Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Туберкулезтан канчаар эмнензе экил?

туб на сайт 2 - Противотуберкулезный диспансер
Фото: rptdrt.ru

Херээжен киҗи өг-бүлези, чоок улузунуң кадыкшылы, чаагай чоруу дээш харыысалгалыг болур үүлени чүктеп чоруур дизе, чазыг болбас. Ажы-төл, кады чурттаан эжи аарый бергенде, ие кижи дүн-хүн дивейн, уйгу-чыдын чок оларның кадыкшылы дээш демисежип кириптер. Ол-ла үеде херээжен кижи боду аарый бергенде, аарыын чанында улузундан чажырып, бут кырынга эрттирип алыры чажыт эвес. Ынчангаш янзы-бүрү аарыглардан ал-ботту болгаш чоок, эргим кижилерин камгалаары, эмнээриниң дугайында немей билиглерни билип алырыартык эвес. Амгы үедебистиң республикавыста чидиг айтырыг – туберкулез аарыы.    

 

Туберкулез аарыындан эмненип эгелээн болза…

Туберкулез азы өкпе аарыы дээрге туберкулезтуң микобактериязының азы ону бир дугаар илередип ажыткан эртемденниң ады-биле Кохтуң палочказының тывылдырары халдавырлыг аарыг болур. Туберкулез колдуунда өкпеже халдаар, ынчалза-даа өске-даа органнарга тыптып сайзырап болур. Туберкулез аарыг кижи аарыгның микобактерияларын үндүр тарадып, долгандыр турар улуска халдадып болур айыылдыг.

Туберкулезтан үзе эмненир дизе, дараазында ч үүлдерни шы ңгыы сагыыры чугула:

ü  фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле эмнээшкин курузун долузу-биле эртер. Туберкулез ту эмнээри х өй үени негээр – 6 азы оон х өй ай дургузунда уламчылаар ;

ü  эмчиниң бижип бергени туберкулезка удур эм-таң аймаан ижип тура, эмнээшкинге үзүктелиишкинни болдурбас;

ü  эмчиниң бижип бергени шинчилелдерниң шуптузун эртер – оларның түңнелдеринден эмнээшкинниң чедимчелии хамааржыр.

Туберкулезка удур эмнерни ч үгле эмнелге ажылдакчызыны ү дорт хайгааралы-биле ижер ужурлуг

Туберкулезту ң эмнээшкини 2 үе-чададан тургустунар:

Бирээде, эмнээшкинниң күштүг үе-чадазы колдуунда туберкулезка удур диспансерниңчыдар салбырынга эртер. Аарыгның хевириниң аайы-биле эмнээшкинниң эгезинде 4 азы 5 туберкулезка удур эмнерни бижип бээр. Оларны эмчиниң айтып бергени хемчээлге болгаш доктааттынган чурум езугаар ижер. Эмнээшкинни ң к үшт үг үе-чадазы 2-ден 4 ай чеде бээр болгаш ооңүргүлчүлелдии чедип алдынган түңнелдерден хамааржыр.

Ийиде, эмнээшкинни ң деткимче (амбулаторлуг) үе-чадазы 4-5 ай ишти үрг үлч үлээр болгаш аарый берген кижиниңчурттап турар чериниң чоогунда эмнелгеге азы туберкулезка удур диспансерге чоруттунар. Бо үе-чадада туберкулезка удур 2-3 эмни ижерге чедер болур.

Бир эвес аарый берген кижи туберкулезтуң микобактерияларын ылгап үндүрүп турар болза, ол дугайында аңаа эмчи дыңнадыр ужурлуг, аарый берген кижи долгандыр турар улуска (оларның аразында аҗы-төлге, дөргүл-төрелдеринге болгаш эш-өөрүнге) аарыгны чыпшырып каап болур деп чүүлдү утпас болза эки. Ону болдурбазы-биле, дараазында нарын эвес дүр үмнерни сагыыры чугула:

ü  чугаалажып турар кижизинден өскээр хая көрнүп алгаш, чөдүрүп азы азырып турар үезинде аксын думчук аржыылы-биле дуглап алыр;

ü  ылгалып үнүп турар суук чарааны тускай контейнерге чыып алыр. Эптиг кылдыр аксы таптыг дуглалып турар бичии банканы база ажыглап болур;

ü  эмнелгеден дашкаар турар үелерде чүгле бодунуң тускай аяк-савазын, аржыылын болгаш орун херекселдерин ажыглаар, тодаргайлаарга, хууда арыг-силиг гигиеназын сагыыр;

ü  болдунар болза, камгалал медицина масказын ажыглаар;

ü  чурттап турар черин удаа-дараа агаарладып турар.

Аарый берген кижиге эмнээшкинниң тодаргай чурумун доктаадып бээр болур. Ынчангаш эмнээшкинни шын чорудары-биле, чогуур доктааттынган хуусааларда ылгалып үнген чарааны шинчилгеже дужаар ужурлуг.

Ол хуусаалар колдуунда мындыг болур:

ü  эмнээшкинни эгелээр бетинде ылгалып үнген чарааның 3 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 2-3 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 5 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң соонда азы 6-8 ай эрткенде ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар.

Туберкулезка удур эм-таң аймаа ижип турар үеде чамдык таварылгаларда эмнерниң доора салдары база илереп кээп болур. Кандыг-даа доора салдар илереп келген болза , эмнээшкин үезинде байдал баксырай берген таварылгада ол дугайында дораан-на аарый берген кижиниң эмнээшкинин хайгаарап турар эмнелге ажылдакчызынга дыңнадыр.

Туберкулез аарыг улусту ң кол-кол будулуушкуннары

ü  Эмнээшкин эгелээн соон дарый , аарыг кижини ң байдалы д үргени-биле экижий бээрге, аарыг кижи бодун кадык апарган деп санап эгелээр болгаш оон ы ңай эмнер ишкен херээ чок деп бодай бээр.

Сактып алы ңар! Бодунуң туразы-биле эмнээшкинни соксадыры азы үзүктелдирери туберкулез тывылдырар бактерияларның эмнерге шыдамык чоруун улам күштелдирер. Эмнээшкинни үзүп кааптар болза азы шын эвес эмненир болза, аарыг оон-даа артык аар хевиринге катап эглип келир болгаш ону үзе эмнээри дыка берге, харын-даа чамдык таварылгаларда шуут болдунмас апаар.

ü  Өске хоорайже улуг эмнелгеже азы институтче эмненип чоруптуп болур, а ңаа бир-ийи ай дургузунда эмнеп кааптар.

Сактып алы ңар! Бүгү делегейде туберкулезтуң эмнээшкинин ол-ла туберкулезка удур эм-таң аймаа-биле чорудуп турар болгаш туберкулезтан аарыг кижини эмнээриниң хуусаалары эмнелге чериниң арга-шинээнден хамаарышпас болур.

ü  Туберкулезту чонну ң аргалары-биле эмнеп кааптып болур.

Сактып алы ңар! Чаңгыс-даа чоннуң аргазы туберкулезтуң тывылдырыкчыларын өлүрүп шыдавас. Туберкулезту чүгле ук аарыгга удур эмнер-биле узуткап болур, өске күштүг аргалар чок.

ü  Ам үр үеде эмненир харык чок-тур, оо ң кадында аарыг дугайында өске улуска билдириксевейн тур мен. Таблеткалардан садып алгаш бодум эмненип тургаш, оо ң соонда өске хоорайда эмнелгеге барып эмнедип ап болур.

Сактып алы ңар! Фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле чогуур үезинде болгаш шын чоруттунган эмнээшкин чокта аарыг улам хөгжүп сайзыраар. Шын эмнээшкин орай эгелээн тудум, үзе эмненириниң аргалары эвээжеп турар.

Аарыг кижиге с үмелер

ü  Эмнеп турар эмчиңерниң бүгү сүмелерин хажык чокка күүседиңер.

ü  Бижип берген эмнерниң шуптузун чогуур үезинде ижип, эмнээшкинни үзүктелдирбеңер. Үзе эмнедириниң чажыды чүгле ында.

ü  Бир эвес кандыг-бир чылдагаан ужун эмнээшкинни үзүктелдирипкен болзуңарза, ол-ла дораан эмчиге чедиңер.

 

Порядок приема неиспользованных наркотиков от родственников умерших больных - Министерство здравоохраненияВ соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.01.2016 года № 23н в Минздраве Тувы есть утвержденный порядок приема неиспользованных наркотических средств от родственников умерших больных.
19.01.2018 Министерство здравоохранения
За последние 3 года доступность наркотических анальгетиков существенно увеличена.
19.01.2018 Росздравнадзор
Обязательная маркировка всех лекарств начнется с 1 января 2020 года.
18.01.2018 УФНС Республики Тыва
По предварительным данным Управления статистики по Красноярскому краю, Туве и Хакасии показатели младенческой смертности по итогам 2017 года в Туве составили 8,8 на 1000 населения со снижением в сравнении с показателями
18.01.2018 Министерство здравоохранения
Физическая активность и здоровье - Министерство здравоохраненияВ XXI веке средняя физическая нагрузка городского жителя значительно уменьшилась.
18.01.2018 Министерство здравоохранения
По предварительным итогам реализации проекта «Остановим туберкулез» в 2017 году в Туве отмечен рост случаев клинического излечения на 31,6 процентов.
18.01.2018 Министерство здравоохранения
РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕРАПЕВТА К КУПАНИЮ В ПРОРУБИ - РЦМПС 18 на 19 января в Туве, как и во всей России, традиционно проводят массовые купания в проруби.
18.01.2018 РЦМП
Порядок приема неиспользованных наркотиков от родственников умерших больных - Министерство здравоохраненияВ соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.01.2016 года № 23н в Минздраве Тувы есть утвержденный порядок приема неиспользованных наркотических средств от родственников умерших больных.
19.01.2018 Министерство здравоохранения
За последние 3 года доступность наркотических анальгетиков существенно увеличена.
19.01.2018 Росздравнадзор
Физическая активность и здоровье - Министерство здравоохраненияВ XXI веке средняя физическая нагрузка городского жителя значительно уменьшилась.
18.01.2018 Министерство здравоохранения
В Туве зимовка скота проходит в стабильном режиме  - Плюс Информ
В Туве зимовка скота проходит в стабильном режиме 
По поручению Главы Тувы в праздничные и выходные дни местные штабы по контролю над ходом зимовки скота во всех категориях хозяйств были переведены на усиленный режим дежурства для оказания практической помощи животновода
Плюс Информ
Экстренная помощь - Тувинская правда
Экстренная помощь
В рамках федерального проекта развития санитарной авиации медикам Тувы удается спасать больше человеческих жизней.
Тувинская правда
Человек, который убирает боль - Тувинская правда
Человек, который убирает боль
В отличие от нас с вами сотрудники этой службы по случаю Нового года отдыхали всего три дня.
Тувинская правда
Благодаря профессиональной работе оперативника уголовного розыска, инспектора-кинолога и служебно-розыскной собаки по кличке Крафт задержан подозреваемый в краже.
17.01.2018 МВД Республики Тыва
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 93 заявления и сообщения граждан о происшествиях, в том числе 16 - о преступлениях.
18.01.2018 МВД Республики Тыва
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 22-летней жительнице с. Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района.
18.01.2018 Следственный комитет
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Убийство в Шагонаре В полицию Улуг-Хемского района 4 января этого года поступило сообщение о смерти в больнице 32-летнего жителя г. Шагонара.
Плюс Информ
Браконьерам — уголовную статью - Тувинская правда
Браконьерам — уголовную статью
Для многих жителей нашей республики охота и рыбалка являются не только промыслом, но и хобби.
Тувинская правда
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Помогла прокуратура Прокуратура Барун-Хемчикского района Республики Тыва провела проверку соблюдения трудового законодательства в Муниципальном унитарном многоотраслевом производственном предприятии «Жилищно-коммуналь
Плюс Информ
В Новокузнецке откроется выставка работ мастеров Тувы - Новые исследования ТувыПо инф. Минкультуры РТ Выставка «Мифы сердца Азии. Искусство Республики Тыва» пройдет в Новокузнецком художественном музее 18 января.
19.01.2018 Новые исследования Тувы
О сильных женщинах, любви к жизни и жажде свободы - Министерство культуры– О чем эта история? Приоткройте занавес.  – Пьеса «Дом Бернарды Альбы» стала классикой не только испанской, но мировой литературы.
18.01.2018 Министерство культуры
Снежная сказка в исправительной колонии - Плюс ИнформПодведены итоги конкурса снежных скульптур среди учреждений УФСИН России по Республике Тыва.
19.01.2018 Плюс Информ
Абаканские клирики в Туве - Тувинская правда
Абаканские клирики в Туве
Абаканская группа «Соборяне» выступила в Туве с Рождественскими благотворительными концертами.
Тувинская правда
А ведь еще не поздно… - Плюс Информ
А ведь еще не поздно…
Порой мы спохватываемся слишком поздно. Узнать, например, о героях Кобдинского сражения мы толком не сможем: внуки-правнуки помнят лишь некоторые легенды, услышанные от родителей.
Плюс Информ
Новокузнецк ждет - Тувинская правда
Новокузнецк ждет
На этой неделе трое тувинских художников собираются в дальнюю дорогу — в Новокузнецк.
Тувинская правда
Спортивный праздник - Тувинская правдаСлова знаменитого народного хоомейжи Тувы Кайгал-оола Ховалыга, что настоящий тувинец должен быть достоин уважения всех членов своей семьи и быть во всем им примером, должен уметь прийти на помощь другим, быть уважительным,
18.01.2018 Тувинская правда
3883_322417170.jpg - ТувГУШахматный клуб был открыт на базе инжинирингового центра Тувинского государственного университета.
17.01.2018 ТувГУ
ПРЕМИЯ ГЛАВЫ ТУВЫ-2017 - Министерство по делам молодежи и спорта20 января в 15:00  в Тувинском музыкально-драматическом театре им.
18.01.2018 Министерство по делам молодежи и спорта
Есть шахматный клуб! - Тувинская правда
Есть шахматный клуб!
В Тувинском госуниверситете 17-го января состоялось долгожданное открытие шахматного клуба под названием «Гроссмейстер».
Тувинская правда
Волшебная сила загаданных слов - Тувинская правда
Волшебная сила загаданных слов
Помните, в сентябре 2014 года в Кызыле «высадился» первый десант олимпийских чемпионов России?
Тувинская правда
«Юные снежинки» в художественной гимнастике - Плюс Информ
«Юные снежинки» в художественной гимнастике
Уже по традиции в конце года воспитанницы тренера по художественной гимнастике Алены Удод приняли участие в соревнованиях «Юные снежинки», которые проходили в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина.
Плюс Информ
Все выше, выше и выше… - Плюс ИнформПрактически во всех городах и селах республики будут созданы горные клубы, которые объединят туристов, занимающихся не только горным и пешим, но и лыжным туризмом.
19.01.2018 Плюс Информ
№ избирательного участка Наименование избирательного участка Границы избирательного участка Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования Номер телефона 1 Енисейский ул.
18.01.2018 Администрация г.Кызыл
В дни проведения религиозных мероприятий «Крещение Господне» 18 и 19 января 2018 года сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения.
18.01.2018 МВД Республики Тыва
К преступлениям прошлых лет относятся преступления, по которым производство предварительного следствия было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого.
18.01.2018 МВД Республики Тыва
Сегодня в 00.00 ч. на Вавилинском затоне пройдет обряд водоосвящения купели.
18.01.2018 Администрация г.Кызыл