Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Туберкулезтан канчаар эмнензе экил?

туб на сайт 2 - Противотуберкулезный диспансер
Фото: rptdrt.ru

Херээжен киҗи өг-бүлези, чоок улузунуң кадыкшылы, чаагай чоруу дээш харыысалгалыг болур үүлени чүктеп чоруур дизе, чазыг болбас. Ажы-төл, кады чурттаан эжи аарый бергенде, ие кижи дүн-хүн дивейн, уйгу-чыдын чок оларның кадыкшылы дээш демисежип кириптер. Ол-ла үеде херээжен кижи боду аарый бергенде, аарыын чанында улузундан чажырып, бут кырынга эрттирип алыры чажыт эвес. Ынчангаш янзы-бүрү аарыглардан ал-ботту болгаш чоок, эргим кижилерин камгалаары, эмнээриниң дугайында немей билиглерни билип алырыартык эвес. Амгы үедебистиң республикавыста чидиг айтырыг – туберкулез аарыы.    

 

Туберкулез аарыындан эмненип эгелээн болза…

Туберкулез азы өкпе аарыы дээрге туберкулезтуң микобактериязының азы ону бир дугаар илередип ажыткан эртемденниң ады-биле Кохтуң палочказының тывылдырары халдавырлыг аарыг болур. Туберкулез колдуунда өкпеже халдаар, ынчалза-даа өске-даа органнарга тыптып сайзырап болур. Туберкулез аарыг кижи аарыгның микобактерияларын үндүр тарадып, долгандыр турар улуска халдадып болур айыылдыг.

Туберкулезтан үзе эмненир дизе, дараазында ч үүлдерни шы ңгыы сагыыры чугула:

ü  фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле эмнээшкин курузун долузу-биле эртер. Туберкулез ту эмнээри х өй үени негээр – 6 азы оон х өй ай дургузунда уламчылаар ;

ü  эмчиниң бижип бергени туберкулезка удур эм-таң аймаан ижип тура, эмнээшкинге үзүктелиишкинни болдурбас;

ü  эмчиниң бижип бергени шинчилелдерниң шуптузун эртер – оларның түңнелдеринден эмнээшкинниң чедимчелии хамааржыр.

Туберкулезка удур эмнерни ч үгле эмнелге ажылдакчызыны ү дорт хайгааралы-биле ижер ужурлуг

Туберкулезту ң эмнээшкини 2 үе-чададан тургустунар:

Бирээде, эмнээшкинниң күштүг үе-чадазы колдуунда туберкулезка удур диспансерниңчыдар салбырынга эртер. Аарыгның хевириниң аайы-биле эмнээшкинниң эгезинде 4 азы 5 туберкулезка удур эмнерни бижип бээр. Оларны эмчиниң айтып бергени хемчээлге болгаш доктааттынган чурум езугаар ижер. Эмнээшкинни ң к үшт үг үе-чадазы 2-ден 4 ай чеде бээр болгаш ооңүргүлчүлелдии чедип алдынган түңнелдерден хамааржыр.

Ийиде, эмнээшкинни ң деткимче (амбулаторлуг) үе-чадазы 4-5 ай ишти үрг үлч үлээр болгаш аарый берген кижиниңчурттап турар чериниң чоогунда эмнелгеге азы туберкулезка удур диспансерге чоруттунар. Бо үе-чадада туберкулезка удур 2-3 эмни ижерге чедер болур.

Бир эвес аарый берген кижи туберкулезтуң микобактерияларын ылгап үндүрүп турар болза, ол дугайында аңаа эмчи дыңнадыр ужурлуг, аарый берген кижи долгандыр турар улуска (оларның аразында аҗы-төлге, дөргүл-төрелдеринге болгаш эш-өөрүнге) аарыгны чыпшырып каап болур деп чүүлдү утпас болза эки. Ону болдурбазы-биле, дараазында нарын эвес дүр үмнерни сагыыры чугула:

ü  чугаалажып турар кижизинден өскээр хая көрнүп алгаш, чөдүрүп азы азырып турар үезинде аксын думчук аржыылы-биле дуглап алыр;

ü  ылгалып үнүп турар суук чарааны тускай контейнерге чыып алыр. Эптиг кылдыр аксы таптыг дуглалып турар бичии банканы база ажыглап болур;

ü  эмнелгеден дашкаар турар үелерде чүгле бодунуң тускай аяк-савазын, аржыылын болгаш орун херекселдерин ажыглаар, тодаргайлаарга, хууда арыг-силиг гигиеназын сагыыр;

ü  болдунар болза, камгалал медицина масказын ажыглаар;

ü  чурттап турар черин удаа-дараа агаарладып турар.

Аарый берген кижиге эмнээшкинниң тодаргай чурумун доктаадып бээр болур. Ынчангаш эмнээшкинни шын чорудары-биле, чогуур доктааттынган хуусааларда ылгалып үнген чарааны шинчилгеже дужаар ужурлуг.

Ол хуусаалар колдуунда мындыг болур:

ü  эмнээшкинни эгелээр бетинде ылгалып үнген чарааның 3 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 2-3 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 5 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң соонда азы 6-8 ай эрткенде ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар.

Туберкулезка удур эм-таң аймаа ижип турар үеде чамдык таварылгаларда эмнерниң доора салдары база илереп кээп болур. Кандыг-даа доора салдар илереп келген болза , эмнээшкин үезинде байдал баксырай берген таварылгада ол дугайында дораан-на аарый берген кижиниң эмнээшкинин хайгаарап турар эмнелге ажылдакчызынга дыңнадыр.

Туберкулез аарыг улусту ң кол-кол будулуушкуннары

ü  Эмнээшкин эгелээн соон дарый , аарыг кижини ң байдалы д үргени-биле экижий бээрге, аарыг кижи бодун кадык апарган деп санап эгелээр болгаш оон ы ңай эмнер ишкен херээ чок деп бодай бээр.

Сактып алы ңар! Бодунуң туразы-биле эмнээшкинни соксадыры азы үзүктелдирери туберкулез тывылдырар бактерияларның эмнерге шыдамык чоруун улам күштелдирер. Эмнээшкинни үзүп кааптар болза азы шын эвес эмненир болза, аарыг оон-даа артык аар хевиринге катап эглип келир болгаш ону үзе эмнээри дыка берге, харын-даа чамдык таварылгаларда шуут болдунмас апаар.

ü  Өске хоорайже улуг эмнелгеже азы институтче эмненип чоруптуп болур, а ңаа бир-ийи ай дургузунда эмнеп кааптар.

Сактып алы ңар! Бүгү делегейде туберкулезтуң эмнээшкинин ол-ла туберкулезка удур эм-таң аймаа-биле чорудуп турар болгаш туберкулезтан аарыг кижини эмнээриниң хуусаалары эмнелге чериниң арга-шинээнден хамаарышпас болур.

ü  Туберкулезту чонну ң аргалары-биле эмнеп кааптып болур.

Сактып алы ңар! Чаңгыс-даа чоннуң аргазы туберкулезтуң тывылдырыкчыларын өлүрүп шыдавас. Туберкулезту чүгле ук аарыгга удур эмнер-биле узуткап болур, өске күштүг аргалар чок.

ü  Ам үр үеде эмненир харык чок-тур, оо ң кадында аарыг дугайында өске улуска билдириксевейн тур мен. Таблеткалардан садып алгаш бодум эмненип тургаш, оо ң соонда өске хоорайда эмнелгеге барып эмнедип ап болур.

Сактып алы ңар! Фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле чогуур үезинде болгаш шын чоруттунган эмнээшкин чокта аарыг улам хөгжүп сайзыраар. Шын эмнээшкин орай эгелээн тудум, үзе эмненириниң аргалары эвээжеп турар.

Аарыг кижиге с үмелер

ü  Эмнеп турар эмчиңерниң бүгү сүмелерин хажык чокка күүседиңер.

ü  Бижип берген эмнерниң шуптузун чогуур үезинде ижип, эмнээшкинни үзүктелдирбеңер. Үзе эмнедириниң чажыды чүгле ында.

ü  Бир эвес кандыг-бир чылдагаан ужун эмнээшкинни үзүктелдирипкен болзуңарза, ол-ла дораан эмчиге чедиңер.

 

1 - Противотуберкулезный диспансерВ приграничном Хандагайты Овюрского кожууна собрались вчера главные врачи медицинских учреждений,
25.11.2017 Противотуберкулезный диспансер
Врачи Республиканской психиатрической больницы Сайзана Монгуш и Шенне Хомушку побывали в Сут-Хольском кожууне для оказания психиатрической и психологической помощи населению.
25.11.2017 Респсихбольница
Фондом социально-культурных инициатив в период с 27 ноября по 3 декабря 2017 года будет проводиться IV Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", приуроченная к 1 декабря - Всемирному дню борьбы со СПИДом.
24.11.2017 УФСИН
Врачи Тувы проходят курс повышения квалификации по диагностике рака - Министерство здравоохраненияВ Ресонкодиспансере проходит повышение квалификации для врачей Тувы по ранней диагностике злокачественных новообразований.
24.11.2017 Министерство здравоохранения
         Более 20 лет назад в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного вирусного заболевания современности – СПИДа.
24.11.2017 Ресбольница №1
День психологов - РЦМППоздравляем всех психологов с профессиональным праздником! Желаем вам совершенствования профессиональных навыков, прекрасной работы, интересных случаев и благодарных посетителей.
24.11.2017 РЦМП
День психологов - РЦМППоздравляем всех психологов с профессиональным праздником! Желаем вам совершенствования профессиональных навыков, прекрасной работы, интересных случаев и благодарных посетителей.
24.11.2017 РЦМП
Врачи Тувы проходят курс повышения квалификации по диагностике рака - Министерство здравоохраненияВ Ресонкодиспансере проходит повышение квалификации для врачей Тувы по ранней диагностике злокачественных новообразований.
24.11.2017 Министерство здравоохранения
1 - Противотуберкулезный диспансерВ приграничном Хандагайты Овюрского кожууна собрались вчера главные врачи медицинских учреждений,
25.11.2017 Противотуберкулезный диспансер
Как предотвратить «мозговую» катастрофу - Тувинская правда
Как предотвратить «мозговую» катастрофу
29 октября в России, Украине, Беларуси и других странах мира отмечают День борьбы с инсультом.
Тувинская правда
Участковые уполномоченные полиции Кызыла изобличили ранее судимого мужчину, тайно похитившего домашнюю собаку.
24.11.2017 МВД Республики Тыва
За сутки, 23 ноября, сотрудниками полиции Тувы, установлено местонахождение 3 граждан, скрывавшихся от правоохранительных органов.
24.11.2017 МВД Республики Тыва
Установлено, что находясь дома, разгневанный супруг, приревновав свою жену, избил ее и пригрозил физической расправой.
24.11.2017 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
При расследовании пожара, установлено убийство Следственные органы Тувы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения 12 октября текущего года на месте возгорания избушки,
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждена за неуплату алиментов Приговором мирового судьи судебного участка г.
Плюс Информ
Раскрыто и доказано – по следам старых и новых преступлений - Плюс Информ
Раскрыто и доказано – по следам старых и новых преступлений
Ночное время испокон веков считалось самым благоприятным для лихих людей – разбойников.
Плюс Информ
О духовой музыке – юным сельчанам - Министерство культурыАртисты Духового оркестра Правительства Республики Тыва - пропагандисты уникальной тувинской духовой музыки - на минувшей встретились со школьниками сёл Тээли и Бай-Тал Бай-Тайгинского района.
24.11.2017 Министерство культуры
Приглашение на танец - Министерство культурыНедавно я зашла домой к своему троюродному брату Сергею Сульдумовичу Сымчаану.
24.11.2017 Министерство культуры
26 ноября жителей Тувы приглашают на Благотворительный концерт в поддержку легендарного вокалиста Дамба-Доржу Сата - ИА Тува-ОнлайнВ воскресенье, 26 ноября, в Тувинской государственной филармонии им. В.М.Халилова в 15 часов состоится благотворительный концерт-марафон в поддержку легендарного вокалиста, обладателя уникального голоса, композитора, поэта,
24.11.2017 ИА Тува-Онлайн
Манящая Индия - Тувинская правда
Манящая Индия
В министерстве культуры Тувы прошла встреча с делегацией из Культурного центра им.
Тувинская правда
Мелодия жизни - Тувинская правда
Мелодия жизни
Имя Натальи Лопсан широко известно не только в среде профессиональных музыкантов и работников культуры.
Тувинская правда
Открытие филармонии, дубль два - Плюс Информ
Открытие филармонии, дубль два
Сезон в филармонии, теоретически, уже открыли. В ДНТ… А на прошлой неделе состоялся первый в этом сезоне концерт именно в филармонии.
Плюс Информ
Призеры «Пешечки» - Тувинская правдаВ Кызыле подвели итоги первенства по шахматам «Пешечка». В республиканском Центре дополнительного образования детей прошло первенство города по шахматам «Пешечка» среди детей в двух возрастных категориях:
23.11.2017 Тувинская правда
В Кызыле 24 ноября пройдут соревнования по шахматам - Администрация г.КызылМэрия Кызыла и Центр дополнительного образования города объявляют о проведении второго этапа Всероссийских командных соревнований по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных организаций столицы республики.
23.11.2017 Администрация г.Кызыл
Эрес Ооржак - финалист международного турнира по волейболу - УФССПСудебный пристав из Тувы Эрес Ооржак выиграл бронзовую медаль на престижном международном турнире по волейболу.
23.11.2017 УФССП
Очередное золото чемпиона мира из Тувы - Плюс Информ
Очередное золото чемпиона мира из Тувы
На чемпионате мира по кикбоксингу, завершившемся 12 ноября в Будапеште, золотую медаль завоевал сотрудник УФСИН России по Республике Тыва Сергек Ооржак, в третий раз подтвердив высокое звание чемпиона мира.
Плюс Информ
По примеру отцов - Тувинская правда
По примеру отцов
Глава Тувы встретился с золотыми чемпионами. Глава Тувы Шолбан Кара-оол встретился с тувинскими спортсменами — победителями престижных турниров, прошедших в ноябре этого года.
Тувинская правда
На вершине мирового пьедестала - Тувинская правда
На вершине мирового пьедестала
Пять золотых медалей спортсменов Тувы на мировых чемпионатах по кикбоксингу и самбо, чемпионате Европы по дзюдо!
Тувинская правда
IMG_2526 - МВД Республики ТываСегодня в МВД по Республике Тыва в связи с республиканским Днем отцов и предстоящим Днем матери чествовали многодетных сотрудников.
24.11.2017 МВД Республики Тыва
IMG-f9598f0135fd6522d120cef240a83cfa-V - МВД Республики ТываВо Всемирный день ребёнка сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Тыва организовали для подростков познавательные мероприятия.
24.11.2017 МВД Республики Тыва
В уроке «Боевого Братства» приняли участие депутаты Верховного Хурала - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываДепутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Юрий Кара-оол провел 23 ноября урок на тему «Военные реформы в истории Российского государства.
24.11.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Рыбачить на льду Саяно-Шушенского водохранилища небезопасно - МЧС Республики ТываСотрудники Шагонарского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Республике Тыва провели рейд по акватории Саяно-Шушенского водохранилища  с целью проверки мест массового выхода людей на лед.
24.11.2017 МЧС Республики Тыва
26 ноября отмечается, пожалуй, самый добрый, самый нежный и самый трогательный праздник - День матери.
24.11.2017 МВД Республики Тыва