Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Туберкулезтан канчаар эмнензе экил?

туб на сайт 2 - Противотуберкулезный диспансер
Фото: rptdrt.ru

Херээжен киҗи өг-бүлези, чоок улузунуң кадыкшылы, чаагай чоруу дээш харыысалгалыг болур үүлени чүктеп чоруур дизе, чазыг болбас. Ажы-төл, кады чурттаан эжи аарый бергенде, ие кижи дүн-хүн дивейн, уйгу-чыдын чок оларның кадыкшылы дээш демисежип кириптер. Ол-ла үеде херээжен кижи боду аарый бергенде, аарыын чанында улузундан чажырып, бут кырынга эрттирип алыры чажыт эвес. Ынчангаш янзы-бүрү аарыглардан ал-ботту болгаш чоок, эргим кижилерин камгалаары, эмнээриниң дугайында немей билиглерни билип алырыартык эвес. Амгы үедебистиң республикавыста чидиг айтырыг – туберкулез аарыы.    

 

Туберкулез аарыындан эмненип эгелээн болза…

Туберкулез азы өкпе аарыы дээрге туберкулезтуң микобактериязының азы ону бир дугаар илередип ажыткан эртемденниң ады-биле Кохтуң палочказының тывылдырары халдавырлыг аарыг болур. Туберкулез колдуунда өкпеже халдаар, ынчалза-даа өске-даа органнарга тыптып сайзырап болур. Туберкулез аарыг кижи аарыгның микобактерияларын үндүр тарадып, долгандыр турар улуска халдадып болур айыылдыг.

Туберкулезтан үзе эмненир дизе, дараазында ч үүлдерни шы ңгыы сагыыры чугула:

ü  фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле эмнээшкин курузун долузу-биле эртер. Туберкулез ту эмнээри х өй үени негээр – 6 азы оон х өй ай дургузунда уламчылаар ;

ü  эмчиниң бижип бергени туберкулезка удур эм-таң аймаан ижип тура, эмнээшкинге үзүктелиишкинни болдурбас;

ü  эмчиниң бижип бергени шинчилелдерниң шуптузун эртер – оларның түңнелдеринден эмнээшкинниң чедимчелии хамааржыр.

Туберкулезка удур эмнерни ч үгле эмнелге ажылдакчызыны ү дорт хайгааралы-биле ижер ужурлуг

Туберкулезту ң эмнээшкини 2 үе-чададан тургустунар:

Бирээде, эмнээшкинниң күштүг үе-чадазы колдуунда туберкулезка удур диспансерниңчыдар салбырынга эртер. Аарыгның хевириниң аайы-биле эмнээшкинниң эгезинде 4 азы 5 туберкулезка удур эмнерни бижип бээр. Оларны эмчиниң айтып бергени хемчээлге болгаш доктааттынган чурум езугаар ижер. Эмнээшкинни ң к үшт үг үе-чадазы 2-ден 4 ай чеде бээр болгаш ооңүргүлчүлелдии чедип алдынган түңнелдерден хамааржыр.

Ийиде, эмнээшкинни ң деткимче (амбулаторлуг) үе-чадазы 4-5 ай ишти үрг үлч үлээр болгаш аарый берген кижиниңчурттап турар чериниң чоогунда эмнелгеге азы туберкулезка удур диспансерге чоруттунар. Бо үе-чадада туберкулезка удур 2-3 эмни ижерге чедер болур.

Бир эвес аарый берген кижи туберкулезтуң микобактерияларын ылгап үндүрүп турар болза, ол дугайында аңаа эмчи дыңнадыр ужурлуг, аарый берген кижи долгандыр турар улуска (оларның аразында аҗы-төлге, дөргүл-төрелдеринге болгаш эш-өөрүнге) аарыгны чыпшырып каап болур деп чүүлдү утпас болза эки. Ону болдурбазы-биле, дараазында нарын эвес дүр үмнерни сагыыры чугула:

ü  чугаалажып турар кижизинден өскээр хая көрнүп алгаш, чөдүрүп азы азырып турар үезинде аксын думчук аржыылы-биле дуглап алыр;

ü  ылгалып үнүп турар суук чарааны тускай контейнерге чыып алыр. Эптиг кылдыр аксы таптыг дуглалып турар бичии банканы база ажыглап болур;

ü  эмнелгеден дашкаар турар үелерде чүгле бодунуң тускай аяк-савазын, аржыылын болгаш орун херекселдерин ажыглаар, тодаргайлаарга, хууда арыг-силиг гигиеназын сагыыр;

ü  болдунар болза, камгалал медицина масказын ажыглаар;

ü  чурттап турар черин удаа-дараа агаарладып турар.

Аарый берген кижиге эмнээшкинниң тодаргай чурумун доктаадып бээр болур. Ынчангаш эмнээшкинни шын чорудары-биле, чогуур доктааттынган хуусааларда ылгалып үнген чарааны шинчилгеже дужаар ужурлуг.

Ол хуусаалар колдуунда мындыг болур:

ü  эмнээшкинни эгелээр бетинде ылгалып үнген чарааның 3 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 2-3 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 5 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң соонда азы 6-8 ай эрткенде ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар.

Туберкулезка удур эм-таң аймаа ижип турар үеде чамдык таварылгаларда эмнерниң доора салдары база илереп кээп болур. Кандыг-даа доора салдар илереп келген болза , эмнээшкин үезинде байдал баксырай берген таварылгада ол дугайында дораан-на аарый берген кижиниң эмнээшкинин хайгаарап турар эмнелге ажылдакчызынга дыңнадыр.

Туберкулез аарыг улусту ң кол-кол будулуушкуннары

ü  Эмнээшкин эгелээн соон дарый , аарыг кижини ң байдалы д үргени-биле экижий бээрге, аарыг кижи бодун кадык апарган деп санап эгелээр болгаш оон ы ңай эмнер ишкен херээ чок деп бодай бээр.

Сактып алы ңар! Бодунуң туразы-биле эмнээшкинни соксадыры азы үзүктелдирери туберкулез тывылдырар бактерияларның эмнерге шыдамык чоруун улам күштелдирер. Эмнээшкинни үзүп кааптар болза азы шын эвес эмненир болза, аарыг оон-даа артык аар хевиринге катап эглип келир болгаш ону үзе эмнээри дыка берге, харын-даа чамдык таварылгаларда шуут болдунмас апаар.

ü  Өске хоорайже улуг эмнелгеже азы институтче эмненип чоруптуп болур, а ңаа бир-ийи ай дургузунда эмнеп кааптар.

Сактып алы ңар! Бүгү делегейде туберкулезтуң эмнээшкинин ол-ла туберкулезка удур эм-таң аймаа-биле чорудуп турар болгаш туберкулезтан аарыг кижини эмнээриниң хуусаалары эмнелге чериниң арга-шинээнден хамаарышпас болур.

ü  Туберкулезту чонну ң аргалары-биле эмнеп кааптып болур.

Сактып алы ңар! Чаңгыс-даа чоннуң аргазы туберкулезтуң тывылдырыкчыларын өлүрүп шыдавас. Туберкулезту чүгле ук аарыгга удур эмнер-биле узуткап болур, өске күштүг аргалар чок.

ü  Ам үр үеде эмненир харык чок-тур, оо ң кадында аарыг дугайында өске улуска билдириксевейн тур мен. Таблеткалардан садып алгаш бодум эмненип тургаш, оо ң соонда өске хоорайда эмнелгеге барып эмнедип ап болур.

Сактып алы ңар! Фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле чогуур үезинде болгаш шын чоруттунган эмнээшкин чокта аарыг улам хөгжүп сайзыраар. Шын эмнээшкин орай эгелээн тудум, үзе эмненириниң аргалары эвээжеп турар.

Аарыг кижиге с үмелер

ü  Эмнеп турар эмчиңерниң бүгү сүмелерин хажык чокка күүседиңер.

ü  Бижип берген эмнерниң шуптузун чогуур үезинде ижип, эмнээшкинни үзүктелдирбеңер. Үзе эмнедириниң чажыды чүгле ында.

ü  Бир эвес кандыг-бир чылдагаан ужун эмнээшкинни үзүктелдирипкен болзуңарза, ол-ла дораан эмчиге чедиңер.

 

В связи с многочисленными сообщениями о нарушениях бригадами скорой медицинской помощи в Тверской области норматива по времени доезда к пациентам, Росздравнадзор берет на особый контроль сложившуюся ситуацию в регионе.
17.03.2018 Росздравнадзор
Минздрав Тувы приглашает жителей республики пройти диспансеризацию - Министерство здравоохраненияЕсли в 2018 году жителю Республики Тыва исполнится 21 год или его возраст в наступившем году делится на три без остатка, то он может пройти диспансеризацию в поликлинике, к которой прикреплен,
16.03.2018 Министерство здравоохранения
О работе наркологов Тувы по профилактике алкоголизма и наркомании среди населения - Министерство здравоохраненияСпециалисты Республиканского наркологического диспансера ведут плановую работу по профилактике алкоголизма на территории республики, в том числе среди молодежи.
16.03.2018 Министерство здравоохранения
24 марта - Противотуберкулезный диспансерВ рамках месячника, посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который стартовал в начале марта месяца,
16.03.2018 Противотуберкулезный диспансер
фото 2 - Противотуберкулезный диспансерКаким бы долгим и трудным ни казалось лечение, помните, что его результат напрямую зависит от того, насколько аккуратно вы будете принимать лекарства.
16.03.2018 Противотуберкулезный диспансер
Криминальный фармацевтический аборт может привести к необратимым последствиям для здоровья - Министерство здравоохраненияГинекологи Тувы выражают обеспокоенность увеличением количества криминальных фармацевтических абортов в республике.
15.03.2018 Министерство здравоохранения
4234_1345295636.jpg - ТувГУСотрудники Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями проводят обследование студентов Тувинского государственного университета на ВИЧ и СПИД.
15.03.2018 ТувГУ
В связи с многочисленными сообщениями о нарушениях бригадами скорой медицинской помощи в Тверской области норматива по времени доезда к пациентам, Росздравнадзор берет на особый контроль сложившуюся ситуацию в регионе.
17.03.2018 Росздравнадзор
фото 2 - Противотуберкулезный диспансерКаким бы долгим и трудным ни казалось лечение, помните, что его результат напрямую зависит от того, насколько аккуратно вы будете принимать лекарства.
16.03.2018 Противотуберкулезный диспансер
О работе наркологов Тувы по профилактике алкоголизма и наркомании среди населения - Министерство здравоохраненияСпециалисты Республиканского наркологического диспансера ведут плановую работу по профилактике алкоголизма на территории республики, в том числе среди молодежи.
16.03.2018 Министерство здравоохранения
Ради вас мы стремимся стать лучше! - Тувинская правда
Ради вас мы стремимся стать лучше!
Дорогие женщины! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём.
Тувинская правда
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ЗАШИТЫЕ В МЕШКИ С МУКОЙ, БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ СОТРУДНИКАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ - УФСИНВ учреждениях УФСИН России по Республике Тыва  проводится значительный объем работы по предотвращению доставки запрещенных предметов и веществ в места лишения свободы.
17.03.2018 УФСИН
Приговором Верховного суда Республики Тыва с участием коллегии присяжных заседателей житель села Ырбан Тоджинского района Айдын Ак признан виновным в покушении на убийство и в умышленном причинении смерти лицу общеопасны
16.03.2018 Прокуратура Республики Тыва
Розыск без вести пропавших лиц – одно из главных направлений деятельности полиции.
16.03.2018 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
«Бытовуха» Дознавателем полиции Тоджинского района возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.
Плюс Информ
Криминальные письма - Тувинская правда
Криминальные письма
Кызылский городской суд признал виновным Александра Наземцева в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.
Тувинская правда
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Дело об убийстве семьи в Ак–Довураке передано в суд Две местные жительницы, молодые женщины, предстанут перед судом за совершение убийства супружеской пары и двух малолетних детей.
Плюс Информ
Королевский гобой - Тувинская правдаЛюбители классической музыки в Кызыле редко радуются встречам с музыкантами, пропагандирующими вечное Искусство.
17.03.2018 Тувинская правда
«Тувинец душой», заслуженный артист РТ Шон Куирк сегодня отмечает 40-летие - Министерство культурыВлюбившись в тувинскую традиционную музыку, он легко освоил сначала тувинский язык, затем игру на музыкальных инструментах и само горловое пение хөөмей.
17.03.2018 Министерство культуры
ezGvn0hYWCM.jpg - Новые исследования ТувыПо инф. пресс-службы Правительства РТ   Презентация книги «Создатели Советской Тувы.
17.03.2018 Новые исследования Тувы
Фотографии смерти - Плюс Информ
Фотографии смерти
Наверное, практически каждый видел, что в старых альбомах у многих есть фотографии с похорон.
Плюс Информ
У романса есть только одна тема – это любовь - Плюс Информ
У романса есть только одна тема – это любовь
Романс – это такой странный жанр. Просто любовь – и все. Классические образцы написаны сто и больше лет назад.
Плюс Информ
Вопросы священнику - Плюс Информ
Вопросы священнику
Если есть Бог, то почему в мире есть зло, несправедливость, страдания? Некоторые люди говорят, что Бога нет, потому что в мире много зла и несправедливости.
Плюс Информ
По системе коэффициентов - Тувинская правдаВ шахматном клубе ТувГУ «Гроссмейстер» прошел чемпионат Республики Тыва среди мужчин и женщин по шахматам.
17.03.2018 Тувинская правда
И творческие, и ловкие - Тувинская правда3 марта в Национальном парке культуры и отдыха Республики Тыва было «очень жарко», страсти кипели, участники корпели, а болельщики болели.
17.03.2018 Тувинская правда
4242_1641602677.jpg - ТувГУВнутривузовское соревнование по плаванию среди студентов всех факультетов Тувинского государственного университета прошло 15 марта.
16.03.2018 ТувГУ
Вольным стилем, брассом и баттерфляй - Плюс Информ
Вольным стилем, брассом и баттерфляй
В Туве впервые прошло республиканское лично-командное первенство по плаванию среди детей.
Плюс Информ
Играют женщины - Тувинская правда
Играют женщины
В спортивном зале Республиканского медицинского колледжа прошло открытое первенство г. Кызыла по настольному теннису среди женщин, посвященное празднованию 8 марта.
Тувинская правда
Успех юниоров Тувы - Тувинская правда
Успех юниоров Тувы
23 — 25 февраля в г. Назарово Красноярского края проводилось первенство Сибирского федерального округа среди юниоров до 21 года.
Тувинская правда
«Тувинец душой», заслуженный артист РТ Шон Куирк сегодня отмечает 40-летие - Министерство культурыВлюбившись в тувинскую традиционную музыку, он легко освоил сначала тувинский язык, затем игру на музыкальных инструментах и само горловое пение хөөмей.
17.03.2018 Министерство культуры
4251_1139682115.jpg - ТувГУСегодня в Доме народного творчества собрались волонтеры и добровольцы со всей республики, среди которых были и студенты Тувинского государственного университета.
17.03.2018 ТувГУ
IMG_9863 - копия - МВД Республики ТываЗнаменательное событие состоялось в МВД по Республике Тыва сегодня, 16 марта.
16.03.2018 МВД Республики Тыва
Глава Тувы и гендиректор Сибирской генерирующей компании договорились обеспечить доступность подключения к теплу новых объектов в Кызыле - Министерство энергетикиДоговоренности, действующие между Правительством Республики Тыва и Сибирской генерирующей компанией, позволили создать резерв стабильности системы теплоснабжения Кызыла на десять лет вперед.
16.03.2018 Министерство энергетики
Кызыл: Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией - ИА Тува-Онлайн18 марта в 16 часов на Площади Арата Ассамблея народов Тувы  проводит митинг-концерт "Крымская весна" в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.
17.03.2018 ИА Тува-Онлайн