Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Уруг савазынын аксынын чинге аарыы (ыжыы)

Risunok1 - Перинатальный центр
Risunok2 - Перинатальный центр
Фото: pcent-tuva.ru

Уруг савазынын аксынын чинге аарыы (ыжыы) оске ыжыктар аразында бешки черни эжелеп турар. Ол дыка нептеренгей аарыгларны бирээзи бооп турар. Ол оске чинге аарыгларга бодаарга, «каракка коску», эмчинин шинчилээшкининге тодаргайланып болур. Ынчалза-даа кажан ол каракка коску хевиринче (оске немелде шинчилел ажыглаваска, чижээлээрге кольпоскопия дээн) киргенде, ону баш бурунгаар чайладыры берге, чугле эмнээр херек.

Ындыг болза канчап ону баш бурунгаар чайладып, тывылдырбас болза эки?

Оон чайладыры хой кезии херээжен кижиден хамааржып болур. Чижелээрге, уруг савазынын чинге аарыг диттиг чылдактарын билип аары:

-эрте назы харда (18 хардан эрте)  эр-кыс харылзаа кирери;

-эр-кыс харылзаа тудар хой эштерлиг болуру, оларны кыска уе тургузунда хой солууру

- эр-кыс харылзаа таварыштыр дамчыыр халдавыр аарыглар тыптыры

- шын эвес арыг-шевер сагыыры

- назы-хар четпээнде иштелири база божууру

- бичии уруг чиигээшкинин уезинде уруг савазынын аксынга балыгланыры база кемдээри

- таакпы тыртары

- кижинин халдавырлыг аарыгларга удурланыр шыдамыры кошкаарга

-эки ажыктыг болгаш витаминниг аъш-чем чиирин эвээжедири;

  Ол диттиг чылдактарны ойталап чорбас болза чуу болу бээр?

Бичии уругнун 14-18 харга чедир уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангыры дыка чуга болгаш дораан кемдетингир боор. Ол назы-хар чедип чорда (18-20хар) четчи бооп сайзырап кээр, ынчан эр-кыс харылзаадан дамчыыр халдавырлыг аарыгларга удур камгалал болур.  Бир эвес аныяк кыс кижи ону сагывайн, эрте эр-кыс харылзааже кирип, эрте сайзыраар болза, уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангыры быжыгланып четикпээнде эр-кыс харылзаадын дамчыыр халдывырлыг аарыглар ону уреп, кемдедип оскерлиишкиннер тывылдырар. Чижээлээрге, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, цитомегаловирус халдавыры, герпес вирузу, база кижинин папиллома вирузу болур. Ол халдавырлыг аарыгларнын туннелинде ангы-ангы ыжыктар тыптып, уе шаанда ону тып, эмнетпес болза хоочурай берип болур.

Кижинин папиллома вирузун тодарадып чугаалар болза, оске эр-кыс харылзаадан дамчыыр аарыгларга бодаарга, бо вирус уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангырда клеткаларнын тургузуун оскертип, оларнын анаа кадык клеткалардан оскертип, эгезинде ыжыктырга (предрак – дисплазия шейки матки) чедирип болур. Оон ону уе шаанда тып эмневес болза чинге аарыгларга (рак шейки матки) чедирип болур. Бо кижинин папиллома вирузун озал-айыыл талазын, кижинин кадыынга когаралын билип ап чорууру чогумчалыг болур. Кижинин папиллома вирузу кадык уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангырны чинге аарыгга чедиреринге 6-7 чыл эртер, бир эвес херээжен кижи чылда чангыс катап эмчиге шинчиледип кирип турар болза ону эге чадызында ылавылап тып болур.

Ынчангаш аарыгны эге чадада шинчилеп тып алыры, база ону баш бурунгаар чайладыры кыс кижиден улуг хамааржыр. Бир эвес кыс кижи эр-кыс харылзааже кире берген болза, чартык чылда бир катап херээженнер эмчизинче кирип, шинчиледип ап турары чугула. Эмчиге чылда бир катап кольпоскопия, уруг савазыны аксынын кырындан шыва алган кангырнын клеткаларнын тургузуун тодараткан анализ (мазок на онкоцитологию) дужаап алыры чугула.

Кажан херээжен кижи чылдын-на шинчилелди эртип турар болза кандыг-даа аарыгны эгеки чадада тып, эмнеп ап болур. Дурум болур кылдыр сактып аар чуулдер:

- чылда чангыс катап онкоцитология анализи дужаары

- чылда чангыс катап кольпоскопия эртип аары

- эр-кыс харылзаадан дамчыыр аарыгларны шеглээри.

Бир эвес ава кижи бичии чаш кызы ындыг аарыгга (уруг савазы аксынын ыжыы) таварышпазын, ындыг аарыгга удур камгалалдыг болзун деп баш бурунгаар боданыр болза, мындыг хемчегленир кылып болур. Бугу делегейнин эртем-шинчилел кылып турар эртемдээннери мындыг туннелге келген. Бир эвес бичии кыс уруг (9-20хар) эр-кыс харылзаа кирбээнде кижинин папиллома вирузунга удур тарылга кылып болур (ГАРДАКСИЛ, ЦЕРВАРИКС). Ынчан уруг савазынын аксынын ыжыын эгеки чадазында-ла баш бурунгаар чайлатканы болур.

Аарыгны чугле эм-дом, шинчидилге дузазы- биле баш бурунгаар чайладыыр эвес, ону ог-буленин иштики агаар-бойдузундан база хамааржыр. Чаш толду бичии элээди назынындан тура ооредип, эр-кыс харылзаа дугайында тайылбыр чорук кылыры, бодунун кадыынга сонуургалдыг болуру, уе-шагында эмчилээрин аныяк ада - иелернин бодунун чижек домаанга коргузери чугула дээрзин билир бис. Кадыынар быжыг болзун! Экини кузедивис!

Вопросы реализации проекта «Пути к долголетию», распространение положительного опыта кожуунов-передовиков, Стратегия ВОЗ по ликвидации туберкулеза, Декларация министров и ... благотворительность - Министерство здравоохраненияСегодня главные врачи медицинских учреждений республики, врачи-фтизиатры, эпидемиологи, врачи первичного звена,
21.03.2018 Министерство здравоохранения
март 21 на сайт - Противотуберкулезный диспансерСегодня в Центре традиционной тувинской культуры и ремесел фтизиатрическая служба республики, главные врачи медицинских учреждений, заместители, курирующие противотуберкулезную службу,
21.03.2018 Противотуберкулезный диспансер
В церемонии, которая состоялась  во Дворце Европы (г. Страсбург, Франция), принял участие руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.
21.03.2018 Росздравнадзор
В Туве отмечена стабилизация ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ - Министерство здравоохраненияПо данным еженедельного мониторинга эпидемиологической ситуации, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва, с 12 по 18 марта в республике зарегистрировано 1393 случая ОРВИ.
20.03.2018 Министерство здравоохранения
Врачи республиканских учреждений рассказали радиослушателям ГТРК «Тыва» о том, как стать долгожителями - Министерство здравоохраненияПервоочередное значение в работе по увеличению продолжительности жизни уделяется работе по повышению продолжительности жизни в рамках проекта «Пути к долголетию».
20.03.2018 Министерство здравоохранения
Особенности вакцинации детей, рожденных от матерей с ВИЧ – инфекцией - Центр СПИДОсобенности вакцинации детей, рожденных от матерей с ВИЧ – инфекцией.        Вакцинация детей,
20.03.2018 Центр СПИД
март 21 на сайт - Противотуберкулезный диспансерСегодня в Центре традиционной тувинской культуры и ремесел фтизиатрическая служба республики, главные врачи медицинских учреждений, заместители, курирующие противотуберкулезную службу,
21.03.2018 Противотуберкулезный диспансер
Вопросы реализации проекта «Пути к долголетию», распространение положительного опыта кожуунов-передовиков, Стратегия ВОЗ по ликвидации туберкулеза, Декларация министров и ... благотворительность - Министерство здравоохраненияСегодня главные врачи медицинских учреждений республики, врачи-фтизиатры, эпидемиологи, врачи первичного звена,
21.03.2018 Министерство здравоохранения
В церемонии, которая состоялась  во Дворце Европы (г. Страсбург, Франция), принял участие руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.
21.03.2018 Росздравнадзор
Ради вас мы стремимся стать лучше! - Тувинская правда
Ради вас мы стремимся стать лучше!
Дорогие женщины! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём.
Тувинская правда
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют автовладельцам позаботиться о безопасности своего транспортного средства.
20.03.2018 МВД Республики Тыва
Подозреваемыми оказались двое жителей с. Межегей Тандинского района, которые совершили тайное хищение пиломатериалов и печную плиту с затворками.
21.03.2018 МВД Республики Тыва
В минувшие сутки оперуполномоченные уголовного розыска полиции Кызыла установили подозреваемых в хищении чужого имущества.
21.03.2018 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Полицейские Ак–Довурака по «горячим следам» раскрыли убийство Около 16 часов 10 марта в Межмуниципальный отдел МВД России «Барун-Хемчикский» поступило сообщение от 37-летнего местного жителя об обнаружении в реке Хемч
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Обвиняется в убийстве Следственными органами СКР по РТ в отношении 19-летнего ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
«Бытовуха» Дознавателем полиции Тоджинского района возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.
Плюс Информ
В Республиканской детской библиотек открыта "Комната дружбы" - Министерство культурыСегодня, 22 марта, в филиале Республиканской детской библиотеки им К.И. Чуковского в торжественной обстановке открыли «Комнату дружбы» - детскую игровую комнату.
21.03.2018 Министерство культуры
Про заговор любви, обман и подвиги - Министерство культурыМузыкальная комедия Педро Кальдерона Де ла Барки «С любовью не шутят!» вызвала множество восторженных отзывов.
21.03.2018 Министерство культуры
"Среда кукол" - в Тувинском театре кукол - ИА Тува-Онлайн21 марта впервые в стенах Тувинского государственного театра кукол развернется выставка-конкурс «Среда кукол».
21.03.2018 ИА Тува-Онлайн
С победой из Новосибирска - Тувинская правда
С победой из Новосибирска
Кызылский ТЮЗ стал лауреатом первой степени XXXV Международного многожанрового конкурса культуры, искусства, творчества — КИТ, который проходил в городе Новосибирске с 9 по 11 марта.
Тувинская правда
Фитнес для мозга - Тувинская правда
Фитнес для мозга
Любые книги и аудиокниги стало возможным получить в два клика для читателей Республиканской детской библиотеки имени Корнея Чуковского, ласково именуемого в народе «Чуковка».
Тувинская правда
Королевский гобой - Тувинская правда
Королевский гобой
Любители классической музыки в Кызыле редко радуются встречам с музыкантами, пропагандирующими вечное Искусство.
Тувинская правда
Терентьев: Российские паралимпийцы доказали, что могут побеждать в самых сложных условиях - Единая РоссияСпортсмены сделали это, несмотря на постоянное давление, отметил координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда» Российские спортсмены показали очень высокий результат на Паралимпийских играх, продемонстрировав,
21.03.2018 Единая Россия
Всероссийский проект ОНФ «Связь поколений» стартовал в Туве - ИА Тува-ОнлайнВ Туве команда «Молодежки ОНФ» дала старт всероссийскому проекту Общероссийского народного фронта «Связь поколений», в рамках которого они в течение года проведут акции и мероприятия с участием представителей старшего поколения.
21.03.2018 ИА Тува-Онлайн
Каждый человек способен достичь всего, чего хочет - Плюс ИнформЭто – твердое убеждение Ларисы Монгуловны Коваленко, чемпиона. Она чемпион не потому, что побеждала на самых разных первенствах – российских и международных.
21.03.2018 Плюс Информ
И творческие, и ловкие - Тувинская правда
И творческие, и ловкие
3 марта в Национальном парке культуры и отдыха Республики Тыва было «очень жарко», страсти кипели, участники корпели, а болельщики болели.
Тувинская правда
По системе коэффициентов - Тувинская правда
По системе коэффициентов
В шахматном клубе ТувГУ «Гроссмейстер» прошел чемпионат Республики Тыва среди мужчин и женщин по шахматам.
Тувинская правда
Вольным стилем, брассом и баттерфляй - Плюс Информ
Вольным стилем, брассом и баттерфляй
В Туве впервые прошло республиканское лично-командное первенство по плаванию среди детей.
Плюс Информ
Про заговор любви, обман и подвиги - Министерство культурыМузыкальная комедия Педро Кальдерона Де ла Барки «С любовью не шутят!» вызвала множество восторженных отзывов.
21.03.2018 Министерство культуры
sVGaKRy1QGY.jpg - Правительство Республики ТываО ГЛАВНОМ  Итоги выборов: Тува - в лидерах! Предварительные результаты: Тува вошла в тройку регионов лидеров прошедших президентских выборов.
21.03.2018 Правительство Республики Тыва
МРСК Сибири построит в Тыве еще одну современную подстанцию - ТываэнергоСовет директоров ПАО «Россети» одобрил масштабный проект ПАО «МРСК Сибири» (входит в Группу компаний ПАО «Россети») по строительству и реконструкции электросетевых объектов в поселке городского типа Каа-Хем Республики Тыва.
21.03.2018 Тываэнерго
4289_1503547866.jpg - ТувГУНакануне в Доме Народного Творчества состоялся грандиозный конкурс красоты и мужества «Мисс и Мистер ТувГУ-2018», который проводится ежегодно среди студентов Тувинского государственного университета.
21.03.2018 ТувГУ
До окончания декларационной кампании 2018 года остается чуть больше месяца.
21.03.2018 УФНС Республики Тыва