Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Туберкулезтан канчаар эмнензе экил?

туб на сайт 2 - Противотуберкулезный диспансер
Фото: rptdrt.ru

Херээжен киҗи өг-бүлези, чоок улузунуң кадыкшылы, чаагай чоруу дээш харыысалгалыг болур үүлени чүктеп чоруур дизе, чазыг болбас. Ажы-төл, кады чурттаан эжи аарый бергенде, ие кижи дүн-хүн дивейн, уйгу-чыдын чок оларның кадыкшылы дээш демисежип кириптер. Ол-ла үеде херээжен кижи боду аарый бергенде, аарыын чанында улузундан чажырып, бут кырынга эрттирип алыры чажыт эвес. Ынчангаш янзы-бүрү аарыглардан ал-ботту болгаш чоок, эргим кижилерин камгалаары, эмнээриниң дугайында немей билиглерни билип алырыартык эвес. Амгы үедебистиң республикавыста чидиг айтырыг – туберкулез аарыы.    

 

Туберкулез аарыындан эмненип эгелээн болза…

Туберкулез азы өкпе аарыы дээрге туберкулезтуң микобактериязының азы ону бир дугаар илередип ажыткан эртемденниң ады-биле Кохтуң палочказының тывылдырары халдавырлыг аарыг болур. Туберкулез колдуунда өкпеже халдаар, ынчалза-даа өске-даа органнарга тыптып сайзырап болур. Туберкулез аарыг кижи аарыгның микобактерияларын үндүр тарадып, долгандыр турар улуска халдадып болур айыылдыг.

Туберкулезтан үзе эмненир дизе, дараазында ч үүлдерни шы ңгыы сагыыры чугула:

ü  фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле эмнээшкин курузун долузу-биле эртер. Туберкулез ту эмнээри х өй үени негээр – 6 азы оон х өй ай дургузунда уламчылаар ;

ü  эмчиниң бижип бергени туберкулезка удур эм-таң аймаан ижип тура, эмнээшкинге үзүктелиишкинни болдурбас;

ü  эмчиниң бижип бергени шинчилелдерниң шуптузун эртер – оларның түңнелдеринден эмнээшкинниң чедимчелии хамааржыр.

Туберкулезка удур эмнерни ч үгле эмнелге ажылдакчызыны ү дорт хайгааралы-биле ижер ужурлуг

Туберкулезту ң эмнээшкини 2 үе-чададан тургустунар:

Бирээде, эмнээшкинниң күштүг үе-чадазы колдуунда туберкулезка удур диспансерниңчыдар салбырынга эртер. Аарыгның хевириниң аайы-биле эмнээшкинниң эгезинде 4 азы 5 туберкулезка удур эмнерни бижип бээр. Оларны эмчиниң айтып бергени хемчээлге болгаш доктааттынган чурум езугаар ижер. Эмнээшкинни ң к үшт үг үе-чадазы 2-ден 4 ай чеде бээр болгаш ооңүргүлчүлелдии чедип алдынган түңнелдерден хамааржыр.

Ийиде, эмнээшкинни ң деткимче (амбулаторлуг) үе-чадазы 4-5 ай ишти үрг үлч үлээр болгаш аарый берген кижиниңчурттап турар чериниң чоогунда эмнелгеге азы туберкулезка удур диспансерге чоруттунар. Бо үе-чадада туберкулезка удур 2-3 эмни ижерге чедер болур.

Бир эвес аарый берген кижи туберкулезтуң микобактерияларын ылгап үндүрүп турар болза, ол дугайында аңаа эмчи дыңнадыр ужурлуг, аарый берген кижи долгандыр турар улуска (оларның аразында аҗы-төлге, дөргүл-төрелдеринге болгаш эш-өөрүнге) аарыгны чыпшырып каап болур деп чүүлдү утпас болза эки. Ону болдурбазы-биле, дараазында нарын эвес дүр үмнерни сагыыры чугула:

ü  чугаалажып турар кижизинден өскээр хая көрнүп алгаш, чөдүрүп азы азырып турар үезинде аксын думчук аржыылы-биле дуглап алыр;

ü  ылгалып үнүп турар суук чарааны тускай контейнерге чыып алыр. Эптиг кылдыр аксы таптыг дуглалып турар бичии банканы база ажыглап болур;

ü  эмнелгеден дашкаар турар үелерде чүгле бодунуң тускай аяк-савазын, аржыылын болгаш орун херекселдерин ажыглаар, тодаргайлаарга, хууда арыг-силиг гигиеназын сагыыр;

ü  болдунар болза, камгалал медицина масказын ажыглаар;

ü  чурттап турар черин удаа-дараа агаарладып турар.

Аарый берген кижиге эмнээшкинниң тодаргай чурумун доктаадып бээр болур. Ынчангаш эмнээшкинни шын чорудары-биле, чогуур доктааттынган хуусааларда ылгалып үнген чарааны шинчилгеже дужаар ужурлуг.

Ол хуусаалар колдуунда мындыг болур:

ü  эмнээшкинни эгелээр бетинде ылгалып үнген чарааның 3 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 2-3 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң 5 айы эрткен соонда ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар;

ü  эмнээшкинниң соонда азы 6-8 ай эрткенде ылгалып үнген чарааның 2 хевирин дужаар.

Туберкулезка удур эм-таң аймаа ижип турар үеде чамдык таварылгаларда эмнерниң доора салдары база илереп кээп болур. Кандыг-даа доора салдар илереп келген болза , эмнээшкин үезинде байдал баксырай берген таварылгада ол дугайында дораан-на аарый берген кижиниң эмнээшкинин хайгаарап турар эмнелге ажылдакчызынга дыңнадыр.

Туберкулез аарыг улусту ң кол-кол будулуушкуннары

ü  Эмнээшкин эгелээн соон дарый , аарыг кижини ң байдалы д үргени-биле экижий бээрге, аарыг кижи бодун кадык апарган деп санап эгелээр болгаш оон ы ңай эмнер ишкен херээ чок деп бодай бээр.

Сактып алы ңар! Бодунуң туразы-биле эмнээшкинни соксадыры азы үзүктелдирери туберкулез тывылдырар бактерияларның эмнерге шыдамык чоруун улам күштелдирер. Эмнээшкинни үзүп кааптар болза азы шын эвес эмненир болза, аарыг оон-даа артык аар хевиринге катап эглип келир болгаш ону үзе эмнээри дыка берге, харын-даа чамдык таварылгаларда шуут болдунмас апаар.

ü  Өске хоорайже улуг эмнелгеже азы институтче эмненип чоруптуп болур, а ңаа бир-ийи ай дургузунда эмнеп кааптар.

Сактып алы ңар! Бүгү делегейде туберкулезтуң эмнээшкинин ол-ла туберкулезка удур эм-таң аймаа-биле чорудуп турар болгаш туберкулезтан аарыг кижини эмнээриниң хуусаалары эмнелге чериниң арга-шинээнден хамаарышпас болур.

ü  Туберкулезту чонну ң аргалары-биле эмнеп кааптып болур.

Сактып алы ңар! Чаңгыс-даа чоннуң аргазы туберкулезтуң тывылдырыкчыларын өлүрүп шыдавас. Туберкулезту чүгле ук аарыгга удур эмнер-биле узуткап болур, өске күштүг аргалар чок.

ü  Ам үр үеде эмненир харык чок-тур, оо ң кадында аарыг дугайында өске улуска билдириксевейн тур мен. Таблеткалардан садып алгаш бодум эмненип тургаш, оо ң соонда өске хоорайда эмнелгеге барып эмнедип ап болур.

Сактып алы ңар! Фтизиатр эмчиниң хайгааралы-биле чогуур үезинде болгаш шын чоруттунган эмнээшкин чокта аарыг улам хөгжүп сайзыраар. Шын эмнээшкин орай эгелээн тудум, үзе эмненириниң аргалары эвээжеп турар.

Аарыг кижиге с үмелер

ü  Эмнеп турар эмчиңерниң бүгү сүмелерин хажык чокка күүседиңер.

ü  Бижип берген эмнерниң шуптузун чогуур үезинде ижип, эмнээшкинни үзүктелдирбеңер. Үзе эмнедириниң чажыды чүгле ында.

ü  Бир эвес кандыг-бир чылдагаан ужун эмнээшкинни үзүктелдирипкен болзуңарза, ол-ла дораан эмчиге чедиңер.

 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что для удобства пациентов запущен сайт INFORMED.RU ( https://informed.
19.09.2017 Росздравнадзор
Росздравнадзор принял участие в работе V Международного форума «Антиконтрафакт – 2017» - РосздравнадзорФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приняла участие в работе V Международного форума «Антиконтрафакт – 2017», который  состоялся  14-16 сентября 2017 года в городе Бишкек (Киргизкая Республика).
19.09.2017 Росздравнадзор
Территориальным органом Росздравнадзора по Краснодарскому краю  начата  внеплановая проверка в отношении  МБУЗ МО Северский район «Северская центральная районная больница».
19.09.2017 Росздравнадзор
В Туве прошла II республиканская Лабораториада - Министерство здравоохраненияМедицинские работники не только рекомендуют пациентам вести здоровый и активный образ жизни, но и сами следуют этому совету.
19.09.2017 Министерство здравоохранения
В рамках реализации приоритетного проекта Министерства здравоохранения проводятся выездные дни открытых дверей в кожуунных больницах - Министерство здравоохраненияШесть человек с подозрениями на новообразования молочной железы, мочевого пузыря,
19.09.2017 Министерство здравоохранения
В преддверии зимнего сезона 2017-2018 участники системы маркировки товаров только за июнь-август этого года чипировали более 340 тысяч меховых изделий.
19.09.2017 УФНС Республики Тыва
В Туве проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ - ИА Тува-ОнлайнВ этом году за счет федерального бюджета запланировано привить 55 процентов от общей численности населения, что на 7% больше, чем в прошлом году.
18.09.2017 ИА Тува-Онлайн
В Туве прошла II республиканская Лабораториада - Министерство здравоохраненияМедицинские работники не только рекомендуют пациентам вести здоровый и активный образ жизни, но и сами следуют этому совету.
19.09.2017 Министерство здравоохранения
В рамках реализации приоритетного проекта Министерства здравоохранения проводятся выездные дни открытых дверей в кожуунных больницах - Министерство здравоохраненияШесть человек с подозрениями на новообразования молочной железы, мочевого пузыря,
19.09.2017 Министерство здравоохранения
Росздравнадзор принял участие в работе V Международного форума «Антиконтрафакт – 2017» - РосздравнадзорФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приняла участие в работе V Международного форума «Антиконтрафакт – 2017», который  состоялся  14-16 сентября 2017 года в городе Бишкек (Киргизкая Республика).
19.09.2017 Росздравнадзор
Ранний рецидив - Тувинская правда
Ранний рецидив
Про Таню Жибинову мы рассказывали около года назад. О том, что в Кызыле живёт такая девочка, узнали случайно, заметив на прилавке одного магазина оригинальную вещицу — интерьерную птицу, сшитую из атласных ленточек.
Тувинская правда
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ - Тувинская правда
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
В Туве проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. В этом году за счет федерального бюджета запланировано привить 55 процентов от общей численности населения, что на семь процентов больше, чем в прошлом году.
Тувинская правда
Трезвость — выбор сильных и успешных - Тувинская правда
Трезвость — выбор сильных и успешных
Во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, по всей Туве прошло множество мероприятий, призванных подтолкнуть земляков к отказу от алкоголя.
Тувинская правда
Дети падают с качелей - Плюс ИнформДети падают с качелей Сразу два случая травмирования детей на детских площадках произошли в один день в Чеди-Хольском районе.
20.09.2017 Плюс Информ
В Кызыле задержан водитель, скрывшийся после наезда на пешеходов, двое из которых дети - ГИБДДС 15 по 18 сентября в республике зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и десять участников дорожного движения пострадали.
19.09.2017 ГИБДД
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
19.09.2017 Следственный комитет
Сгорел гараж, люди получили ожоги - Плюс Информ
Сгорел гараж, люди получили ожоги
Причиной пожара в гараже, когда пострадали два человека, предварительно могло стать замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Убила сожителя Чеди-Хольский районный суд 20 июля текущего года вынес приговор в отношении 56-летней жительницы Чеди-Хольского района за совершение убийства.
Плюс Информ
Ребенок застрял в решетке - Плюс Информ
Ребенок застрял в решетке
В четверг, 7 сентября, дежурному Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что в одном из домов Кызыла малолетней девочке требуется помощь - она застряла в решетке подвала жилого дома.
Плюс Информ
В Туве после реконструкции открылся сельский дом культуры в селе Дон-Терезин - Министерство культуры«Ровно год тому назад, в далеком селе Дон-Терезин мы вводили новый фельдшерско-акушерский пункт.
18.09.2017 Министерство культуры
Гастроли Русского театра в Туве, или как работает «Детектор лжи»? - Министерство культуры21 сентября в 19.00 на большой сцене Национального музыкально-драматического театра им.
18.09.2017 Министерство культуры
Агентство «Тоджа Тур» предлагает кызылчанам сплавы по Енисею на рафте - ИА Тува-ОнлайнПопробовать свои силы в гребле, «почувствовать» Енисей, увидеть окрестности города Кызыла совсем с другого ракурса – с середины реки, совершить восхождение на «Стрелку» - место,
18.09.2017 ИА Тува-Онлайн
Просо — мировая культура - Тувинская правда
Просо — мировая культура
В торжественной обстановке, в окружении уважаемых почетных гостей и посетителей музея открылся первый международный этнокультурологический форум «Традиционное возделывание проса и его употребление:
Тувинская правда
И в Кемерове, и в Новокузнецке - Тувинская правда
И в Кемерове, и в Новокузнецке
В этом году тувинские художники предлагают поклонникам их талантов весьма интересные программы.
Тувинская правда
Фестиваль военных оркестров: тугой узел землячества - Плюс Информ
Фестиваль военных оркестров: тугой узел землячества
Военные оркестры напоминают нам о воинских подвигах соответствующих подразделений.
Плюс Информ
IMG_4379 - копия - МВД Республики ТываВ спортивном зале «Динамо» Управления МВД России по г. Кызылу 15 сентября состоялось Первенство Министерства внутренних дел по Республике Тыва по баскетболу.
18.09.2017 МВД Республики Тыва
Меткие судьи - Тувинская правдаЗахватывающие спортивные баталии развернулись накануне на озере Чагытай Тандинского района, где проходила XI Спартакиада среди судей Республики Тыва.
19.09.2017 Тувинская правда
Бронза тувинских дзюдоистов - Тувинская правдаВ столице Кабардино-Балкарии Нальчике проходит чемпионат России по дзюдо.
19.09.2017 Тувинская правда
Битва исполинов - Тувинская правда
Битва исполинов
На стадионе «Хуреш» в дни празднования Дня города состоялся II Международный турнир по национальной борьбе на Кубок Председателя Правительства РТ в командном и абсолютном первенстве.
Тувинская правда
У ЦСКА — новый начальник - Тувинская правда
У ЦСКА — новый начальник
Первого сентября среди московских гостей знающая публика зафиксировала незнакомое лицо.
Тувинская правда
И бронза — тоже успех - Тувинская правда
И бронза — тоже успех
В столице Бурятии прошел XXV турнир по вольной борьбе среди юниоров 1997 — 1999 годов рождения, посвященный 60 — летнему юбилею заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, Европы, Азии,
Тувинская правда
В Кызыле задержан водитель, скрывшийся после наезда на пешеходов, двое из которых дети - ГИБДДС 15 по 18 сентября в республике зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и десять участников дорожного движения пострадали.
19.09.2017 ГИБДД
В целях популяризации использования пешеходами световозвращающих элементов Госавтоинспекцией МВД по Республике Тыва в период летнего сезона дан старт пропагандистской акции «Яркая Тува».
19.09.2017 МВД Республики Тыва
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с рабочим визитом находится в КНР  для обсуждения вопросов инфраструктурного развития - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол с 18 сентября с рабочим визитом находится в Китайской Народной Республике.
18.09.2017 Правительство Республики Тыва
IMG_4379 - копия - МВД Республики ТываВ спортивном зале «Динамо» Управления МВД России по г. Кызылу 15 сентября состоялось Первенство Министерства внутренних дел по Республике Тыва по баскетболу.
18.09.2017 МВД Республики Тыва
Кызыл 22 сентября присоединится ко всемирной акции "День без автомобиля" - ИА Тува-ОнлайнВ Год экологии Хурал представителей города, Мэрия столицы, Министерство дорожно-транспортного комплекса Тувы приглашают коллективы организаций и предприятий Кызыла и горожан присоединиться   22 сентября 2017 года к акции
19.09.2017 ИА Тува-Онлайн