Уруг савазынын аксынын чинге аарыы (ыжыы)

Фото: pcent-tuva.ru

Уруг савазынын аксынын чинге аарыы (ыжыы) оске ыжыктар аразында бешки черни эжелеп турар. Ол дыка нептеренгей аарыгларны бирээзи бооп турар. Ол оске чинге аарыгларга бодаарга, «каракка коску», эмчинин шинчилээшкининге тодаргайланып болур. Ынчалза-даа кажан ол каракка коску хевиринче (оске немелде шинчилел ажыглаваска, чижээлээрге кольпоскопия дээн) киргенде, ону баш бурунгаар чайладыры берге, чугле эмнээр херек.

Ындыг болза канчап ону баш бурунгаар чайладып, тывылдырбас болза эки?

Оон чайладыры хой кезии херээжен кижиден хамааржып болур. Чижелээрге, уруг савазынын чинге аарыг диттиг чылдактарын билип аары:

-эрте назы харда (18 хардан эрте)  эр-кыс харылзаа кирери;

-эр-кыс харылзаа тудар хой эштерлиг болуру, оларны кыска уе тургузунда хой солууру

- эр-кыс харылзаа таварыштыр дамчыыр халдавыр аарыглар тыптыры

- шын эвес арыг-шевер сагыыры

- назы-хар четпээнде иштелири база божууру

- бичии уруг чиигээшкинин уезинде уруг савазынын аксынга балыгланыры база кемдээри

- таакпы тыртары

- кижинин халдавырлыг аарыгларга удурланыр шыдамыры кошкаарга

-эки ажыктыг болгаш витаминниг аъш-чем чиирин эвээжедири;

  Ол диттиг чылдактарны ойталап чорбас болза чуу болу бээр?

Бичии уругнун 14-18 харга чедир уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангыры дыка чуга болгаш дораан кемдетингир боор. Ол назы-хар чедип чорда (18-20хар) четчи бооп сайзырап кээр, ынчан эр-кыс харылзаадан дамчыыр халдавырлыг аарыгларга удур камгалал болур.  Бир эвес аныяк кыс кижи ону сагывайн, эрте эр-кыс харылзааже кирип, эрте сайзыраар болза, уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангыры быжыгланып четикпээнде эр-кыс харылзаадын дамчыыр халдывырлыг аарыглар ону уреп, кемдедип оскерлиишкиннер тывылдырар. Чижээлээрге, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, цитомегаловирус халдавыры, герпес вирузу, база кижинин папиллома вирузу болур. Ол халдавырлыг аарыгларнын туннелинде ангы-ангы ыжыктар тыптып, уе шаанда ону тып, эмнетпес болза хоочурай берип болур.

Кижинин папиллома вирузун тодарадып чугаалар болза, оске эр-кыс харылзаадан дамчыыр аарыгларга бодаарга, бо вирус уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангырда клеткаларнын тургузуун оскертип, оларнын анаа кадык клеткалардан оскертип, эгезинде ыжыктырга (предрак – дисплазия шейки матки) чедирип болур. Оон ону уе шаанда тып эмневес болза чинге аарыгларга (рак шейки матки) чедирип болур. Бо кижинин папиллома вирузун озал-айыыл талазын, кижинин кадыынга когаралын билип ап чорууру чогумчалыг болур. Кижинин папиллома вирузу кадык уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангырны чинге аарыгга чедиреринге 6-7 чыл эртер, бир эвес херээжен кижи чылда чангыс катап эмчиге шинчиледип кирип турар болза ону эге чадызында ылавылап тып болур.

Ынчангаш аарыгны эге чадада шинчилеп тып алыры, база ону баш бурунгаар чайладыры кыс кижиден улуг хамааржыр. Бир эвес кыс кижи эр-кыс харылзааже кире берген болза, чартык чылда бир катап херээженнер эмчизинче кирип, шинчиледип ап турары чугула. Эмчиге чылда бир катап кольпоскопия, уруг савазыны аксынын кырындан шыва алган кангырнын клеткаларнын тургузуун тодараткан анализ (мазок на онкоцитологию) дужаап алыры чугула.

Кажан херээжен кижи чылдын-на шинчилелди эртип турар болза кандыг-даа аарыгны эгеки чадада тып, эмнеп ап болур. Дурум болур кылдыр сактып аар чуулдер:

- чылда чангыс катап онкоцитология анализи дужаары

- чылда чангыс катап кольпоскопия эртип аары

- эр-кыс харылзаадан дамчыыр аарыгларны шеглээри.

Бир эвес ава кижи бичии чаш кызы ындыг аарыгга (уруг савазы аксынын ыжыы) таварышпазын, ындыг аарыгга удур камгалалдыг болзун деп баш бурунгаар боданыр болза, мындыг хемчегленир кылып болур. Бугу делегейнин эртем-шинчилел кылып турар эртемдээннери мындыг туннелге келген. Бир эвес бичии кыс уруг (9-20хар) эр-кыс харылзаа кирбээнде кижинин папиллома вирузунга удур тарылга кылып болур (ГАРДАКСИЛ, ЦЕРВАРИКС). Ынчан уруг савазынын аксынын ыжыын эгеки чадазында-ла баш бурунгаар чайлатканы болур.

Аарыгны чугле эм-дом, шинчидилге дузазы- биле баш бурунгаар чайладыыр эвес, ону ог-буленин иштики агаар-бойдузундан база хамааржыр. Чаш толду бичии элээди назынындан тура ооредип, эр-кыс харылзаа дугайында тайылбыр чорук кылыры, бодунун кадыынга сонуургалдыг болуру, уе-шагында эмчилээрин аныяк ада - иелернин бодунун чижек домаанга коргузери чугула дээрзин билир бис. Кадыынар быжыг болзун! Экини кузедивис!

 
По теме
СПЕЦИАЛИСТЫ РЦМП ПРОЧИТАЛИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ТУВЫ ЛЕКЦИЮ О ЗОЖ ПО ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ - РЦМП Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Тыва сегодня провел для членов местных отделений Союза пенсионеров в режиме видеоконференцсвязи занятие по пенсионной финансовой грамотности,
22.06.2018
 
ЦЕНТР МЕДПРОФИЛАКТИК ВЕДЕТ РАБОТУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ С ДЕТЬМИ В ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ - РЦМП Терапевт Республиканского Центра медицинской профилактики Наталья Агапова сегодня провела интерактивное общение с детьми с 9 до 15 лет, которые посещают пришкольный лагерь на базе КЦО «Аныяк».
22.06.2018
Спросите доктора! - Министерство здравоохранения - В последнее время часто слышу о лекарственно-устойчивых формах туберкулеза.
22.06.2018
На 24-й неделе еженедельный мониторинг эпидемиологической ситуации, проводимый Управлением Роспотребнадзора по Туве,
21.06.2018
2018.06.21 2 - Противотуберкулезный диспансер - В последнее время часто слышу о лекарственно-устойчивых формах туберкулеза.
21.06.2018 Противотуберкулезный диспансер
ЦЕНТР МЕДПРОФИЛАКТИК ВЕДЕТ РАБОТУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ С ДЕТЬМИ В ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ - РЦМП Терапевт Республиканского Центра медицинской профилактики Наталья Агапова сегодня провела интерактивное общение с детьми с 9 до 15 лет, которые посещают пришкольный лагерь на базе КЦО «Аныяк».
22.06.2018 РЦМП
Во всем мире в третье воскресенье мая отмечают День памяти жертв СПИДА. Ежегодно во всех регионах России в этот день проходят акции «Стоп ВИЧ.СПИД».
27.05.2018 Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ Увидел. Украл. Задержан Недалеко от Сарыг-Сепа в начале мая со свободного выпаса были похищены две лошади.
23.06.2018 Плюс Информ
Кызылский районный суд Республики Тыва признал Байыра Донгака виновным в организации двух краж с проникновением в жилище, с вовлечением в совершение преступлений четверых подростков.
22.06.2018 Прокуратура Республики Тыва
В ряде субъектов Российской Федерации с начала летних каникул произошло значительное количество трагических происшествий с детьми, к расследованию обстоятельств которых незамедлительно подключился Следственный комитет.
22.06.2018 Следственный комитет
Пришло время платить В Туве по исковому заявлению прокурора местный житель через четыре года после незаконной рубки леса возместит государству причиненный ущерб.
16.06.2018 Плюс Информ
За гранью здравого смысла: бросал сына в стену, как мяч... В Республике Тыва местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего сына.
09.06.2018 Плюс Информ
Жестокое преступление, которое произошло 16 мая этого года в одном из сел Тувы, потрясло всю республику.
08.06.2018 Плюс Информ
Поздравляем! - Министерство культуры Симпозиум «Хоомей – феномен культуры народов Центральной Азии» проводился, напомним, по двум направлениям: пленарное заседание, на котором с научными докладами выступили ученые и исследователи;
24.06.2018 Министерство культуры
СИМПОЗИУМ ОТКРЫТ! - Министерство культуры Хоомей смело можно назвать одним из главных объектов нематериального культурного наследия тувинского народа, отражением его духа, его гордостью и отдушиной.
22.06.2018 Министерство культуры
За вклад в развитие музейного дела - Тувинская правда В минувшую среду почетному гражданину РТ и Кызыла Монгушу Кенин-Лопсану торжественно вручили медаль «За вклад в развитие музейного дела», это федеральная награда.
23.06.2018 Тувинская правда
Вчера в зале на втором этаже новой гостиницы «Азимут» официально стартовал VII Международный этномузыкологический симпозиум «Хоомей (горловое пение) — феномен культуры народов Центральной Азии».
23.06.2018 Тувинская правда
Петербургские археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН 21 июня сделали сенсационную находку на могильнике Терезин вблизи Саяно-Шушенской ГЭС.
23.06.2018 Тувинская правда
26 июня 2018 года Республиканский наркологический диспансер, Департамент культуры,
22.06.2018 Администрация г.Кызыл
Особенно насыщенным событиями в этом году будет День молодежи в Туве Уже 24 июня в 16.00 в Молодежном сквере стартует чемпионат по силовому экстриму (кроссфит).
21.06.2018 Министерство по делам молодежи и спорта
На старте — пенсионеры - Тувинская правда 15 июня на стадионе им. 5-летия Советской Тувы состоялось открытие республиканской спартакиады пенсионеров.
21.06.2018 Тувинская правда
С 15 по 22 июня в столице Монголии Улан-Баторе проходят первые Азиатско-Европейские спортивные игры глухих, в которых принимает участие и сборная команда из Тувы.
20.06.2018 Плюс Информ
В редакции побывал силач Шивит Куулар с информацией о том, что в Туве, в местечке Тос-Булак,
19.06.2018 Тувинская правда
В Тандинском районе сотрудники Госавтоинспекции провели для школьников велогонку.
19.06.2018 Тувинская правда