуун

337

55

144

99

13

 

Ак-Довурак хоорай

174

25

80

48

21

 

Кызыл хоорай

562

32

248

148

36

 

 

Ниитизи-биле:


Эрткен чери

Киржикчилер

20 хар четпээн

21-40 х.

41-60 х.

60-80 х.

1.

Кожууннар

2282

184

974

745

61

2.

Ак-Довурак

174

25

80

48

21

 

Кызыл

562

32

248

148

36

 

 

Ниити түңнелди кылып турар коммисия кежигүннери онаалгаларның күүселдезиниң шынарын дараазында деңнел-биле үндүргеш, тергииннерге хүндүлүг бижиктерни байырлыг байдалда тыпсыр деп түңнээн: 76-80 – шыырак деңнел, 75-70 – шору деңнел, 71– 65 ортумак деңнел.


Эрткен чери

Киржикчилер

76-80 балл

75-71 балл

70 – 66 балл

1.

Кожууннар

2282

4

39

123

2.

Ак-Довурак

174

-

-

7

3.

Кызыл

562

19

13

47


Онаалгаларны кылып тура, киржикчилер аразындан ат, фамилиязын, хар-назынын айытпаан болганы-биле саннарда карышкактар болу бээриниң магадылалы барын дыңнадып каалы.   Тыва төөгүзүнде бир дугаар улуг шимчээшкинни эгезинден төнчүзүнге чедир кады демнежип ажылдаан эш-өөрге база катап өөрүп четтиргенивисти илереттивис.
Плюс информатизация всех школ - Плюс ИнформНа реализацию губернаторского проекта «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва» республиканским бюджетом на 2018 год предусмотрено 11,7 млн.
24.09.2017 Плюс Информ
День знаний в Республиканском медицинском колледже - Республиканский медколледж            Каждый год Республиканский медицинский колледж тепло и празднично встречает студентов нового набора.
23.09.2017 Республиканский медколледж
3282_2053294859.jpg - ТувГУНа военной кафедре университета с 12 сентября начался первый учебный год.
22.09.2017 ТувГУ
У тувинских студентов в Москве всегда есть возможность напрямую задать вопросы лично Главе Тувы в неформальной обстановке – Александр Куулар - Правительство Республики Тыва21 сентября в актовом зале Московского дома национальностей состоялась ежегодная встреча первокурсников московских ВУЗов с Главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом.
22.09.2017 Правительство Республики Тыва
3281_1601436315.jpg - ТувГУС 15 сентября в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса Тувинского университета открылся очередной плавательный сезон.
22.09.2017 ТувГУ
IMG_3621 - МВД Республики Тыва20 сентября в детской библиотеке им. И.К. Чуковского города Кызыла прошло мероприятие, направленное на привитие детям устойчивых навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.
22.09.2017 МВД Республики Тыва
3274_697878946.jpg - ТувГУТоржественная церемония открытия прошла 21 сентября 2017 года в студенческом квартале Тувинского государственного университета.
21.09.2017 ТувГУ
К 25-летию визита Его Святейшества Далай-ламы XIV в Туву - Новые исследования ТувыПо инф. Тувинской правды Ровно 25 лет назад, 19 сентября 1992 года, на тувинскую землю ступил Далай-лама XIV.
21.09.2017 Новые исследования Тувы
3272_605778152.jpg - ТувГУЕще совсем недавно участок между учебно-лабораторным корпусом ТувГУ и бассейном был одним из самых необустроенных уголков в восточной части Кызыла.
21.09.2017 ТувГУ
3271_345749898.jpg - ТувГУПрофилактическая беседа состоялась 19 сентября в актовом зале Тувинского государственного университета.
20.09.2017 ТувГУ
В Кызыле в День города наградили лучших благоустроителей столицы - ИА Тува-ОнлайнВ День города Кызыла 9 сентября состоялась церемония награждения лучших благоустроителей столицы Тувы.
20.09.2017 ИА Тува-Онлайн
День знаний в Республиканском медицинском колледже - Республиканский медколледж            Каждый год Республиканский медицинский колледж тепло и празднично встречает студентов нового набора.
23.09.2017 Республиканский медколледж
3281_1601436315.jpg - ТувГУС 15 сентября в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса Тувинского университета открылся очередной плавательный сезон.
22.09.2017 ТувГУ
У тувинских студентов в Москве всегда есть возможность напрямую задать вопросы лично Главе Тувы в неформальной обстановке – Александр Куулар - Правительство Республики Тыва21 сентября в актовом зале Московского дома национальностей состоялась ежегодная встреча первокурсников московских ВУЗов с Главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом.
22.09.2017 Правительство Республики Тыва
Диалог с лицеистами - Тувинская правда
Диалог с лицеистами
В Гослицее состоялась встреча сотрудников Центра по противодействию экстремизму и отдела по делам несовершеннолетних с учащимися выпускных классов.
Тувинская правда
Старые песни о школьных учебниках, или Кто их должен покупать - Плюс Информ
Старые песни о школьных учебниках, или Кто их должен покупать
Не успевает закончиться один учебный год, как родители школьников озадачиваются подготовкой к новому.
Плюс Информ
Тридцать девятая кафедра - Плюс Информ
Тридцать девятая кафедра
При Тувинском государственном университете открылась военная кафедра. Это новые возможности реализации конституционного долга - получить военную специальность, не выходя из стен университета.
Плюс Информ
Ночью 20 сентября от 32-летнего местного жителя в дежурную часть Управления МВД России по г. Кызылу поступило заявление о том, что неизвестный неправомерно завладел его автомашиной марки «ВАЗ-2104»,
22.09.2017 МВД Республики Тыва
Утром 21 сентября в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Дзун-Хемчикский» поступило сообщение о том,
22.09.2017 МВД Республики Тыва
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
22.09.2017 Следственный комитет
Атака хакеров или террористов? - Плюс Информ
Атака хакеров или террористов?
На прошлой неделе, 13 сентября, в гостиницы Кызыла, департамент по социальной политике мэрии столицы, в Верховный, Арбитражные суды, некоторые учебные заведения поступили анонимные телефонные сообщения о том,
Плюс Информ
Дети падают с качелей - Плюс Информ
Дети падают с качелей
Дети падают с качелей Сразу два случая травмирования детей на детских площадках произошли в один день в Чеди-Хольском районе.
Плюс Информ
Сгорел гараж, люди получили ожоги - Плюс Информ
Сгорел гараж, люди получили ожоги
Причиной пожара в гараже, когда пострадали два человека, предварительно могло стать замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем.
Плюс Информ
В богатстве и бедности - Плюс ИнформТараа – не просто еда. Так же, как и хлеб она несет иной смысл – сакральный, она – источник жизни.
23.09.2017 Плюс Информ
Лучшие на пути кочевника - Плюс ИнформНовость о том, что наши артисты победили на очередном фестивале, может и не привлечь особенного внимания – мы привыкли к тому, что наши артисты постоянно привозят награды с разных конкурсов.
23.09.2017 Плюс Информ
Как объять необъятное - Плюс ИнформДа, Козьма Прутков был прав – нельзя объять необъятное. Особенно когда это касается выставки самых разных коллекций.
23.09.2017 Плюс Информ
Зараженные... красотою! - Плюс Информ
Зараженные... красотою!
Название этого растения (кстати, сразу и не скажешь, цветок это или куст такой) на слух звучит не особо: клещевина.
Плюс Информ
Оживший камень - Тувинская правда
Оживший камень
В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась персональная выставка «Оживший камень» Х. Б. Донгака, заслуженного деятеля искусств РТ.
Тувинская правда
С победой, Сайын! - Республиканский медколледж                  2,3 сентября 2017 года в г.Шагонар прошло соревнование по сумо среди юношей 1999-2001 года рождения за Первенство Республики Тыва.
23.09.2017 Республиканский медколледж
Крылья для жизни - Тувинская правдаКоманда из Тувы приняла участие во Всероссийском физкультурно-спор­тивном фестивале инвалидов, который проходил в Евпатории с 4 по 9 сентября.
22.09.2017 Тувинская правда
Приглашаем на забег - Тувинская правдаТува примет участие во Всероссийском дне бега, которому по установившейся традиции будет посвящена акция «Кросс нации».
22.09.2017 Тувинская правда
Начын — чемпион! - Тувинская правда
Начын — чемпион!
С 20 по 23 сентября в Литве, в Клайпеде, проходит 32-й чемпионат мира по спортивной борьбе среди военнослужащих.
Тувинская правда
Громкая победа «Грома» - Тувинская правда
Громкая победа «Грома»
В МВД Тувы определились сильнейшие баскетболисты. В спортивном зале «Динамо» Управления МВД России по г. Кызылу прошло первенство Министерства внутренних дел по Республике Тыва по баскетболу.
Тувинская правда
Меткие судьи - Тувинская правда
Меткие судьи
Захватывающие спортивные баталии развернулись накануне на озере Чагытай Тандинского района, где проходила XI Спартакиада среди судей Республики Тыва.
Тувинская правда
Председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа провел личный прием граждан - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 22 сентября, в  Региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» Д.А.
22.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Атака хакеров или террористов? - Плюс ИнформНа прошлой неделе, 13 сентября, в гостиницы Кызыла, департамент по социальной политике мэрии столицы, в Верховный, Арбитражные суды, некоторые учебные заведения поступили анонимные телефонные сообщения о том,
23.09.2017 Плюс Информ
Метеорологи прогнозируют в Туве мокрый снег и гололедицу - МЧС Республики Тыва«В течение суток 23 сентября местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица» - говорится в штормовом предупреждении синоптиков.
22.09.2017 МЧС Республики Тыва
21 сентября в 16 часов 00 минут в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в Кызыле на улице Магистральная напротив дома № 26 г. Кызыла произошел наезд на пешехода.
22.09.2017 ГИБДД
Прокуратурой Тоджинского района Республики Тыва по заявлению гражданки проверены нормативные правовые акты администрации района, регулирующие вопросы предоставления выплат по рождению ребенка.
22.09.2017 Прокуратура Республики Тыва