Туберкулезтан канчаар эмнензе экил?

Фото: rptdrt.ru

Херээжен киҗи өг-бүлези, чоок улузунуң кадыкшылы, чаагай чоруу дээш харыысалгалыг болур үүлени чүктеп чоруур дизе, чазыг болбас. Ажы-төл, кады чурттаан эжи аарый бергенде, ие кижи дүн-хүн дивейн, уйгу-чыдын чок оларның кадыкшылы дээш демисежип кириптер. Ол-ла үеде херээжен кижи боду аарый бергенде, аарыын чанында улузундан чажырып, бут кырынга эрттирип алыры чажыт эвес. Ынчангаш янзы-бүрү аарыглардан ал-ботту болгаш чоок, эргим кижилерин камгалаары, эмнээриниң дугайында немей билиглерни билип алырыартык эвес. Амгы үедебистиң республикавыста чидиг айтырыг – туберкулез аарыы.    

 

Туберкулез аарыындан эмненип эгелээн болза…

Туберкулез азы өкпе аарыы дээрге туберкулезтуң микобактериязының азы ону бир дугаар илередип ажыткан эртемденниң ады-биле Кохтуң палочказының тывылдырары халдавырлыг аарыг болур. Туберкулез колдуунда өкпеже халдаар, ынчалза-даа өске-даа органнарга тыптып сайзырап болур. Туберкулез аарыг кижи аарыгның микобактерияларын үндүр тарадып, долгандыр турар улуска халдадып болур айыылдыг.

Туберкулезтан үзе эмненир дизе, дараазында ч үүлдерни шы ңгыы сагыыры чугула:

ü  фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле эмнээшкин курузун долузу-биле эртер. Туберкулез ту эмнээри х өй үени негээр – 6 азы оон х өй ай дургузунда уламчылаар ;

ü  эмчиниң бижип бергени туберкулезка удур эм-таң аймаан ижип тура, эмнээшкинге үзүктелиишкинни болдурбас;

ü  эмчиниң бижип бергени шинчилелдерниң шуптузун эртер – оларның түңнелдеринден эмнээшкинниң чедимчелии хамааржыр.

Туберкулезка удур эмнерни ч үгле эмнелге ажылдакчызыны ү дорт хайгааралы-биле ижер ужурлуг

Туберкулезту ң эмнээшкини 2 үе-чададан тургустунар:

Бирээде, эмнээшкинниң күштүг үе-чадазы колдуунда туберкулезка удур диспансерниңчыдар салбырынга эртер. Аарыгның хевириниң аайы-биле эмнээшкинниң эгезинде 4 азы 5 туберкулезка удур эмнерни бижип бээр. Оларны эмчиниң айтып бергени хемчээлге болгаш доктааттынган чурум езугаар ижер. Эмнээшкинни ң к үшт үг үе-чадазы 2-ден 4 ай чеде бээр болгаш ооңүргүлчүлелдии чедип алдынган түңнелдерден хамааржыр.

Ийиде, эмнээшкинни ң деткимче (амбулаторлуг) үе-чадазы 4-5 ай ишти үрг үлч үлээр болгаш аарый берген кижиниңчурттап турар чериниң чоогунда эмнелгеге азы туберкулезка удур диспансерге чоруттунар. Бо үе-чадада туберкулезка удур 2-3 эмни ижерге чедер болур.

Бир эвес аарый берген кижи туберкулезтуң микобактерияларын ылгап үндүрүп турар болза, ол дугайында аңаа эмчи дыңнадыр ужурлуг, аарый берген кижи долгандыр турар улуска (оларның аразында аҗы-төлге, дөргүл-төрелдеринге болгаш эш-өөрүнге) аарыгны чыпшырып каап болур деп чүүлдү утпас болза эки. Ону болдурбазы-биле, дараазында нарын эвес дүр үмнерни сагыыры чугула:

ü  чугаалажып турар кижизинден өскээр хая көрнүп алгаш, чөдүрүп азы азырып турар үезинде аксын думчук аржыылы-биле дуглап алыр;

ü  ылгалып үнүп турар суук чарааны тускай контейнерге чыып алыр. Эптиг кылдыр аксы таптыг дуглалып турар бичии банканы база ажыглап болур;

ü  эмнелгеден дашкаар турар үелерде чүгле бодунуң тускай аяк-савазын, аржыылын болгаш орун херекселдерин ажыглаар, тодаргайлаарга, хууда арыг-силиг гигиеназын сагыыр;

ü  болдунар болза, камгалал медицина масказын ажыглаар;

ü  чурттап турар черин удаа-дараа агаарладып турар.

Аарый берген кижиге эмнээшкинниң тодаргай чурумун доктаадып бээр болур. Ынчангаш эмнээшкинни шын чорудары-биле, чогуур доктааттынган хуусааларда ылгалып үнген чарааны шинчилгеже дужаар ужурлуг.

Ол хуусаалар колдуунда мындыг болур:

ü  эмнээшкинни эгелээр бетинде ылгалып үнген чарааның 3 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 2-3 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 5 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң соонда азы 6-8 ай эрткенде ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар.

Туберкулезка удур эм-таң аймаа ижип турар үеде чамдык таварылгаларда эмнерниң доора салдары база илереп кээп болур. Кандыг-даа доора салдар илереп келген болза , эмнээшкин үезинде байдал баксырай берген таварылгада ол дугайында дораан-на аарый берген кижиниң эмнээшкинин хайгаарап турар эмнелге ажылдакчызынга дыңнадыр.

Туберкулез аарыг улусту ң кол-кол будулуушкуннары

ü  Эмнээшкин эгелээн соон дарый , аарыг кижини ң байдалы д үргени-биле экижий бээрге, аарыг кижи бодун кадык апарган деп санап эгелээр болгаш оон ы ңай эмнер ишкен херээ чок деп бодай бээр.

Сактып алы ңар! Бодунуң туразы-биле эмнээшкинни соксадыры азы үзүктелдирери туберкулез тывылдырар бактерияларның эмнерге шыдамык чоруун улам күштелдирер. Эмнээшкинни үзүп кааптар болза азы шын эвес эмненир болза, аарыг оон-даа артык аар хевиринге катап эглип келир болгаш ону үзе эмнээри дыка берге, харын-даа чамдык таварылгаларда шуут болдунмас апаар.

ü  Өске хоорайже улуг эмнелгеже азы институтче эмненип чоруптуп болур, а ңаа бир-ийи ай дургузунда эмнеп кааптар.

Сактып алы ңар! Бүгү делегейде туберкулезтуң эмнээшкинин ол-ла туберкулезка удур эм-таң аймаа-биле чорудуп турар болгаш туберкулезтан аарыг кижини эмнээриниң хуусаалары эмнелге чериниң арга-шинээнден хамаарышпас болур.

ü  Туберкулезту чонну ң аргалары-биле эмнеп кааптып болур.

Сактып алы ңар! Чаңгыс-даа чоннуң аргазы туберкулезтуң тывылдырыкчыларын өлүрүп шыдавас. Туберкулезту чүгле ук аарыгга удур эмнер-биле узуткап болур, өске күштүг аргалар чок.

ü  Ам үр үеде эмненир харык чок-тур, оо ң кадында аарыг дугайында өске улуска билдириксевейн тур мен. Таблеткалардан садып алгаш бодум эмненип тургаш, оо ң соонда өске хоорайда эмнелгеге барып эмнедип ап болур.

Сактып алы ңар! Фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле чогуур үезинде болгаш шын чоруттунган эмнээшкин чокта аарыг улам хөгжүп сайзыраар. Шын эмнээшкин орай эгелээн тудум, үзе эмненириниң аргалары эвээжеп турар.

Аарыг кижиге с үмелер

ü  Эмнеп турар эмчиңерниң бүгү сүмелерин хажык чокка күүседиңер.

ü  Бижип берген эмнерниң шуптузун чогуур үезинде ижип, эмнээшкинни үзүктелдирбеңер. Үзе эмнедириниң чажыды чүгле ында.

ü  Бир эвес кандыг-бир чылдагаан ужун эмнээшкинни үзүктелдирипкен болзуңарза, ол-ла дораан эмчиге чедиңер.

 

 
По теме
Глава Тувы поставил задачу развернуть  контрольно-пропускные пункты в Барун-Хемчикском районе, где есть подозрение  на заражение двух человек сибирской язвой - Правительство Республики Тыва В Барун-Хемчикском районе Тувы после забоя крупного рогатого скота на чабанской стоянке зарегистрировано два случая с подозрением на заболевание сибирской язвой у молодых мужчин в возрасте 31-34 лет.
23.07.2018
 
1479115210_thumb_main - Sibnovosti.ru Число обратившихся в медучреждения после массового отравления в закусочной столицы Тувы Кызыле выросло до 187 человек, сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол.
20.07.2018
В связи с регистрацией вспышечной заболеваемости среди населения города Кызыла Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва начато эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции (сальмонеллеза) сред
20.07.2018
 
моск - Противотуберкулезный диспансер В Туву для изучения эпидемиологической ситуации по туберкулезу и экспертной оценки деятельности фтизиатрической службы приехала комиссия из недавно созданного Национального исследовательского медицинского центра фтизиопу
20.07.2018
моск - Противотуберкулезный диспансер В Туву для изучения эпидемиологической ситуации по туберкулезу и экспертной оценки деятельности фтизиатрической службы приехала комиссия из недавно созданного Национального исследовательского медицинского центра фтизиопу
20.07.2018 Противотуберкулезный диспансер
В связи с регистрацией вспышечной заболеваемости среди населения города Кызыла Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва начато эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции (сальмонеллеза) сред
20.07.2018 Роспотребнадзор
На территории республики неделя, как установилась аномальная жара, температура воздуха прогревается выше 40 градусов.
28.06.2018 Тувинская правда
Глава Тувы поставил задачу развернуть  контрольно-пропускные пункты в Барун-Хемчикском районе, где есть подозрение  на заражение двух человек сибирской язвой - Правительство Республики Тыва В Барун-Хемчикском районе Тувы после забоя крупного рогатого скота на чабанской стоянке зарегистрировано два случая с подозрением на заболевание сибирской язвой у молодых мужчин в возрасте 31-34 лет.
23.07.2018 Правительство Республики Тыва
Дети продолжают тонуть. Где вы, родители? Первого июля текущего года в полицию Кызыла поступило сообщение об обнаружении в Енисее в районе Востока тела 8-летнего мальчика с признаками утопления.
14.07.2018 Плюс Информ
Утонул мальчик В жаркий полдень 11 июня четверо малолетних жителей с. О-Шынаа, в возрасте от 8 до 11 лет, без сопровождения взрослых купались на реке Орукку, которая протекает в 300 метрах от села.
30.06.2018 Плюс Информ
В отношении 47-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
28.06.2018 Тувинская правда
Гарик Сукачев: Пока это только идея – фильм о Туве - ИА Тува-Онлайн «Вот такая погода! Отличные дороги! Замечательные люди! Красота неописуемая, Горный Алтай — это прямо вау!» - такими впечатлениями делятся герои документального фильма «Все, что во мне»,
22.07.2018 ИА Тува-Онлайн
Фестиваль состоится при любой погоде - Тувинская правда Погода вносит существенные коррективы в жизнь и планы людей. Так случилось и на Международном фестивале живой музыки и веры «Устуу-Хурээ»-2018.
21.07.2018 Тувинская правда
Гарик Сукачев: Пока это только идея – фильм о Туве - Плюс Информ «Вот такая погода! Отличные дороги! Замечательные люди! Красота неописуемая, Горный Алтай — это прямо вау!» - такими впечатлениями делятся герои документального фильма «Все, что во мне»,
21.07.2018 Плюс Информ
В Шушенском, у соседей, недавно завершился 15 Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири».
21.07.2018 Тувинская правда
На календаре — июль. Значит, позади традиционные сборы в дорогу в Дзун-Хемчик, на заветную поляну в Чадане, где проходит с 1992 года Международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ».
19.07.2018 Тувинская правда
Команда шахматистов Кызыла выиграла в шахматном турнире на Наадыме живого барана - ИА Тува-Онлайн С 9 по 14 июля в шахматном клубе «Гроссмейстер» проводилось традиционное общекомандное и личное первенство по классическим шахматам, а также по тувинским шахма-там — хол шыдыраа.
23.07.2018 ИА Тува-Онлайн
Чемпион Наадыма — Айдын Отчурчап - Тувинская правда На стадионе «Хуреш» 15 июля проводилось награждение победителей «Наадыма-2018» и абсолютное первенство РТ по борьбе хуреш среди 256 сильнейших борцов.
19.07.2018 Тувинская правда
С 9 по 14 июля в шахматном клубе «Гроссмейстер» проводилось традиционное общекомандное и личное первенство по классическим шахматам, а также по тувинским шахма-там — хол шыдыраа.
19.07.2018 Тувинская правда
В Национальном парке культуры и отдыха на территории волейбольной площадки 11 июля состоялось открытие Чемпионата Республики Тыва по волейболу на призы Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.
14.07.2018 Тувинская правда
Глава Тувы поставил задачу развернуть  контрольно-пропускные пункты в Барун-Хемчикском районе, где есть подозрение  на заражение двух человек сибирской язвой - Правительство Республики Тыва В Барун-Хемчикском районе Тувы после забоя крупного рогатого скота на чабанской стоянке зарегистрировано два случая с подозрением на заболевание сибирской язвой у молодых мужчин в возрасте 31-34 лет.
23.07.2018 Правительство Республики Тыва
Внеочередное заседание КЧС в Туве - Правительство Республики Тыва Под председательством начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва – заместителя председателя КЧС и ПБ Республики Тыва А.А.
21.07.2018 Правительство Республики Тыва
Есть на аржаане и Интернет - Тувинская правда На территории одного из популярных аржаанов Уургайлыг (Арголик) в Тандинском районе Тувы в один из минувших праздничных выходных в честь Наадыма открылась база отдыха с одноименным названием.
21.07.2018 Тувинская правда
Под председательством начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва – заместителя председателя КЧС и ПБ Республики Тыва А.А.
23.07.2018 Администрация г.Кызыл
Если на вас напали... МВД по Республике Тыва информирует, какими должны быть действия гражданина в случае, если он подвергся нападению злоумышленников.
22.07.2018 Плюс Информ