Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Туберкулезтан канчаар эмнензе экил?

туб на сайт 2 - Противотуберкулезный диспансер
Фото: rptdrt.ru

Херээжен киҗи өг-бүлези, чоок улузунуң кадыкшылы, чаагай чоруу дээш харыысалгалыг болур үүлени чүктеп чоруур дизе, чазыг болбас. Ажы-төл, кады чурттаан эжи аарый бергенде, ие кижи дүн-хүн дивейн, уйгу-чыдын чок оларның кадыкшылы дээш демисежип кириптер. Ол-ла үеде херээжен кижи боду аарый бергенде, аарыын чанында улузундан чажырып, бут кырынга эрттирип алыры чажыт эвес. Ынчангаш янзы-бүрү аарыглардан ал-ботту болгаш чоок, эргим кижилерин камгалаары, эмнээриниң дугайында немей билиглерни билип алырыартык эвес. Амгы үедебистиң республикавыста чидиг айтырыг – туберкулез аарыы.    

 

Туберкулез аарыындан эмненип эгелээн болза…

Туберкулез азы өкпе аарыы дээрге туберкулезтуң микобактериязының азы ону бир дугаар илередип ажыткан эртемденниң ады-биле Кохтуң палочказының тывылдырары халдавырлыг аарыг болур. Туберкулез колдуунда өкпеже халдаар, ынчалза-даа өске-даа органнарга тыптып сайзырап болур. Туберкулез аарыг кижи аарыгның микобактерияларын үндүр тарадып, долгандыр турар улуска халдадып болур айыылдыг.

Туберкулезтан үзе эмненир дизе, дараазында ч үүлдерни шы ңгыы сагыыры чугула:

ü  фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле эмнээшкин курузун долузу-биле эртер. Туберкулез ту эмнээри х өй үени негээр – 6 азы оон х өй ай дургузунда уламчылаар ;

ü  эмчиниң бижип бергени туберкулезка удур эм-таң аймаан ижип тура, эмнээшкинге үзүктелиишкинни болдурбас;

ü  эмчиниң бижип бергени шинчилелдерниң шуптузун эртер – оларның түңнелдеринден эмнээшкинниң чедимчелии хамааржыр.

Туберкулезка удур эмнерни ч үгле эмнелге ажылдакчызыны ү дорт хайгааралы-биле ижер ужурлуг

Туберкулезту ң эмнээшкини 2 үе-чададан тургустунар:

Бирээде, эмнээшкинниң күштүг үе-чадазы колдуунда туберкулезка удур диспансерниңчыдар салбырынга эртер. Аарыгның хевириниң аайы-биле эмнээшкинниң эгезинде 4 азы 5 туберкулезка удур эмнерни бижип бээр. Оларны эмчиниң айтып бергени хемчээлге болгаш доктааттынган чурум езугаар ижер. Эмнээшкинни ң к үшт үг үе-чадазы 2-ден 4 ай чеде бээр болгаш ооңүргүлчүлелдии чедип алдынган түңнелдерден хамааржыр.

Ийиде, эмнээшкинни ң деткимче (амбулаторлуг) үе-чадазы 4-5 ай ишти үрг үлч үлээр болгаш аарый берген кижиниңчурттап турар чериниң чоогунда эмнелгеге азы туберкулезка удур диспансерге чоруттунар. Бо үе-чадада туберкулезка удур 2-3 эмни ижерге чедер болур.

Бир эвес аарый берген кижи туберкулезтуң микобактерияларын ылгап үндүрүп турар болза, ол дугайында аңаа эмчи дыңнадыр ужурлуг, аарый берген кижи долгандыр турар улуска (оларның аразында аҗы-төлге, дөргүл-төрелдеринге болгаш эш-өөрүнге) аарыгны чыпшырып каап болур деп чүүлдү утпас болза эки. Ону болдурбазы-биле, дараазында нарын эвес дүр үмнерни сагыыры чугула:

ü  чугаалажып турар кижизинден өскээр хая көрнүп алгаш, чөдүрүп азы азырып турар үезинде аксын думчук аржыылы-биле дуглап алыр;

ü  ылгалып үнүп турар суук чарааны тускай контейнерге чыып алыр. Эптиг кылдыр аксы таптыг дуглалып турар бичии банканы база ажыглап болур;

ü  эмнелгеден дашкаар турар үелерде чүгле бодунуң тускай аяк-савазын, аржыылын болгаш орун херекселдерин ажыглаар, тодаргайлаарга, хууда арыг-силиг гигиеназын сагыыр;

ü  болдунар болза, камгалал медицина масказын ажыглаар;

ü  чурттап турар черин удаа-дараа агаарладып турар.

Аарый берген кижиге эмнээшкинниң тодаргай чурумун доктаадып бээр болур. Ынчангаш эмнээшкинни шын чорудары-биле, чогуур доктааттынган хуусааларда ылгалып үнген чарааны шинчилгеже дужаар ужурлуг.

Ол хуусаалар колдуунда мындыг болур:

ü  эмнээшкинни эгелээр бетинде ылгалып үнген чарааның 3 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 2-3 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 5 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң соонда азы 6-8 ай эрткенде ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар.

Туберкулезка удур эм-таң аймаа ижип турар үеде чамдык таварылгаларда эмнерниң доора салдары база илереп кээп болур. Кандыг-даа доора салдар илереп келген болза , эмнээшкин үезинде байдал баксырай берген таварылгада ол дугайында дораан-на аарый берген кижиниң эмнээшкинин хайгаарап турар эмнелге ажылдакчызынга дыңнадыр.

Туберкулез аарыг улусту ң кол-кол будулуушкуннары

ü  Эмнээшкин эгелээн соон дарый , аарыг кижини ң байдалы д үргени-биле экижий бээрге, аарыг кижи бодун кадык апарган деп санап эгелээр болгаш оон ы ңай эмнер ишкен херээ чок деп бодай бээр.

Сактып алы ңар! Бодунуң туразы-биле эмнээшкинни соксадыры азы үзүктелдирери туберкулез тывылдырар бактерияларның эмнерге шыдамык чоруун улам күштелдирер. Эмнээшкинни үзүп кааптар болза азы шын эвес эмненир болза, аарыг оон-даа артык аар хевиринге катап эглип келир болгаш ону үзе эмнээри дыка берге, харын-даа чамдык таварылгаларда шуут болдунмас апаар.

ü  Өске хоорайже улуг эмнелгеже азы институтче эмненип чоруптуп болур, а ңаа бир-ийи ай дургузунда эмнеп кааптар.

Сактып алы ңар! Бүгү делегейде туберкулезтуң эмнээшкинин ол-ла туберкулезка удур эм-таң аймаа-биле чорудуп турар болгаш туберкулезтан аарыг кижини эмнээриниң хуусаалары эмнелге чериниң арга-шинээнден хамаарышпас болур.

ü  Туберкулезту чонну ң аргалары-биле эмнеп кааптып болур.

Сактып алы ңар! Чаңгыс-даа чоннуң аргазы туберкулезтуң тывылдырыкчыларын өлүрүп шыдавас. Туберкулезту чүгле ук аарыгга удур эмнер-биле узуткап болур, өске күштүг аргалар чок.

ü  Ам үр үеде эмненир харык чок-тур, оо ң кадында аарыг дугайында өске улуска билдириксевейн тур мен. Таблеткалардан садып алгаш бодум эмненип тургаш, оо ң соонда өске хоорайда эмнелгеге барып эмнедип ап болур.

Сактып алы ңар! Фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле чогуур үезинде болгаш шын чоруттунган эмнээшкин чокта аарыг улам хөгжүп сайзыраар. Шын эмнээшкин орай эгелээн тудум, үзе эмненириниң аргалары эвээжеп турар.

Аарыг кижиге с үмелер

ü  Эмнеп турар эмчиңерниң бүгү сүмелерин хажык чокка күүседиңер.

ü  Бижип берген эмнерниң шуптузун чогуур үезинде ижип, эмнээшкинни үзүктелдирбеңер. Үзе эмнедириниң чажыды чүгле ында.

ü  Бир эвес кандыг-бир чылдагаан ужун эмнээшкинни үзүктелдирипкен болзуңарза, ол-ла дораан эмчиге чедиңер.

 

В медицинских учреждениях Тувы можно оформить электронный больничный - Министерство здравоохраненияТеперь практически во всех медицинских учреждениях жители республики могут оформить электронный лист нетрудоспособности.
18.08.2017 Министерство здравоохранения
Объявляется вакансия - Министерство здравоохраненияТребуется врач патологоанатом со знанием гистологии, заработная плата от 25 тыс.
18.08.2017 Министерство здравоохранения
Как получить путевку для ребенка - Министерство здравоохраненияВ Республиканской детской больнице, межкожуунных медицинских центрах и центральных кожуунных больницах можно получить направление на санаторно-курортное лечение для детей,
17.08.2017 Министерство здравоохранения
на 3 стр. - МВД Республики ТываВ последний сезон оздоровительного отдыха сотрудники Госавтоинспекции Тувы совместно с региональным центром дополнительного образования детей в загородном детском лагере «Таежный» провели занятия по профилактике детского
17.08.2017 МВД Республики Тыва
В загородных оздоровительных лагерях Тувы прошли занятия по разъяснению детям правил безопасного поведения на проезжей части и использования световозвращающих элементов на одежде - ГИБДДВ последний сезон оздоровительного отдыха сотрудники Госавтоинспекции совместно с региональным центром дополнительного образования детей в загородном детском лагере «Таежный» провели занятия по профилактике детского доро
17.08.2017 ГИБДД
День Республики - РЦМПКоллектив Центра медицинской профилактики приняли участие в праздновании Дня Республики Тыва.
17.08.2017 РЦМП
Минздрав предупреждает: курение вредит Вашему здоровью - Министерство здравоохраненияО вреде курения сказано немало. Однако значительное число людей не считает курение вредным для здоровья.
16.08.2017 Министерство здравоохранения
В медицинских учреждениях Тувы можно оформить электронный больничный - Министерство здравоохраненияТеперь практически во всех медицинских учреждениях жители республики могут оформить электронный лист нетрудоспособности.
18.08.2017 Министерство здравоохранения
Объявляется вакансия - Министерство здравоохраненияТребуется врач патологоанатом со знанием гистологии, заработная плата от 25 тыс.
18.08.2017 Министерство здравоохранения
Как получить путевку для ребенка - Министерство здравоохраненияВ Республиканской детской больнице, межкожуунных медицинских центрах и центральных кожуунных больницах можно получить направление на санаторно-курортное лечение для детей,
17.08.2017 Министерство здравоохранения
Маршрут здоровья - Плюс Информ
Маршрут здоровья
В начале лета бригада «Маршрута здоровья» выехала в село Суг-Аксы Сут-Хольского района.
Плюс Информ
Развитие санитарной авиации в Туве
Вертолет с медицинским модулем МИ-8 МТВ 2016 года выпуска прибыл в Кызыл в конце мая и практически сразу же начались вылеты в районы республики.
Плюс Информ
Помогите ребенку жить! - МЧС Республики ТываПожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению, далеко не редкое.
18.08.2017 МЧС Республики Тыва
В минувшие рабочие сутки оперуполномоченные группы уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Кызылский» (пгт.
18.08.2017 МВД Республики Тыва
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
18.08.2017 Следственный комитет
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждены скотокрады В ходе совместной работы сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ России по Туве пресекли противоправную деятельность жителей с. Саглы Овюрского района,
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Ребенка унесло течением На прошлой неделе, в четверг, в полицию Каа-Хемского района поступило сообщение об обнаружении в воде с признаками утопления тела 4-летнего ребенка из села Дерзиг-Аксы.
Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве - Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве
На шахте «Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы 5 августа произошло задымление, сообщили в управлении МЧС.
Плюс Информ
По идее Конгар-оола… - Тувинская правдаВ минувший четверг, 17 августа, закончились официальные мероприятия второго международного фестиваля «Хоомей в Центре Азии».
19.08.2017 Тувинская правда
Выступят военные оркестры - Тувинская правдаВ Кызыле 1 сентября, в День исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики, учрежденный указом главы республики в память о дне отправки Тувинского добровольческого кавалерийского эскадрона на фронт,
19.08.2017 Тувинская правда
В Туве спектаклем «Свет моих очей» открылись гастроли театра Камала - ИА Тува-Онлайн  19 августа, жителям Кызыла представят сатирическую комедию «Банкрот» по пьесе Галиасгара Камала в постановке Фарида Бикчантаева.
19.08.2017 ИА Тува-Онлайн
Разнообразие культур - Тувинская правда
Разнообразие культур
Как и в первый раз, в 2015 году, второй международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии» стартовал под открытым небом у композиции «Царская охота» в Кызыле.
Тувинская правда
Великий шёлковый путь
Выставка из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника была открыта в День республики в Национальном музее.
Тувинская правда
Эх, самовары, прянички! - Тувинская правда
Эх, самовары, прянички!
Как любят поговаривать жители города мастеров: «Дай туляку кусок железа — он сотворит чудо».
Тувинская правда
Страшновато лечь под штангу - Тувинская правдаВ минувшее воскресенье в честь Дня республики и Дня физкультурника на стадионе им.
19.08.2017 Тувинская правда
«По итогам XVII Всемирных игр полицейских и пожарных, проходивших в этом году в Лос-Анджелесе (США), представители сборной МВД России завоевали 206 медалей - 127 золотых, 45 серебряных и 34 бронзовые.
18.08.2017 МВД Республики Тыва
Всего три, но ярких победы - Плюс ИнформВот и прошел Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва Кочевников».
18.08.2017 Плюс Информ
Праздник сильных людей - Тувинская правда
Праздник сильных людей
12 августа в республике отметили Всероссийский день физкультурника. Начало традиции положено в прошлом веке,
Тувинская правда
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Поздравление министра культуры Республики Тыва Алдара Тамдына с Днем хоомея - Министерство культурыУважаемые коллеги, уважаемые хоомейжи, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем хоомея!
17.08.2017 Министерство культуры
По идее Конгар-оола… - Тувинская правдаВ минувший четверг, 17 августа, закончились официальные мероприятия второго международного фестиваля «Хоомей в Центре Азии».
19.08.2017 Тувинская правда
jpeg5 - МВД Республики ТываВ ходе совместных мероприятий в рамках операции «Браконьер», проходящей на территории нашей республики, оперативники уголовного розыска МВД по Республике Тыва совместно с сотрудниками Госкомохотнадзора Тувы задержали мужчин,
18.08.2017 МВД Республики Тыва
Глава Тувы продолжает поиск среди выпускников-краснодипломников эффективных управленцев - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол 17 августа провел традиционную встречу с выпускниками, окончившими лучшие вузы с красными дипломами.
18.08.2017 Правительство Республики Тыва
Программа празднования Дня Государственного флага России - Тувинская правда20 августа Авто-мотопробег по маршруту Кызыл — Бай-Хаак — Балгазын — Кызыл-Арыг — Шуурмак — Самагалтай — Эрзин с Государственным флагом Российской Федерации.
19.08.2017 Тувинская правда